Kees Vroegop zit nog niemand in de weg Merijn van d winnaar jubi er verrassend rnooi Smash Smerdiek dames 3 in het nieuw Duif Mario de Graaf supersnel uit Péronne TOV laat verstek gaan bij vijfde Eilandencup Koersballen De Feijter verbaasd over memo over kunstwerk Al in eerste poulewedsti rslaat hij Cristian van 't Hof Verhuisdoos met kittens gedumpt Donderdag 15 september 2011 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 15 Smash is beste vereniging van toernooi De toch al zo geslaagde dag kreeg voor Smash '76 nog een mooi sluitstuk. Nadat alle finales waren gespeeld bleek dat ook de beker met de grote oren voor de beste vereniging in de prijzenkast van Smash '76 kon worden gezet. Deze prijs was voor het laatst in 2007 gewonnen. Lindhout negende op WK kustvissen Brief aan b. en w, over gang van zaken Petitie Merijn van de Klooster verraste zaterdag and door het 25ste invitatietoernooi van Smash winnen. In de Wellevaete was hij de eerste partij van de poulewedrijd al te sterk voor routinier en meervoudig winnaar Christan van 't Hof. Van de Klooster zou zijn zegereeks voortzetten. Hij won dankzij een goede voor bereiding. Samen met een aantal andere Smashleden beklom hij op de fiets de 1912 hoge Mont Ventoux, be kend uit de Tour de France, waardoor hij nog over extra zuurstof beschikte in de klamme en vochtige zaal. Snelle returns Anky Vroegop Cees Moeliker sluit goed seizoen af met zege Mario de Graaf uit Tholen heeft de afsluitende navlucht gewonnen. De jonge liefhebber had met afstand de snel ste Thoolse duif vanuit Péronne. Cees Moeliker deed hetzelfde op het nationale slotstuk voor jonge duiven. Hij bekroonde een uitstekend seizoen met de winst uit Orléans Saran. Péronne Finale Thools tenniskampioenschap 30 oktober Jongerenraad organiseert verkeersveiligheidactie Welvaarts denkt na over ruimte varkens Een zeer tevreden voorzitter en toernooi leider Kees Vroegop kon dan ook om zes uur de prijzen uit reiken en terugkijken op een ge slaagd jubileumtoernooi. Dat Me- rijn v.d. Klooster dit toernooi had gewonnen lag volgens hem aan de juiste voorbereiding. Hij was een week voor het toernooi met paar Smashers de 1912 meter hoge Mont Ventoux, bekend van de Tour de France, opgefietst. Vóór de prijsuit reiking werd Vroegop nog met een bloemetje en een taart van een paar sponsoren bedankt voor de afgelo pen 25 jaar, waar hij op voortreffe lijke wijze leiding heeft gegeven aan dit toernooi. De 55-jarige toer- nooileider zat een kwart eeuw gele den ook al achter zijn tafel. Veel is er niet veranderd, zegt hij. Behalve de papierwinkel. „Het inschrijven gebeurde toen nog met de hand. Er was nog geen computer. We moes ten alle briefjes voor de uitslagen zelf schrijven. Daar wasje een paar avonden mee bezig. Nu hebben we een computerprogramma en hoeven we pas op vrijdagmiddag alles te printen. Op het laatst, dan kunnen we ook de veranderingen aanbren gen die we per email ontvangen." Met zijn drieën houden ze achter de tafel de uitslagen en de standen bij. Ook dat zou met een computer met een verwerkt kunnen worden, maar Vroegop ziet toch liever een stapel tje papieren voor zich. Je ziet wel dat ze met een computer in een apart kamertje zitten, maar op deze manier houden we goed zicht op de tafels. Als er eentje leeg is, dan pro beren we die zo snel mogelijk te vullen." Vroegop die ook al meer dan 20 jaar voorzitter is, wil het nog wel een tijdje blijven doen: „Ik zit nog niemand