'Je doet dingen als vrijwilliger omdat je ze zelf leuk vindt' 'Het is een uit de hand gelopen hobby' www.ardikeukens.nl Provincie deels akkoord met toeristische bordjes Honderd kinderen Burkina Faso nog niet naar school Weinig aanvoer yiËii/iïffi an aardappelen Gospel impuls zoekt zangtalent Derde CVA-trefpunt in Tholen Donderdag 15 september 2011 EENDR ACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 5 Rob Duijm krijgt niet alles gedaan De provincie heeft het gemeentelijk verzoek voor toeris tische bewegwijzering slechts gedeeltelijk goedgekeurd. Om wildgroei tegen te gaan laat de provincie buiten de bebouwde kom geen bordjes toe voor activiteiten binnen de bebouwde kom. Naar horecabedrijven wordt nooit verwezen, want dat ziet de provincie als reclame. VVV Duikplaatsen In Sint-Annaland is er wat hem betreft ruimte om het aantal ligplaatsen in de jachthaven verder uit te breiden. „Het is een perfecte locatie, met volop potenties", zegt Cees Nuijten. Ook in de plannen voor een jachthaven bij Gorishoek gelooft hij heilig, hoewel het investeringskli maat momenteel beroerd is. Dingen van de grond krij gen, voor de 63-jarige Tholenaar blijft het een uitdaging. Zoals hij ook in zijn baan bij REWIN West-Brabant na zeventien jaar nog altijd een kick krijgt van elk succes. Bij de viering van het zilveren jubileum van de ontwik kelingsmaatschappij, donderdag in Breda, werd Nuijten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het lintje kwam als een complete verrassing. Voldoening Bretagne Republikein Cees Nuijten is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau VVV en bank Jongerenraad bedenkt actie voor schrijfgerei Honderd kinderen in het dorpje Raio in Burkina Faso moeten nog een jaar wachten totdat zij naar school kun nen. Door een gebrek aan leerkrachten krijgen slechts vijftig van de honderd vijftig kinderen les. Dat zei Ingrid Bras, jongerenwerker van de gemeente Tholen tijdens de jongerenraadsvergadering in de Stove te Stavenisse. De overheid in het Afrikaanse land regelt slechts één keer per jaar leerkrachten. Stuikelblok Begroting Tentoonstelling Kees Kleppe uitgebreid met foto 's uit Tweede Wereldoorlog Het alledaags leven uit heden en verleden in beeld. Dat is het thema van de vierde fototentoonstelling van Kees Kleppe (64) uit Scherpenisse. De tentoonstelling is uitgegroeid tot een twee jaarlijks evenement. Het begon in 2002 met het 875-jarig bestaan van het dorp. „Dat was een regelrecht succes, met veel positieve re acties", zegt Kleppe. De nieuwe fototentoonstelling start donde'dag 22 september in het Holland Huis in Scherpenisse. Knipsels Video Avonduren Geen problemen zijn er voor bordjes die verwijzen naar de kruidentuin en landschapscamping Kruytenburg en de Zeeuwse Tuinkamers aan de Ho- geweg in Poortvliet. Voor dit laatste bedrijf wil de provincie overigens een andere afbeelding dan de ge meente had gevraagd omdat het geen tuincentrum betreft. Ook recre atieoord de Striene bij Strijenham, camping de Muie bij Sint-Maartens dijk, natuurgebied.de Krabbenkreek (logo Staatsbosbeheer) bij Sint-An- naland en watersnoodmonument De Vis tussen Sint-Maartensdijk en Sta- venisse kunnen op goedkeuring van de provincie rekenen. Dat geldt ook voor diverse recreatiebedrijven in Stavenisse: camping Stavenisse, bungalowpark Aan de Oever, bunga lowpark Oud Kempen, camping Ire- nehoeve, camping 't Oude Dorp en maisdoolhof