'Na 66 jaar is vrijheid bijna abstract begrip geworden' GEMEENTE NIEUWS THOLEN OPENBARE BEKENDMAKINGEN Waardige Dodenherdenking Jong en oud herdenken doden Tweede Wereldoorlog gemeente Tholen Donderdag 12 mei 2011 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 9 GEMEENTENIEUWS OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN WEEK19 ISJ m MEER INFORMATIE: WWW.THOLEN.NL Stemmen van lezers Project Let's move around van start Jongerenwerk laat jeugd buiten schilderen, schieten en rollen Lopen over het water in de haven, al spattend en spui tend je eigen schilderij maken of leren boogschieten. Het jeugd- en jongerenwerk van de gemeente Tholen heeft de komende maanden een programma vol activiteiten in het kader van het project Let's move around. Alle activi teiten zijn buiten en gratis toegankelijk voor de jeugd van 12 tot en met 13 jaar. Redgereedschap eerder vernieuwd Na het officiële gedeelte van de dodenherdenking stroomt het bosje bij het oorlogsmonument in Tholen leeg. Het publiek waaiert in alle richtingen uit. Een klein clubje mensen blijft achter en grijpt de gelegenheid aan om nog eens te gaan kijken bij de kransen en bloemen die bij het monument zijn neergelegd. Of een praatje te maken met een van de vier soldaten van de Nationale Reserve die de dodenwacht hielden bij het monument. Een meisje steekt een waxinelichtje aan en zet het tussen de bloemen aan de voet van het monument. Eén klein vlammetje. Represailles Doorgaan Oud-gedeputeerden maken schoonschip bij Bureau Jeugdzorg d Tholenderwijs GEMEENTEHUIS OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Telefoon: 0166 - 66 82 00 E-mail: gemeente@tholen.nl Meldpunt: 0166 - 66 76 67 Iedere werkdag geopend Vari 9.00 uur tot 12.30 uur: vrije inloop van 12.30 uur tot 16.30 uur: hal van het gemeentehuis geopend, dienstverlening op afspraak Avondopenstelling burgerzaken: donderdag 18.00 - 20.00 uur BURGEMEESTER, WETHOUDER OF GEMEENTERAAD SPREKEN? U bent van harte welkom in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat: 0166 - 66 83 30: voor de burgemeester 0166 - 66 83 86: voor een van de wethouders Wanneer u iets met (een lid van) de gemeenteraad wilt bespreken, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie: 0166 -66 83 50. Op donderdag 26 mei 2011 om 19.30 uur houdt de gemeenteraad van Tholen een openbare vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis te Tholen. ledereen is van harte welkom. Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende voorstellen: Bespreek/hamerstukken Voorstel om in te stemmen met de ontwerp-3e begrotingswijziging 2011 van de Veiligheidsregio Zeeland Masterplan Tholen, Sport&Onderwijs; Voorstel tot vaststelling van kaders voor de financiële doorrekening van variant 7 Voorstel tot instemming met het conceptbestuursakkoord VNG Rijksoverheid Voorstel tot het vaststellen van het stappenplan Integraal Huisvestingsplan (IHP) en kennis te nemen van de in het IHP opgenomen onderwijs kundige visies en wensen van de schoolbesturen Voorstel om het proces tot uitwerking van de nota Herijking Subsidiebeleid Tholen van 18 december 2008 af te sluiten en bedoelde nota in te trekken Voorstel om in te stemmen met de door het dagelijks bestuur van O.L.A.Z. overgelegde jaarrekening 2010 en begroting 2012 Voorstel om tot besluitvorming over te gaan ten aanzien van project Waterberging Volkerak-Zoommeer Inzage De voorlopige agenda met bijbehorende voorstellen ligt van maandag tot en met vrijdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis in de pu blieke leesruimte ter inzage. De agenda vindt u ook op www.tholen.nl (via de knop Bestuur en Organisatie, Vergaderkalender). U kunt op