in de weg." Remi Lindhout (45) uit Sint-Maar tensdijk is op de negende plaats geëindigd tijdens de wereldkam pioenschappen kustvissen in Italië. Dit met een deelnemersveld van ne gentig vissers. Lindhout kon zijn eerste plaats na dag drie niet vast houden. Een slechte loting op de laatste dag werd hem fataal. In het landenklassement is Nederland op een elfde plaats geëindigd. Voor Re- mi is dit het derde achtereenvolgen de jaar dat hij tijdens een WK in de top tien eindigt. Vorige week meld den wij dat het Thoolse junioren team dat brons won in Italië, drie le den telde van De Zeebaars uit Scherpenisse. Maar dat zijn er twee, want Jeroen den Engelsman is lid van De Makreel in Sint Philipsland. Uitslagen van de koersbalwedstrij- den van: Tholen: l.R. Bolier en H. Schot 40 p; 2. N. Deurloo en W. Deurloo 21 p; 3. J. Verbraeken 20 p; 4. L. Ver schoor en W. Bijl 18 p; 5. C. Spren kels en J. Suurland 17 p. Sint-Maartensdijk: 1C. Breure en W. Bijl 28 p; 2. B. Bijnagte en Fr. de Jong 26 p; 3. W. Kloet en J. Bijnag te 26 p; 4. C. van Mierlo en C. van Gorsel 18 p; A. Wielaard 15 p. Oud-Vossemeer: 1C. van Mierlo en M. van Poortvliet 29 p; 2. J. de Bakker en J. van Houte 25 p; 3. L. Weezenaar'en N. Moerkerken 17 p; 4. L. van Poortvliet en R. van Driel 14 p; 5. C. Havermans en B. Rogge band 13 p. Jan-kees de Feijter is verbaasd over de gang van zaken rond het kunst werk voor Sint-Maartensdijk. Hij kreeg gisteren, een dag na de bespre king in de commissie samenleving pas informatie over de 'sociale kant' van het object dat in de buitenlucht moet komen. Hij schreef een brief aan b.en w. 'Helaas kwam het memorandum voor mij te laat om er nog een goede reactie op te geven. Ik had, met de wetenschap van het memo, graag dinsdag ingesproken tijdens de ver gadering. Het deed mij goed te horen dat b. en w. tijdens de vergadering hiervoor excuses maakten. Dat ech ter ontneemt mij niet het gevoel dat de "sociale" kant pas werd belicht na mijn eerder schrijven. Na het lezen van het memo heb ik ingezien dat het kunstwerk een groot sociaal aspect met zich meebrengt. U schrijft dat er financiële bijdragen zijn van de Hei- demij, de Rabobank en daarnaast sponsoring door bedrijven. Ik heb tij dens de vergadering meneer Geuze van de Heidemij echter horen zeggen dat de Rabobank nog een besluit moest nemen dat ten tijde van de vergadering nog niet bekend was. Als dat klopt, is het dan niet onver standig te pretenderen dat er sowieso een bijdrage komt? Voorts lees ik dat het kunstwerk on der professionele begeleiding ge maakt gaat worden door; studenten, scholieren en mensen met een af stand tot de arbeidsmarkt, of om in uw woorden te spreken, mensen uit de kaartenbak. Tevens hoor ik de heer Geuze zeggen dat het kunst werk binnen twee maanden gemaakt kan zijn. Hoeveel mensen kunt u dan hoe lang werkervaring laten opdoen? Hoeveel vaste banen/opleidings plaatsen kunnen hier mogelijk uit voortvloeien? U stelt dat dit alles is met het oog op een vervolgtraject, een kwalificerende opleiding en/of werkplek. U schrijft, dat indien gerealiseerd, het project in Sint-Maartensdijk een proef is. Nu lijkt het mij dat het voor een re-integratie traject een erg kort durende proef is. Mijn vraag is dan ook is twee maanden niet erg kort? Wanneer is een proef geslaagd? Hoe lang worden de deelnemers gevolgd om te kijken of het project succesvol is? Ook schrijft u in uw memo over de brugwerkplaatsen. Daar kunnen kunstwerken en