'Het is een uit de hand gelopen hobby' GEMEENTE NIEUWS VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES OPENBARE BEKENDMAKINGEN GRATIS BROCHURE m THOLEN Tel. 0548-537555 www.selekthuis.nl Marco van Gorsel uit Stavenisse houdt de teugels strak 10 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 1 september 2011 GEMEENTENIEUWS OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN WEEK35 gemeente Tholen CO "O CONTROLE HONDENBELASTING MEER INFORMATIE: WWW.THOLEN.NL Net buiten Stavenisse, aan de Nieuweweg. Vier zwarte trekpaarden in het tuig. Een beeld dat je niet vaak meer ziet. In opperste concentratie stuurt Marco van Gorsel (32) het vierspan door de wei. Hij volgt een mencursus met vier Belgische trekpaarden. Twee daarvan, Tosca en Jenta, zijn van hem. Een leerling met talent, concludeert Greet de Konink, meninstructrice. „Niet vaak heb ik ie mand het zo snel zien oppakken." Paardvriendelijk Ploegen lP Tholenderwijs GEMEENTEHUIS fOLEIN Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen'j Telefoon: 0166 66 82 00 E-mail: gemeente@tholen.nl Meldpunt: 0166 - 66 76 67 OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Iedere werkdag geopend Van 9.00 uur tot 12.30 uur: vrije inloop van 12.30 uur tot 16.30 uur: hal van het gemeentehuis geopend, dienstverlening op afspraak Avondopenstelling burgerzaken: donderdag 18.00 20.00 uur BURGEMEESTER, WETHOUDER OF GEMEENTERAAD SPREKEN? U bent van harte welkom in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat: 0166 66 83 30: voor de burgemeester 0166 66 83 86: voor een van de wethouders Wanneer u iets met (een lid van) de gemeenteraad wilt bespreken, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie: 0166-66 83 50. Vanaf september 2011 wordt er een begin gemaakt met de controle op het houden van honden binnen de gemeente Tholen. De controle vindt huis- aan-huis plaats. Wie betaalt er hondenbelasting? ledereen die één of meer honden houdt, moet daarvoor belasting betalen. Of de hond nu van uzelf is of van een huisgenoot, het "hoofd" van het ge zin is verplicht de hond aan te melden. Dit moet gebeuren binnen veertien dagen na aanschaf. De indruk bestaat echter dat niet voor alle honden belasting wordt betaald. Heeft u dit in het verleden niet gedaan of heeft u sinds kort een hond? Dan kunt u deze week alsnog aangifte doen. Door het zelf doen van aangifte voorkomt u onnodige boetes die kunnen worden opgelegd bij het niet doen van aangifte. Een aangifteformulier is verkrijgbaar aan de balie van het gemeentehuis in Tholen en bij SaBeWa in Goes, telefoonnummer: 0113- 225623. U kunt het formulier ook downloaden op www.sabewa.nl. Controle Een controleur komt bij u aan de deur informeren of u een hond heeft. Als de controleurs een hond aantreffen waarvoor geen hondenbelasting wordt betaald, verzoeken zij u een aangiftebiljet in te vullen en te ondertekenen. Ook is de mogelijkheid aanwezig dat u een boete wordt opgelegd. Daar naast stellen zij enkele vragen over het al dan niet hebben van één of meer dere honden. Indien niemand thuis is, is het mogelijk dat de controleur op een ander moment langskomt. Medewerkers van het bureau Legitiem B.V. uit Velp voeren de controle in opdracht van ons belastingkantoor SaBeWa uit. Zij zijn in het bezit van een legitimatiebewijs. Tarieven hondenbelasting De gemeente Tholen hanteert een progressief tarief. Dit betekent dat voor elke hond meer van dezelfde houder, per hond het belastingbedrag hoger wordt. In het belastingjaar 2011 gelden de volgende tarieven: eerste hond tweede hond derde hond kennel Tarief desbetreffende hond 67,50 110,50 153,50 Totaal 67,50 178,00 331,50 342,00 De tarieven voor een vierde hond en volgende worden u desgevraagd graag verstrekt. Wijzigingen Een hond kan weglopen, overlijden of in andere handen overgaan. Ook is het mogelijk dat u zelf naar een andere gemeente verhuist. In al deze geval len kunt u deze wijzigingen bij SaBeWa