LABO BAL 'Zonder afschot is hek van dam wat het aantal vossen betreft' "1® Man bijt Hond staat op de stoep bij huis Nel Ottema in Poortvliet Laatste keer hotel in beeld Prijswinnaar Zomerkrant SP: Meewerken aan gaswinning onverstandig AUTOSCHADE? A Wildbeheereenheid bezorgd om toenemend vossenbestand Gemeente en fruitteler trekken eikaars meetresultaten in twijfel Televisieploeg verrast zoon Paul van den Bogerd Donderdag 1 september 2011 67e jaargang no. 42 Rob Duijm gaat CDA-fractie leiden 324.000 euro voor landschapsbeheer Politie tast in duister in moordzaak Meye Het aantal vossen op Tholen en Sint-Philipsland neemt hand over hand toe. Naar schattingen van de Wildbe heereenheid Tholen (WBE) struinen er circa honderd rond. Als niet snel en adequaat wordt ingegrepen zijn het er binnen de kortste keren 300 of meer. Afschieten heeft volgens de WBE alleen zin als er ook in de natuurgebie den op de vos mag worden gejaagd. Niet bezorgd Nestplaatsen Moordenaars Kippen Sint Philipsland in beeld voor proefboringen Sint Philipsland is bij het Britse energiebedrijf Hutton Energy in beeld voor de winning van schaliegas. Dat is gas dat zich diep in de aarde bevindt. De winning ervan is omstreden. Bij de boringen kan methaan weglekken, met bodemverontreiniging als gevolg. Ook is de kans op aardbevingen aanwezig. De Thoolse SP-fractie heeft de ze week schriftelijke vragen over de proefboringen ge steld aan het college van burgemeester en wethouders. Winning Proef Rechtbank Breda buigt zich over anti-hagelkanon De afgelopen twee weken is het anti-hagelkanon van fruitteler Alkema uit Sint-Maartensdijk, negen keer in werking gesteld. Dat heeft de gemeente dinsdag gemeld bij de rechtbank in Breda. De raadsman van Alkema vroeg een voorlopige voorziening met betrekking tot de opgelegde last onder dwangsom. Beide partijen betwis ten de resultaten van metingen die ze afzonderlijk heb ben laten uitvoeren. Deze week Hij lag nog te slapen toen de deurbel ging. Maar omdat de buren hadden gezegd dat er wel iemand thuis was, bleef de televisieploeg van Man bijt Hond aanbellen bij de woning van Paul van den Bogerd (24) uit Poortvliet. „Ik lag nog lekker in bed met mijn vriendin, en dacht, wie is dat toch zo vroeg? Ik keek uit het raam en zag een busje van Man bijt Hond staan. Wel grappig." Paul is eind september te zien in het televisieprogramma van de NCRV. „Ze bellen nog voor de exacte datum." voor autoschades bij alle merken complete schadeafhandeling bij uw verzekeringsmaatschappij Focwa eurogarantiebedrijf Voltstraat 2, Tholen, tel. 0166-607060 Eeridrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5, 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 0166-657007 b.g.g. 653474 Telefax 0166-657008 E-mail: redactie@eendrachtbode.nl advertentie@eendrachtbode.nl admin@eendrachtbode.nl Website: www.eendrachtbode.nl Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Bankrekening 30 30 05 556, Giro 12 44 07 Abonnement 17,50 per halfjaar, 31,50 per jaar, per post 56,70 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers 1 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,33 plus btw per mm. Hoofdredacteur W. Heijboer. Het CDA in de Thoolse gemeente raad krijgt een nieuwe fractievoor zitter: Rob Duijm neemt het stokje over van Gert-Jan Boudeling. Beide raadsleden debuteerden na de ver kiezingen van vorig jaar in de ge meenteraad en vormen sindsdien met oudgediende Rina Ligtendag- Quist de christendemocratische fractie. Boudeling ziet zich gecon fronteerd met veranderingen in zijn akkerbouwbedrijf in Anna Jacoba- polder, waar zijn vader door ziekte wegvalt. Het bedrijf vergt daardoor