Zuidmoer krijgen of hebben al toeristische bewegwijze ring. Niet door de beugel kunnen volgens» gedeputeerde staten openlucht zwembad Haestinge in Sint-Maar tensdijk, bed en breakfast Van der Linden, de hotels Het Raedthuys en Kom in Soint-Maartensdijk, Oranje- kamer en de VVV in Sint-Maartens dijk, hotel Vis aan de Markt en res taurant Nieuw Eiland Tholen in Scherpenisse. Die liggen allemaal binnen de bebouwde kom en vol gens het provinciaal beleid is het niet toegestaan dat daar vanaf pro vinciale wegen buiten de bebouwde kom naar verwezen wordt. Aangezien horecabedrijven vanwe ge het reclame-aspect uitgesloten De aanvoer van aardappelen op de veiling in Sint-Annaland was giste ren maar 24 ton. Dat had geen po sitieve invloed op de prijs. Voor de zijn, geeft de provincie geen toe stemming voor bordjes die naar bar- eetcafé Het Keeten en hotel Ooster- schelde/restaurant 't Veerhuis ver wijzen. Voor duikschool Voyage bij Gorishoek en multifunctioneel cen trum Scaldis Naturalis bij Sint- Maartensdijk geldt in feite hetzelf de, met als kanttekening dat deze ook te ver van de provinciale weg gelegen zijn. De provincie heeft over het gemeen telijk verzoek in juli overleg ge voerd met Rob Duijm, voorzitter van de Stichting Recreatie Tholen, die de belangen voor de regio behar tigt. „Voor een aantal objecten kun nen we op dit moment geen toe stemming verlenen", laten gedepu teerde staten aan b. en w. weten. „We zijn bezig met een herziening van het beleid voor objectbewegwij zering, waarbij we vooral kijken naar verkeersveiligheid en afstand van de provinciale weg. Op dit mo ment verlenen we geen toestemming voor objecten buiten een straal van 1 km vanaf de provinciale weg. Over de verwijzingen naar de diverse duikplaatsen, natuurgebieden, stran den en het veerpontje met een af stand van meer dan I km van de provinciale weg, denkt de provincie nog na. ..Nadat dit intern besproken is, zal eventuele goedkeuring ver leend worden door gedeputeerde staten. Dit heeft als gevolg dat er enige tijd overheen gaat over het wel of niet toestaan van het plaatsen van de objectbewegwijzering voor die doelen", schrijft de provincie aan b. en w. van de gemeente Tholen. Doré zakte de prijs zelfs iets. Dinsdag 13 september: Doré 14- 17, Frieslander 11-13, Nicola 14- 16, Bintje 12. Bildstar 17-18. Aan voer 24 ton. Donderdag 8 september: Doré 15-17, Nicola 14-16, Bildtstar 15- 18, drielingen 8, kriel 40. Aanvoer 17 ton Tot vorige week was Cees Nuijten hoofd promotie en acquisitie bij REWIN, de instelling met als doel het bevorderen van de werkgelegen heid en de versterking van de eco nomische structuur in de regio. Hij heeft nu een stapje teruggedaan, vooruitlopend op zijn pensionering in april. „Na die tijd zal ik nog op projectbasis voor REWIN werken", legt hij uit. Tijdens het gesprek gaat verschillende keren zijn telefoon. Werken in de bedrijvenacquisitie betekent veel uren maken. Nuijten heeft er geen moeite mee. Zeventien jaar werkt hij inmiddels in Breda, tevoren 23 jaar bij de ge meente Tholen. „Daar heb ik het vak geleerd", zegt hij. De in Bergen op Zoom opgegroeide Cees Nuijten begon er met grondzaken en deed naderhand onder meer ruimtelijke ordening. In zijn laatste functie was het aantrekken nieuwe bedrijven voor werkgelegenheid het terrein waarop hij actief was. Beleid dat nieuw opgezet moest worden. Nuij ten stond op beurzen om Tholen te