Ambachtsherenhuis trekpleister op fietstocht van Zebraroute Frietverkoopster wordt schippersvrouw Markt van Woord en Daad brengt 7650 euro op voor arm Bangladesh Van Dis denkt aan samen wandelen op het Zebrapad Oesterfeest van Kiwanis in Meulvliet Halstenaren halen herinneringen op aan Oud-Vossemeer Aanleg zandplaat voor Oesterdam tegen zandhonger Oosterschelde Ontbijtconcert Euterpe voor twee manieren van wakker schudden Donderdag 12 mei 2011 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 7 Het ambachtsherenhuis in Oud-Vossemeer was zaterdag de grote trekpleister op de fietstocht van de VVV Zuid- Beveland en Tholen en de Brabantse Wal van de ge meenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. Er stapten 270 mensen op de fiets, waarvan 134 in Tho len. Vrederust Jaren zestig Prijzen 't Is buutenheweun, zei wethouder Kees van Dis vrijdag- Tholen voegt aardappel toen aan Bergs meimehu miuuag dij ae opening van ae z.eDraroute, een netstocnt over 38 kilometer over Tholen en door West-Brabant met het Schelde-Rijnkanaal als scheidslijn. Ofwel waar Zee land en Brabant elkaar ontmoeten en innig omhelzen. De Thoolse aardappel toegevoegd aan het A-menu van aard bei, asperge en ansjovis. Intensiever Al vóór de aanleg van de Oosterscheldekering was be- Zes ton zand voor twee kilometer klimaatbuffer kend dat er naast het positieve effect, verkleining van de kans op overstromingen, ook negatieve effecten zouden zijn. Eén daarvan is sinds een aantal jaar een heet hangij zer: zandhonger. Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en de provincie Zeeland hebben een convenant ondertekend om in 2012 de zandhonger van de Oosterschelde aan te pakken met de aanleg van een twee kilometer lang zand- lichaam voor de Oesterdam. Gedempte golfslag Aandacht voor bezuinigingen én start WAK De stichting MusicalXpres grijpt de Week van de Ama teurkunst (WAK) niet alleen aan om mensen ermee te laten kennismaken. Maar ook om mensen wakker te schudden met het oog op de bezuinigingen op subsidie die amateurkunstenaars boven het hoofd hangen. De musicalschool uit Poortvliet organiseert de WAK na mens de gemeente en heeft de deelnemers opgeroepen aandacht te vragen voor de versobering van de subsidie. Muziekvereniging Euterpe uit Sint-Maartensdijk heeft het wakker schudden letterlijk genomen, want de fanfa re bijt zaterdagmorgen de spits af van de WAK met een ontbijtconcert. Coby Hoefinan-Quist bekijkt met Ko Vroege een van de kaarten in het ambachtsherenhuis in Oud-Vossemeer. De fietstocht was de eerste van de vier die Promotie Zeeland Delta en de VVV's samen houden. De ko mende drie zaterdagen zijn er weer tochten, maar Tholen en West-Bra bant beten met de Zebraroute van ongeveer 38 kilometer het spits af. Gebruikmakend van de bestaande fietsknooppunten. De reacties waren positief, zegt Iki Timmer van de VVV Zuid-Beveland en Tholen. „Er was wel veel wind, maar de zon scheen. Het was schitterend fiets weer." In de hal van het ambachtsherenhuis in Oud-Vossemeer was een contro lepost ingericht. Deelnemers kon den hier ook het monumentale pand bezichtigen. „Als je alleen de knooppunten volgt, dan kom je hier niet langs. Ook niet langs de stem pelpost in Tholen. Dat was soms wel eens onduidelijk." Ko Vroege (die Kees de Koning ver ving) ontving de bezoekers. Onge veer 150 fietsers namen er een kijk je en dat is volgens Vroege meer dan op de jaarlijkse open monumen tendag in september als er ongeveer 60 belangstellenden de voormalige raadzaal binnen lopen. .Het valt me erg mee want mensen komen toch om te fietsen. Er zijn er bij die alles willen weten, maar er zijn er ook bij die even naar binnen lopen en zeg gen wat een mooie kleuren en dan weer weg gaan. Dat zijn echt kilo metervreters." Mogelijk speelt ook mee dat het huis koel is. Buiten schijnt de zon alsof het hoog zomer is en er is veel wind. Daar is binnen niks van te merken. Het pand werd tussen 1769 en 1771 gebruikt als gemeentehuis. Op de schoorsteenmantel is een schilderij van vrouwe Justitia te zien, omlijst met het wapen van Zeeland en de wapens van de ambachtsheren uit 1173. Het vormt een kleurrijk ge heel en is een blikvanger. Sinds enkele jaren hangt er ook een portret van F.D. Roosevelt, presi