melden, zodat de aanslag honden belasting gecorrigeerd wordt. Dit kunt u doen via het formulier beëindiging hondenbelasting. Een beëindigingformulier is verkrijgbaar bij SaBeWa en op de website www.sabewa.nl. Meer informatie Heeft u nog vragen over het aangeven van een hond of over de honden belasting? Dan kunt u contact opnemen met SaBeWa, telefoonnummer: 0113-225623. OP WWW.THOLEN.NL: Jongerenraadsvergadering in Stavenisse op 6 september 2011 Stimuleringsregeling Duurzame Particuliere Woningverbetering Cursus Opvoeden en Zo start 19 sep tember IN UW REGIO: (Vanaf 10 september gratis huis-aan-huis verspreid) Banenbonus Week van het Applaus Gemeentebedrijf MELDPUNT GEMEENTE 0166-667667 RAADSCOMMISSIE RUIMTE De commissie Ruimte vergadert op maan dag 12 september om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Tholen. Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten: Schriftelijke vragen voor het college van burgemeester en wethouders Antwoord college op schriftelijke vraag 11.24960 fractie SP over megastallen Antwoord college op schriftelijke vraag 11.25603 fracties SP en ABT over var kensstallen twee Antwoord college op schriftelijke vraag 11.29430 fractie SP over leefbaarheid Scherpenisse Door burgemeester en wethouders voorbe reide stukken Voorstel in het kader van gebiedsontwik- keling t.b.v. de Impuls Sint Maartensdijk Scherpenisse Voorstel om de huidige inzamelwijze van het kunststof verpakkingsafval ongewij zigd te laten, rrtaar extra aandacht te ge ven aan de voorlichting om deze geschei den inzameling meer bekendheid te geven RAADSCOMMISSIE SAMENLEVING De commissie Samenleving vergadert op dinsdag 13 september om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Tholen. Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten: Door burgemeester en wethouders voorbe reide stukken Voorstel om een bedrag van 12.500,00 beschikbaar te stellen ten behoeve van de realisering van een kunstwerk te Sint- Maartensdijk, als onderdeel van het pro ject "het onzichtbare zichtbaar maken" Voorstel tot goedkeuring van de door Oc- THO (stichting openbaar primair onder wijs) ingediende jaarverslag 2010 en be- stuursverslag 2010 RAADSCOMMISSIE BESTUURSZAKEN De commissie Bestuurszaken vergadert op woensdag 14 september om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Tholen. Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten: Presentatie dhr. R. de Meij namens Veilig- heidsRegio Zeeland WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT WABO Ingekomen aanvragen omgevingsvergun ning Burgemeester en wethouders van de ge meente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsver gunning hebben ontvangen: Poortvliet Engelaarsdijk 7: het plaatsen van een tuinhuis (ontvangen op 24 augus tus 2011) Sint-Annaland - Nieuwlandseweg 28: het bouwen van een veranda (ontvangen op 22 augustus 2011) Sint-Annaland Voorstraat 13: het ver nieuwen van een garage (ontvangen op 18 augustus 2011) Sint-Maartensdijk - Pluimpotweg 52: het renoveren van een dak (ontvangen op 25 augustus 2011) Tholen - Molenvlietsedijk 19a: het slopen van de asbestdakbedekking en de asbest topgevels (ontvangen op 23 augustus 2011) Tholen - Vossemeersepoort 12: het ver nieuwen van de achteruitbouw (ontvangen op 25 augustus 2011) De ingediende aanvragen liggen niet ter in zage en hiertegen kan nog geen bezwaar gemaakt worden. Welstandscommissie De welstandscommissie vergadert iedere maandag in de even weken vanaf 09:30 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agenda ligt op de donderdag en vrijdag voorafgaand aan de vergadering ter inzage in de publieke leesruimte van het gemeentehuis. De be handeling van de aanvragen omgevingsver gunning is openbaar. De behandeling van de vooroverlegplannen is niet openbaar. Beschikkingen omgevingsvergunningen Reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van de ge meente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Poortvliet