Zalig worden met armen over elkaar www.ardikeukins.nl Kop eraf op kade Sint-Annaland Voltijds predikant bijzonder voor hervormd Scherpenisse Het Eiland b.v. (Muller-Franke) failliet door crisis in de bouw Grasstrook in Scherpenisse is niet bedoeld als trapveld Ds. Lohuis na dertien jaar terug in paleis' Kerkstraat Eigenaren zijn nu veel alerter, maar paard loopt gewoon in wei Bedrijf Sint-Maartensdijk piet drie mensen Tuinderij Sint-Annaland Geen tamtam Donderdag 1 september 2011 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Voor- en tegenstanders van voetballen op wadi Een begaafde en bevlogen prediker die in het pastoraat meeleeft met de hele gemeente. Die schets gaf wethou der Kees van Dis woensdagavond in Scherpenisse van de nieuwe hervormde predikant ds. J. Lohuis. Het was een bijzondere intrededienst, want dertien jaar geleden stond de predikant op dezelfde preekstoel in de monu mentale kerk. Dat de jeugd een balletje trapt op de grasstrook van de wadi tussen de Scaldisstraat en de Beatrixlaan in Scher penisse is voor de gemeente geen probleem. Maar dat er doeltjes worden geplaatst, wat de indruk van een trapveld wekt, wil het gemeentebestuur niet. Een trap veld, met vaste doelen, is te vinden bij de ijsbaan, ant woorden burgemeester en wethouders op vragen van de SP-fractie. Financiële zorgen Warmte Escalatie Tijd is boos Weerzien Bouwbedrijf Het Kiland b.v., voorheen handelend onder de naam bouwbedrijf Muller-Franke b.v., Ls failliet ver klaard. Volgens curator mr. K. van Overloop uit (Joes overweegt directeur Jan van den Bosch een doorstart. I)e schuld bedraagt echter meer dan drie ton. Daarbij zijn twee hele grote schuldeisers, naast kleinere crediteuren. De toekomst van de drie personeels leden is onzeker. Vrijdag had de cu rator ze nog niet ontslagen. Maar om de schuldenpositie zo beperkt moge lijk te houden, zal hij daar misschien toch toe over moeten gaan. „Voor het personeel en andere betrokkenen is het allemaal heel vervelend. Men heeft er alles aan gedaan om dit fail lissement te voorkomen, maar de si tuatie in de bouwsector is slecht. Het is een hele zware tijd", aldus de cu rator. De naam van de onderneming is vlak voor het faillissement nog gewijzigd van Muller-Franke b.v. in Bouwbe drijf Het Eiland b.v. „Dat is gebeurd om de naam Muller-Franke te be schermen", zegt mr. Van Overloop. „Het is een bedrijf met aanzien ge weest, met veel meer medewerkers dan de drie die er nu nog zijn." Mul ler-Franke bestaat al meer dan hon derd jaar. Claudia Muller verkocht een paar jaar geleden het al lang be staande bouwbedrijf Muller-Franke om zich volledig te kunnen wijden aan haar twee Fixet bouwmarkten in Sint-Maartensdijk en Halsteren. Jan van den Bosch van Westvest Project ontwikkeling werd de nieuwe eige naar. Die was al actief in de woning bouw. Muller-Franke bouwde o.a. zes starterswoningen en zes senio renwoningen in Stavenisse, reali seerde uitbreidingen van de Konin gin Julianaschool in Sint Philipsland en de Oosterscheldeschool in Scher- penisse. Ook de ingrijpende verbou wing van hotel Kom in Sint-Maar tensdijk werd door Muller-Franke uitgevoerd. Al vele maanden staan er bordjes in de nieuwbouwwijk Vroonstede in Sint-Annaland, waar het bedrijf tien starterswoningen wil de bouwen. De grond was dankzij loting van de gemeente gekocht, na dat andere bouwbedrijven ervan had- den afgezien. Er zouden inmiddels zes van de tien huizen verkocht zijn, maar de