toegepaste kunstarti kelen worden geproduceerd, ten toongesteld en verkocht worden. Ook elders in Zeeland zijn dergelijke initiatieven gestart. Moet de gemeen te Tholen het wiel dan zelf uitvin den? Of dachten zij de uitslagen van de andere initiatieven af? Het lijkt mij voor de hand liggen dat het "pro beren" van de brugwcrkplaats niet nodig is als we de resultaten van an deren kunnen gebruiken. Ook als wij kunnen leren van "fouten" die daar gemaakt worden, hoeven wij dat zelf niet te doen. Voorts resten mij nog de volgende vragen. Tijdens de vergadering van de com missie samenleving sprak wethouder Oudesluijs over een potje voor re-ïn- tegratie. Gaandeweg is mij niet dui delijk geworden hoeveel geld er uit het re-ïntegratiepotje wordt bijgedra gen aan het project in Sint-Maartens dijk. Gezien de korte duur van het project en de memo waaruit blijkt dat het toch vooral ook om re-ïntegratie gaat, is mijn voorstel om de projec ten; Sint-Maartensdijk, Scherpenisse en Sint-Annaland samen te voegen tot een groot re-ïntegratietraqject, waarbij de "kunst" wordt gesponsord door het bedrijfsleven en het re-ïnte- gratie deel wordt betaald uit het re- integratiepotje van de gemeente. Door wethouder Van Dis is gezegd dat het project wordt begeleid door de kunstenaar. De heer Geuze daar entegen heeft tijdens de vergadering vermeld dat de kunstenaar, slechts als een architect van het project, een enkele keer komt kijken hoe het gaat. Verder moet er een professione le begeleider betaald worden. Zou het niet beter zijn dat de kunstenaar dit project fysiek begeleid? Anders is de kunstenaar in deze niet meer dan een ontwerper? Zoals u weet uit mijn eerder schrij ven aan de commissie, heb ik een pe titie gestart. De reden hiervoor is het onbegrip vanuit de samenleving. U, als college blijft echter aangeven dat er geen negatieve reacties uit de dorpsgemeenschappen is gehoord. Mijn vraag is dan, hoe kwalificeert u de term negatieve reactie? Als ik kijk naar de ondertekenaars, bevinden zich onder hen velen uit Sint-Maar tensdijk. Sowieso zijn velen inwo ners van de gemeente Tholen. Er heerst een nogal negatief klimaat aangaande het college. Al vaker heb ik gehoord dat men het gevoel heeft dat het gemeentebestuur regeert van uit haar ivoren toren. Dit is uw kans om dit gevoel de kop in te drukken. Naar mijn mening is dit het moment om naar uw bevolking te luisteren. De petitie is nu door zo'n 880 men sen getekend. Mijn vraag is, wilt u ons niet horen? Of zijn wij een te kleine meerderheid? Graag ontvang ik van u hier een duidelijk reactie op. Voorts wil ik u nogmaals dringend wijzen op de signaalfunctie die de gemeente heeft. Als de bevolking zich geen of minder luxe kan permit teren door bezuinigingen, zou dat. in mijn ogen, ook het signaal moeten zijn dat de gemeente afgeeft: Bur gers, wij begrijpen u.' De Feijter wil in de raadsvergadering de handtekeningen aanbieden. Arno Bruynzeel bereikte in de B-klasse verrassend de finale. Het 25ste invitatietoernooi was een jubileum binnen een jubileum omdat de vereniging dit jaar ook het 35-ja- rig bestaan viert. Het invitatietoer nooi werd in 1986 voor het eerst ge organiseerd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan. Het is inmiddels niet meer weg te denken bij de di verse tafeltennisverenigingen die de afgelopen jaren hebben deelgeno men. Ter gelegenheid van het jubi leum kregen de deelnemers een bo lus in plaats van een vaantje. De succesformule