luis 7011 -2012 Van niets doen tot eiland met huizen Fracties hebben twijfels over woningbouw Geertruidapolder schoenmode Vijftig kilo aardappelen schillen voor bakken van verse friet Tholenaar Dees in directie waterschap THOLEN ST MAARTENSDIJK Brugstraat 21 Ds. De Bresstraat 10 T 0166 602321 T 0166 662167 Vr. koopavond www.qulstschoenen.nl De verkoping van de Oud Gereformeerde Gemeente in en bij het woonzorgcomplex Scheldeoord in Stavenisse heeft ongeveer 6000 euro opgebracht. De opbrengst is bestemd voor de Mbuma zen ding, een project in Zimbabwe en voor de bouwkas van de kerkelij ke gemeente. 10 Varianten voor Sint-Maartensdijk/Scherpenisse Voor de impuls van Sint-Maartensdijk en Scherpenisse zijn door de gemeente vier varianten bedacht. Ze werden woensdag gepresen teerd in Haestinge op de informatieavond die de Dorpstafel had ge organiseerd. Er moesten stoelen bij. Meer dan honderd mensen be zochten de bijeenkomst. Ontsluiting Eigentijds Donderdag 15 september 2011 Wozoco De brug over Nuchter EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Voorbehoud bij plannen voor Sint-Maartensdijk en Scherpenisse Komt er een eiland met woningen in de Pluimpot bij Sint- Maartensdijk en woningen in de Geertruidapolder in Scherpe nisse? De gemeenteraad zal donderdag de knoop door moeten hakken. Maandag maakten alle fracties in de commissie ruimte een voorbehoud. Uit de reacties bleek dat de meerderheid van de raad wel voelt voor een eiland dat een verbinding maakt met de nieuwe woonwijk de Geertruidapolder. QoVno/lton, Verkoping Scheldeoord Stavenisse brengt ongeveer 6000 euro op Vooral 's ochtends was het druk op het ter rein aan de Wethouder C.J. Moerlandstraat. Buiten stonden 30 kramen, binnen nog eens vijftien. De opzet was ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Nieuw was de verkoop van zelfgemaakte friet. Er waren 50 kilo aardap pelen gesneden (4,5 uur werk). De gefri tuurde Bintjes vonden veel aftrek. Aan het eind van de middag was er nog maar een paar kilo over. In dezelfde kraam werden ook broodjes hamburger, frikadel en kroket verkocht. Voor de kinderen waren en spelletjes. Aan een tafel konden ze cakejes versieren. Met marsepein. Daar was veel animo voor. Naast de tafel stond een grote sjoelbak. En wie rond wilde lopen kon meedoen aan de speurtocht langs foto's van het project in Zimbabwe dat uitgaat van de Free Presbyte rian Chruch of Scotland en er al honderd jaar actief is. Vanuit ons land verleent de Oud Gereformeerde Gemeente in Neder land steun aan het project dat onder meer voorziet in zendingsposten, een ziekenhuis, een kindertehuis en een middelbare school. De werkgroep die de verkoping voorbereid de vroeg gemeenteleden ook om levensmid delen beschikbaar te stellen. Daar werd vol gens Ton Bakker positief op gereageerd. „We zijn met twee stationwagons langs de deur geweest om ze op te halen. De op brengst is pure winst." De weersomstandigheden waren goed. Be ter dan vorig jaar, herinnert Bakker zich. „Toen zijn we weg gestormd." Net als an dere jaren werden er ook spullen verkocht bij opbod. Huib Dorst was de veilingmees ter. De opbrengst hiervan was hoger dan vo rig jaar. In een van de kramen was ook vis te koop. Er hing stokvis aan een draad en er waren verse mosselen. Er was ook kaas te koop, advocaat, gebak en oliebollen. Nieuwe en tweedehands boeken en stoffen. Aan het eind van de dag waren sommige kinderen uitgekeken op de spelletjes op het terrein. Zij verlegden hun speelterrein naar de sloot kant om er visjes en kikkers te vangen. Maar die waren niet voor de verkoop. Bak ker is tevreden met de opbrengst. „We heb ben het mooie bedrag van 5700 euro, maar nog niet alle opbrengsten zijn binnen. We verwachten dat we uit zullen komen rond de 6000 euro." Op de verkoping waren ook pompoenen verkrijgbaar. De eerste