LABO BAL 'Behoud van het zwembad hebben we zelf in de hand' Gemeente akkoord met C1000 Gunter Bandenmarkt breidt fors uit op Welgelegen Brandweer voorkomt dat woning boerenschuur in vlammen opgaat AUTOSCHADE? Massaal protest tegen mogelijke sluiting zwembad in Tholen Donderdag 15 september 2011 67e jaargang no. 44 Wateroverlast in Tholen en Poortvliet Nieuwe verlichting rotondes Flupland Gemeente koopt twee zoutstrooiers Woensdagmiddag Alzheimer Inn Tholenaar opgepakt voor doodsbedreiging Ruim negenhonderd Thoolse kinderen hebben maandag hun stem laten horen tegen de mogelijke sluiting van zwembad De Spetter. Met spandoeken en zwemspullen liepen zij in een bonte stoet naar het parkeerterrein van het gemeentehuis om daar te protesteren. De' gemeente raad moet in december een besluit nemen over de toe komst van het zwembad. Elk jaar legt de gemeente bijna drie ton bij. Sluiting is een mogelijke optie. Protestlied Besluit Kosten Oproep Investeren Onrust Doorbraak Havenplan Sint-Annaland Najaren van onderhandelen hebben Gunter Beheer b.v. en de gemeente Tholen een akkoord bereikt over de bouw van een nieuwe supermarkt aan de Spuistraat in Sint-Annaland. „Hiermee is een belangrijke stap gezet", zegt projectleider Hennie Weeda. „Er komt nu een afwij kingsprocedure om de nieuwbouw ook qua bestem mingsplan mogelijk te maken. Dan hoeven we niet op de woningbouw te wachten." Bedrijf zit aan Slabbecoornweg veel te krap Bandenmarkt gaat fors uitbreiden in Tholen. Het bedrijf heeft van de gemeente 1.8 ha grond gekocht aan de Ste- vinweg op industrieterrein Welgelegen II. De 26 mede werkers tellende onderneming hoopt april volgend jaar te beginnen met de nieuwbouw. Naast Van Trier en He- mi komt er dus weer een hele grote onderneming op Welgelegen. Deze week Oorzaak brand bij Niemanüverdriet in Welhoek niet bekend Bij een grote uitslaande brand is in de nacht van dinsdag op woensdag is de land- bouwschuur van Arie. Niemantsverdrrit aan de Bram Groenewegenweg in Poort vliet verloren gegaan. De brandweer van Sint-Annaland en Sint-Maartensdijk wisten te voorkomen dat ook het woonhuis in vlammen op zou gaan. Over de oorzaak is nog niets bekend. voor autoschades bij alk merken complete schadeafhandeling bij uw verzekeringsmaatschappij Focwa eurogarantiebedrijf Voltstraat 2,Tholen, tel. 0166-607060 Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5, 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 0166-657007 b.g.g. 653474 Telefax 0166-657008 E-mail: redactie@eendrachtbode.nl advertentie@eendrachtbode.nl admin@eendrachtbode.nl Website: www.eendrachtbode.nl Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Bankrekening 30 30 05 556, Giro 12 44 07 Abonnement 17,50 per halfjaar, 31,50 per jaar, per post 56,70 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers 1 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,33 plus btw per mm. Hoofdredacteur W. Heijboer. De brandweer is zaterdagavond uren bezig geweest met het wegpompen van water in verschillende straten in Tholen en in Poortvliet. Een hevige onweersbui maakte dat straatkolken het water niet meer kon den verwerken. In Tholen kregen woningen in de Paulinastraat. de Bosstraat en de Jan van Bloisstraat water binnen. Ook uit andere straten, de Venkel-, Minneputte-, Gilde-, en de Kon. Julianastraat kwamen mel dingen binnen. Bij de familie Gcx>r- den aan de Oud-Vossemeersedijk stond in een mum van tijd 30 milli meter water rond boerderij de Laat ste Stuiver. Het water stond er op de drempel van de woning. In Poort vliet was er overlast aan de Dee- straat, tussen de Noordstraat en de Achterstraat. Het laagste stuk stond onder water. Ook enkele garages kregen water binnen. De brandweer van Sint-Annaland pompte het water weg naar de sloot bij de gymzaal. Volgens meldingen uit Tholen viel er tussen de 40 en 60 millimeter water. Het rioolstelsel is berekend op 35 millimeter per uur. De speciale groene verlichting op de twee rotondes bij Sint Philipsland wordt vervangen. De provincie pakt de zaak gelijk grondig aan door het energieverbruik te beperken. Dit ge beurt in het