meer tijd, wat lastig is te combine ren met het fractievoorzitterschap. Daarom gaat recreatieondernemer Duijm uit Strijenham nu de fractie leiden. De stichting Landschapsbeheer Zeeland (SL7.) kan met terugwer kende kracht tot 1 januari 2011 een resultaatsubsidie van 243.322 euro tegemoet zien. Dat is 75 procent van het totale subsidiebedrag van 324.429 euro. De stichting richt zich met name op kleine land schapselementen, zoals rijen knot wilgen langs een sloot en boom gaarden met fruitbomen. Ook kleine cultuurhistorische elementen heb ben de aandacht van SLZ. Een dam- hek langs een oprijlaan of het her stel van een bakkeet. In het onderzoek naar de moord op Smurdiekenaar Henry Meye is geen verdachte aangehouden. De politie Zeeland tast vooralsnog in het duister. „Het onderzoek naar de moord op Meye is nog in volle gang", zegt politiewoordvoerster Esther Boot. „Een bovenregionaal politieteam houdt zich bezig met de overval op de woning, die eerdaags op de moord plaatsvond." De poli tie ziet duidelijke raakvlakken tus sen de moord en de overval. „Voor alsnog is een 22-jarige Bergenaar de enige verdachte van de overval, maar niet de moordenaar van Meye", aldus Boot. „Wel heeft hij nieuw licht op de zaak gebracht." De Bergenaar blijft nog zeker tot 19 september vastzitten. Dat heeft de raadkamer in Den Bosch beslo ten. De politie zoekt de moordenaar in het hennepcircuit. Aanleiding daarvoor is de hennepkwekerij die in de woning van Meye werd aan getroffen Hotel Het Raedthuys in Sint-Maar tensdijk is het laatste hotel dat on der de loep wordt genomen voor de vijfdelige hotelserie in deze krant. Die is begonnen met hotel Ooster- schelde in Anna Jacobapolder, daar na volgden Kom! in Sint-Maartens dijk, Vis aan de Markt in Scherpenisse - dat overigens de overstap van hotel naar bed and bre akfast heeft gemaakt- en Zeeland in Tholen. De gemeente telt in totaal vijf hotels en daarom komt er met Het Raedthuys een einde aan deze serie. Het is misschien wel het meest besproken hotel, en dat vindt eigenaar Ron Pelgrim prima, maar sceptisch hoeven de mensen vol gens hem niet te zijn. Hij ziet de toekomst van het hotel rooskleurig in. Lees op pagina 7 wat zijn rede nen daarvoor zijn. Het was niet de Joanna Mariaweg, de foto in de Thoolse Zomerkrant van augustus. Evenmin de Vrij- berghsedijk in Oud-Vossemeer. Het overgrote deel van de inzenders van de fotoprijsvraag had de juiste op lossing: de Sluispolderweg. 'Naast de ingang van de Hollaerepolder', voegde iemand er aan toe. 'Nog net in Sint-Annaland', meldde een an der, maar die had het mis, want het is nog net in Oud-Vossemeer. 'Het is de doodlopende weg aan de twee- baansweg tussen Oud-Vossemeer en Sint-Annaland', schreef een inzen der. 'De foto is in noordelijke rich ting genomen', zo meldde Johan Verkamman uit Tholen nog een de tail. Hij is de winnaar van de waar debon van 50 euro. Volgend jaar verschijnt de Thoolse Zomerkrant opnieuw en dan kunnen de lezers weer meedoen aan een fotoprijs vraag. Er worden steeds vaker vossen gesignaleerd op Tholen en Sint-Philipsland, rechts een pootafdruk van een vos. De schade die de overigens verte derend uitziende dieren aanrichten is enorm. Ze maken burchten in zeedijken, binnendijken en sloten. Op die manier ondergraven ze de veiligheid van de waterkeringen. Daarnaast jagen de vossen op kip pen, konijnen, hazen en lammeren, en wordt af en toe ook een kat of poes soldaat gemaakt. Het leed dat ze aanrichten is bijna even groot, zoniet groter, dan de dijkverzwak- king. Niet alleen pakt de vos 's nachts een kip uit de ren, ook de eieren van de weidevogels zijn niet veilig. Met re gelmaat krijgen