varianj is niks doen. Alles laten zoals het nu is. De tweede is 250 woningen bouwen in de Geertruidapolder en 50 op het te maken eiland in de doorgetrokken Pluim pot. De derde is 150 huizen bouwen in de Geertruidapolder zonder eiland met een ontsluitingsweg via het bedrijventerrein. De vierde 175 huizen in de Geertruidapol der, zonder eiland en de ontsluiting van het bedrijventerrein en via de Sportlaan en Ha ven. Wordt er gekozen voor de variant om met het eiland in de Pluimpot te beginnen, (Dorpstafel is daar voor), dan moeten de sportterreinen worden verplaatst. Dat zal volgens de gemeente zwaar drukken op de financiën. Voor de sportvelden komen de gemeentelij ke percelen ten noorden van het dorp langs de Hogeweg in beeld, maar voetbalvereni ging Smerdiek wil niet naast de openbare begraafplaats. Nu is ook het gebied langs de Provincialeweg (tegenover de Parallel weg) in beeld. Nu nog akkerland in eigen dom van particulieren. Voor elke variant zijn er berekeningen ge maakt over de gevolgen. Financieel en maatschappelijk (effect op de leefbaarheid). Er werd vooral aandacht besteed aan de uit breiding van recreatieterrein de Pluimpot en de woningbouw in de Geertruidapolder. Het nieuwe terrein van het recreatiepark gaat Buitenplaats Haestinge heten en krijgt de ontsluiting onderlangs de Gorishoekse- dijk. Het wordt geen park met een hek eromheen. Wel met veel groen en een cen trale plek met het overdekte zwembad, een theetuin, een kookplek, een beeldentuin en een speeltuin. Grotere gezelschappen kun nen er komen barbecueën. Ook mensen uit het dorp. Aan de zuidkant van het gebied (op de dijk bij het strandje) zou een uitkijk punt komen, een informatiepunt over na tuur in de omgeving. Over de haalbaarheid van de woningbouw werden vragen gesteld. Corrie van der Horst wilde weten hoeveel het de gemeente gaat kosten. Maar wethouder Kees van Dis zei dat de cijfers nog vertrouwelijk waren. Kees Blaasse wees erop dat er nu al in het dorp 50 woningen te koop staan. Hij wilde weten of de nieuwe huizen alleen geschikt zijn voor 'de rijken der aarde of ook voor de gewone Smurdiekenaars.' Volgens pro jectleider Wout van Alphen zijn de nieuwe woningen ook bedoeld voor de doorstro ming. „Er is nu een overmaat aan sociale woningbouw. Met deze woningen kunnen we de stap maken. Het wordt middelduur tot duur. maar de Geertruidapolder zal geen goudkust van Sint-Maartensdijk worden. Het gaat om 15, 17 of 20 woningen per jaar." Henk Vinkeles Melcher van de natuurver- eniging Tholen vroeg aandacht voor de ont sluiting. Een 'calamiteitenweg' naar de uit breiding van de camping vond hij te weinig als ook het Wulpdal en mogelijk de jachtha ven bij Gorishoek worden aangelegd. Ook Rinus Muller had vragen over de ontslui ting. Hij zei in alle varianten een goede ont sluiting te missen. De nieuwe wijk zou via de Sportlaan bereikbaar worden (voorlangs het nieuwe Haestinge), maar volgens Mul ler is de Sportlaan niet geschikt voor zoveel verkeer. Hij pleitte ervoor het bedrijventer rein te ontsluiten via de rotonde bij Scher penisse. Ook Du Fossé uit Scherpenisse was kritisch over de ontsluiting. Hij zei te vrezen dat de Hartogsweg zwaarder zal worden belast. Volgens projectleider Wout van Alphen is er een studie uitgevoerd (samen met het waterschap). Mocht de Hartogsweg meer gebruikt worden dan zullen er maatregelen worden genomen als dat nodig is. Claudia Muller maakte zich zorgen over de Verbin dingsweg (bij Dragon Plastic en LMB den Engelsman. „Die stopt nu. Trek hem door. Dan kun je nieuw elan geven aan het bedrij venterrein en eventueel grootschalige de tailhandel aantrekken." Maar volgens Van Alphen kost de aanleg van de weg de ge meente geld. En moet er nog overeenstem ming komen over de aankoop van een stuk dijk met de familie Weggemans. Wim Brevet zei aan het