Familieberich ten Lory Nóch LewO Harm/ 4 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 1 september 2011 Ty&o Abraham/ Gommerincv R eij ngoudt- Qutit MARIA DE VOS-MUIT LEENDERT CORNELIS JACOB POTAPPEL LEEN - Ria de Vos-Muit MEVR. M. DE VOS-MUIT JANNETJE SNOEP-SCHERPENISSE -JANNY - JANNY SNOEP-SCHERPENISSE JANNETJE SNOEP-SCHERPENISSE JANNY SNOEP-SCHERPENISSE BURE JANNY JANNETJE SNOEP-SCHERPENISSE JANNY CATHARINA VAN EENENNAAM Vervolg familieberichten zie pagina 6. Dolgelukkig en dankbaar zijn wij met de geboorte van L aureny C or vxeliy A dr loam 24 augustus 2011 12.15 4080 gr 54 cm Joscelin en Lydia van Houdt-de Graaf Broertje van Agnes Cormvliet 16 4691 BA Tholen De Heere, Die leven gaf en leven spaarde verblijdde ons met de geboorte van een zoon en broertje HicolcuwyJa*v geboren op 27 augustus 2011 Adriaan, Liesbeth en John van Binsbergen Zuidplansoen 15 4693 BC Poortvliet Stil en verwonderd, ontvingen wij jou klein. Dankend Cod de Schepper, hoe blij we met jou zijn. We zijn blij met de geboorte van onze lieve zoon JcuvJacobtty Lewis geboren op 20 augustus 2011 Danny Anke Mertens Prs. Beatrixstraat 18 Vi Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon en broertje 25 augustus 2011 23:05 uur 3890 gram Corné, Bianca en Isa de Frel Stationsstraat 11 4675 CG Sint Philipsland Geboren uit liefde Kostbaarder dan goud Een nieuw leven Aan ons toevertrouwd. Dolgelukkig en blij zijn wij met de geboor te van opze zoon! QuLntevv CornelCyEUqo/Jcuv 26 augustus 2011 Koen Elda van Dijke-Elenbaas Krammerstraat 3 De Heere, Die leven gaf en leven spaarde, verblijdde ons met de geboorte van een zoon en broertje We noemen hem geboren op 21 augustus 2011 Jaco en Dia Verloop Sjacco, Martijn, Anthonie, Jelle, Marline, Peter en Stijn Ring 30 4697 EC Sint-Annaland Wij gaan trouwen! V Let er varvVijke/ O Irhscvndras B oruicu^ety - D.V. vrijdag 2 september 2011 om 13.30 uur hopen wij elkaar het ja-woord te geven in het gemeentehuis van Tholen. We willen Gods zegen vragen over ons huwelijk om 15.00 uur in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Weststraat 25 te Sint-Annaland. Tijdens deze dienst hoopt de weleerwaarde heer ds. E. Bakker voor te gaan. U bent van harte welkom op onze receptie van 20.30 - 22.00 uur in Hotel Goes, Anthony Fokkerstraat 100, 4462 ET Goes. Ons toekomstig adres: Cureestraat 5 4697 BV Sint-Annaland Op woensdag 7 september 2011 trouwen wij ChrLyJcwvseru a- Sarbnas Moerland/ De huwelijksvoltrekking zal om 14.30 uur plaats vinden in het oude stadhuis van Tholen. Tholen, september 2011 Mede namens onze wederzijdse ouders geven wij, Jarobtwy Adr Laar/ de/ Voy a- Helena/CornelLa/Jcmuen u kennis van ons voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op D.V. 2 september 2011 om 11.30 uur in het nieuwe gemeentehuis te Tholen. Ons huwelijk zal kerkelijk bevestigd worden om 14.00 uur, door de weleerwaarde heer ds. Th.L. Zwartbol, in het kerkgebouw van de Oud Gerefor meerde Gemeente in Nederland, Prins Bernhardstraat 35 te Stavenisse. Prinses Beatrixstraat 3 4696 CB Stavenisse Buurtweg 8A 4696 RV Stavenisse Toekomstig adres: Dokter Zoetemanstraat 17 4696 CR Stavenisse Op D.V. 2 september 2011 hopen mijn geliefde kinderen, onze lieve vader en moeder, opa en oma JanKerfn^oudt en QommerLnci/ Kerj ngoudt- Quut te gedenken dat ze 45 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Dat de Heere hen nog wil sparen en dragen op