Burgemeet 67: het vergroten van een woning (verzonden op 25 augus tus 2011) Sint-Maartensdijk - achtererf Westvest 6 t/m 24: het verwijderen van koppen uit boomkronen (verzonden op 25 augustus 2011) Stavenisse - nabij Nieuweweg: het asfal teren van een dreef (verzonden op 25 au gustus 2011) Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 we ken na de dag waarop de beschikking is ver zonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk be sluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, ge dateerd en ondertekend zijn. Het bezwaar schrift moet worden gericht aan het college vari burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnum mer 0166-668260. Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningen- rechter van de Rechtbank Middelburg, sec tor Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Ingekomen stukken en mededelingen Toelichting burgemeester op noodveror dening duikverbod Scherpenisse Informatief Stand van zaken strategische agenda West-Brabant Door burgemeester en wethouders voor bereide stukken Voorstel om kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de vorming van Brandweer Zeeland en de Veiligheidsregio Zeeland Voorstel om in te stemmen met de ont- werp-4e begrotingswijziging 2011 van de Veiligheidsregio Zeeland Voorstel tot het geven van uw zienswijze over de Concept-Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020 en te besluiten tot deelname in de bestuurscommissie Mobiliteit WET MILIEUBEHEER Wet milieubeheer kennisgeving Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer hebben ontvangen van: Maatschap de Stelberg, Sluisweg 18 te Sint Philipsland, in verband met het tijde lijk opslaan van vaste dierlijke meststoffen op een perceel, gelegen aan de Oudeweg te Sint Philipsland. Bovengenoemde melding ligt met ingang van 2 september 2011 gedurende vier weken ter inzage in de centrale hal van het gemeente huis, Hof van Tholen 2 te Tholen van 08.30 uur tot 16.30 uur (indien tussen 12.30 en 16.30 uur een toelichting wordt gewenst dient daarvoor een afspraak te worden ge maakt, telefoonnummer 0166-668389). Voor inlichtingen over een en ander kunt u tijdens kantooruren bellen naar de sector Vergunningen en Handhaving, telefoon 0166- 668389. Wet milieubeheer kennisgeving Burgemeester en wethouders van Tholen Voorstel om de startnotitie evaluatie en actualisatie Toekomstvisie Bestemming Tholen 2025 vast te stellen Spreekrecht voor inwoners De commissievergaderingen zijn openbaar. U kunt als inwoner gebruik maken van twee vormen van spreekrecht. Aan het begin van de commissievergaderingen kunt u in maxi maal 5 minuten zaken onder de aandacht te brengen van de commissieleden die niet op de agenda staan. Dit noemen we het alge mene spreekrecht bij commissievergaderin gen. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, kunt u zich aan het begin van de vergadering aanmelden bij de raadsgriffie. Daarnaast is er het spreekrecht per agendapunt. Per agendapunt is er discussie mogelijk met de commissieleden. Als u gebruik wilt maken van dit spreekrecht, moet u dit tenminste 24 uur voor de vergadering melden bij het griffiesecretariaat, telefoon: 0166-668 350. maken bekend dat zij de volgende meldin gen ingevolge 8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen in het kader van het Be sluit landbouw milieubeheer van: Loverendale-Wilhelminahoeve C.V., Lage- weg 12 te Sint Philipsland; E. en A. van Rossum, Buurtweg 18 te Sta venisse. Bovengenoemde meldingen liggen met in gang van 2 september 2011 gedurende vier weken ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen van 08.30 uur tot 16.30 uur (indien tussen 12.30 en 16.30 uur een toelichting wordt gewenst dient daarvoor een afspraak te worden gemaakt, telefoonnummer 0166- 668389). Voor inlichtingen over een en ander kunt u tijdens kantooruren bellen naar de sec tor Vergunningen en Handhaving, telefoon 