is dat het een test is voor spelers voor de najaarscom petitie die weer van start gaat. En dat ze uitkomen tegen spelers uit regio's zoals Utrecht en België die ze in de competitie niet ontmoeten. Daar naast heeft ook de organisatie van dit toernooi een goede naam opge bouwd. Sommige spelers doen daar om bijna jaarlijks mee. De eerste editie werd gewonnen door Chris tian van 't Hof die ook nu nog van de partij was: 25 jaar later kon hij dit kunstje niet herhalen. Toernooi leider Kees Vroegop kon zaterdag 62 seni oren en 36 jeugdleden uit maar liefst zestien verschillende verenigingen uit Zeeland. Brabant, Utrecht en België verwelkomen. Hiermee was het toernooi met 15 tafels dan ook vol. De senioren waren ingedeeld in vier klassen naar sterkte. In deze klassen ging de strijd verder in ze venkampen met een kruisfinale. Dit betekende dat de spelers minimaal zes wedstrijden moesten spelen in een warme en vochtige zaal. De jeugd werd in drie klassen gesplitst waarbinnen ze de hele dag aan de bak konden. In de A-klasse spelers die al eerder het toernooi wonnen zoals Christian van 't Hof, Johan 't Hooft en Bart Mangnus. Maar natuurlijk waren ook de spelers uit het le senioren team vertegenwoordigd. De grote vraag was of Merijn v.d. Klooster, Anné van Dijke. Remco Vroegop en Harm Westdorp voor een verrassing zouden kunnen zorgen. Al vroeg in de ochtend was er al een eerste verrassing. Merijn v.d. Kloos ter was in de le partij in de poule wedstrijden te sterk voor Christian van 't Hof. Christian had lang zicht op plaatsing bij de beste vier. maar zijn laatste wedstrijd regen Scaldi- naspeler Koen van Velthoven werd verloren. Hiermee verspeelde hij zijn kans op de kruisfinale. Remco Vroegop kwam in deze poule niet verder dan 1 winstpartij. Merijn v.d. Klooster gaf maar 1 partij uit handen en dat betekende dat hij met 5 ge wonnen wedstrijden koploper werd en de kruisfinale mocht spelen tegen de nummer 2 uit de andere poule Rob Broumels van ODT. Ook deze partij zette hij naar zijn hand en mocht hij de finale gaan spelen van e toe mooi. Een prestatie niet eerder had bereikt. In de andere poule waren de andere Smashers Anné van Dijke en Harm Westdorp inmiddels al uitgescha keld door o.a. de grote favoriet voor de eindoverwinning Johan 't Hooft van Sar '72, die de finale bereikte door Koen van Velthoven van Scal- dina te verslaan. Hierdoor moesten hij en Merijn v.d. Klooster onderling gaan strijden om de titel. Van 't Hooft, divisiespeler en eerdere win naar van dit toernooi tegen een le klasser die nog nooit eerder in een toernooi de hoofdprijs pakte. Dan lijken van tevoren de kaarten al ge schud, maar dat pakte anders uit. Van 't Hooft kreeg geen vat op de snelle returns van v.d. Klooster en laatstgenoemde pakte de eerste 2 ga mes. Een grote verrassing ging zich aftekenen. Toen ook in de 3e game al snel duidelijk werd dat er geen kentering meer zou komen, speelde v.d. Klooster zijn partij geconcen treerd uit en boekte zijn le toernooi zege. Ook in de B-klasse was Smash'76 goed vertegenwoordigd met Amo Bruijnzeel, Kees van Poortvliet, Da vid van Driel, Mamix v.d. Graaf, Mathijs v.d. Graaf en Peter Bazen. Zij moesten de eer van de vereni ging hoog houden. Vijf spelers hier van kwamen niet verder dan een 5e of een 6e plaats. Het was Amo Bruijnzeel die voor een verrassing zorgde door de finale te bereiken waar hij in 3 games verloor van Joris Malcontent van Sar '72. In de C-klasse stond