promoten. Meestal samen met voor lichter Perry Bakx. Hij kijkt er met plezier op terug. Net als op de sa menwerking met wethouder Jo Ver- sluys. „Daar kreeg ik veel ruimte van." Op een gegeven moment was Nuijten toe aan een nieuwe uitda ging, en juist op dat moment kwam REWIN in beeld. „Werken in een groter gebied, én internationaal, dat trok me aan." De Verenigde Staten, Korea en Taiwan zijn landen waar bij bedrijven West-Brabant als mo gelijke vestigingsplaats onder de aandacht werd gebracht. Bij de blik op China van de laatste jaren is Nuijten intensief betrokken. Hij is mede-initiatiefnemer voor het sa menwerkingsverband met de regio Yangzhou. „Het verkeert echt nog in de opbouwfase. Netwerken op bouwen vergt vier tot vijf jaar." De Tholenaar benadrukt dat de bereikte successen voor rekening van zijn hele team komen. Dat hij op het feestje van REWIN, met dik 900 gasten in het Chassé theater, in het middelpunt van de belangstelling zou komen te staan, had Nuijten niet gedacht, Hij kreeg pas iets in de gaten toen burgemees ter Nuis het podium op kwam. In diens toespraak kwam naar voren dat Cees Nuijten naast zijn werk ook het nodige als vrijwilliger voor de samenleving heeft gedaan en nog doet. Zelf reageert hij daar nuchter op: „Ze doen het voorkomen of het inspannend is. En natuurlijk is vrij willigerswerk het cement van de sa menleving. Maar je doet het ge woon omdat je het zelf leuk vindt. En je doet dingen samen met ande ren." De watersport is zo'n terrein waar Nuijten iets mee heeft. Hij is veertig jaar lid van de watersportvereniging Sint-Annaland. Bijna dertig jaar vervulde hij bestuursfuncties, was onder meer lange tijd secretaris en betrokken bij de clubkrant. „Ik werd gevraagd. Dat er verschillende captains of industry bij waren, was voor mij de drive om mee te doen." De vereniging heeft in de afgelopen decennia de jachthaven behoorlijk uitgebouwd. Dat ging niet altijd ge makkelijk, aldus Nuijten. „Er was soms veel energie voor nodig. Maar des te groter is de voldoening wan neer het lukt." Hij noemt Sint-An naland de perfecte locatie voor een jachthaven. „Het heeft nóg meer potenties dan wat er nu geboden wordt. En er kan best nog uitbrei ding plaatsvinden van het aantal lig plaatsen." Met de Deltaweek en het regionaal overleg van het water- sportverbond hield hij zich ook be zig. Het is niet zo vreemd dat hij nu voorzitter is van een werkgroep die werkt aan een plan voor een jacht haven bij Gorishoek. „Ik geloofde daar vroeger al in, maar toen was er geen politieke meerderheid voor te vinden. Het blijft een goede plek voor een jachthaven, ondanks dat het investeringsklimaat nu beroerd is en Natura 2000 nadrukkelijk een rol speelt." De economische crisis zet ook het plan onder druk voor Het lintje was een complete verrassing voor Cees Nuijten uit Tholen. het terugbrengen van de haven in Bergen op Zoom. Nuijten is lid van een commissie die daar voor ijvert. „Een historische jachthaven zou de stad een leuke injectie geven. De haven is véél te vroeg gedempt." Zijn affiniteit met de herontwikke ling van de historische binnenstad verklaart de betrokkenheid bij Stadsherstel. Maar ook voor een golfbaan bij De Heide, in combina tie met horeca en appartementen, is Nuijten enthousiast. Hij zit in de adviesraad. Waar hij in Brabant en Zeeland kansen ziet voor het ontwikkelen van waterrecreatie, heeft Cees Nuijten de afgelopen jaren wel