akkerbouwers met hun niets ontziende maaimachines de schuld van de afnemende stand van de weidevogels, terwijl het de vos is die in de meeste gevallen de nesten heeft leeggegeten. Om te bewijzen dat het ernst is met de vossenplaag heeft vicevoorzitter Jan van Kapel van de WBE foto's gemaakt van vossensporen. Hij wil er mee bewijzen dat de vos op be paalde plaatsen huis houdt en dat daar een einde aan moet komen. Als het gaat om de kwaliteit van de waterkeringen, is het waterschap Scheldestromen verantwoordelijk Daar lijken ze niet echt bezorgd om de zwakke plekken die vossen ver oorzaken. „Het komt wel eens voor dat er een burcht wordt gevonden. Maar niet vaak", reageert woord voerder Arjan Goossen. Het water schap zelf doet niet aan bestrijding van de vos. „Zodra we in de gaten hebben dat een vos een gat in de dijk heeft gemaakt, of dat nu gaat om slaperdijken of zeedijken, waar schuwen we jachtopziener Han van Vossen uit Sint-Annaland. Als die er werk van heeft gemaakt, herstel len we de gemaakte schade." Goossen heeft nog niet meege maakt dat er burchten in de zeewe ring waren gemaakt. „Die grenzen aan de zee en dat lijkt me voor een vos niet zo aantrekkelijk." Hij heeft wél in Zeeuws-Vlaanderen vossen gezien. „Ik reed in het donker over een weg en daar kwam ik ze wel te gen." Toch heeft hij de indruk dat de populatie op Tholen toeneemt. „Dat is met name nadelig voor de wildstand en voor de nestplaatsen in akkerbouwgebieden." Jachtopziener Han van Vossen, het contactadres van het waterschap, schat dat er op Tholen en Sint-Phi lipsland ongeveer honderd vossen huizen. Volgens hem stabiliseert dat aantal zich omdat de jagers op de beide eilanden succes hebben met het afschot van de dieren. „Per jaar schieten we er gemiddeld vijftig af. Zonder afschot is het hek van de dam", is zijn overtuiging. De meest recent ontdekte burcht was in de buurtschap Botshoofd tussen Oud- Vossemeer en Tholen. „Daar zat een vossennest. Met jongen. De plaatselijke jager heeft afdoende maatregelen genomen." Agrariër en jager Cees de Rijke uit Poortvliet heeft geen goed woord over voor het vriendelijk ogende beestje. „Vossen zijn moordenaars. Ze eten hun prooi niet eens op, maar maken die alleen dood. Een vos hoort hier niet thuis. Helaas heeft hij geen natuurlijke vijanden." Alleen de mens is in staat de om vang van het vossenbestand te be perken. Maar De Rijke wijst op het karakter van het dier. „De vos is slim en sluw. Je krijgt hem haast niet te pakken. Overdag erop jagen heeft weinig nut. En 's nachts wer ken met licht of met vallen, dat is verboden." Hij schat dat een vos zich flink kan voortplanten en praat over zeven tot acht jonge vossen per worp. Dan is het helemaal oppassen geblazen, want dan gaat het dier op zoek naar voedsel. „Als 's nachts de kippen of de ganzen tekeer gaan, dan kun je bijna zeker weten dat er een vos in de buurt is." De Rijke heeft een paar huiskippen. .Alleen voor de eitjes. Maar we hebben ook een huispoes. Een poes is voor een vos een delicatesse. Wat denk je wat er in het gezin gebeurt als de vos de poes heeft meegeno men?" De Rijke noemt de vos een afschu welijk dier en wil het liefst zo snel mogelijk een einde maken aan de 'moordpraktijken'. Daarnaast vindt hij dat de overheid, door de jacht op vossen zo goed als te verbieden, erg krom redeneert. „De vorige rege ring stelde subsidie beschikbaar om het aantal weidevogels in stand te houden. Maar de vos laten ze lopen en die zoekt de nesten. Bodembroe ders zijn voor de vos een gemakke lijke prooi. En als het aantal weide vogels afneemt, krijgen de boeren de schuld. Maar het is de vos die de boel uitroeit." De