hun verdere levensweg. Pa Quist Peter en Petra Kunst loost en Albertine, Annelijn, jas- mijn, jan, Rozemarijn, Iris Carolien en Léon de Leeuw Arina, Coen, IorisRachel Gommerina en Johan van Belzen losmar en Carlijn, Marije, Job, Niek Jantine en Joost Zekveld Nathan 4675 CR Sint Philipsland, september 2011 Voorstraat 35 Op D.V. vrijdag 2 september zijn onze vrienden (ome/) Jemen (tante/) Gom/ 45 jaar getrouwd. Wij willen hen hiermee van harte feliciteren en wensen hen nog vele gezonde en liefdevolle jaren toe. Chris en Rosa Marijn en Anneloes Barbara Sint Philipsland, september 2011 Onze vriend en vriendin JanReAjntyoudt en hopen D.V. 2 september a.s. 45 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren hen met dit heuglijke feit en hopen dat ze nog lang gespaard mogen blijven. Dat is de wens van Jaantje Lex en Jo Leen en Arja Marius en Bets Marie Gerard en Nettie Rinus en Lenie Bram en Wijntje 4675 CA Sint Philipsland, september 2011 Voorstraat 35 1961 1 september 2011 Met erkentenis aan God, die tot hiertoe spaarde, mogen we vandaag gedenken dat onze ouders, groot- en overgrootouders, Johannby Corneliy Ba^en Jonsje/ Adr Lann CbrLstira/ Ba^en-Jansen 50 jaar geleden, door de band van het huwelijk aan elkaar werden verbonden. We wensen hen in de avond van het leven de trouwe zorg en nabijheid van de Heere toe. Magda Wim Co Aartje Kees Margreet Klein- en achterkleinkinderen 4691 GS Tholen, september 2011 Parksingel 20 "Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben de zelve van verre gezien, en geloofd, en omhelsd, en heb ben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren." Hebreen 11 vers 13 Tot onze diepe droefheid is door de Heere, op Zijn tijd na een periode van afnemende krachten, uit ons midden weggenomen mijn innig geliefde vrouw, onze lieve zeer zorg zame moeder en oma Ria echtgenote van Pieter de Vos Geboren, 28 maart 1958 Nieuwerkerk a/d IJssel Stavenisse: P. de Vos Overleden, 26 augustus 2011 Stavenisse Dianne Aarnoudse-de Vos Johan Aarnoudse Marylinde Nienke Hans de Vos Elco de Vos Erica Aarnoudse Neline de Vos Schoolstraat 4 4696 CL Stavenisse De rouwdienst is gehouden jl. woensdag 31 augustus om 13.30 uur in de kerk van de Oud Gereformeerde Gemeente in Neder land, Prins Bernhardstraat 35 te Stavenisse. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsge vonden op de Algemene Begraafplaats te Stavenisse. Mede namens mijn kinderen wil ik u be danken voor uw hartelijk medeleven na het overlijden van mijn geliefde man, onze va der, schoonvader en opa Wij voelen ons daardoor gesteund. Uit aller naam: A.J. Potappel-Wesdorp Essen, september 2011 Tot onze diepe droefheid is na een ernstige ziekte door de Heere uit onze familiekring weg genomen, onze geliefde schoonzus en tante echtgenote van Piet de Vos Wij wensen Piet, de kinderen en kleinkinderen de kracht en de nabijheid van de Heere toe. Izak en Lydie de Vos Nel en Jan Westdorp Martin en Leny de Vos Tiny en Kees Goedegebuure Janny en Johan Schot Seija en Dirk Lindhout Liza (in herinnering) en Leny de Vos Wim en Ria de Vos Jaap en Ina de Vos Nichten en neven Tholen, augustus 2011 Tot onze droefheid is van een ernstige ziekte door de Heere van onze zijde weggenomen onze buurvrouw echtgenote van P. de Vos in de leeftijd van 53 jaar. Sterke de Heere buurman Piet en de kinde ren in dit smartelijke verlies en heilige deze roepstem aan onze harten. Fam. L. Wielaard-Dorst