Nazaten van kroostrijk gezin uit Pesódt halen banden aan Els Bruijnzeel en Corina Quist gaan al 25 jaar voor Astma Fonds op pad Zwembad zit woningbouw aan de Zoekweg in de weg Kijkje in negen Thoolse molens tijdens nationale molendag Kritiek ABT op werkwijze waterschap bij wegonderhoud Donderdag 12 mei 2011 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 3 Draaiende wieken te zien bij voldoende wind Alle negen draaivaardige molens in de gemeente doen zaterdag mee aan de nationale molendag. Van ruim 700 molens in het hele land draaien die dag de wieken en is de molen te bezichtigen. Bij sommige molens worden ook activiteiten georganiseerd. De nationale molendag is begonnen in 1972 en sindsdien wordt die elk jaar in het tweede weekend van mei gehouden. Na 26 jaar weer reünie van de familie Hommel in Oud-Vossemeer Ze kennen elkaar lang niet allemaal, maar op de reünie zaterdagavond in de Vossenkuil hebben de nazaten van Bram Hommel en Jans van der Zande tijd om daar ver andering in te brengen. Het katholieke echtpaar woonde in Botshoofd en kreeg tien kinderen. Niet alle kinderen trouwden of kregen kinderen. Twee gingen er het kloos ter, één stierf op jonge leeftijd. Maar van alle takken die wel kinderen kregen, zijn er nazaten. Twaalf mille extra dankzij bedrijven Peuters in Kraal Broeder Modestus Evacuatie Roosevelt Vierdaagse Ruim 100 te hard op Eendrachtweg Anita en Ed maken dvd met videoclips Subsidiebeleid van gemeente hetzelfde Algemene voorziening huishoudelijke hulp Algemeen Belang Tholen maakt zich zorgen over de ma nier waarop het waterschap Scheldestromen bij wegen- onderhoud omgaat met de verkeersveiligheid. Stapels doorgroeistenen staan wekenlang in de berm, en bermen van asfaltwegen vertonen diepe sporen. Ook twee Sint Philipslandse collectanten toe aan tweede lustrum Deze week komen de collectanten van het Astma Fonds langs de deur. Vrijwilligers die tijd vrijmaken ten behoe ve van hun medemensen. In Sint Philipsland doen vier dames dat al een reeks van jaren. Reden voor het fonds om hen in het zonnetje te zetten. Coördinator Elly van Dijke overhandigde het kwartet donderdag een attentie als blijk van waardering. Alvorens het voorstel om de sportaccommodaties aan de Zoekweg in Tholen te houden financieel door te re kenen, willen burgemeester en wethouders het oordeel van de gemeenteraad over de uitgangspunten die daar bij gehanteerd moeten worden. Uit een voorstel aan de commissie bestuurszaken blijkt dat er voor woning bouw geen ruimte is als zwembad De Spetter wordt ge handhaafd. De Hommels van alle takken die meewerkten aan de reünie, v.l.n.r. Toon Goossens, Lisa Goossens-Hommel, Yvonne Broekhorst-Hommel, Bram Hommel, Adtie Helleman-Bosters, Peter Helleman, Jo Verbogt-Hommel, Jos Hommel, Bart Verbogt, Riet Dekkers partner van Bram de Krom) Jos van Tilburg, Toos van Tilburg-Boogaart, Betsy Hommel-Veraart, Janice de Krom en Bram de Krom. Een overzicht van de Thoolse mo lens met bijbehorende molenaar die zaterdag draaien bij voldoende wind: Tholen: De Hoop aan Oudelandse- poort, molenaar André van Wee- nen. En De Verwachting in de Ven kelstraat van eigenaar/molenaar Jan van Gorsel. Ook de molenwin kel is open. Sint-Annaland: Julian de Jonge laat zien dat ook de oudste molen in de gemeente, de standcrdmolcn aan de Molendijk, nog steeds werkt. En Patrick Jungbeker laat de pas gerestaureerde molen de Vier Winden, in de. voortuin van zijn woning aan de F.M. Boogaardweg, weer draaien. Door ten noorden van het zwem bad één nieuwe school te bouwen, waarheen tevens De Veste