ideeën gelanceerd, zegt hij. „Vaak in combinatie met een waterfront." Voor de Thoolse wijk Waterfront was hij adviseur. Hij woont er nu zelf, met een fraai uitzicht op de ha ven en de historische bebouwing van Tholen aan de ene kant en op het Schelde-Rijnkanaal aan de an dere kant. Een perfecte plek, vinden hij en zijn vrouw. Ze kwamen er zes jaar geleden voor terug uit Ber gen op Zoom, waar ze waren gaan wonen na een periode van meer dan twintig jaar in Sint-Maartensdijk. Het stel heeft nog altijd een eigen zeilboot, maar die is na 35 jaar uit Sint-Annaland naar Bretagne ver huisd. „Een prachtig gebied om te varen. Maar je kunt er ook heerlijk fietsen. En de keuken is er fantas tisch." In de gemeente waar hij woont zijn in de ogen van de Tholenaar volop kansen voor recreatie en toerisme. Reden waarom hij, tot in het begin van de jaren negentig, bestuurlijk actief was bij de streek-VVV Ei land Tholen. De raakvlakken met zijn werk voor de gemeente zullen ook een rol hebben gespeeld, net als bij het bestuurslidmaatschap (sinds dit jaar omgezet in een com missariaat) van de Rabobank Het Markiezaat. „Bij de bank spreekt bovendien de cultuur van maat schappelijke betrokkenheid me aan." Zelf is Nuijten ook betrok ken, getuige het lidmaatschap van de ouderraad van basisschool De Rieburch toen hij nog in Sint-Maar tensdijk woonde. En getuige ook zijn inzet voorde Lionsclub Bergen op Zoom, een organisatie die pro beert geld te werven voor goede doelen. Ze organiseert onder meer jaarlijks een Vastenavondconcert, volgend jaar voor de elfde keer. Het evenement trekt zo'n 1500 bezoe kers en Nuijten probeert er zoveel mogelijk geld voor bij elkaar te krijgen. De opbrengst gaat naar KWF Kankerbestrijding. De activiteiten van de Tholenaar passeerden donderdag de revue, waarna burgemeester Nuis de on derscheiding opspeldde. Totaal on verwacht voor Cees Nuijten. „En dan ben ik eigenlijk ook nog repu blikein", zegt deze. Slechts één leerkracht gaat vanaf 1 oktober aan het werk op de school in het dorp Raio. Honderd kinderen moeten tot volgend jaar wachten voordat zij les krijgen. Het feit dat slechts één leerkracht is aangesteld, komt voort uit een mislukte geld transactie. Daardoor kwam de bouw afgelopen zomer stil te lig gen. Er werd vanuit gegaan dat de school niet voor het nieuwe leerjaar klaar kon zijn. Ondanks de vertra ging is het gebouw op 1 oktober ge reed. Kinderen die in Burkina Faso naar school gaan, moeten een eigen bij drage leveren voor het gebruik van potloden, pennen en krijt. En dat kan volgens Ingrid Bras nog wei eens een struikelblok zijn. „Niet al le gezinnen hebben daar geld voor", zegt ze. -Bras vraagt de Thoolse jongerenraadsleden na te denken over een actie om krijt en potloden in te zamelen. „In Neder land gaan veel scholen over op di gitale schoolborden", zegt ze. „Krijt te over, zou je zeggen." De inzamelactie zal drempelverlagend werken voor de Afrikaanse kinde- Hoewel de school 1 oktober haar deuren opent, was er nog wel een begrotingstekort. Voor de bouw was 50.000 euro begroot. Stichting Jongeren voor Jongeren en jonge renraad Tholen kwamen met diver se geldinzamelacties tot een bedrag van 42.000 euro. Het tekort van 8.000 euro werd gecompenseerd door de hulp van bewoners uit het Afrikaanse dorp Raio. „Zij hebben de sanitaire voorzieningen in het woonvertrek van de leerkracht ge realiseerd", zegt Ingrid. Ook werd de