kader van het beleid Effe Dimmen. Er komen sensors, als er geen verkeer is, branden de lampen minimaal. En 's avonds na elf uur brandt de verlichting maar voor de helft meer. Delta krijgt de opdracht van de provincie Zeeland bij de ro tondes richting de Philipsdam aan de N656 en de N257 voor een bedrag van 35.67832 exclusief btw. Er komt nu gewone verlichting, want Philips blijkt de groene lampen niet meer te leveren. Op de rotondes zijn er al ver schillende kapot gegaan. De speciale verlichting was destijds aangeschaft om de vogels ter wille te zijn. De gemeente Tholen schaft voor 50.000 euro twee zoutstrooiers aan. Het gaat om de vervanging van strooiers die 16 en 14 jaar dienst heb ben gedaan, ,2e waren aan het einde van de betrouwbare levensduur", zeggen b. en w. Hoewel er wordt sa mengewerkt met provincie en water schap, zag het college geen andere oplossing dan nieuwe strooiers ko pen, ook al doen ze maar een paar weken op een jaar dienst. „Provincie en waterschap strooien voor ons doorgaande wegen als de Ten Anker- weg en Grindweg die aansluiten op hun wegen. Maar de gemeente strooit achteraf, dat is veel minder kostbaar dan het preventieve strooibeleid van de andere twee overheden." De ge meente heeft nu een grote strooier van 32 mille gekocht. Die wordt in gezet in de woonkernen die ver van de zoutloods bij de gemeentewerk plaats in Sint-Maartensdijk liggen. De kleinere strooier, die 18.(XX) euro kost, wordt in dichterbij de zoutloods gelegen dorpen ingezet. De Alzheimer werkgroep Tholen or ganiseert woensdagmiddag in Sint- Maartensdijk een bijeenkomst in het kader van de wereld Alzheimerdag. Jan Harmsen van de Nederlandse Patiënten Vereniging vertelt eerst over het schrijven van een levensver haal. Na de introductie gaan de be zoekers - dementerenden en hun mantelzorgers - aan de slag met een luister- en verteloefening. In Hotel Kom van 13.00 tot 15.30 uur. Aan melden via Henny Pons, telefoon 601120 ofh.pons@svrz.nl Een 33-jarige Tholenaar onder in vloed is zondagmorgen in Bergen op Zoom door de politie opgepakt we gens bedreiging. De man liep rond vier uur over de Grote Markt en ge droeg zich zo agressief, dat een an dere man hem in bedwang probeer de te houden. Agenten zagen dat en wilden de Tholenaar in de Blauwe- handstraat over diens gedrag aan spreken. Toen hij de politiemensen zag. bedreigde de man hen meerma len met de dood. Hij werd daarop gearresteerd. Later bleek dat de Tholenaar zich eerder op de Grote Markt gewelddadig had gedragen tegenover het uitgaanspubliek. Hij werd ingesloten. Een lint van kinderen loopt met spandoeken en zwemattributen naar het gemeentehuis. Eigenlijk kwamen de kinderen, leerkrachten en ouders maar om één ding te horen: dat zwembad De Spetter open blijft. Maar dat was een brug te ver voor wethouder van sport Jan Oudesluijs. „Ik kan nog niets beloven", zei hij. Die woorden werden hem niet in dank afgeno men door de kinderen. Een luid boegeroep overstemde zijn verhaal. „Wel kan ik jullie verzekeren dat het zwembad de komende twee jaar open blijft", was zijn troost. Bij het gemeentehuis zongen de kinderen samen met juf Karin Juur- link van montessorischool De Kraal luidkeels een protestlied. Later overhandigden de leerlingen een pe titie aan de wethouder. De protest actie is voor de zomervakantie tot stand gekomen op initiatief van de reformatorische Eben Haëzerschool en werd breed gedragen door de overige scholen. Samen met alle di recteuren is overleg gepleegd. Dat leidde tot een brandbrief aan de ge meente. Die b'ief is ondertekend door alle basisscholen, het Calvijn College, Westerpoort en de Stich ting Peuterspeelzalen Tholen. Adjunct-directeur Harma Pekelsma van SBO de Veste in Tholen noemt de woorden van Oudesluijs erg voorzichtig. „Eet zou te gek voor woorden zijn als de gemeenteraad zich niets aantrekt van deze actie. Wij hebben de handen in één gesla- De zwembaden kosten netto circa 270.000 euro per jaar, dat is 2,6 procent van de netto uitgaven (10,3 miljoen) van het programma Weizijn en 0,37 prccent van het jaar budget (735 miljoen) van de gemeente "holen. gen. Ik