verhuist die nu nog aan het Schuttershof zit, kunnen aan de Molenvlietse- dijk twee van de drie schoolgebou wen opgeknapt en uitgebreid wor den (eventueel met een verdieping erop). De derde school wordt in die opzet gesloopt, en het gebouw van De Kraal op de bestaande plek opgeknapt en uitgebreid. Voor peuterspeelzaal De Fabeltuin en de buitenschoolse kinderopvang van Kobalt/Toerdeloo moet dan elders in het gebied huisvesting komen. Sportpark De Bent wordt gehand haafd, waarbij het trainingsveld een kunstgrasveld wordt, er een oefenhoek bijkomt en een verdie ping op het clubgebouw wordt ge plaatst. Het tennispark houdt vier gravelbanen (met ruimte voor een vijfde baan in de toekomst). Wil Eegedima smashcourtbanen die het hele jaar door bespeeld kunnen worden, dan moet de club de meer kosten daarvan zelf dragen. De gymzaal aan de Zoekweg wordt gesloopt, Meulvliet uitge breid met een sportzaal en een mu- ziekoefenlokaal (voor Concordia). Wanneer het bestaande zwembad De Spetter wordt opgeknapt, is er in het gebied geen - of nauwelijks - ruimte voor woningbouw omdat een richtafstand wordt gehanteerd van 200 meter. Overigens is het initiatiefvoorstel (van SGP, CDA, VVD, PvdA en CU) mede ingege ven door de gedachte om de finan- Fractievoorzitter Han van 't Hof komt in schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders met twee concrete zaken. Langs de Zoetwaterweg bij Sint-Annaland Staan al vier weken stapels door- groeistenen in de berm, zonder enige markering. Bij een ongeval iouden fietsers en bromfietsers daardoor onnodig letsel kunnen oplopen, meent Van 't Hof. Hij wijst verder op diepe sporen naast Een meevaller van twaalf mille voor de gemeente Tholen. Ze krijgt over 2010 en 2011 een aanvulling op de algemene uitkering uit het gemeentefonds wegens het toege nomen aantal bedrijven dat in de gemeente is gevestigd. In totaal le vert het de gemeente 12.314 euro extra op. VERVOLG VAN WANDELEN Het was Kees Slager die aan de bel trok nadat hij had gesproken met de uitvoerders van de proeven aan de dijk. Hij woont achter de dijk. Als Eerste Kamerlid van de SP stelde hij er vragen over, zijn par tijgenoot deed dat ook in de Twee de Kamer. Ook in de provinciale staten zijn er vragen over gesteld. Nu roeren gedeputeerde staten zich als toezichthouder op het water schap en de primaire waterkerin gen. 'Het is de taak van de provin cie er voor te zorgen dat hierover duidelijkheid komt.' Stavenisse: Molenaar Mare Pol derman zet de korenmolen aan de Molendijk in werking. Sint-Maartensdijk: De Nijverheid aan de Oudelandseweg wordt op de wind gezet door molenaar Jos Guequierre. Scherpcnissc: Leen Verhage laat de wieken van De Korenbloem aan de Westkerkseweg draaien. Molen maker Berkhof geeft uitleg over restauratie. Poortvliet: De Korenaar van eige naar/molenaar P. Christiaanse aan de Molenstraat is werkend te be wonderen. Sint Philipsland: De Hoop aan de Oostdijk draait na inspanning van molenaar Jan Reijngoudt. ciële risico's te beperken die mo menteel samengaan met woning bouwplannen. Het college geeft in het voorstel ook enkele varianten aan die het wil onderzoeken. Daarbij baseert het zich op de suggestie in het ini tiatiefvoorstel om op de plek van het zwembad (zorg)woningen te realiseren. Zo zou het huidige ge bouw van De Kraal gebruikt kun nen worden voor de peuterspeel zaal en buitenschoolse opvang. En in plaats van een muziekoefenlo- kaal bij Meulvliet te bouwen zou de gymzaal aan de Zoekweg ge handhaafd kunnen worden, en op geknapt en uitgebreid ten behoeve van sport- en