Anky Vroegop voor de zware taak een prijs voor Smash '76 binnen te slepen. Voor de pauze deed ze goede zaken met twee overwinningen maar na de soep bleek de pap op en bleef het hierbij. Na veel rekenwerk door de toernooileiding bleek dat Debbie de Klerk van Sar '72 en Andy de Grae- ve van het Belgische Leugenberg de finale mochten spelen. Onze zuider buur ging er met de le prijs van door. In de D-klasse was er met 4 afge vaardigden van Smash '76 goede hoop op een prijs. De spelers Eldert Besseling, Jochem v.d. Klooster, Job Moerland en Jan Willem van Vossen maakten de verwachtingen meer dan waar. De laatste drie spelers bereik ten de kruisfinales. Het Smashon- deronsje in de finale werd uiteinde lijk gewonnen door Jan Willem van Vossen die in vijf games te sterk was voor Job Moerland. In de A-klasse van de jeugd 2 Smas hers, Johan Aamoudse en Bennie van Poortvliet, die zich staande moesten weten te houden. Een te zware opgave tussen de talentvolle spelers van Yerseke.TCO '78. Arne- muiden en Sar '72. Na negen onder linge wedstrijden kon om half 6 de balans worden opgemaakt en gingen de Yersekse spelers Corné Steketee en Jurian de Kraker met respectieve lijk de le en 2e prijs aan de haal. In de B-klasse deed Leontine Aar- noudse het verrassend goed. Ze mocht bij de prijsuitreiking de 2e prijs mee naar huis nemen. Ook hier ging de le prijs naar een speler uit Yerseke, Jarno Kooijman. Tenslotte nog de .C-klasse met Ame Fase. Jel- mar Elenbaas, Martijn Keur en San- der Zwagemaker. Jelmar deed het prima door 7 van zijn 8 wedstrijden te winnen. Iets wat Joel Kaman van Yerseke hem nadeed en omdat Joel van Jelmar had gewonnen in de on derlinge ontmoeting mocht deze de le prijs mee naar huis nemen. Jel mar was dik tevreden met zijn 2e prijs. Programma 16/17 september: 16/9 Tanaka-Smash '76 3, Hotak '68-Smash '76 2 17/9 Smash '76 1-TCS, Smash '76- 2 Wit&c '89. Smash '76 5-Vice Ver sa '51Yerseke- Smash '76 1 jeugd, Smash '76 2 jeugd -TCO '78, Smash '76 3 jeugd-Middelburg. Het derde dameselftal van Smerdiek is zaterdag in het nieuw gehuld. De spelers van het eilandelijke team hebben aan het begin van hun der de voetbalseizoen een lichtblauw trainingspak gekregen. Zaterdag werden de sponsors Maris Schot van Bouwonderneming Schot uit Poortvliet, Arnold Verjaal van Electro World en Harold Vermeulen van Autorijschool Harold uit Sint-Maartensdijk door Corné Ujjl bedankt voor hun bijdrage. Ze kregen alle drie van Marita Brinkman een bos bloemen en van Roxanne Smits een ingelijste foto met het elftal in de nieuwe pakken. De tweede wedstrijd van de competitie, tegen Noad '67 werd met een 15-1 gewonnen. De Fluplanders waren geen partij van de blauwzwar ten. Al in de twee minuut werd de score geopend door Irma Hage. Vier minuten later maakte Paola Ketting het tweede doelpunt. Weer twee minuten later was het weer raak met een doelpunt van Hage. Het doel- puntenfestijn was nog niet over. Tot de rust werd nog zeven keer het net gevonden door EHes (3x), Roxanne Smits (2 x) en Denise Versteeg (2). Door een tegendoelpunt werd het 9-1 voor rust. Na de rust hetzelfde laken en pak. De score werd verhoogd tot 15-1 door doelpunten van Martina, Paola, Denise, Lindsay en Elles. Adver tentie I.M.) Het duivenseizoen zit er op wat het wedstrijdvliegen betreft. Voor de één een opluchting, de ander vindt het jammer. Na een aantal maanden intensief bezig zijn met de beestjes gaan de meeste liefhebbers op va kantie. Maar