dent van de Verenigde Staten tussen 1933 en 1945, aan de muur. Op de tafels konden bezoekers oude kaar ten, foto's en boeken bekijken. Een van hen is Coby Hoefman-Quist uit Halsteren. Ze is geïnteresseerd in de geschiedenis van het pand, maar ook in de namen van de polders op de oude kaarten die ze aantreft in het boek Land van 100 heren, over de geschiedenis van de ambachts heerlijkheid. Ze fietst regelmatig over Tholen en herkent de namen van enkele pol ders terug in de boeken. „Mijn va der en moeder zijn er geboren. Mijn moeder Christina Quist-van Houten leeft nog en wordt in augustus 100 jaar. Ze woont in het woonzorgcen trum Avondvrede. Ze is geboren in de Kalisbuurt. An de buurte, zegt ze altijd. Ze vertelt nog over vroeger. Dat er nog geen elektriciteit was en dat ze maar cén keer per jaar naar Bergen ging. Ze heeft zo veel veran deringen meegemaakt." Haar vader vertrok uit het dorp. „Hij vond het maar niks om op het land te werken. Hij is verpleger ge worden in Vrederust in Halsteren. Mijn opa, Jacobus Quist, was boe renknecht. Die liep elke dag naar de boer in de Peukepolder." Ze bezoekt regelmatig de openbare begraafplaats die goed wordt onder houden, zegt ze. „We waren prote stant, mijn familie ligt er." Ook de 62-jarige Guido Imandt uit Halsteren heeft herinneringen aan Oud-Vossemeer. Hij woonde er van zijn tiende tot zijn twintigste, tussen 1959 en 1969. Hij woonde met zijn ouders aan de Dorpsstraat, naast de katholieke lagere school. Twee keer per jaar komt hij naar het dorp om het graf te bezoeken van zijn zus. „Nu komen we zomaar uit nostal gie. Op zo'n fietsrondje kom je weer eens over wegen van vroeger waar ik als kind over dwaalde." Hij denkt dan onder meer aan het stoomgemaal bij Polderkaoitje en aan de plaats waar gezwommen kon worden, bij Van der Zande, toen de Eendracht nog niet gekanaliseerd Hij weet zich de roerige jaren zestig ook nog goed te herinneren. Zijn zus studeerde voor onderwijzeres in Rotterdam en bracht wel eens me de-studenten mee die bleven loge ren". „De een had een gitaar en de ander kon zingen. Zo hebben ze hier eens op de trappen van het am bachtsherenhuis gezeten. Een sit-in werd dat toen genoemd. Iemand schreeuwde dan een paar protesttek sten." Imandt werkte ook acht jaar bij Goedhart in Sint-Maartensdijk. Ver trok van het dorp naar de Kerkstraat in Tholen en daarna naar Halsteren. Zijn broer Dees Imandt die postbe- steller is, woont nog in Tholen. De deelnemers konden zich in hotel Zeeland in Tholen, cafetaria Voge- lensang in Halsteren en Eeterij 't Wagenhuis in Nieuw-Vossemeer la ten inschrijven. De deelnemers kwamen behalve uit Tholen en West-Brabant ook uit Zuid-Beve land. Walcheren, Zeeuws Vlaande ren en Goeree-Overflakkee. Vol gens projectmedewerker Anna Boogaard van Promotie Zeeland was het een succes. „Veel deelne mers zeiden dat ze ook van plan waren om de andere drie routes te gaan fietsen. Er was wel veel wind. Vooral op de bruggen, maar ja dat heb je nu eenmaal in Zeeland. Bij zonder van deze route is wel dat hij door De Stelle gaat aan de Brabant se kant van het Schelde-Rijnkanaal waar de mensen tussen de schapen fietsen." Wie ook de andere routes doet, ver gaart daarmee stickers. Hoe meer, hoe meer kans er is op een prijs. Er zijn routepakketten ter waarde van 10, 15 en 25 euro te verdienen. De vier fietstochten vervangen de Zeeuwse fietstocht die de afgelopen vier jaar is gehouden. Het is de be doeling dat het een vervolg krijgt, maar dat is volgens Boogaard ook afhankelijk van de provinciale bij drage aan het evenement. Deelname was nu gratis. Geen friet, maar zand. En geen kar, maar een schip. Adri-Janne Pot- appel uit Stavenisse heeft met haar jawoord tegen dorpsgenoot Jackie den Braber niet alleen haar burgerlijke staat gewijzigd, maar ook me teen een carrièreswitch gemaakt: van frietverkoopster naar schip persvrouw. Vrijdag stapte het paar dus letterlijk in het huwelijks bootje. Maar de huwelijksvoltrekking vond niet plaats op het schip, maar in streekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland. Wel lag het 110 meter lange beunschip Wessel, waarop ze verder hun geluk gaan beproeven, voor de gelegenheid in de haven van Tholen. Het vervoert hoofdzakelijk