eind van de avond blij te zijn dat er écht iets gedaan wordt aan Sint-Maartensdijk. „Een nieuw eigentijds zwembad en een waterfront op het eiland zal zeker bijdragen leveren aan de verkoop van de woningen. De gemeente heeft zich ingespannen. Het heeft ze financieel nog niet veel gekost. We hebben nu uitzicht op een echte verbetering van Sint-Maartens dijk. Dat hebben we echt nodig." Waterschap Scheldestromen heeft het direc tieteam verkleind van vier naar drie leden. Eén lid vanwhet trio is Jan Dees uit Tholen. Hij is verantwoordelijk voor de afdelingen beleid waterbeheer; beheer en onderhoud waterbeheer; zuiverings- en installatiebe- heer; muskusrattenbestrijding; communica tie en bedrijfscultuur. Dees werk al bijna 22 jaar bij de Zeeuwse waterschappen. In 1990 begon hij als hoofd technische dienst bij het waterschap Tholen. In verband met het, van wege de fusie, in elkaar schuiven van de or ganisaties van Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen was besloten om vanaf 2010 met een team van vier directeuren te werken. Dat zou voor twee jaar zijn. maar na een evaluatie is die periode met vier maan den bekort. Naast Dees zijn Joan de Visser (secretaris-algemeen directeur) en Jack Dek ker lid van het directieteam. De situatie met de sportvelden zoals het nu is. Impressie van de brug met zicht op het eiland. niet dat de gemeente een deel van de Geertruidapolder heeft gekocht om hui zen te bouwen omdat de gemeente nog grond bij de Hogeweg heeft. Jaap Hage (CU) noemde het een puzzel stuk. Ook hij had vraagtekens bij het aantal te bouwen huizen. .Zeeland moet voorzichtig zijn met de bouw van nieuwe "«woningen. Er kan krimp of groei zijn. Voor wie bouw je en welke risico's loop je?" Voor Scherpenisse is de bouw van het woonzorgcentrum het belangrijkste. „Ons bekruipt het gevoel dat Scherpenis se er in deze plannen karig van afkomt." Alleen Gert-Jan Boudeling (CDA) kon zich vinden in de 'mooie plannen.' „Het is een opdracht van de gemeenteraad voor een impuls. Het is prachtig gelukt. De plannen kunnen altijd worden aange past. Het eiland kunnen we nog altijd la ten vallen. Maar wij geven er volmondig steun aan." Ellen van der Wal (PvdA) zei dat er wel schot in de zaak komt, maar vroeg zich af wat er gebeurt als de verkoop van wo ningen niet lukt. Ook wilde ze weten wat er gebeurt als besloten wordt het zwem bad Haestinge te sluiten (bij de keuze voor de aanleg van het eiland) terwijl er later dit jaar nog een discussie komt over beide gemeentelijke zwembaden. „Lo pen we dan niet voor de muziek uit?" Johan Aarnoudse (SGP) vroeg zich of hoe b. en w. zich het vervolg voorstellen als er voor variant I b wordt gekozen. Hij wees op het financiële risico. „Wordt het dan toch onverkort uitgevoerd? We willen geen valse verwachtingen wek ken. De keus moet zo helder mogelijk, zijn." Ronald van Tilborg (SP) zei geen enkele impuls voor Scherpenisse te kunnen ont dekken. „We hebben tot nu toe alleen ge zien dat de Markt in Sint-Maartensdijk is opgeknapt en dat er een nieuw Haestinge is gebouwd. Op zich mooi, maar wij kunnen begrijpen waarom er in Scherpe nisse cynisch wordt gereageerd op deze plannen." Ook de SP staat sceptisch te genover de plannen voor woningbouw. Zeker gezien de leegstand die er in het dorp is, zei hij. „Dat komt zeker de leef baarheid niet ten goede. In een tijd van crisis past renoveren beter. Zeker voor èen gemeente die een sociaal gezicht wil laten zien." De aanleg van een eiland met dure wo ningen hoeft voor de SP niet. „Het rode dorp heeft zijn portie met de landhuizen wel gehad." Van Tilborg pleitte voor het behoud van het zwembad in Tholen en de bouw van een overdekt zwembad mét buitenbad en ligweide op camping de Pluimpot. .Anders gaat het kroost de brug over en dat is weer negatief yoor de leefbaar heid." Wethouder