hoop dat de gemeente dat ook doet." Oudesluijs draagt zijn bevindingen over aan het college van burgemeester en wethouders. Naar verwachting neemt de ge meenteraad in december een besluit over het wel of niet in stand houden van De Spetter, dan wel de verhui zing van het zwembad. De protestactie is een reactie op de zevende variant van het masterplan Tholen, deelproject sport en onder wijs. In die plannen is het zwem bad weggelaten. „Een waterrijke plaats als Tholen kan niet zonder zwembad", aldus Aat Nederhof, di recteur van de Eben Haëzerschool. Wel heeft de directeur een oproep aan alle ouders. „Als we willen dat het zwembad blijft, moeten we on ze kinderen daar ook laten zwem men. Het behoud hebben we gro tendeels in eigen hand." Nederhof ziet nog maar al te vaak dat ouders met hun kinderen in Bergen op Zoom of Steenbergen gaan zwem men. Al jaren investeert de gemeente in het openhouden van de twee zwem baden. ,2e zijn verre van winst gevend", zegt wethouder Hoek van financiën. „De Spetter kost de ge meente jaarlijks grofweg 170.000 euro. Haestinge in Sint-Maartens dijk is goed voor nog eens 100.000 euro. Bijna drie ton, waarvan dan nog geen cent geïnvesteerd is in verbetering." Beide zwembaden voldoen niet meer aan de wettelijke eisen en mogen met een ontheffing open blijven. Vernieuwing is nood zakelijk. De kosten daarvan raamt wethouder Hoek op anderhalf mil joen euro, tegen tweeënhalf miljoen voor nieuwbouw. „Het is een kwes tie van kosten en baten", zegt hij. „Op dit moment berekenen we de financiële gevolgen van de diverse scenario's." „De sluiting van het zwembad zou echt een gemis zijn", zegt Petra Bo- lier, hulpouder bij Ter Tolne. „Tho len kan niet zonder bad. Kinderen beleven er enorm veel plezier aan. Bovendien wonen in Tholen de meeste kinderen, dus is het toch lo gisch dat hier een zwembad blijft." Niet alleen in Tholen, maar ook in Sint-Maartensdijk heerst onrust. Veel mensen hebben geen vertrou wen in de plannen voor een over dekt zwembad op camping De Pluimpot waar ook de inwoners ge bruik van kunnen maken. Komen die plannen tot uitvoering, dan kan Haestinge gesloten worden, zo re deneert de gemeente. Smurdiekena- ren denken daar anders over. Twee jongeren zijn daarom een handteke ningenactie begonnen voor behoud van het zwembad. Bram Gunter blijft nuchter onder het bereikte akkoord. ,2owel de ge meente als Beheer Beheer hebben hun nek uitgestoken. Het is een pro-, ces van jaren en op een gegeven moment bereik je dan een akkoord. Nu moeten we eerst zien te bou wen." Hennie Weeda onderschrijft dat. „Er komt een moment dat iedereen zegt: nu moet het gebeuren. De hoofdzaken stonden in februari al op papier, maar daarna hebben we het een en ander bijgesneden. Zo moest de toegankelijkheid van de supermarkt gewaarborgd zijn." De projectleider prijst de rol van Bram Gunter bij het totstandkoming van de overeenkomst. „Het was praten, praten en nog eens praten. Eerst met Piet Gunter, later met Piet en Bram en de laatste tijd alleen met Bram. Het heeft allemaal lang geduurd, maar het is ook een complex project waarbij de diverse belangen goed gewogen moesten worden. Het ging mei pieken en dalen, maar dinsdag morgen zat de overeenkomst met de handtekening van Gunter bij de post." Er komt een supermarkt van 1500 m2, een los/laadruimte van 200 m2, twee dagwinkels voor versproduc ten en 500 m2 parkeerplaatsen. De bewoners van de omliggende hui zen krijgen recht van overpad. Architectenbureau Scala uit Den Haag is al vanaf 2007 bij het project Havenplein betrokken en heeft in opdracht van de gemeente ook al verschillende ontwerpen voor de su permarkt gemaakt. ZIE VERDER PAGINA 7 Bandenmarkt is aan de Slabbe coornweg uit zijn jasje gegroeid. „Aan de 3500 m2 daar hebben we al lang tekort", zegt directeur Leen- dert van 't Hof. „We huren al gerui me tijd 1500 m2 bij in Oud-Vosse- meer." Om doelmatiger te werken, wil Bandenmarkt alles onder één dak en ook groeimogelijkheden hebben. Dat kan op Welgelegen ge realiseerd worden, vlakbij de Hemi. Voor de gemeente is dit ook een mooie opsteker. In een tijd dat