Thoolse kippenhouders zijn het roerend met hem eens. Sommigen gebruiken ganzen als waakdieren. Zodra een vreemde het terrein op komt, beginnen ze te gakken. Een van hen, hij wil niet met zijn naam in de krant, had voor dat doel en voor het plezier vijftien van die fraai ogende vogels in een weitje bij het erf. Nu heeft hij er nog vijf. Hij vindt dat de Thoolse WBE alles op alles moet zetten om te proberen het evenwicht in de natuur te bewaren. „Het is een wildbeheereenheid. Daar zijn ze voor." Hij wijst op de herten in Schouwen-Duiveland. Die hebben een periode van sterke ver meerdering achter de rug, maar nu zou de populatie weer op peil zijn. ,X)e WBE moet niet te lang wach ten met ingrijpen",is zijn mening. Vooral kippenhouders met een zo genoemde vrije uitloop moeten het ontgelden.„Als de tarwe wordt ge oogst, kom je de dooie kippen te gen", zegt een van hen die anoniem wil blijven. Hij mist om de zoveel tijd een paar honderd kippen. Niet alleen professionals ondervin den hinder van de vos. Sandra Wol- vekamp uit Oud-Vossemeer kan er ook over meepraten. Ze mailt: 'Bij ons heeft een vos een kippenhok leeggeroofd. Hij had onze vijf paas- kuikens, die we voor de gein namen hadden gegeven en de broodkrui mels van ons paasontbijt hadden la ten opeten, in een nacht wegge haald. Onder het hek waren wat gaten gegraven en foetsie waren ze. Balen. We hebben nu geprobeerd een vossenbestendig kippenhok te maken en tot nu toe met succes. Wel heb ik er onlangs nog een bij ons gezien. Een prachtbeest." Die vragen gaan over de effecten van proefboringen in Sint Philips land. De SP confronteert het college met de mogelijke gevolgen van schaliegaswinning. Hierbij verwij zen de socialisten naar de provincie Noord-Brabant, die zich kritisch heeft uitgelaten over de geplande proefboringen in Boxtel. Onder het mom van: voorkomen is beter dan genezen, plaatst de SP nu al vraag tekens bij de gaswinning. Ze noemt het 'zeer onverstandig' om er aan mee te werkeri. De fractie wil weten of de gemeente voldoende kennis in huis heeft om te kunnen beoordelen of de boringen toegestaan moeten worden. En ze is benieuwd of be woners en bedrijven bij de besluit vorming worden betrokken. Schaliegas bevindt zich op drie tot vier kilometer diepte. Bij het boren wordt een mengsel van water, zand en chemicaliën onder hoge druk in de grond gespoten, om de leisteen laag open te scheuren. Op die ma nier komt hét gas omhoog. In Ame rika zijn gevallen bekend van grondwaterverontreiniging door het gebruik van chemicaliën. En in Groot-Brittannië zijn aardbevingen geconstateerd. Vooralsnog is ondui delijk of de bevingen gerelateerd zijn aan de gaswinning. Evenmin is bekend wat de gevolgen in Neder land kunnen zijn. Het Britse bedrijf Cuedrilla heeft in eigen land onder zoek gedaan. Ingenieursbureau Haskoning en Oranjewoud vertalen dat onderzoek nu naar de Neder landse situatie. Volgens minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) zijn de proef boringen en testen noodzakelijk om duidelijkheid te krijgen over hoe veel gas er is en waar het zit. Hij schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Tot op heden zijn in Nederland enkele vergunningen verleend, waaronder in de gemeente Boxtel in Noord-Brabant. Daar heerst onder de inwoners veel weer stand tegen de boringen vanwege de mogelijke risico's. Over twee weken wordt duidelijk of de gemeente de dwangsom mag op leggen in afwachting van een defini tieve uitspraak. Volgens de gemeente, die zich baseert op concrete geluids metingen. is er geen concreet zicht op legalisatie van de bestaande situatie. Zowel overdag als 's avonds en 's nachts