dezelfde plaats op de website later de audionotulen (in MP3-formaat) van deze vergaderingen beluisteren. Indien u niet de beschikking heeft over een computer of een internetverbinding, maar toch graag de notulen wilt beluisteren, kunt u contact opnemen met de griffie, telefoon: 0166-668350. Rechtstreekse uitzending door Omroep Tholen De gemeenteraadsvergadering wordt live uitgezonden door de lokale omroep; kabelfrequentie fm 107.6 en via de ether op fm 106.5. OP WWW.THOLEN.NL: Reserveringen gymzaal en/of sportzaal sei zoen 2011/2012 Aanvraag tegemoetkoming leerlingenvervoer Scootmobielcursus 23 juni 2011 IN WONEN IN UW REGIO: (Vanaf 14 mei gratis huis-aan-huis verspreid) Europees jaar van het vrijwilligerswerk Elke kern een oplaadpunt voor elektrische auto MELDPUNT GEMEENTE 0166-667667 WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT WABO Ontwerpbeschikkingen Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het voornemen hebben om de vol gende omgevingsvergunningen te verlenen: Het uitbreiden van een verenigingsgebouw op het perceel Markt 12 te Sint-Maartens dijk; Het bouwen van 33 woningen aan de Bur gemeester van Boeijenstraat (Stadszicht II) te Tholen. De ontwerpbeschikkingen, de aanvragen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 13 mei 2011 tot en met 23 juni 2011 ter inzage in de centrale hal van het gemeente huis, Hof van Tholen 2 te Tholen. Binnen de genoemde inzagetermijn kan een ieder een zienswijze over de ontwerpbe schikkingen naar voren brengen. De ziens wijze kan zowel mondeling of schriftelijk naar voren worden gebracht bij burgemees ter en wethouders van Tholen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wet houders van Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Degene die mondeling een zienswij ze wil indienen kan, voor het maken van een afspraak, contact opnemen met de afdeling vergunningen en handhaving, telefoon 0166- 668 371/ 668 355. Van een mondelinge zienswijze zal een verslag worden opgesteld. Wij maken u ërop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan wor den ingediend als ook een zienswijze is inge bracht tegen de ontwerpbeschikking én men belanghebbende is. OPENBARE BEKENDMAKINGEN Bekendmaking Het hoofd van de afdeling Openbare Werken heeft namens het college van burgemeester en wethouders van Tholen op 2 mei 2011 besloten: l.de gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang van het appartementencomplex Het Lint in Tholen te verwijderen in ver band met de verhuizing van de heer L. Baaij. 2.de gehandicaptenparkeerplaats op het parkeerterrein Het Lint te verplaatsen naar de locatie nabij de ingang van het appartementencomplex voor de heer L. Oostdijk. 3.de gehandicaptenparkeerplaats op het parkeerterrein Het Lint te verplaatsen richting de overige gehandicaptenpar keerplaatsen voor mevrouw G.H. Has- Groenendijk Iedere belanghebbende kan tegen dit be sluit binnen 6 weken na de datum van af kondiging bezwaar maken bij ons college. Het bezwaarschrift dient gedateerd en on dertekend te zijn. Verder moet het bezwaar schrift voorzien zijn van naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de redenen waarom tegen dit besluit bezwaar wordt gemaakt. Nadere informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in de brochure "Be zwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u op verzoek door cluster communicatie wordt toegezonden. Als deelnemer aan de Dodenher denking in Tholen voor de Stich ting Zeeuwse Veteranen Dag (SZVD) betuig ik mijn dank en waardering voor de waardige en respectvolle wijze waarop deze herdenking heeft plaatsgevonden. Dodenherdenking: een dag waarop de doden, onschuldige burgers, mi