kandidaten hebben zaken gedaan met Westvest Projectontwik keling. Zij hopen dat de bouw alsnog zal doorgaan, maar dan zal een ande re aannemer het karwei moeten uit voeren nu Muller-Franke failliet is verklaard. De Middelburgse rechtbank ver klaarde ook nog een glastuinbouw bedrijf failliet dat eerder al uitstel van betaling was verleend. Deze sur seanceperiode heeft echter iliet tot een oplossing geleid voor tuinderij P. Scherpenisse in Sint-Annaland. Cu rator mr. B. van Leeuwen uit Goes concludeerde na een onderzoek van de boeken, dat er geen uitweg in de schuldenproblematiek mogelijk was. De glastuinder was vooral gericht op de teelt van sla. Lage prijzen zetten het rendement zwaar onder druk. De Rabobank in het Westland. con centratiegebied van de glastuinbouw, vreest dat de gevolgen van de tuin- bouwcrisis nog maanden voelbaar zullen zijn. De afzetproblemen met komkommers, tomaten, paprika's en sla hebben de financiële positie van veel telers verzwakt. Bij een derde van alle groentetelers is sprake van 'verhoogde dijkbewaking'. Ds. J. Lohuis deed woensdagavond intrede aan dc hand van Zacharia 10:1. 'Begeert van de Heere regen ten tijde van de spaden regens; de lïeere maakt de weerlichten; en Hij zal hun regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld.' Drie punten werden in de preek uitgewerkt: 1. heerlijke dingen; 2. verwijtbare dingen; 3. begeerlijke dingen. De naam Zacharia betekent: de Heere is gedachtig geweest. „De profeet mocht heerlijke dingen profeteren", zei ds. Lohuis. die vol ledig uit het hoofd, soms breed ge barend en met veel citaten van oude schrijvers, zijn preek hield. De pre dikant zei, 'dat het niet druk is bij de kraam van de vrije genade'. „De mensen willen het zelf doen. De dienst van de Heere staat op de tweede plaats. Blijf toch niet hangen tussen wet en evangelie. Geloof in die Zaligmaker en u zult behouden worden. Zalig worden, dat kan met de armen over elkaar. Er is niets van onszelf bij. Verwacht het van Hem. Begeert het, eist het, zegt de Heere. Niet: mocht het nog gebeuren. Er is genoeg bloed v<x>r de zonden van de ganse wereld. Er is een milde, aan houdende regen van zijn genade." 's Middags werd hij bevestigd door ds. B. van Leeuwen uit Valburg aan de hand van Openbaringen 2:10. Het thema van de preek was 'Zijt ge trouw tot de dood'. Organist in bei de diensten was Bram van der Slik- ke. De samenzang tijdens de intrede- dienst was uit de Psalmen 146:2 en 3; 68:4 en 10; 123:1; 81:12 en 65:1; Gebed des Heeren: 3 en 9 volgens de berijming van 1773. De Hervormde Gemeente Scherpe nisse telt 310 doopleden en 146 be lijdende leden. Met gastleden wordt de 500 overschreden. Er zijn 250 ac tieve kerkgangers. De ochtenddienst wordt het drukst bezocht. De hervormde dorpskerk in Scherpenisse. Mishandeld dier van Sint-Annalands echtpaar Van der Spek Vol ongeloof Haren Koos en Bep van der Spek toen ze er vorige week achter kwamen dat de buikwond die hun paard heeft, opzettelijk moet zijn aangebracht. Hun 9-jarige merrie Voodoo loopt samen met haar maatje, een 21-jarige Arabier, in de wei achter hun huls aan de Zeedijk in Sint-Annaland. Iemand die bij het paard wil komen, moet daarvoor over het erf. „Of ze moeten over de landerijen zijn gekomen, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk", zegt Bep van der Spek. Het gevoel dat hun paarden veilig lopen, is weg. „We zijn nu veel alerter geworden. Maar je kunt je tegen zo iemand