Bruidspaar bezoekt Ten Anker Plaatselijk nieuws 2 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 15 september 2011 Lezen met baby's Samenzangavond Vernieuwen uitbouw Grotere dakkapellen Kunst geëxposeerd De Reus hoogste score Jeugddienst Bestuur Stavoordó bekend Workshop bij Equimio Bingo en live optreden Informatieavond Lezing Anky Hage Geslaagd Regels brede school Nieuwbouw schuur Bevestiging Auto gestolen Chinees schilderen Griezelen in doolhof Neele meeste vis Optreden Cultikoor Ds. Reehorst gestopt Geen subsidie biljarters Barometer wandeltocht I Geslacht in eigen slagerij J Eeuwelinge overleden WIJ BLIJVEN VERNIEUWEN! [P®ÖÖ@[T Opdracht Tijssen Alphacursus Verrassingsverschieting Najaarsverkoping Ontheffing leidingen Restauratie woonhuis Hiinhuisje zwart Rode pan Noordstraat Botsing fietser en auto Psalmzangavond Biljartcompetitie Lampionnentocht Nieuw damseizoen Ton Verwijs vangt geep Bestel-/Bedïjfsauto's Verhuur Kledingverkoop KWF Agenda f De bibliotheek start woensdag 21 sep tember om tien uur met een Boek- Startochtend 'Lezen met baby's'. Wendy Geluk, medewerker boekstart, laat zien hoe ouder en kind kunnen genieten van het samen lezen. Die ochtend is ook kinderfysiotherapeut Adriëtte Spelt aanwezig. Zij zal ver tellen over de ontwikkelingen van het kind. Ook is er ruimte voor het uitwis selen van ervaringen met andere ou ders. Stagiaires van het Westerpoort, afdeling verzorging, zijn aanwezig om assistentie te verlenen. Het gratis BoekStartkoffertje voor baby's, kan deze ochtend worden opgehaald. In de Grote Kerk vindt vrijdag 23 sep tember om acht uur een samenzang avond plaats. De psalmen uit de berij ming van 1773 worden; niet-ritmisch gezongen. Leden van het christelijk Sint-Annalands mannenkoor 'Door eendracht verbonden' zingen enkele psalmen in bovenstem. Organist Leen Heijboer begeleidt de samenzang op het Van Dam-orgel en improviseert ook over de psalmen. Aan de achterzijde van zijn woning aan de Vossemeersepoort 12 wil M.A. Weber Claessen de uitbouw vernieu wen. De welstandscommissie ging er onlangs mee akkoord. De materialen die gebruikt worden baksteen, hsfrd- houten kozijnen en een grijs dakbe dekking. Gewoonlijk is dit vergun- ningsvrij, maar omdat de straat binnen het beschermd stadsgezicht valt, moet de commissie het beoorde len. Om meer ruimte boven te creëren wil J. van de Graaf aan Cromvliet één dakkapel plaatsen over de hele breed te van het dak. De welstandscommis sie was het daar niet mee eens, bleek onlangs bij de bespreking van het ver zoek. Voorzitter M. Onrust wees hem er op dat het niet binnen het beleid past dat de gemeente heeft vastge steld. De maat van de dakkapel moet passen in het dakvlak. Maar volgens Van de Graaf is daar aan het Crom vliet 'nergens' rekening mee gehou den. Op andere huizen staan wel hele grote, toonde hij aan met foto's. Volgens Onrust moet nu echter reke ning worden gehouden met het beleid van 2004. Wilde Van de Graaf het toch proberen, dan moest hij naar b. en w. stappen. Gaande de discussie bleken partijen toch meer tot elkaar te komen, nadat de commissie had voor gesteld er twee dakkapellen op te plaatsen die groter waren dan de door Van de Graaf voorgelegde exempla ren op de tekening. Werk van beeldend kunstenaar Jan Kettelerij is momenteel te zien in Vee- re en in-Laren. In de Grote Kerk in Veere is tot zondag