veel bedrijven alle zeilen bij moeten zet ten om het hoofd boven water te houden, gaat Bandenmarkt flink in vesteren. De gemeente raakt zo in één klap weer 1.8 ha grond kwijt. Het bedrijf gaat er 10.000 m2 van bebouwen voor magazijnen en kan toren. „We hebben meer afzet dankzij nieuwe producten", legt Leendert van 't Hof het succes van zijn on derneming uit. „Natuurlijk hebben we ook te maken met de huidige marktsituatie, maar dankzij een gro tere verscheidenheid aan producten hebben we meer werk. Het assem bleren van banden is toegenomen." Het internationaal werkende Ban denmarkt opereerde ruim 20 jaar in Fijnaart, voordat het bedrijf in no vember 2002 in Tholen kwam. Aan de Slabbecoornweg werd toen het voormalige pand van Interpak in ge bruik genomen. De grootvader van Leendert van 't Hof was al actief met de bandenfirma Hofka. Zijn va der ontwikkelde zich ook tot een alom gewaardeerde bandenvakman met verschillende bestuurlijke func ties in de branche. Bandenmarkt levert een groot assor timent aan banden voor o.a. land bouwwerktuigen en mobiele graaf machines. Niet voor de particuliere sector, dus de Thoolse onderneming heeft ook geen banden voor perso nenauto's. Wel kolossale exempla ren die 30.000 kilo kunnen dragen. In de magazijnen liggen velgen en complete wielen in allerlei soorten en maten. De productie vindt veelal plaats in een fabriek in het Poolse Poznan. Bandenmarkt richt zich naast de Benelux ook op de Engel se, Franse en Duitse markt. Theo van Driel brengt timmergereedschap onder in molen Flupland Republikein Cees Nuijten koninklijk onderscheiden Riet Kleppe help mee aan expo foto's Scherpenisse EN VERDER... Twijfels over woningbouw in Geertruidapolder Verwarring over info kunstwerk smalstad EEN WILDE HENGST MOET GEEN VURIG VEULEN GROOTBRENGEN Dit nummer bestaat uit 16 pagina's De brand ontstond in de schuur. De bewoner sloeg zef alarm. Om tien over twee werd de brartdweer gealar meerd. Brandweercommandant Koos de Feijter: ,J> brandweer van Sint-Annaland is met de waterwagei uitgerukt. Toen ze de Weihoek inreden, zagen ze al da de vlammen uit het dak sloegen en is meteen Sint Maartensdijk erbij geroepen voor het winnen van watei De watergang aan de Zwarte weg ligt op 400 meter vat de boerderij. Het was nodig om over die lengte slanger uit te rollen via de rotonde bij de Engelaarsdijk." Meteen bij aankomst werd vanuit de keuken in de wo hing de hogedrukspuit ingezet op de scheiding tussen de schuur en de woning. Met de waterwagen werd het vuur bestreden vanaf de zijkant terwijl de vrijwilligers uit Sint-Maartensdijk de watertoevoer regelden. Omdat het vuur snel om zich heen greep, was het vol gens De Feijter niet meer verantwoord om vanuit de woning de brand te bestrijden. „Voor onze eigen vei ligheid zijn we naar buiten gegaan en hebben we een lans met een nevelkogel ingezet. Een zes meter lange buis met een roterende kop die het water heel sterk ver nevelt waardoor er stoom vrijkomt." Het apparaat werd onder het dak gestoken. ,Jn de hoop dat op die manier de woning behouden kon blijven. Met kunst en vliegwerk is het gelukt." Het was vol gens De Feijter kantje boord. Van de Jiouten keuken deur die de woning van de schuur scheidde, zijn de planken niet meer dan spijlen. Het vuur concentreerde zich toen meer in het midden van de schuur. Het lukte om de brand onder controle te krijgen. Over de oorzaak is niets bekend. „De eigenaar was wel in de schuur bezig geweest, maar kon zelf niet aange ven hoe het gekomen was. Hij had er geen verklaring voor." De schuur tegen de woning is vanzelf ingestort. De twee stalen spanten vielen om. Het andere deel was al eerder ingestort, 's Morgens werd nog nageblust. Steeds met de tankwagen. „We hebben de slangen die bij de rotonde over de weg lagen weggehaald. Het is een heel druk punt." Om twintig voor elf is de brand weer teruggekeerd naar de kazerne. Met de eigenaar is afgesproken dat de brandweer gisterenmiddag rond vijf uur terug zou komen. De brandweer bezig met nablussen van de boerenschuur in de Weihoek.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 1