niet wapenen." Twee weken geleden ontdekte Bep bij thuiskomst van haar werk dat de merrie, die ongeveer twee maanden drachtig is. een grote wond aan haar buik had. zo'n 10 cm diep en zo'n 4 cm breed. Ze ging de paarden 's middags binnenzetten en zag dat het ijzeren hek naar de wei helemaal scheef en krom was. „Wat is hier gebeurd?, dacht ik." In eerste in stantie gingen zij en haar man niet uit van een misdrijf. „Paarden kun nen wel vaker gekke dingen doen." De dierenarts kwam om het paard te onderzoeken en die constateerde dat het om een steekwond ging. ,J-let is een dierenarts uit België en toen ze 'steekwond' zei, dachten wij dat het een Belgische uitdrukking was voor dat type wond." Daarom gingen de alarmbellen niet direct rinkelen. Maar Koos en Bep bleven in de da gen daarna wel nadenken over wat de oorzaak kon zijn van de wond. „We kwamen tot de conclusie dat er niets in de omgeving was, wat die verwonding had kunnen veroorza ken. In elk geval niet op die hoogte. En als je paarden eeir beetje kent: het zijn vluchtdieren. Als ze pijn voelen, gaan ze rennen. Dus als ze zich ergens aan had opengehaald, had de wond veel langwerpiger moeten zijn. Maar dit is een ronde, diepe wond." Ze belden nog een keer met de die renarts voor een verklaring en die zei nogmaals dat het echt alleen van een steek kon zijn. Dat moet een persoon hebben gedaan. Daarom alarmeerde het echtpaar de politie. „Ik wilde er in eerste instantie ei genlijk niet zoveel tamtdm van ma ken. Maar mijn man zei dat het ook een ander kan gebeuren en dat we het daarom moesten melden", aldus Bep. Dat het hek krom is. komt volgens Bep doordat het paard is gaan ren nen van angst en misschien de wei uit probeerde te springen. Ze heb ben ook ontdekt dat het dier strie men in de nek had. mogelijk door onder de bosschage door te rennen. Het Arabische paard mankeert niets, maar Bep denkt dat dat komt. door dat dat paard nogal eenkennig is. „Naar ons komt ze wel. maar ze gaat niet zo snel naar vreemden." De wond geneest goed. De eigena ren verzorgen hem door elke dag met water te spoelen en er ontsmet tingsmiddel op te smeren. „De eer ste dagen had het paard heel veel pijn, maar ze kon geen pijnstillers krijgen, omdat ze drachtig is. Wel kreeg ik verdovende zalf voor op de wond." De paarden gaan gewoon nog elke dag de wei op. „Dat moet toch ge woon kunnen? Ik ga niet mijn paar den pesten door ze binnen te hou den. Ze moeten lekker kunnen bewegen in de buitenlucht." De politie surveilleert nu wat vaker volgens Bep, en zoekt getuigen. Ook omwonenden zijn gewaar schuwd beter een oogje in het zeil te houden. Maar Bep verwacht niet dat er wat uitkomt. „Als er iemand in de wei loopt, denken mensen al gauw dat wij het zelf zijn. Dat is niet meteen verdacht. En paarden gaan ook wel eens zomaar rennen in de wei." Advertentie I.M. „Voor de tweede keer in dezelfde gemeente bevestigd worden, dat gebeurt inderdaad niet vaak", zei ds. Bakker in zijn welkomstwoord namens de Gereformeerde Ge meente, de Vrije Hervormde Ge meente en de Groen van Prinsterer- school. „Maar Paulus moest ook twee keer naar Efeze." Ds. Lohuis gaf nog twee andere voorbeelden. Ds. E. du Marchie van Voorthuyzen ging twee keer naar Urk en de be kende evangelist Calvijn twee keer naar Genève. „De tweede periode van ds. Du Marchie was minder in Urk, maar die van Calvijn juist veel rijker. In mijn eerste zeven jaar in Scherpenisse heeft de Heere Zich niet onbetuigd