een groepsexposi- tie ingericht van de Zeeuwse kunst kring. En in Laren staan objecten van de Thoolse kunstenaar in galerie Oos- ter-Laren. Als lid van Arsis Kunst en Sociëteit exposeerde Kettelerij afge lopen weekeinde, in het kader van Kunsten in de Monumenten, sculptu ren in een historisch pand in Bergen op Zoom. Ifi de onderlinge competitie van bil jartvereniging De Treffers had Theo de Reus de hoogste score. De Reus ^peelde de hoogste serie met dertien caramboles, de korte partij in 21 beur ten en speelde bovendien het beste gemiddelde met 2,857. De verdere Oitslag: S. Etienne -T. de Reus 7,959 10; J. Hommel-D. Hommel 10-8; C. Burgers-J. de Klerck 10-7,22; W. IjJosch-P. de Leeuw 10-533; L. van Wezel-A. Deurloo 10-10; J. de Ko- iïing-H. van Daalen 10-10; R. de Jon- ge-A. Hommel 10-8,81 In de hervormde kerk vindt zondag 118 september om half zeven een jeugddienst plaats. In deze dienst gaat ds. J.W. Scheurwater voor en wordt er medewerking verleend door kinder koor Matthanja. Het thema van de dienst is 'De barmhartige Samari taan'. De collecte tijdens de dienst is voor de stichting Kmsada, een onder- <feel van stichting de Hoop, versla- vingzorg. Stichting Stavoordó heeft vrijdag een tweede informatiebijeenkomst gehou den ter voorbereiding op de Alpe d'- HuZes. Dat is een wielerevenement waarbij de Franse alpencol Alpe d'- Huez zes maal achter elkaar wordt be klommen om geld in te zamelen. De opbrengst gaat naar KWF kankerbe strijding. Tijdens de bijeenkomst heeft het bestuur van de stichting zich voorgesteld. De functies zijn als volgt; Ivo Slokkers, voorzitter; Ra- chella Slokkers, secretaris; Peter Wëstdorp, penningmeester. Het eve nement vindt plaats op 7 juni 2012. i f Equimio, het centrum voor equithera- pie en hippisch begeleiding, organi seert 20 en 21 september voor de tweede maal de workshop True Hu- manship. De training wordt gegeven door Ian en Anke Benson uit Austra lië. Doel van de training is mensen bewust laten worden van hun invloed op het paard. Ian laat zien hoe je ver trouwen kunt krijgen bij je paard, zo dat het zonder dwang doet wat jij vraagt. Aanmelden als toeschouwer kan bij Eefke Bastianen van Equimio, tel. 06-15418258. Coverband Shady in de Sloove geeft zaterdag 17 september een optreden in café An de Sloove. De band speelt muziek uit de jaren zestig en zeventig. Dat betekent muziek van onder ande re Queen, The Monkey's en Creeden- ce Clearwater Revival. Het optreden begint om tien uur 's avonds. De eer ste bingo van het seizoen begint dins dag om half 8. Er worden acht ronden gedraaid en aansluitend een superron de. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke en openbare basisschool de Casembioot organiseren 4 oktober een gezamen lijke informatieavond voor ouderts) en verzorgerfs) van kinderen van 0 tot 4 jaar. De avond is bedoeld zodat ou ders van kinderen een bewuste schoolkeuze kunnen maken en begint om zeven uur in de peuterspeelzaal aan de Hoenderweg 135. Deelnemers aan de avond kunnen zich opgeven bij Jetty Suijkerbuijk, tel. 657044. Masseuse Anky Hage van de Vlinder uit Scherpenisse was 6 september te gast bij de leden van vrouwenvereni ging 'Vrouwen van nu'. Zij liet de 31 leden kennis maken met aroma anti stress massage en energie handelin gen. Ook gaf Anky uitleg over de werking van verschillende stenen. Gabriël Heijboer is aan