muziekbeoefening. In het initiatiefvoorstel staat dat herinrichting van de Zoekweg noodzakelijk is voor de herinrich ting van het sportpark. De conse quenties daarvan én die van ver plaatsing van de tennisbanen willen burgemeester en wethou ders tegen elkaar afwegen. Naast de financiële doorrekening van deze variant voor het Zoek- weggebied is ook overleg met be langhebbenden voorzien. De plan ning is dat de gemeenteraad in december besluit welke variant wordt uitgevoerd. De realisatie is een volgende stap, maar eerder al zijn investeringen in de huisves ting van de basisscholen doorge schoven naar 2018. het asfalt op de Annavosdijk en de Oudelandsedijk tussen Sint-Anna land en Stavenisse, volgens hem het gevolg van onvoldoende onder houd. In dit kader noemt de ABT'er de uitkomsten van recent onderzoek, waaruit blijkt dat in Zeeland relatief veel bermonge lukken gebeuren. Weliswaar heeft het waterschap, met het instellen van 60 km-wegen, de materiële aansprakelijkheid ingedekt, maar de verkeersveiligheid is in de ogen van ABT belangrijker dan materië le schade. Van 't Hof wil van b. en w.^weten of zij er ook zo over den ken. En of ze met het waterschap willen gaan praten over het aan pakken van achterstallig onder houd, om zo de kans op bermonge- vallcn te verkleinen. Aangezien verkeersveiligheid een verant woordelijkheid is van de gemeen te, vraagt ABT om een inventarisa tie van de gesteldheid van de Thoolse wegen die bij het water schap in onderhoud zijn. Autobedrijven stabiel. Het aantal autobedrijven in de gemeente Tho len is vorig jaar met 27 stabiel ge bleven. Doordat er 1 nieuw bedrijf bijgekomen is en er eveneens 1 is gestopt, waren er per 31 december evenveel autobedrijven als in 2009. Bijdrage handhaving. De gemeen te Tholen betaalt over 2010 een be drag van 6823 euro aan het service punt handhaving Zeeland. Totaal kost de handhaving, waaraan behal ve de, gemeenten en de provincie ook het waterschap meedoen, 138.537 euro. Ongeveer 75 familieleden hebben gehoor gegeven aan de oproep om weer eens bij elkaar te komen. Jos Hommel Mzn.: „Ik schrok ervan want het is alweer 26 jaar geleden." In de foyer van het dorpshuis is een foto tegen de muur geprojecteerd van het gezin Hommel toen het nog com pleet was. Vader en moeder en hun tien kinderen. Met Abraham Hom mel (geboren op 28 januari 1876 en overleden op 3 februari 1946) en zijn vrouw Johanna van der Zande, gebo ren op 3 augustus 1876 en overleden na 1946) als middelpunt. Ze kregen vier dochters en zes zonen: Maria Adriana die trouwde met Adrianus Boogaart, Jacobus Hommel die huw de met Catharina Franken, Marinus die in het huwelijk trad met Pieter- nella Franken, Adriana die huwde met Gerardus de Krom, Jacoba die het ja-woord zei tegen Petrus Bos- ters, Franciscus die met Johanna Uijtdewilligen in de echt werd ver bonden, Johanna Catharina die kloosterlinge werd, Thomas die met Johanna Schoep trouwde, Adrianus die in het huwelijk trad met Cornelia Verbraak en Abraham die in het klooster in Huijbcrgen trad en in 1998 overleed, als laatste van de kin deren uit het huwelijk van Bram en Jans. De bruine foto is tevens gebruikt in de 'Hommelbokaal', de prijs voor de winnaar van de quiz over de familie die op het programma staat. Aan het begin van de avond trekken de twee biljarttafels de aandacht. Ze liggen vol met losse foto's, ingelijst of in al bums, brieven en zelfs nota's van de vorige reünie. Hommel laat een af schrift zien van de bank uit 1985. Hij had speciaal voor de familiebijeen komst een rekening geopend en kreeg er nog 6 cent rente