gelaten. We zien ook nu weer uit naar de wonderen van de Allerhoogste. Zelf had ik dertien jaar geleden meer krachten dan nu. maar God is nog dezelfde", zei ds. Lohuis. Het was nog even spannend of de Hervormde Gemeente Scherpenisse (het dorp telt ook nog een grote Ge reformeerde Gemeente en een klei ne Vrije Hervormde Gemeente) weer een voltijds predikant mocht beroepen na het vertrek van ds. M. van Kooten, zei ouderling J. van Steensel, secretaris van de classis Zierikzee, uit Sirjansland. „Bij heel veel gemeenten lukt het niet meer om een predikant voor honderd procent aan te trekken. U hebt ech ter laten zien dat het toch weer mo gelijk is. De Heere zorgt op bijzon dere wijze voor Scherpenisse, want nog maar een jaar geleden stond ik hier bij het afscheid van ds. Van Kooten en de vacature is nu al ver vuld. Dat stemt tot blijdschap, want elders zijn er veel financiële zor gen. Hier kregen de kerkrentmees- ter grote steun van de gemeente. Het gaat echter niet om het geld, maar om de uitdeling van genade en het omzien naar de zwakken. Ik spreek de wens uit, dat de bedie ning van ds. Lohuis hier tot rijke zegen mag zijn." Het bestuur van de classis laat een nieuwe predikant normaal een jaar met rust, maar ds. Lohuis is gezien zijn eerdere periode in Scherpenis se zo goed bekend met het regiona le kerkverband, dat Van Steensel aankondigde hem binnenkort al te bellen voor een functie. „Het is van het grootste belang om elkaar te blijven aanspreken en de standpun ten helder neer te zetten", aldus de vertegenwoordiger van de classis. Een inwoner van Scherpenisse schafte in juni twee voetbaldoeltjes aan en plaatste ze op de grasstrook vlakbij de Margrietlaan, waar veel jeugd uit de buurt dagelijks speelt. Een dag later al, zijn de doeltjes door medewerkers van de gemeen te verwijderd. Er was over ge klaagd, want volgens het gemeen tebestuur hebben verschillende om wonenden er moeite mee dat op de groenstrook wordt gevoetbald. Weliswaar is het een ideale speel plek, maar de functie van de wadi is allereerst het opvangen van re genwater zodat het in de bodem kan infiltreren. Maar inrichten als trapveld is niet de bedoeling, aldus burgemeester en wethouders. Bij het weghalen van de doelen is geprobeerd de eigenaar aan te spre ken, maar die was niet thuis. Hij heeft de doeltjes later opgehaald bij de gemeentewerkplaats. De ac tie staat in de ogen van de SP haaks op het bevorderen van de leefbaar heid. Initiatieven op dat vlak zou den, wat de SP betreft, toegejuicht en ondersteund moeten worden. B. en w. wijzen er echter op dat het ongewenst is dat privé eigendom men in de openbare ruimte blijven Ds. Lohuis toonde zijn bereidheid om naar de classisvergaderingen te komen, maar noemde het tegelij kertijd ook moeilijk gezien 'de diep vervallen kerk'. Een impressie van de nieuwe watersportwinkel van Busmariteam in Sint-Annaland. ,J)e kop is eraf op dc kade van Sint-Annaland", roept Bert Busman op gelucht. De welstandscommissie van de gemeente Tholen heeft net groen licht gegeven voor de nieuwbouw van de watersportwinkel. Lachende gezichten in het gemeentehuis, want in de moeizaam verlopende haven plannen lijkt schot te komen. I)e bestaande watersport winkel van Bus mariteam moet wijken voor de hoge woontoren die in de toekomst op het havenplateau moet verrijzen. Busman wil vooruit en bouwt op het parkeerterrein, over de dijk bij zijn winterbergingsloodsen, een moder ne watersportwinkel. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor Enjoy Sailing. Dat zeilverhuurbedrijf kan dan afscheid nemen van de tijdelij ke onderkomens. De laatste jaren is bij de gemeente diverse keren geklaagd over het voetballen op deze plek. Enkele omwonenden stellen het niet op prijs. Om niet de indruk te wekken dat de gemeente het voetballen op de wadi zou stimuleren, zijn de doeltjes weggehaald. Daarbij wil de gemeente een eventuele escala tie in de buurt voorkomen. 'Juist met het oog op de leefbaarheid', aldus het college. De SP zou wil len dat er met de betreffende be woner wordt gesproken om tot een oplossing te komen. Tot een ge sprek is het gemeentebestuur be reid. De betrokkene is al meege deeld dat er geen bezwaar bestaat tegen het met een bal op het gras spelen. Maar de gemeente acht de groenstrook minder geschikt om als trapveldje in te richten. Daar voor kan de jeugd terecht op het Puimpotterrein. Nico de Bruijn van ingenieursbu reau AKM uit Barendrecht heeft de eerdere kritische noten van de wel standscommissie ter harte genomen. „Het was wel pijnlijk inleveren". bekent de architect. Door het pand vrij te zetten, komt het concept nu beter tot zijn recht. De pui is naar voren gebracht. De gemetselde muur is gehandhaafd. „Met de ruimte voor Enjoy Sailing komen we nu beter uit. Het wordt efficiën ter en goedkoper", concludeert De Bruijn. „Toch wil ik nog even zeuren", zegt voorzitter Marco Onrust van de welstandscommissie. Het gaat om details, maar de architect is flexibel. „Geen probleem, want het is ook een bijzonder gebouw." Aan de bui tenkant zullen geen buizen te zien zijn. „Het moet industrieel lijken, zowel buiten als binnen", zegt De Bruijn. De houten staanders en gla zen gevel zullen volgend jaar de ha venkade in Sint-Annaland zeker sie ren. „De kwaliteit is aardig toegenomen", zo complimenteert Marco Onrust voor de aanpassingen van het plan. „Dit ontwerp vol doet aan zeer redelijke eisen van welstand." Bert Busman glundert. „Eind deze week kan de gemeente de bouwaanvraag tegemoet zien." Hij wil de vaart erin houden. Pro jectleider Hennie Weeda van het ha venplan Sint-Annaland heeft er vre de mee. De kop is eraf. nu de rest nog. Als eerste de supermarkt, de woningen aan het Havenplein, de kleine Suzannapolder en dan nog de woontorens op het havenplateau. Er is nog een lange weg te gaan. Wethouder Van Dis had zijn oor te luisteren gelegd in Scherpenisse en concludeerde dat er 'met warmte' werd gereageerd op de tweede in trede van ds. Lohuis. „In de zeven jaar dat u hier eerder hebt gewerkt, na uw intrede op 23 september 1998, ben u door jong en oud ge waardeerd. U had aandacht voor de jeugd en de gezinnen en u hebt zelf ook nog een jong gezin. Na uw ver trek naar Harskamp in de zomer van 2005 zijn de nauwe banden met Scherpenisse gebleven." De wethouder stond volledig achter de principes van godsdienstvrijheid en de scheiding van kerk en staat, maar noemde het geloof van groot belang voor de vorming en toerus ting van de inwoners. „Kerk en overheid hebben een gedeelde, maar ook een gezamenlijke verant woordelijkheid voor de samenle ving. We kunnen elkaar kritisch be vragen. maar ook tot steun zijn. Er is een breed veld waar gemeente en kerk samen op kunnen trekken, want gemeenschapszin vraagt een actieve houding van iedereen." Van Dis noemde de wet maatschappelij ke ondersteuning als voorbeeld van samenwerking. De gemeente doet in het kader van zorg