de zeevaart school De Ruyter in Vlissingen ge slaagd als maritiem officier zeevaart. B. en w. hebben ingestemd met het huishoudelijk reglement voor de bre de school, waarin naast twee basis scholen ook de bibliotheek, kinderop vang en de chr. peuterspeelzaal zit. Hoewel dat allemaal zelfstandige stichtingen of verenigingen zijn. ver vult de gemeente een regierol met be trekking tot de onderhoudscontracten. In het huishoudelijk reglement wor den praktische afspraken vastgelegd met betrekking tot o.a. de toeganke lijkheid van het gebouw, medege bruik van ruimten, onderhoudswerk zaamheden, afvalinzameling, schoon maak, ontruimingsplan en -oefenin gen, inspectie speeltoestellen en het sleutelbeheer. Aan de Voorstraat wil J J.W. de Jonge zijn schuur achter zijn woning ver nieuwen. De welstandscommissie had er geen moeite mee. Wel adviseerde ze om de garagedeur in een donkere kleur uit te voeren. Kandidaat DJ. Diepenbroek wordt woensdagmiddag in de Bethelkerk bevestigd als predikant van de Her steld Hervormde Gemeente. De dienst, die om half drie begint, wordt geleid door ds. D. Zoet uit Ouderkerk a.d. IJssel. 's Avonds om zeven uur is de intrededienst van de nieuwe predi kant. i In Vroonland is vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag een auto gestolen. Het betrof een grijze Mitsubishi Carisma. Ruomei Tan geeft op 24 september een workshop Chinees schilderen bij Atelier Jos Boogaard. Deze is voor zowel beginners als gevorderden. Be ginners wordt de werkwijze van het Chinees schilderen, op dun papier, uitgelegd. Vervolgens oefenen ze de verschillende streken. Voor gevorder den is thema 'spelende kinderen', en als ze contourschilderen willen doen 'herten in de natuur'. De workshop duurt van half elf tot half vijf. Voor in formatie kan men bellen, tel. 0166- 652179. In maïsdoolhof De Zuidmoer, aan de Zuidmoerseweg, kan vrijdagavond 23 september-eenmalig in het donker worden gelopen. De familie Gaakeer organiseert een griezeltocht bij maan licht. Wie twaalf jaar of ouder is, en niet te bang in het donker, kan zich aanmelden. Het advies is om een za klamp mee te nemen. Het doolhof is open vanaf half negen. Tijdens de negende wedstrijd van de Oosterscheldevissers heeft Rini Nee le de meeste vis gevangen. R Opree en J. Noom werden respectievelijk tweede en derde. De verdere uitslag was als volgt: 4. B. Aarden; 5. R Pol derman; 6. S. v.d. Rhee; 7. G. van Ham; 8 B. v.d. Rhee; 9. R. Vermaas. De volgende wedstrijd is vrijdag avond 16 september. Dit is een boot wedstrijd. Vertrek om zes uur vanaf de Bergse Diepsluis. Het Cultikoor treedt dinsdag 20 sep tember op in de recreatiezaal van Maartenshof. Het koor brengt zowel Nederlandstalige als Engelstalige liedjes ten gehore. De avond begint om half acht, om kwart over zeven gaat de zaal open. Ds. J. Reehorst is plotseling gestopt als pastoraal medewerker van de Hervormde Gemeente Rehoboth. „Er is kortsluiting ontstaan naar aanlei ding van de afspraken over de werk zaamheden", zegt secretaris Jaap Snoep. Na zijn afscheid in mei be sloot de naar Stavenisse verhuisde predikant twee dagen per week pas toraal werk voor Rehoboth te blijven doen. Het beroepingswerk moest im mers nog beginnen en dit jaar zou de vacature niet meer vervuld worden. Kerkenraad en predikant hadden 3,5 jaar samengewerkt, dus nieuw was de situatie niet, al was het