voordat de koffers ge pakt konden worden, stond zaterdag nog de laatste vlucht voor jonge dui ven op de agenda. Om kwart over acht gingen er sectoraal (Zeeland, Brabant en Limburg) 22.926 duiven tegelijk de lucht in. Hiervan waren 359 bijeengebracht op Tholen door 25 deelnemers. Het weer leek prima, maar de zuidoostenwind zorgde er voor dat de massa de kustlijn op zocht. Mede hierdoor kende het con cours een grillig verloop. Dit kwam tot uiting in een oplopende con- coursduur naarmate verenigingen oostelijker gelegen waren. Cees Moeliker uit Tholen deed op deze vlucht waar zijn jongen al heel het seizoen goed in zijn: winnen. Hij klokte de 11-334 even na half een. De jonge doffer had het 433 kilome ter lange traject afgelegd met een gemiddelde snelheid van 1657 meter per minuut, omgerekend ruim 99 ki lometer per uur. Moelikers clubge noten Jo Moerland uit Stavenisse en Jan-Jaap Bolier uit Scherpenisse wa ren de eerste en tweede opvolger. De Reisduif Scherpenisse, 87 dui ven van 7 deelnemers. Eerste duif 1236.41 u. is 1656,603 m/min. Laatste duif 1338.07 u. is 1385362 m/min. C. Moeliker 1, 16; J. Moerland 2, 13,24; JJ. Bolier 3,5,9,15,17,18, 19, 20. 26; D. Noom 4. 6, 8, 10, 12, 14,2122.27,28; Mario de Graaf 7, 11; P. Potappel 23, 25; M.Y. Ponse 29. De Zwaluw Sint-Maartensdijk, 30 duiven van 2 deelnemers. Eerste duif 123231 u.is 1552/498 m/min. Laatste duif 14.4131 u.is 1115,233 m/min. A.J. Scherpenisse 1,4; H. van He- mert Rijnberg 2,3,5,6,7,8. De Vredesduif Sint Philipsland, 187 duiven van 10 deelnemers. Eerste duif 13.06.01 u. is 1514395 m/min. Laatste duif 14.17.09 u. is 1219334 m/min. P. Wagemaker 1,2,4,7,8.9.10.13, 16, 18.23.31,33,34,38,39,41^. Reijngoudt 3. 11, 14. 17. 19. 25. 26, 27; J.C. Verwijs 5, 22. 24. 29. 37, 42, 45; L. Reijngoudt 6; K. van Dommelen 12, 21, 46; J.D. Moedt 15,20,28,40; K. de Frel 30,36,43; comb. Vermaas 32; M. Meijer 35, 44.47. De Zwaluw Oud-Vossemeer, 55 duiven van 6 deelnemers. Eerste duif 13.05.42 u. is 1503,419 m/min. Laatste duif 14.10.13 u. is 1220349 m/min. R. Fonteijne 14, 5, 8. 9; AHaver mans 2; D.A. Vaders 3, 11F. en D. Bal 6,10,12,13,14. Toen de duiven van Orléans nog aan de thuisreis bezig waren, hadden de 327.duiven van dertig Thoolse deel nemers de klus vanuit Péronne reeds geklaard. Zij kregen zaterdagmor^ gen om half tien de vrijheid voor een trip van ruim 200 kilometer gemid deld. Net binnen de twee uur kon de 07-372 van Mario de Graaf reeds de landing inzetten. De beste oude dui- vin van de ambitieuze Tholenaar had de juist koers bepaald met een gemiddelde snelheid van 1673 meter per minuut en hield hiermee de con currentie op ruime afstand. Owen Koolbergen, nog zo'n jong talent, werd tweede. Zijn zes jaar oude duif deed zestig meter per minuut min der. De ReisduifSchcrpenisse, 106 dui ven van 10 deelnemers. Eerste duif 11.2934 u. is 1673,005 m/min. Laatste duif 11.42.40 u. is 1493341 m/min. Mario de Graaf 1, 24, 31, 34; J. Moerland 2,7,26; J J. Bolier 3,4,5, 6.8.9.10.11. 12,13.15,17.19.23. 25, 27. 28. 29. 30, 33; J. de Graaf 14, 16. 18.20. 35; C. Moeliker 21. 32; M.Y. Ponse 22. De Vredesduif Sint Philipsland, 131 duiven van 9 deelnemers. Eer ste duif 1138.14 u. is 1613336 m/min. Laatste duif 12.0739 u. is 1309,772 m/min. Owen Koolbergen 1, 3, 13, 15, 19, 33; R. Reijngoudt 2, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. 17, 20, 25, 31. 32; Joh. Reijngoudt 4. 