en welzijn graag een beroep op het diaconaat en pastoraat van de kerken. „Het is een goede zaak dat diaconie en wmo-loket elkaar vinden om schouder aan schouder de naaste bij te staan." De wethouder hoopte in deze ook op een bijdrage van ds. Lohuis en wenste hem en zijn gezin een warm welkom toe in de ge meente Tholen. De predikant, die zowel b. en w. als de gemeenteraad in zijn voorbede had genoemd, bedankte de wethou der hartelijk voor zijn aanwezig heid en toespraak. „Groet het colle ge en van harte Gode bevolen." Ds. Bakker van de Gereformeerde Gemeente Scherpenisse begroette zijn nieuwe collega. Hij hoopte dat ds. Lohuis in zijn gemeente 'een schreeuw om genade' zou mogen ervaren. „Dat er veel zondaren bij mogen komen om Hem te kennen als borg en middelaar. De vruchten staan, want de gemeente is verant woordelijk voor wat daar gebeurt. Daarnaast zouden de doeltjes het onderhoud aan de groenstrook be lemmeren. van uw bediening komen dan zeker openbaar." Ds. Lohuis liet weten lokaal zeker contacten te willen onderhouden om 'elkaar op te scherpen'. „We moeten elkaar niet verketteren in dit dorp. waar al zoveel gebeurt. De tijd is immers meer dan boos." Namens de Hervormde Gemeente Scherpenisse riep ouderling J. Eer- land de nieuwe predikant voor de tweede keer een hartelijk welkom toe. „Dat u zich met uw gezin hier gauw thuis mag voelen. Uw werk is al begonnen en we wensen u een gezegende tijd toe. Laten we het als gemeente niet gewoon vinden dat we weer een eigen predikant heb ben ontvangen. Dat geeft ons ook een grote verantwoordelijkheid." Ouderling Eerland riep met de En gelse kerkvader Ryle op tot opwek king van Gods geest. „We leven in een ernstige tijd waarin dwazen en wijzen slapen. De duivel heeft het voorzien op onze jeugd. Bekeren? Nu nog even niet. Men zoekt naar goud, dat nu heel veel waard is, maar het is klatergoud. Lees je Bij bel en bid. want Hij heeft genade en eeuwig leven." Op verzoek van ouderling Eerland werden de nieuwe predikant staan de de verzen 3 en 9 uit het Gebed des Heeren toegezongen. Ds. Lohuis hield zijn dankwoord kort. omdat het na ruim twee uren al ver over tijd was. Hij bedankte de inmiddels uit Sint Philipsland vertrokken oud-consulent ds. De Boer en de laatste consulent ds. Scheurwater uit Oud-Vossemeer, evenals pastoraal medewerker Jan sen. De predikant was de vertegen woordigers van de Gereformeerde Bijbelstichting, de kiesvereniging van de SGP en het bestuur van de Groen van Prinstererschool erken telijk voor hun aanwezigheid. Er waren ook vele andere gasten aan wezig, o.a. van de diverse zusterge- meenten op het eiland. De kerkrentmeesters kregen volop waardering van ds. Lohuis, gezien het opknappen van de pastorie in de Kerkstraat. „We ervaren het als een paleis." De kerkgangers bleven na de dienst geduldig in de rij staan om dominee en mevrouw Lohuis onder het or gel, bij de uitgang van de kerk. de hand te drukken. Voor het paar was het vaak een weerzien van beken den. En als de predikant niet meer zo snel wist wie hij voor zich had, was een kleine aanwijzing voldoen de voor een blije herkenning. De oud-predikanten ds. Van Kooten en ds. Budding, en voormalig pasto raal medewerker ds. Simons, woon den de diensten bij. Consulent ds. Scheurwater uit Oud-Vossemeer was bij de bevestigingsdienst. Dominee Lohuis heeft met zijn gezin opnieuw de pastorie aan de Kerkstraat betrokken.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 5