formeel an ders. „De invulling van het contract is niet naar wederzijdse verwachtin gen gelopen", zegt de kerkenraad. „Na overleg is besloten om het pasto raat door ds. Reehorst te beëindi gen." Rehoboth zoekt naar een ver vangerals pastoraal medewerker. Ds. Scheurwater uit Oud-Vossemeer blijft als consulent het beroepings werk begeleiden. Ds. Reehorst is in middels een promotiestudie begon nen. Twee huwelijksdiensten op 22 juli en 26 augustus waren zijn laatste diensten in de kerk aan de Westvest. Een reguliere zondagse eredienst in juli, waarvoor ds. Reehorst ingepland was, werd al vervuld door invaller ds. Vroegindeweij In de kerkenraad is er een extra vaca ture ontstaan omdat diaken Leo Hol leman zijn ambt om persoonlijke re denen heeft neergelegd. De Muie biljartcompetitie Tholen krijgt geen subsidie van de gemeente. De organisatie organiseert vier maan den per jaar een competitie voor de biljartteams van diverse campings op het eiland. Er was een donatie ge vraagd in verband met de viering van het dertigjarig bestaan. B. en w. heb ben dat echter afgewezen omdat het verzoek niet past binnen het subsidie beleid. De Muie biljartcompetitie staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is dus geen offi ciële vereniging. „Zij hebben ook geen leden", aldus b. en w. Na de Nazomertocht van de Ooster- scheldestappers is de barometer voor het goede doel gestegen van 500 naar 711,05 euro. Het is bestemd voor de Nederlandse Fibrosis Stichting die wetenschappelijk onderzoek doet naar taaislijmvlies. Maandag 12sept. t/m zaterdag 17 sept. Rundvlees met randje 1 kg 7,00 Magere speklappen z.zwnaturel/gekruid 1 kg 5,00 Rib- of haaskarbonade 1 kg 4,95 Rundervinken 5 halen 4 BETALEN Runderrollade 100 gram 1,00 Palingworst 100 gram v 1,00 Eigen leverworst 150 gram 1,00 Kip kerriesalade 100 gram 1,00 Voor lekker vlees, mals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 Advertentie I.M. De subsidie van 500 euro voor de Oosterscheldestappers om tochtjes rond het dorp te maken, komt van de KNBLO Wandelsportorganisatie Nedereland regip Brabant/Zeeland en niet van de Zeeuwse Wandelbond zoals eerder werd gemeld. In haar woonplaats Bergen op Zoom is donderdag Johanna Elizabeth van den Berge-Westerweel overleden. Ze zou volgende maand 103 jaar oud zijn geworden. Mevrouw Van den Berge is in Sint-Maartensdijk gebo ren en opgegroeid. Ze trouwde in 1930 met dorpsgenoot Dies van den Berge, die in Nederlands-Indië mili tair was bij het KNIL. en ging op Ja va wonen (en later op Sumatra). Tij dens de oorlog verbleef mevrouw Van den Berge drie jaar lang in een vrouwenkamp van de Japanse bezet ter. Haar man werkte als dwangar beider aan de Birma spoorlijn, hij overleed in 1943. Zijn weduwe be zocht zijn graf in het Aziatische land in 1972 voor het eerst. Ze kwam in 1947 terug naar Nederland, waar ze onder meer op Vrederust werkte en zorgde voor familieleden. Kinderen had het echtpaar Van den Berge niet, maar er was veel contact met de fa milie en ook kwam mevrouw Van den Berge tot op hoge leeftijd.nog geregeld in haar geboortedorp. Ze vierde haar honderdste verjaardag in de Jacquelineflat in Bergen op Zoom. Dinsdag is Jo van den Berge- Westerweel gecremeerd. in onze showroom KEUKENS, INBOUWAPPARATUUR, BADKAMERS EN TEGELS Nu vele showroom aanbiedingen! Sanitair Installatie Nijverheidsweg 1St.Maartensdijk