watervoorziening in het school gebouw achterwege gelaten om geld te besparen. Een waterpomp is in het dorp dichtbij. Het uiteindelij ke tekort bleef steken op 951 euro. „Dat betekent dat er geen geld is voor voldoende tafels en stoelen", zegt Ingrid. „Dit schooljaar is dat geen probleem. Er starten immers maar vijftig kinderen. Hopelijk is er volgend jaar een geldschieter." Gospel Impuls Tholen zoekt zan gers en zangeressen die mee willen zingen in een gelegenheidskoor. Het koor bereidt zich voor op con cert dat plaatsvindt op 10 maart 2012 in Meulvliet in Tholen. Deel nemende koren zijn: Polyhymnia uit Oud-Vossemeer, Clarity uit Sint-Maartensdijk en Glorify uit Middelburg. Gospelkoor Miracles, geeft een gastoptreden. Repetities voor het concert vinden plaats in de Gere formeerde kerk aan de Hofstraat in Oud-Vossemeer onder leiding van Hannie Droogers. Aanmelden kan bij Frans Lindhout, tel. 06- 55101355. Na twee goed bezocht CVA trefpun ten, organiseren SVRZ, zorgcen trum de Schutse, Allévo en het steunpunt Mantelzorg op zaterdag 24 september het derde CVA tref punt in Dalemhof in Tholen. Een CVA is een beroerte. Het CVA tref punt wil lotgenoten, familie en vrienden met elkaar in contact bren gen. De ervaring leert dat mensen het prettig vinden om met elkaar te praten over zaken waar je tegenaan loopt nadat je een hersenbloeding hebt gehad. Korma van der Vlucht, maatschappelijkwerker bij Allévo, is die middag spreker. Het thema is: het dagelijks leven thuis na een be roerte. Na een beroerte zijn een he leboel dingen anders. Dat kan lei den tot conflicten. De middag begint om half vier. Vooraf aanmel den is niet nodig. Kees Kleppe vlakt samen met Riet de foto 's op één van de vele fotopanelen. Na drie succesvolle tentoonstellin gen kon een vitrde niet uitblijven. Kleppe heeft ruim 800 foto's opge hangen. Netjes gerangschikt op thema. Prenten over landbouw, sport, religie en oude schoolfoto's. „De plaatjes uit lang vervlogen tij den halen bij »eel mensen oude herinneringen naar boven", weet Kleppe. Bij elk paneel - en het zijn er veel - heeft dc Scherpenissenaar een kort verhaal over de gebeurte nis. Vaak compleet met naam en toenaam. „Dat is nog het moei lijkst", zegt Kees, wijzend op het foto-onderschrift. „Want wie is nou wie? En wanneer is de foto geno men? Een verhaal bij een foto kost me vaak een avond of langer. De gene die de foto afgeeft, weet me vaak veel informatie te geven. Het komt ook voor dat ik bij een fami lielid langs ga voor meer informa tie. Het is speurwerk, maar dat maakt het juist zo leuk. Ach, het is een uit de hand gelopen hobby. Maar ik verveel me gelukkig nooit." Met ruim drieëndertighonderd fo to's enkel van Scherpenisse, kun je gerust spreken van een levens werk. „Laatst kreeg ik nog vijf honderd nieuwe prenten van een echtpaar uit Walcheren", zegt Kleppe. „Maandenlang zijn we op woensdag heen-en-weer gereisd om de personen op de foto's te ont cijferen. Dat was een hele opgave. „Het was gewoon jammer toen we klaar waren", zegt Kees. Inmiddels is het fotomateriaal zorgvuldig op geslagen in metalen archiefkasten. Alles gerangschikt op categorie. Ook bewaart Kees zijn foto's digi taal. In een speciaal programma voert hij alle gegevens in die hij over een foto heeft: fotograafjaar tal, locatie en de eventuele namen van de personen op de foto. Het fotomateriaal gaat terug tot begin twintigste eeuw. Maar altijd geno men