zand tussen IJmuiden en Utrecht. De laatste plaats is de thuishaven. De 21-jarige Adri-Janne werkte op de Frietkarre in Sta venisse en gaat nu proberen het vak van schipper onder de knie te krijgen. Haar 24-jarige bruidegom wil haar daarvoor wel een prak tijkcursus op de boot geven. Twee VVV's werkten de fietstocht samen uit: Zuid-Beveland en Tho len met de Brabantse Wal van Ber gen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. En daar moest op ge klonken worden. Dat gebeurde na een fietstochtje van de betrokken gemeente vanuil Nieuw-Vosse- meer. Van Dis reed samen met wet houder Peter de Koning van Steen bergen en Martin Groffen van Woensdrecht over de brug tussen de beide Vossemeren. Vanuit Nieuw-Vossemeer naar molen De Jager aan de Thoolse kant. De Bergse wethouder Ton Linssen werd ook verwacht, maar liet ver stek gaan. Gekscherend merkte De Koning op dat zijn collega de weg was krijtgeraakt omdat er 'onder weg in de gemeente Steenbergen zoveel te zien is.' Van Dis steekt de vrijage met de Westbrabantse gemeente niet onder stoelen of banken. Hij zei dat Tho len de enige Zeeuwse gemeente is die zich aan heeft geloten bij de 18 uit West-Brabant. „Geen vreemde eend in de bijt, want Tholen en West-Brabant hebben iets met el kaar. Eeuwen geleden wat los-vast, de laatste tijd wordt de band inni ger en steviger." Hij wilde nog niet spreken over een huwelijk. „Een gemeenschap pelijke regeling aangaan is niet hetzelfde als in gemeenschap van goederen een verbintenis aangaan. Maar de avances nemen wel na drukkelijker toe." En nemen vol gens hem ook vastere vormen aan. „Vooral VVV Brabantse Wal is smoorverliefd en kust Zeeland en daarmee de VVD Zuid-Beveland en Tholen zelfs in het openbaar, getuige het motto waar Brabant Zeeland kust." Volgens de wethouder laat Zeeland zich graag knuffelen en knuffelt het op gezette tijden terug. Of het goed of slecht is, is moeilijk uit te leggen, haalde hij een tekst aan van de Zeeuwse band Blpf: 'En waar men niet kan kiezen tussen goed en kwaad.' „Het is bescheidenheid en de nuchterheid. Maar laat Brabant maar lekker kussen en laat ons maar lekker af en toen een knuffel terug geven." Van Dis haalde ook het project Brabant aan Zee aan, een ambitieus ontwikkelingsprogramma voor wa tersport en recreatie in West-Bra bant waar Tholen graag op meelift. Het omvat 70 deelprojecten over water. Onder meer het opknappen van oude havens en het aanlegen van een aquaduct. „West-Brabant wil graag een watersportregio zijn. Tholen heeft daar genoeg moge lijkheden aan toe te voegen. In een samenwerking die in de toekomst alleen maar intensiever zal worden. De Brabantse Wal heeft aardbeien, asperges en ansjovis, wij bieden de aardappelen om zo de vier A's tot een verantwoorde maaltijd te ma ken." De wethouder was zeer te spreken over de samenwerking voor de fietsroute en pleitte ervoor daar sa men in verder te gaan. Hij deed een idee aan de hand om een wandel pad te maken met als motto het Ze brapad. Door een verminderd getij vanwege de aanwezigheid van de pijlerdam vlakken zandplaten af en dat heet zandhonger. Onderzoekers menen dat ophogen van zandplaten helpt de zandhonger te bestrijden. Dat gebeurt aansluitend op het ver sterken van de glooiing van het zui delijke deel van de Oesterdam, dat ook in 2012 aan de beurt is. Op dit moment wordt het noordelijke deel van de Oesterdam aangepakt. Staatssecretaris Atsma stelt 2,4 mil joen euro beschikbaar voor het pro ject, op een totale begroting van 3,5 miljoen euro. De rest van het bedrag komt van de provincie uit het pro gramma Natuurlijke Klimaatbuf fers, waarin zeven natuurorganisa ties, waaronder Natuurmonumen ten, aan een klimaatbestendig Ne derland werken. Met 600.000 kubieke meter zand verspreid over een lengte van twee kilometer, worden de effecten van de zandhonger minder en wordt de golfslag op de Oesterdam gedempt. Het project zorgt ervoor dat de wa terveiligheid op een natuurlijke ma nier wordt vergroot, terwijl natuur en recreatie meeprofiteren. Met het verdwijnen van zandplaten wordt het leefgebied van zeehonden en vogels in de Oosterschelde klei ner, en wordt ook de ruimte om te wandelen of sportvisserij te beoefe nen verminderd. De aanleg van een zandlichaam