Advertentie I.M. De provincie Zeeland heeft aanne mingsbedrijf Tijssen opdracht gege ven voor het aanbrengen van door- groeistenen langs de parallelweg N656 Tholen/Sint Fhilipsland. Hier mee is een bedrag gemoeid van 12.076 euro, exclusief btw. In de Rehobothkerk aan de West- vest wordt dinsdagavond een bij eenkomst gehouden, waarop de aanwezigen samen nadenken over het christelijk geloof, over de zin van het leven, en kennis maken met het leven dat daar bij hoort. Er wordt informatie gegeven over het verloop van de alphacursus, mensen die eerder hebben meegedaan ver tellen over hun ervaringen. De op zet is om in een ontspannen sfeer stil te staan bij de Bijbel en bij le vensvragen. De avond begint om kwart voor acht en is gratis en vrij blijvend toegankelijk. Scherpenisse Acht schutters van het Cloveniersgil- de hebben zaterdag 10 september deelgenomen aan de jaarlijkse ver rassingsverschieting. Er werd ge schoten op aangepaste doelen. Het doel was zo dicht mogelijk bij het ge middelde te schieten. De uitslag was als volgt: 1. J. van Dijke 0,67; 2. K. Jansens 1,77; 3. H. Kloet 2.44; 4. R Suurland 337; 5. K. Polsema 43; 6. C. van Dijke 4,47; 7. A. van Dijke 537; 8. F. Nieuwenburg 6,48. Poortvliet De activiteitencommissie van de Ge reformeerde gemeente organiseert zaterdag 17 september een najaars verkoping met rommelmarkt. Deze vindt plaats op het terrein van tuin centrum Heijboer aan de Paasdijk- weg. De verkoping is te bezoeken van tien tot drie uur. De opbrengst gaat naar wezenzorg in Nigeria. J. den Boer aan de Weihoekseweg krijgt van de provincie ontheffing voor het leggen van kabels en leidin gen langs de provinciale weg Oud- Vossemeer/Sint-Annaland N658. Hiervoor rekent de provincie wel 156 euro leges. Het woonhuis van de monumentale boerderij aan de Zuidstraat 12 wordt gerestaureerd. Het huis wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Dat bleek onlangs bij de welstandscommissie waar de aan vraag van EJ. Kosten werd behan deld. De commissie had er geen op merkingen over omdat er aan de buitenkant nauwelijks iets verandert. Een van de voornaamste zaken is het isoleren van het dak. Aan de dakcon structie veranderd niets. Er komen wel nieuwe oud-Hollandse pannen op. Ook de kozijnen worden ver nieuwd. Het tuinhuisje aan de Engelaarsdijk van de familie Van der Vlies-Bijnag- te wordt op advies van de welstands commissie een kwart slag gedraaid. Ook de kleur van het huisje wordt aangepast. De commissie raadde een donkere kleur aan. Het wordt nu he lemaal zwart. Geen zwarte dakpannen, maar rode op het dak van D.A. van Homoet aan de Noordstraat. Althans dat adviseer de de welstandscommissie onlangs toen ze het monster van de zwarte pan gekeken dat de eigenaar had uit- gekozen. De commissie kon zich niet vinden in de 'mat verglaasde' pan,'te meer omdat de andere woningen in de directe omgeving ook rode pan nen hebben. Op de kruising Burgemeester van Oeverenstraat/Wilhelminastraat zijn zondagmiddag rond één uur een auto en een fietser met elkaar in botsing gekomen. Een 26-jarige automobilist wilde uit de Julianastraat rechtdoor de Burgemeester van Oeverenstraat in rijden. Op dat moment kwam uit de Wilhelminastraat een 62-jarige fietser die eveneens wilde overste ken. Doordat twee geparkeerde bus jes het zicht van beiden hinderde, was een aanrijding het gevolg. De fietser