litairen, verzetsmensen, zeevaren den van marine en koopvaardij, alsmede luchtmachtmensen wor den herdacht. Zij gaven hun leven voor de vrijheid en welvaart waarin wij nu leven. Dodenherdenking: de dag dat voor al bij oudere veteranen een film in hun hoofd begint te draaien. Een film waarin beelden, maar voor al gezichten uit bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, Indië, Ko rea en Libanon tot en met Afghani stan weer zichtbaar worden. Dit zijn beelden die niet echt zichtbaar zijn, maar de film is wel echt. Dit is voor buitenstaanders soms moei lijk. Het is dikwijls de reden dat veteranen weinig vertellen. Namens de SZVD spreek ik mijn dank uit aan iedereen - van de bur gemeester lot aan het jongste schoolkind - die heeft meegewerkt aan deze mooie herdenking. Ook alle aanwezigen, die 4 mei in grote getale waren opgekomen en een grote steun zijn voor de organisato ren, breng ik hier mijn grote waar dering over voor hun medeleven. Wie de jeugd heeft, die heeft de toekomst. Op een Engels oorlogsmonument staat de volgende inscriptie: 'Oud zijn ze niet geworden, zoals wij die wel oud konden worden. Tijd en leeftijd heeft hen niet ver moeid, noch verouderd. Bij het ondergaan van de zon en in de vroege morgen zullen wij hen gedenken' Als de jeugd deze inscriptie op zich laat inwerken, dan zullen de veteranen zich geen zorgen hoeven te maken over de toekomst van de jeugd. Wij ouderen zullen samen met de jeugd zeggen: 'We remember them.' Gilles de Kok, Tholen. Gisterenavond kon de jeugd in Sint Philipsland al meedoen aan Mondri aan de luxe: met verf smijten om zo een kunstwerk te creëren. Morgen avond kan dat weer, maar dan in Sint-Maartensdijk, om half acht op de Haven, achter cafetaria 't Cen trum. Zaterdagmiddag staan de me dewerkers op het trapveld bij de ijs/skatebaan in Scherpenisse waar om vier uur wordt begonnen met le vend tafelvoetbal. Ook kunnen be langstellenden leren boogschieten. Overzicht programma vanaf volgen de week: Stavenisse, voetbalkooi,- 18 mei, 16 u.: pannakooien; Poort vliet, trapveld Deestraat, 20 mei 16 u.: levend tafelvoetbal en boog schieten; Sint Philipsland, haven, 4 juni, 17 u.: lopen over het water in een aquabal; Sint-Annaland, trap veld Wellevaete, 10 juni, 19.30 u.: Mondriaan de luxe en boogschieten. Oud-Vossemeer, trapveld Patrijzen- weg, 18 juni, 19 u.: Mondriaan de luxe en boogschieten. Tholen, Ves te, 2 juli, 17 u.: lopen over water in aquabal of aquaroller. De brandweer vervangt het hydrau lisch redgereedschap eerder dan ge pland. Langer wachten is niet ver antwoord. Want door het toepassen van steeds sterkere staalsoorten in voertuigen zitten de gereedschap pen (schaar en spreidcr) technisch aan de grens van hun mogelijkhe den. De investering van 80.000 euro gebeurt daarom al dit jaar, in plaats van in 2012/2013. Het gemeentebe stuur wisselt ze met de aanschaf van nieuwe uitrukkleding. De oude kle ding is nog redelijk tot goed en kan best wat langer mee. Vólgend jaar wordt de helft van de kleding ver vangen, in 2013 de andere helft. Dit vergt in totaal een ton. Oud-Indiëgangers en hun familie staan stil bij de namen van hun om gekomen makkers of dierbaren. Be kenden en onbekenden schuifelen langs de bloemen. Een dochter van veteraan Jan Niemantsverdriet vraagt of er een foto gemaakt kan worden van haar vader en moeder bij het monument. De mannen die in het voormalig Nederlands-Indië vochten, zijn inmiddels in de tach tig, maar nog steeds in vol ornaat. Ze hebben gezelschap gekregen van anderen. Jaap van der Kleijn uit Sint Philipsland staat bij de plech tigheid lussen hen in. Met blauwe baret. Op zijn uniformjas een in drukwekkende rij medailles. De