Stavenisse, 26 augustus 2011 "En nu, wat verwacht ik o HEERE! Mijn hoop die is op U." Psalm 39 8 Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden, je hebt het zo ontzettend moedig gedaan. Wie kan begrijpen, hoe je hebt geleden en wie kan voelen wat je hebt doorstaan Vol van verdriet, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft gedaan en betekend, geven wij u kennis dat door de Heere op Zijn tijd uit ons midden is weggenomen mijn innig geliefde vrouw, onze lieve zorg zame moeder, oma en opoe echtgenote van Pieter Abraham Snoep in de leeftijd van 74 jaar. Sint-Annaland: P.A. Snoep Sint-Annaland: Nellie en Theo Anita en Christian, Stijn, Sam, Mees Mieke en Adrie, Eva, Sara Petra en Peter, Emma, Anne Sint-Annaland: Wim en Jeanne Perry en Marinka Miranda en Cees Poortvliet: Elma en Jan Arjan, Jolita Sint-Annaland: Conny en Bram Tim Sint-Annaland: Abby en Collinda Amy, Kim Onze dank gaat uit naar het personeel van Allévo en Huisartsenpraktijk van den Berge voor de goede zorgen. 29 augustus 2011 Tienhoven 9 4697 GN Sint-Annaland De rouwdienst voor familie en belangstel lenden zal gehouden worden D.V. vrijdag 2 september om 10.15 uur in de Bethelkerk, F.M. Boogaardweg 1 7a te Sint-Annaland. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Sint-Anna land. Na de begrafenis is er gelegenheid de fami lie te condoleren. Geen bloemen - Mochten wij vergeten zijn u een rouwbrief te sturen, dan kunt u deze kennisgeving als zodanig beschouwen. Groot is de leegte die zij achterlaat Mooi zijn de herinneringen die blijven Bedroefd zijn wij om het verlies van onze lieve zorgzame zuster en schoonzuster, tan te en oud-tante in de leeftijd van 74 jaar. Wij wensen (oom) Piet, kinders, klein- en achterkleinkinders veel sterkte met dit grote verlies Wim en Adrie Scherpenisse- Gunter Davina, Hendri, Mariten Lieke Liesbeth Ria en Adrie Bijl-Scherpenisse Elvira, Willem, Esra en Lisa Petra, André, Kyra en Guusje Sint-Annaland, 29 augustus 2011 Met droefheid geven wij u kennis dat na een geduldig gedragen lijden de Heere uit ons midden heeft weggenomen onze geliefde schoonzuster in de leeftijd van 74 jaar. Sint-Annaland: C.H. Wessels-Snoep A.C. Wessels H.C. Snoep A.A.Snoep A.J. Snoep Sint-Annaland, 29 augustus 2011 Na een ernstige ziekte is onze lieve vriendin echtgenote van Pieter Abraham Snoep in de leeftijd van 74 jaar overleden. Wij zijn diep bedroefd maar dankbaar voor de jarenlange vriendschap die we samen ge deeld hebben. Zij was voor ons als een zus. Jan en Cor van Dijke-Scherpenisse Sint-Annaland, 29 augustus 2011 Bedroefd geven wij u kennis van het overlij den van onze altijd behulpzame Wij wensen buurman Piet, kinderen, klein en achterkleinkinderen veel sterkte toe. Theo en Ellie Dinno en Hedie Bert en Jeannet René en Marlies en kinderen Sint-Annaland, 29 augustus 2011 Bedroefd hebben wij afscheid moeten ne men van onze buurvrouw Johannes den Engelsman Ewoud en Riet Goedegebuure Adrie en Saar Bruijnzeel Ben en Jeanne v.d. Eem Sint-Annaland, 29 augustus 2011 Wij willen langs deze weg iedereen harte lijk bedanken voor het medeleven voor en na het overlijden van onze lieve, zorgzame moeder en oma weduwe van Jacob Moerland eerder weduwe van Gilles Jan Niemantsverdriet Het heeft ons allen goed gedaan. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Sint-Annaland, september 2011

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 4