helpt het herstellen van de natuur in het gebied en ver hoogt de veiligheid van de kust. Ook is de dam dan volgens de pro vincie pas 20 jaar later aan een grote opknapbeurt toe. De fanfare speelt tussen negen en tien uur op het Van der Lek de Clercqplein in Stavenisse. Alle dorpsbewoners kunnen aanschuiven voor het ontbijt, dat bestaat uit broodjes, fruit, koffie en jus d'oran- ge. De jeugdleden helpen mee met serveren, terwijl de fanfare een zeer gevarieerd concert geeft, „Van licht klassiek tot en met Marco Borsato, Jan Smit en Nick Simon en alles daar tussen in", zegj secretaris Gio vanni Geuze. Hij benadrukt dat het concert niet gezien moet worden als een protest actie tegen de aangekondigde bezui nigingen. „We willen er aandacht voor vragen, om eventueel steun te krijgen via donaties." Hij ziet het als een ludiek protest en schrijft dan ook in zijn uitnodiging: „Wij laten ons de kaas niet van het brood eten en om iedereen WAK-ker te schud den, biedt Euterpe alle inwoners van Stavenisse een ontbijtconcert aan." Het is een primeur voor de muziek vereniging. Het concert vindt buiten plaats en dat is de club vaker van plan. „We willen zoiets ook in Poortvliet en Scherpenisse doen aan het eind van het jaar. We zien die twee plaatsen en Stavenisse en Sint- Maartensdijk als onze kernen en willen dat de mensen, daar meer ver trouwd met ons raken." Volgens Geuze kan ook Euterpe el ke vorm van subsidie goed gebrui ken. „Ieder centje is mooi meegeno- men."Als de vereniging geen subsidie meer zou krijgen, heeft dat volgens hem ongetwijfeld gevolgen voor het aantal leden en het instru mentenbestand. „Van de subsidie die we nu krijgen, betalen we een deel aan de Zeeuwse Muziekschool. Daardoor is het lesgeld dat de leer lingen betalen lager dan ze anders zouden moeten betalen." Valt dat weg, dan worden volgens hem de lessen duurder en zullen er mensen afhaken. De serviceclub Kiwanis Tholen houdt op 27 mei haar jaarlijkse oes terfeest. Wie voor 100 euro een Ki- wanis-dakpan adopteert, verschaft zichzelf toegang tot het feest, dat dit jaar in Meulvliet wordt gehou den. Er worden oesters, champagne en een diner geserveerd en de avond wordt omlijst met muziek. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel dat betrekking heeft op kinderen, want de slogan van Kiwanis is 'Serving the chil dren of the world'. Vorig jaar werd een cheque van 17.500 euro over handigd aan de stichting Metakids. Dit jaar is gekozen voor de stich ting Vrienden van het Sophia. Deze stichting is gelieerd aan het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Wie een partner wil meenemen naar de feestavond kan voor 50 eu ro een extra kaart kopen. Inschrij ven kan via de website kiwanis- clubtholen.nl. De jeugd timmerde vogelhuisjes in elkaar, alle 35 nestkastjes werden verkocht. De voorjaarsmarkt in Stavenisse van het comité Woord en Daad heeft zaterdag bruto 7650 euro opgebracht. Dat is 400 euro meer dan vorig jaar. Secretaris Jaap Westdorp van het comité is heel tevreden met de opbrengst die bestemd is voor het verbeteren van de gezondheidszorg in Bangladesh. Het netto bedrag wordt door het ICCO, de interkerke lijk organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, verdrievoudigd. In de stad Khulna wordt een ziekenhuis ondersteunt dat arme gezinnen medische hulp verleent. De voorjaarsmarkt werd voor de achtste maal gehouden. Er waren ongeveer 30 kramen die in een u-vorm op het Van der Lek de Clercq plein stonden. Rond de vijver was er ruimte voor kinderen die er speelgoed en andere curiosa verkochten. Maar ook twee witte duifjes te koop aanboden. Hoewel de markt om negen uur openging waren er om half negen al belangstellenden voor het plant- en perkgoed. Nieuw was dat de jeugd vogelhuisjes konden timmeren en blikken konden gooien. Er werden 35 vogelhuisjes gemaakt. Nieuw was ook de stich ting Voorkom die voorlichting geeft over de gevaren van alcohol- en drugsgebruik. Bezoekers konden ook meedoen aan een fotowedstrijd. Bij tien foto's over Stavenisse moest het juiste antwoord worden ge zocht. Adri-Janne Potappel en Jackie den Braber uit Stavenisse zijn vrijdag letterlijk in het huwelijksbootje gestapt.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 7