Fluplander was betrokken bij vre desmissies van de Verenigde Na ties, onder meer in het voormalige Joegoslavië. Achter hem Pieter den Braber, ook uit Sint Philipsland. Ook in uniform, maar met een speldje op van het Rode Kruis. De tribune is vol, op het geasfal teerde pad ervoor zitten bewoners van Ten Anker in een rolstoel. Som migen met een deken over hun be nen tegen de kou. Ze luisteren naar de koralen die Concordia speelt. Het lijkt wel of er elk jaar meer kin deren komen naar de herdenking. Alle basisscholen uit Tholen zijn vertegenwoordigd. Als even voor acht uur het taptoesignaal is gebla zen, volgen de twee minuten stilte. Burgemeester Nuis gaat in zijn toe spraak in op het landelijk thema van 4 mei herdenking: vrijheid op straat. „Omdat de straat van ons al lemaal is, bestaat de kunst hieruit dat wij juist daar de vrijheid met el kaar moeten weten te delen." 4 mei is de dag dat het verleden herdacht wordt en is voor velen vol gens Nuis een aangrijpend en emo tioneel moment, zeker als het gaat om namen van geliefden of beken den. „Dat is heel dichtbij. Maar ook als niet direct namen in uw gedach ten opkomen, weet u zich verbon den met al die mensen bij wie wij op dit moment in dankbaarheid en uit respect stil staan. Omdat zij ons destijds onze vrijheid hebben terug gegeven en daarbij het grootste offer hebben gegeven dat een mens kan geven, namelijk zijn leven. En dat voor onze toekomst." Die vrijheid wordt als vanzelfspre kend ervaren. „Wij kunnen gaan en staan waar wc willen, wanneer we maar willen. Zonder over die keu zes verantwoording af te hoeven leggen aan anderen. Wij kunnen zonder represailles gebruik maken van de openbare ruimte. We kunnen kleding dragen die we zelf uitkie zen en we kunnen veilig over straat. Dat 66 jaar geleden de Tweede We reldoorlog eindigde, betekent dat in Nederland al 4 generaties in vrij heid leven. Er zijn steeds meer mensen die zelf nog nooit een oor logssituatie hebben eryaren. Dal maakt vrijheid bijna tot een abstract begrip dat moeilijk in een definitie te vangen is." Volgens Nuis is het in ons land een alledaags goed geworden. Maar wereldwijd is er sinds 1945 nog geen dag zonder oorlog geweest, zei hij. Hij stond stil bij de landen waar mensen dagelijks gebukt gaan onder een totalitair regime. „Dicta tors dammen de stem van de vrij heid in of leggen hem zelfs het zwijgen op. Zij prediken vaak vrij heid via slogans die doorgaans ge richt zijn op hun eigen vrijheden. In deze dagen zijn wij daarbij wellicht geneigd te denken aan de situatie in het Midden Oosten of Afrika. Er zijn echter tal van voorbeelden waarin de afgelopen decennia ver gelijkbare situaties zich hebben voorgedaan en waarbij door oorlo gen, burgeroorlogen en technische zuiveringen mensen vaak op af schuwelijke wijze van hun vrijheid werden beroofd." Volgens Nuis is het zaak om niet te berusten in het op grove wijze schenden van de elementaire rech ten van de mens. Het is makkelijk om af te spreken dat iedereen recht heeft op vrijheid, maar het is vol gens hem moeilijk om die woorden om te zetten in daden. Dat kan vol gens hem wel door mensen moreel of financieel te steunen. „Daar ligt een taak voor ons als samenleving, voor u en jou en mij als individu, voor overheden, kerken, instanties en verenigingen. Maar onze bijdra ge dient ook te bestaan uit een evenwichtige fysieke inzet bijvoor beeld tijdens een vredesmissie. Al die militairen die zich daarvoor de afgelopen jaren hebben ingezet, verdienen onze grote waardering." Wie vrijheid heeft, moet het koesle ren maar ook aan anderen geven, vervolgde de burgemeester. „Het is een onbeschrijfelijk zwaar bevoch ten erfgoed, dat wij