5; M. Meijer 14, 21; comb. Reijngoudt 18,22,23,24,26; comb. Vermaas 27, 29, 30; gebr. Ligtendag 28. De Zwaluw Sint-Maartensdijk, 35 duiven van 5 deelnemers. Eerste duif 113632 u. is 1563,646 m/min. Laatste duif 11.4334 u. is 1483,162 m/min. AJ. Scherpenisse 12, 5, 6, 7, 8,9; ^D^le Wilde 3; A. Bijl 4. De Zwaluw Oud-Vossemeer, 55 duiven van 6 deelnemers. Eerste duif 11.4033 u. is 1537,731 m/min. Laatste duif 11.4335 u. is 1497,158 m/min. F. en D. Bal 16, 7, 8, 14; D.A. Va ders 2,3,4, 10,11,12.13; R. Fonte ijne 5; AJ. Capelle 9. Zondag gaat de vijfde editie van start van de GoedWare Eilandencup voor teams. Dit is het officieuze Thoolse kampioenschap tennis voor verenigingen. Door blessures en andere omstandigheden hebben min der teams ingeschreven dan vorig jaar. Ook is TOV uit Oud-Vossemeer er niet in geslaagd om een team te formeren, zodat de strijd gaat tussen de vier overige verenigingen. Tennis Titelverdediger is TV Eegedima uit Tholen. Verder doen de Flupse Stoppels van De Ruucstoppelen uit Sint Philipsland mee, Smerdiek van Jacoba van Beieren uit Sint-Maar tensdijk en Stalland van TC Sint- Annaland. In één poule maken zij uit wie er op de finaledag, zondag 30 oktober, met de wisselbeker naar huis gaat. In 2007 en 2008 won De Ruucstoppelen het toernooi, in 2009 was TOV de sterkste. De Eilandencup begint zondag met het treffen tussen Stalland en Smer diek. Twee teams die er op gebrand zijn om hun naam voor het eerst op de beker te laten graveren. Vanaf één uur worden de partijen gespeeld op 't Spookhuisje in Sint-Annaland. Het verdere programma: 25 sept. Flupse Stopels-Eegedima; 9 okt. Smerdiek-Eegedima en Stalland- Flupse Stoppels; 16 okt. Flupse Stoppels-Smerdiek; 23 okt. Eegedi- ma-Stalland. Jongerenraad Tholen (Joth) organi seert zaterdagavond 8 oktober een verkeersveiligheidactie op het Ha venplein in Sint-Annaland. Dat doen de jongeren in samenwerking met Indigo Preventie, gespeciali seerd in voorlichting over alcohol en drugsgebruik. De politie contro leert die avond in een straal rond om Sint-Annaland automobilisten op alcoholgebruik. De jongeren- raadsleden spreken op hun beurt jongeren in het uitgaansleven aan op overmatig alcoholgebruik. Met een alcoholtester maken ze hun leeftijdsgenoten bewust van de gevaren. Indigo Preventie geeft de jongerenraadsleden vooraf een training over hoe je jongeren on der invloed het best kunt benade ren. Ook gedeputeerde Van Heuke- lom is die avond aanwezig. Hij overhandigt blaasapparatuur aan de politie. Cok en Angeline Verhoek van die- renpension CVAB - Elkie stichting troffen woensdagochtend een ver huisdoos met twee kittens aan. De jonge katjes waren gedumpt voor de ingang van het pension. „Een trieste manier om stand te doen van je kat ten", zegt Cok Verhoek. „Nog geen uur later zijn de katjes geplaatst bij de nieuwe eigenaar." Varkenshouder Welvaarts denkt na over de ruimte die hij zijn varkens zal geven in de nieuw te bouwen stal aan de Bitterhoekseweg in Poort vliet. Dat zei wethouder Kees van Dis maandag in de commissie ruimte op vragen van Annie Vogelaar van de SP. In plaats van 0.8 vierkante meter per dier, pleit de gemeente voor 1 vierkante meter per varken. Hans Boulogne (ABI) wilde weten of er extra eisen gesteld kunnen wor den aan de geuruitstoot om de 'stank terug te brengen', maar wethouder Frank Hommel is dat niet mogelijk. De gemeente kan de bouw ook niet tegenhouden omdat er al planologi sche medewerking is verleend.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 15