in en om Scherpenisse. Verza melen van foto's zit Kees in het bloed. „Mijn moeder is er in de ja ren vijftig al mee begonnen." In de collectie zien we prenten van het veer tussen Gorishoek en Yerseke, het voormalige gemeentehuis in Scherpenisse en materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Dat laatste is voor Kleppe een nieuw genre. „Het was eigenlijk de bedoeling om vorig jaar een aparte fototen toonstelling over de oorlog te hou den. Door omstandigheden kon dat niet doorgaan. Vandaar dat ik ze dit jaar toon." Op de tafel midden in de werkka mer staan diverse schoenendozen met krantenknipsels. „Dat is de af deling van mijn vrouw Riet", zegt Kees. Al jaren verzamelt ze berich ten over Scherpenisse en Stavenis se, het dorp waar ze geboren is. „Kijk hier eens", zegt Kees terwijl hij een akte uit 1923 te voorschijn haalt. „Hier heb je het verhaal ach ter de foto." Op de akte valt te le zen dat een overtocht vanuit Goris hoek voor één persoon, ouder dan veertien jaar, twee gulden kost. „Met uitzondering van de Konin gin", voegt Kleppe er aan toe. Kees bewaart dergelijke documenten zorgvuldig in zuurvrije plastic mappen. Riet slaat op haar beurt een pagina open over de Ramp (1953). „Kijk. daar heb ik ge woond", zegt ze wijzend naar het kruisje op de zwart-wit foto. „Een paar dagen later stond ons huis tot aan het dak onder water." De pren ten zijn vaak voer voor discussie. „Twee jaar terug had ik een speci aal fotobord met als titel 'Wie kent de naam'. Daarover gingen bezoe kers regelmatig de strijd aan met elkaar. De één wist het nog beter dan de ander. Erg leuk om mee te maken. En soms ook nuttig, want de discussies leverden wel degelijk nieuwe namen op." Wie belangstel ling heeft voor klassenfoto's kan zijn hart ophalen. De meeste foto's zijn voorzien van complete namen lijsten en gaan terug tot begin 1900. De organisator vertelt dat veel mensen na een bezoek terug komen. „En niet alleen om te kij ken", zegt hij. „Regelmatig bren gen mensen nieuw materiaal. Die betrokkenheid, daar doe ik het Naast een unieke collectie fotoma teriaal, toont Kleppe dit jaar ook drie nooit eerder vertoonde vi deo's. „Eén is een reportage ge maakt tijdens het 875-jarig bestaan in 2002", zegt hij. „Dat is tegelij kertijd het verband met het heden. Daarnaast heb ik video-opnamen van pakweg eind jaren negentig tot drie weken terug met daarin de hoogtepunten van Scherpenisse. Dan moet je denken aan de reünie op de Groen van Prinstererschool, de Zevendorpentocht, de benoe ming van twee nieuwe ereleden van het Schuttersgilde. „Als je al les op je gemak wilt bekijken, ben je minstens drie uur zoet", zegt Kees. De tentoonstelling is te zien vanaf 22 september tot en met 1 oktober in het Holland Huis aan de Laban Deurloostraat 28 in Scherpenisse. De openingstijden van de tentoon stelling zijn als volgt: maandag tot en met donderdag van 14.00 tot 20.00 uur, vrijdag van 11.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Kees: „Ik heb de openingstijden in de avonduren uit gebreid zodat ook mensen die overdag werken in de gelegenheid zijn om een bezoek te brengen." De organisator hoopt dit jaar het bezoekersaantal van 2009 te over stijgen. In dat jaar kreeg hij 1500 bezoekers over de vloer. „Zelfs uit Antwerpen, Amsterdam en Urk. Mensen komen uit alle windstre ken kijken." Auvertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2011 | | pagina 5