worden de normen uit het acti- viteitenbesluit in het kader van de wet milieubeheer overschreden. Daarom ziet de gemeente niets in het verzoek van Alkemas akoestisch adviseur om gezamenlijk nieuwe geluidsmetingen te laten uitvoeren. De raadsman van de fruitteler bestrijdt de uitkomsten van het geluidsonderzoek van de ge meente, terwijl de gemeente het akoe stisch rapport van Alkemas adviseur in twijfel trekt. Het anti-hagelkanon - dat de oogst- van fruitteler Alkema moet behoeden voor hagelschade - leidt sinds de ingebruikname in maart 2009 tot klachten van geluidsoverlast uit de omgeving. Akoestische rappor ten gaven ook aan dat er geluidsover last zou optreden bij gebruik. De ge meente weigerde de ondernemer vorig jaar, op grond van de algemene plaatselijke verordening (apv), een ontheffing. Omdat Alkema het appa raat tóch gebruikte, werd hem een last onder dwangsom opgelegd. De fruit teler maakte bezwaar, waarbij de Middelburgse bestuursrechter bepaal de dat niet de apv maar de wet milieu beheer het juiste wettelijk kader is. De gemeente schakelde de milieudienst Zuidoost-Utrecht in voor een advies. Die kwam tot de conclusie dat het an ti-hagelkanon alleen overdag aan de normen uit het activiteitenbesluit vol doet. Vervolgens is een 'maatwerk- verzoek' van Alkema om de normen voor de avond en nacht bij te stellen, afgewezen. ZIE VERDER PAGINA I Piet Ridderhof uit Sint-Annaland op bedevaart per fiets Zesjarige Reevay Godfried zamelt spontaan flessen in voor Afrika Nathan Wachters uit Tholen is boogschutter op Europees niveau EN VERDER... Dominee Lohuis terug bij Hervormde Gemeente Scherpenisse Tholenloop krijgt vervolg, maar blijft recreatief HET KLEINSTE GEBAAR IS MEER WAARD DAN DE BESTE BEDOELINGEN Dit nummer bestaat uit 20 pagina's De mannen van de televisie belden bij het huis aan de 'Markt aan, vanwege de afbeelding van een vrouw op de gevel, vertelt Paul. .Ze waren zomaar een eind aan het rijden om te kijken waar ze zouden aanbellen. Ze vonden het huis wel bijzonder." Paul kleedde zich aan toen ze twee weken geleden op de stoep stonden en deed de deur open. Zijn moeder. Nel Ot tema, bij wie hij inwoont, was op dat moment niet thuis. Paul vond het wel even schrikken, dat er ineens drie man nen van het programma voor zijn deur stonden, maar vond het leuk om met ze te praten, dus hij liet ze binnen. „Waarom niet? Ik heb het programma wel eens gezien en vind het wel grappig." Muurschildering De mannen wilden samen met Paul de dag doornemen. „Ze vroegen wat ik 's morgens altijd doe. Nou. een boter- hammetje smeren en een muziekje aanzetten." Ook ver telde Paul dat hij 's middags zou gaan werken. Hij werkt bij De Vlinderbloem in Tholen. „Ik ben daar 'topknutsel'. Ik was timmerman, maar mijn schouder ging steeds uit de kom. Ik ben er twee keer aan geopereerd, maar het gaat maar niet over. Dus nu moet ik wat anders verzinnen. Ik werk daar nu met verstandelijk gehandicapten en word zelf ook begeleid. Ik repareer nu dingen en help met knut selwerken." Paul heeft ook over de muurschildering verteld. „Er zat hier vroeger een bloemenwinkel en de eigenaar had de vrouw op de gevel geschilderd voor extra versiering." Tijdens het gesprek werd er gefilmd. Paul's vriendin bleef boven, want zij vond het maar niets om op tv te komen. .Ze zijn zeker een uur gebleven. Aan het eind draaiden ze nog wat kleine shots en toen kwam mijn vriendin ook naar beneden. We hebben nog met zijn allen een bakje koffie gedronken." En daarna ging de ploeg weer verder. Paul van den Bogerd wordt uit bed gebeld door de televisieploeg van Man bijt Hond

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 1