raakte daarbij gewond en is met onbekend letsel naar het zieken huis in Bergen op Zoom gebracht. De activiteitencommissie van de Hersteld Hervormde Gemeente orga niseert zaterdag in de kerk aan de Markt een psalmzangavond, met bo venstem, rond het thema 'Hoe won derbaar is Uw getuigenis'. Aan de avond werken organist Jaap de Graaf, het chr. gem. koor De Lofstem uit Scherpenisse en ds. Ruijgrok mee. De zangavond begint om half acht. Sint-Philipsland Café 't Durp organiseert vanaf dins dag 20 september weer een biljart competitie. Er wordt in twee spel- soorten gespeeld: in fibre en in driebanden. De speeldagen zijn dins dag. woensdag en donderdag vanaf zeven uur 's avonds. Opgeven kan tot vrijdag 16 september in het café of pere-mail: cafetdurp@gmail.com. Muziekvereniging Concordia organi seert op 23 september om half acht de jaarlijkse lampionoptocht. Vanaf zeven uur is er bij dorpshuis De Wimpel de mogelijkheid een lam pion te kopen. Het nieuwe damseizoen bij DSVF is weer volop aan de gang. De uitslagen van de eerste wedstrijd: W. Drenth - Flikweert 0-2; A. Slager - J. Noort- hoek 2-0; A. van de Weteringh - G. van de Velde 0-2. Ton Verwijs heeft zaterdag de zeven de wedstrijd voor het clubkampioen schap van De Makreel gewonnen. Hij ving drie gepen met een totale lengte van 150 centimeter. Cennie Reijngoudt werd tweede, met ook drie gepen en totaal 144 cm vis. De deelnemers haalden ;amen 736 me ter vis op de kant. De verdere uitslag: 3. Jan Verwijs 105 cm; 4. Sjaak v.d. Maas 78 cm; 5. Huitert Hoek 64 cm; 6. Bram den Braber51 cm; 7. Coen Noorthoek 50 cm; I. Dirk Breeman 31 cm; 9. Krijn v.d. Berg 31 cm. Bij de junioren werd Rimon v.d. Reest eerste met 32 cm \is. De volgende wedstrijd is 8 oktobtr om half een bij het Zijpe. Nieuw en gebruikt alle me ken. Ook voor onderhoud en reparttie. luxe-, bedrijfswagens en personentussen. Bovag autobedrijf NIEMANTSVERDRIET Poortvliet, tel. (166-612680 Advertentie I.M. Bij woonzorgcomplex Scheldeoord vindt woensdag 21 september van twee tot half vijf een verkoping van kleding plaats. De opbrengst gaat naar de stichting Adullam. Deze organisa tie levert zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beper king. De verkoping vindt plaats aan de Wethouder CJ. Moerlandstraat. 1 Voordat zij elkaar het jawoord gaven, brachten Mario van Gastel uit Nieuw-Vossemeer en zijn bruid Jacoleen Klippel uit Stavenisse een be zoek aan zorgcentrum Ten Anker. Daar werden ze met open armen ontvangen door de bewon ers. Jacoleen (23) werkt daar als helpende in de zorg. Mario (23) is schilder bij Noom in Sint- Maartensdijk. Het stel is later die dag getrouwd in het oude stadhuis in Thoen. Met familie, vrienden en kennissen heblen ze het feest gevierd in dorpshuis De Stovein Stavenisse. Ja coleen en Mario gaan in Oud-'ossemeer wonen. V Zondag 18 september THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. kand. De Wilde. Ridderkerk. 18.30 u. kand. v.d. Berg, Stolwijk. HERSTELD HERV. GEMEENTE 9.30 en 15 u. kand. Veldhuis. Kat wijk. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. Broere, startzondag Icht- huskerk. GERF.F. KERK 10 u. ds. Broere, startzondag. CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30 u. ds. Van Amstel. GEREF. GEM. 10,14.30 en 18.30 u. leesdienst. di 20/9 19.30 u. stud. Janse. CHRISTENGEMEENTE 10 u. dhr. v.d. Berk. R.K.