0166-668389. OPENBARE BEKENDMAKINGEN Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat ter gemeentesecretarie Inzage agenda's De (voorlopige) agenda's met bijbehorende voorstellen liggen voor iedereen van maan dag tot en met vrijdag tijdens de openings uren van het gemeentehuis ter inzage in de publieke leesruimte. De agenda vindt u ook op www.tholen.nl (via de knop Bestuur en Organisatie, Vergaderkalender). U kunt op dezelfde plaats op de website later de audiónotulen (in MP3-formaat) van deze vergaderingen beluisteren. Indien u niet de beschikking heeft over een computer of een internetverbinding, maar toch graag de notulen wilt beluisteren, kunt u contact op nemen met de griffie, telefoon: 0166-668 350. voor een ieder ter inzage ligt Gemeenteblad Tholen nummer 08 - 2011. Tegen betaling van de kosten kan daarvan afschrift worden verkregen. In het Gemeenteblad Tholen worden de inte grale teksten van algemeen verbindende voor schriften (verordeningen e.d.) gepubliceerd. Dit nummer van het gemeenteblad bevat: De burgemeester heeft in verband met een duikongeval op 10 augustus 2011 een nood verordening ingesteld waardoor een duik verbod van kracht werd vanaf de Gorishoek- sedijk tot aan de Vuilnisbelt. Op 17 augustus heeft de burgemeester de noodverordening weer ingetrokken. Toelichting Op 17 augustus 2011 is het stoffelijk over schot van de verongelukte duiker gevonden en geborgen. Op dat moment viel de nood zaak weg om de noodverordening van 10 augustus nog langer van kracht te laten zijn. De noodverordening is vervolgens met on middellijke ingang ingetrokken. Als u vragen heeft dan kunt u contact op nemen met de behandelend ambtenaar de heer Damman te bereiken via telefoonnum mer 0166 668384. BOUWPLANNEN? Werken met trekpaarden is voor Marco pure liefhebberij. Een aan tal jaar terug raakte hij besmet met het 'virus'. Hij-begon met het mennen van één Belgisch trek paard, maar de droom van vier paarden voor zijn kar bleef. En zo geschiedde vorige week in de wei van Bram van der Slikke aan de Nieuweweg in Stavenisse. Daar draaide Marco met vier zwarte trekpaarden zijn oefenrondjes. Een nostalgische plaatje dat doet herinneren aan het boerenleven van weleer. De statige trekpaarden lopen krachtig over het terrein. Ie dere minuscule beweging aan de vier teugels kan er één verkeerd zijn. Beleid en precisie zijn vereist om de vier paarden in het gareel te houden. Even verslapt Marco's cvoncentra- tie. Hij wordt meteen afgestraft met' twee blokkerende paarden. „Ze willen geen kant meer op", roept hij gefrustreerd. Later blijkt dat Marco de teugels van de voor ste twee paarden te strak gespan nen heeft. Marco leert volgens het Achen- bach mensysteem. Dat is een paardvriendelijke methode om de teugels in bedwang te houden. „Rechts geven is links draaien", zegt instructrice Greetje. Met sub tiele aanwijzingen leert ze Marco de fijne kneepjes van het vak. „Het mennen van vier paarden is niet iets dat je in een dag kunt leren. Toch heeft Marco de fijne kneep jes snel door. Als hij iedere dag oe fent, kan hij binnenkort examen doen." Marco heeft zichtbaar plezier. „Het geeft een ontzettende kick, maar het vergt wel veel geduld en concentratie." Het boerenleven trekt Marco. „Binnenkort ga ik met twee trek paarden een akker omploegen", zegt hij. Vroeger een bekend tafe reel op veel Zeeuwse akkers. Ook gaat de Stavenissenaar een cursus hoefsmid volgen. „Dan kan ik mijn eigen paarden beslaan." Van Gorsel heeft de paardenhobby niet van een vreemde. Zijn vader was boer en had een bedrijf aan de Kerkstraat in Stavenisse. Hij ge bruikte luxe paarden waarmee hij dressuur reed en hindernis sprong, maar ook de akker ploegde. Zijn broer Kees had ook een trekpaard, Vera van 't Kerkzicht. En daar be gon Marco's voorkeur voor trek paarden mee. Vier Belgische trekpaarden in het gareel houden valt nog niet mee

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 10