Kees van Dis gaf toe dat de huizenmarkt nu op slot zit en de econo mie stagneert. Dat maakt het er volgens hem niet gemakkelijk op. Hij wees ech ter op het onderzoek naar woningbe hoefte van het bureau Companen die een tekort in het aanbod ziet in de periode 2011-2026. Volgens Van Dis hebben de plannen een gunstig effect op alle woonkernen in de gemeente, dus ook op Scherpenisse. Hij gaf toe dat de bouw van het wozoco in Scherpenisse de belangrijkste impuls voor het dorp is. De wethouder zei dat de sportverenigin gen wel mee willen denken als Sint- Maartensdijk een impuls moet krijgen. „Op de plek waar ze nu zitten moet re novatie plaatsvinden, als ze verhuizen krijgen ze nieuwe accommodaties." Of de bevolking groeit of krimpt, dat zal volgens Van Dis de toekomst leren. De financiële risico's zijn voor alle va rianten in kaart gebracht. De gemeente gaat zelf de Geertruidapolder ontwikke len. De uitbreiding van recreatiepark De Pluimpot is geheel voor rekening van projectontwikkelaar Knols. De sportvel den worden volgens Van Dis aan de ge meente zelf 'verkocht'. Het zwembad Haestinge is een verhaal apart. „U zult moeten aangeven wat u wilt. De bouw en de exploitatie van het overdekt zwembad doet Knol. Als de gemeente meer wil, dan moeten wij ook gaan bij dragen. Een vierkante meter zwemwater kost 10.000 euro. De huidige baden moeten gerenoveerd worden. De provin cie gedoogt ze al jaren." Als er voor een variant wordt gekozen en later een aanpassing nodig blijkt, dan zal de gemeenteraad daarover worden geraadpleegd, zei hij. Bij de variant van b. en w. wordt begonnen met de woning bouw in de Geertruidapolder. Vanaf 2014 tot 2017 zouden er dan 75 wonin gen moeten verrijzen. Na de uitleg van de wethouders bleek dat alle fracties een voorbehoud maak ten. Vooral de SGP waarschuwde voor een hoog verwachtingspatroon bij de va riant van b. en w. „Deze kan zwaar wor den doorkruist als er een ander besluit komt voor de zwembaden. We maken een voorbehoud en willen voorzichtig en nuchter reageren." Hij riep ook de andere fracties op er goed over na te denken. Henk Nieuwenhuis (PvdA) zei dat zijn fractie dat al doet. i Schets van het eiland in de Pluimpot met een kasteelachtig gebouw en woningen. Beiden zijn bestemd voor particuliere woningen. De SP vond dat het 'rode dorp' Sint-Maartensdijk met de landgoe deren wel genoeg voor de rijken heeft gedaan. B. en w. willen graag verder gaan met variant 1 b waarin het natuur gebied aan de oostzijde wordt doorge trokken naar het dorp tot en met het par keerterrein tegenover het kantoor van Stadlanden Op het eiland zou dan een groot complex met appartementen moe ten komen. Het complex zou een kasteel achtige uistraling moeten krijgen en op een 'vliedberg' komen te staan. Daarom heen zouden dan ook nog eens ruim vijf tig woningen moeten komen. In de Geer truidapolder zijn 200 woningen voor zien. De Dorpstafel Sint-Maartensdijk/ Scherpenisse, die vorige week de me ning peilde van bewoners en onderne mers. liet bij monde van voorzitter Ron van der Graaf weten dat ze zou snel mo gelijk met de aanleg van het eiland moe ten beginnen. De fracties waren daar nog allerminst van overtuigd. Het betekent ook dat de sportverenigingen moeten verkassen. Bijna alle fracties vonden het een lastige materie en vroegen zich af of er - in de huidige slappe woningmarkt- wel be hoefte is aan zoveel huizen. Anco Fase (VVD) wees op de onzeker heid over bevolkingscijfers. „Er wordt krimp voorspeld. Hebben we wel 256 woningen nodig? Bovendien heb ik van de sportverenigingen begrepen dat ze graag op delfde plaats willen blijven." Han van 't Hof (ABT) erkende dat zijn fractie er moeilijk een besluit over kan nemen. „De onzekerheid in de huidige markt is groot." Van 't Hof begreep ook

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 10