-KERK zo II u. woord-, gebed- en commu nieviering. VR1JZ. GEL. GEM. N.P.B. 10.30 u. da. Zandbergen, Poortvliet. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Scheurwater. 18.30 u. ds. Scheurwater, jeugd dienst. GEREF. KERK 10 u. dhr. Verbruggen,Tholen. CHR. GEREF. KERK 10 en 15.30 u. ds. Den Boer. GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. R.K.-KERK zo 9.30 u. eucharistieviering. SIM-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Van Veldhuizen, Dintel- oord. 18 u. ds. Versluis. HERSTELD HERV. GEMEENTE 9.30 en 16 u. ds. Hoek, Hoevelaken, wo 21/9 14.30 u. kand. Diepen broek, bevestigingsdienst. 19 u. kand. Diepenbroek, intrede dienst. GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. leesdienst. 14.30 u. ds. Bakker. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Zeedijk, opening winter werk. 18 u. ds. Van Bruggen, Streefkerk. OUD GEREF. GEM. 9.30 en 18 u. ds. Zwartbol. 14 u. leesdienst. SI NT-MAARTENSDIJK HERSTELD HERV. GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Joppe. HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. ds. v.d. Heijden, Dirksland. 19 u. ds. Meijer, Werkendam. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30,14.30 en 18.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.30 en 18.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Stelwagen, Damwoude. wo 21/9 19.30 u. ds. Lohuis. GEREF. GEM. 9.30,14 en 18.30 u. leesdienst. VRIJE HERVORMDE GEM. 9.30 en 14.30 u. dhr. Lissenburg. POORTVLIET HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 u. ds. Kater, Rouveen. 18 u. ds. Ruijgrok. GEREF. KERK 10 u. da. Boersma, Scharendijke. 14.30 u. ds. De Graaf, Zierikzee. GEREF. GEM. 10 u. (H.A.) en 18.30 u. ds. Bakker. 14.30 u. leesdienst. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. kand. Molenaar, Oud-Vosse- meer. 17 u. ds. Doorneweerd, Strijen. GEREF. GEM. 9.30 u. leesdienst. 14.30 u. ds. Maljaars. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. (B.V.) 10 en 18 u. leesdienst. ANNA JACOBAPOLDER GEI^EF. KERK 10 u. mw. Timmers-Huijgen, Tete- ringen. De opbrengst van de collecte in Sint-Annaland voor het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) 2011 be draagt 2461,82 euro. THOLEN 23 sep Oorverdovend, Javier Guz man, cabaret, Meulvliet, 20.15 u. 29 sep Vergadering gemeenteraad, gemeentehuis, 19.30 u. SINT-ANNALAND t/m 21 okt Exposities theeservie zen, Marie Slager en Blik op Oran je Meestoofdi t/m za 14-17 u 17 sep Speeldag, speeltuinver. Vrij en Blij, Schoolstraat, 10-17 u. STAVENISSE t/m 24 sep Maïsdoolhof Zuidmoer, Zuidmoerseweg. SINT-MAARTENSDIJK 17 sep Sponsorochtend 't Hummel tje, Bloemenlaan 1, 10-12 u. 21 sep Alzheimer Inn special, hotel Kom!, 13-15.30 u. SCHERPENISSE 17 sep Excursie Scherpenissepol- der, start eind Platteweg-, 13.30 u. POORTVLIET 17 sep Najaarsverkoping en rom melmarkt, Geref. Gemeente, tuin centrum Heijboer Paasdijkweg, 10- 15 u. SINT PHILIPSLAND 1 okt Zang- en samenzangavond, Weekenddiensten HUISARTSEN Huisartsenpost Bergen op Zoom e.o., tel. 0164-273855 (Paracclsuslaan 2), ma t/m vr 17-8 u., za en zo. TANDHEELKUNDIGE HULP 0900-82637456. APOTHEEK THOLEN Vliethof8,za 11-12 u. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11.30-12 u., Poort vliet za 8.30-9 u., tel. 0166-662596. KRAAMZORG Verloskundigen: BIB verloskundi gen Steenbergen: tel. 604969. Sifra: 604664. Dé Provinciale Kraamzorg, tel. 0113-224000. Bevallingenlijn tel. 0113-224022 (24u.p.dag). Homecare (24 u. per dag), tel. 0113- 232924 of 0115-615595. ^5» Tot uw dienst ROLSTOELVERVOER Personen(rolstoel)vervoer Ned. Ro de Kruis afd. Tholen. Voor reserve ringen tel. 06-12257399. CENTRUM THUISZORG Dr. Tazelaarstraat 1, St.-Maartens dijk. In het Centrum Thuiszorg zijn gehuisvest: Allévo Bereikbaar 24 u. per dag, tel. 0113- 249111 (Hoofdkantoor: Hollandia- plein l,Goes). Uitleen verpleegartikelen: St.-Maartensdijk, ma t/m vr 14-17 u. en ma 18.45-19.45 u. Maatschappelijk werk Ma t/m vr 8.30-9.30 u„ tel. 0166- 662055. Voor dringende vragen en hulp buiten kantooruren (noodsitu aties) tel. 0118-628743. VRIJWILLIGE THUISZORG/ STEUNPUNT MANTELZORG Jeugd- en Jongerenwerk Servicebu reau0166-668200 CHR. THUISZORG Curadomitel0166-667337 INDICATIESTELLING (CIZ) Hof van Tholen 2, Tholen, tel. 088- 7891480. WERKGROEP GEHANDICAP TENBELEID Hulp bij problemen, vragen en klachten, tel. 603342. PATIENTENVER. Advies- en informatielijn NPV Tho len 604275 en 653146; Sint-Philips land 572342 of 572530. Vrijwillige thuiszorg 0166-662264. VRIJWILLIGERS PALLIATIE- VE TERMINALE ZORG WEST BRABANT THOLEN Postbus 334, 4600 AH Bergen op Zoom, tel. 06-51498069. www.vptz- westbrabanttholen .n 1 HET KLAVERBLAD IKG, 0113-249490, ma t/m vr 9.30- 12 u. WAO-platform, 0113-249315, ma t/m vr 9.30-11.30 u. LEGER DES HEILS Radda Barnenstraat 9, Sint-Maar tensdijk, tel. 0166-610194. di 9.30- 12 u..do 13.30-16 u. ALZHEIMER Informatieverstrekking en gespreks partner bij dementie, tel. 030- 6596285. LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwangerschap, 06-0730 of 0166-692861. BLIJF VAN M N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 0118-469869. TELEFON. HULPDIENST tel0118-615551kindertelefoon 0800 -0432 (gratis). KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 0118- 628800. KINDEROPVANG KOBALT Kinderdagverblijf en gastouderbu reau tel. 0164-273633. JONGERENWERK Jeugd- en jongerenwerk tel. 0166- 668200. STORINGEN ENERGIE Tel. 0800-9009. HOOGWATERSTANDEN Donderdag 15 t/m vrijdag 23 sept. donderdag 15 6.04 -18.14 vrijdag 16 6.32 -18.42 zaterdag 17 7.02 - 19.12 zondag 18 7.29 -19.39 maandag 19 7.57 -20.12 dinsdag 20 8.34 -20.57 woensdag 21 9.27 -22.02 donderdag 22 .10.47 -23.32 vrijdag 23 12.22 - di 20/9 14.40 u. LK Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 0900-9771. hervormde kerk, 20 u. BERGEN OP ZOOM 18 sep Fanmiddag Anita en Ed, tapperij De Kroon, Bosstraat, 14.30 u. +film+++film+-H-film+++film+ CINEM'ACTUEEL: Cars 2 (3D) - za, zo en wo 13.45 u. Conan the barbarian (3D) - do 20 u., vr t/m zo 16, 18.45 en 21.15 u., ma en di 20 u., wo 16 en 20 u. Cowboys and aliens - do 20 u., vr en za 16 en 21.15 u., zo 16, 18.45 en 21.15 u., ma 20 u., wo 16 en 20 u. De smurfen (3D, NL) - vr 16 en 18.45 u., za 13.45, 16 en 18.45 u., zo en wo 13.45 en 16 u. Harry Pot ter 7 part 2 (3D) - do 20 u., vr en za 20.45 u., zo 18.30 en 20.45 u., ma t/m wo 20 u. Made in Dagen ham - di 20.30u. Mr. Poppers pen guins - vr 16 en 18.45 u., za 13.45, 16 en 18.45 u., zo en wo 13.45 en 16 u. Rise of the planet of the apes - do 20 u., vr 18.45 en 21.15 u., za 13.45, 18.45 en 21.15 u., zo 13.45 en 21.15 u., di 20 u., wo 13.45 en 20 u. Tambien la lluvia - zo 18.45 u., ma 20.30 u.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 2