permanent moeten propageren, voorleven en laten zien in onze daden." Boven dien moet elke generatie het op nieuw verdienen en er voor strijden. Hij riep jongeren op hel 'kostbare goed' veilig te stellen en vroeg ou deren jongeren daarin aan te moedi gen. „Praat met hen over normen want die kun je ze leren en laat zien aan uw houding en gedrag welke waarden van belang zijn, opdat daarmee wordt aangetoond dat wij de kunst van het doorgeven van vrijheid verstaan. Op deze wijze doen wij pas echt recht aan al die genen die voor onze vrijheid en voor de vrijheid van anderen vielen. Dan is hun strijd niet vergeefs ge weest." Nuis legde samen met zijn vrouw namens de gemeente de eerste krans bij het monument 'Gedenk allen die voor ons vielen'. De twee de was van de afdeling Zeeland van Vomi-Nederland (vereniging oud militairen Indiëgangers), het batal jon Zeeland, en de stichting Zeeuw se Veteranendag, die kozen voor de muur met de plaquette waarin de namen van de militairen staan die opigekomen zijn in het voormalig Nederlands-Indië. Verder volgden het 4 mei-comité, de familie Haver- mans uit Oud-Vossemeer, de jonge- renraad Tholen, zorgcentrum Ten Anker, de afdeling Tholen van de Nederlandse bond van plattelands vrouwen, Anbo-Tholen, Eben-Haë- zerschool. Hervormde gemeente Im- manuël, openbare basisschool Ter Tolne, de rooms-katholieke kerk van Tholen en Oud-Vossemeer, de Regenboog, de Gereformeerde Ich- thuskerk en de Montessorischool. Het waren er zoveel dat er nu ook bij de muur tegenover de plaquette bloemen werden neergelegd. Na dien konden ook anderen die zich niet hadden aangemeld voor de kranslegging, bloemen leggen bij het monument. Met het zingen van enkele liederen door het koor onder leiding van Danny Letzer werd de bijeenkomst beëindigd. De oud-gedeputeerden Lous Cop- poolse (CDA) en Haap Hennekeij (VVD) gaan maandag a.s. aan de slag als tijdelijke leden van de raad van toezicht van Bureau Jeugdzorg. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben de ervaren bestuurders aan getrokken om de crisis bij Jeugdzorg op te lossen. „Beide kandidaten zijn gevraagd vanwege hun bestuurlijke ervaring en geschiktheid om met een korte inwerktijd een aantal bestuur lijke zaken tot een goed einde te brengen", laten g.s. weten. De op dracht van deze tijdelijke raad van toezicht bestaat uit het goedkeuren van de jaarrekening, het instellen van een nieuwe raad van toezicht en de werving van een nieuwe direc teur-bestuurder. De oude raad van toezicht is door gedeputeerde Van Hcukelom aan de kant gezet. De be noeming van Coppoolse en Henne keij is afgestemd met de cliënten raad en de ondernemingsraad. Tijdens een gesprek met waarne mend gedeputeerde Ben de Reu hebben cliëntenraad en onderne mingsraad vastgesteld, dat de cliën ten geen enkele hinder ondervinden van de perikelen rondom de voor malige raad van toezicht. Ook bij de provincie zijn geen klachten binnen gekomen. De cliëntenraad gaf in het gesprek wel aan, dat de insinuaties,, toon en beschuldigingen in de brief van de voormalige raad van toezicht niet worden herkend. De onderne mingsraad betreurt de woordkeuze in enkele passages in de brief. Uiter mate ernstig vinden zij dat de brief, waarin verschillende mensen per soonlijk worden beschadigd, open baar is gemaakt. Inspectie fietspaden. Surface Cracks uit Apeldoorn gaat in opdracht van de provincie voor 11.875 euro, exclusief btw, de fietspaden en parallelwegen in Zeeland aan een globale visuele inspectie onderwerpen. Na afloop van het ojflciële gedeelte nemen bezoekers een kijkje bij het monument, een van hen steekt een waxinelichtje aan

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 9