voor. Ook nu opende hij weer een bankreke ning. Voor drie tientjes kon er wor den ingeschreven. Ongeveer 75 van de 100 aangeschreven familieleden deden dat. „Heel veel wonen er op Vossemeer en in West-Brabant," ver telt Hommel. Hij heet iedereen welkom. „Ik ben er trots op dat er zo veel hebben gere ageerd, maar ik heb erg veel hulp ge had van de stamhouders, hoor. En Janice de Krom was mijn rechter hand." Hoewel er veel familie uit het Bra bantse is, spreekt Hommel de men sen in het dialect toe. Hij vraagt één minuut stilte voor alle familieleden die in de loop der jaren zijn gestor ven. Janice de Krom (dochter van Geert de Krom en Jaan Hommel) die vanuit Halsteren in Oud-Vossemeer is komen wonen neemt de microfoon over. Ze vertelt dat het samen zijn, herinneringen ophalen en lekker bij kletsen het voornaamste van de nog geen probleem, landelijk ge zien wordt het wél steeds lastiger om mensen te vinden die willen qollecteren. „Ik ga niet bedelen, hoor" heeft ook Elly van Dijke weieens te horen gekregen als ze iemand vroeg. „Maar het is geen bedelen. Je weet waarvoor je dit werk doet", zegt ze. Het Astma Fonds is een vereniging, opgericht in 1959. die werkt ten behoeve van mensen die lijden aan een chroni sche longziekte. Het fonds gaat binnenkort de naam veranderen in Longfonds. avond is, maar ook dat er een Hom mellied is geschreven. Op één van de biljarttafels ligt een grote foto van het huisje waar de grootouders in Pesóot hebben ge woond. Voor het huisje staat oma Jans met haar dochter Sjo. Buiten de tuin op het pad staat een aantal kin deren waar een van de reünisten zoon Bram, de jongste uit het gezin, in herkend. Hij zou het klooster van Huijbergen ingaan als broeder Mo destus. Later verhuisde het gezin van Bots hoofd naar boerderij De Juffrouw, een perceel bekend als E366 van 1.89.30 hectare groot aan de Leguit- sedijk. Zoon Merien Hommel, de va der van Jos Hommel nam het later over. Om de verschillende takken uit el kaar te kunnen houden, hebben alle familieleden een corsage in een an dere kleur op hun kleding gekregen. Bij de biljarttafel ontmoet Bram Hommel Mzn., die 34 jaar als pries ter in Indonesië heeft gewerkt en ge woond, de tweeling Cor Lips-Boo- gaart en Adrie van Noord-Bogaart (dochters van Mie Hommel en Adri- aan Boogaart). „Jullie kwamen me ophalen als we naar school liepen, weet ik nog." In Sint Philipsland gaan de zussen Els Bruijnzeel en Corina Quist voor de 25ste keer voor het Astma Fonds langs de deur. Els begon een jaar eerder dan haar zus, maar sloeg door omstandigheden één keer over. Corina collecteert ook voor Kinderhulp en voor de verstande lijk gehandicapten, vertelt ze. Beide zijn destijds door Elly benaderd en vonden het geen probleem om zich een paar uurtjes voor het fonds in te zetten. Ze nemen hun taak serieus. Als mensen niet thuis zijn. gaan ze een paar keer terug. „Maar zegt ie- Dc zusters moeten diep in hun ge heugen graven. Er liepen meer kin deren van het gehucht mee naar het dorp. Zelf zijn ze al vroeg vertrokken van Botshoofd. „We waren nog maar veertien en zijn naar Breda gegaan om te werken in de huishouding. We kennen er een heleboel niet van de familie hier. We zijn 79 jaar. Het is al 65 jaar geleden dat we weg gingen. We zien elkaar wel eens bij uitvaar ten, maar dat is vaak heel kort." De zussen herinneren zich ook dat ze één jaar niet naar school zijn ge weest. „Dat was in 1944 tijdens de evacuatie toen we naar Halsteren zijn gegaan. We zijn in oktober 44 terug gegaan naar Botshoofd, toen stond Oud-Vossemeer nog onder water." Zo heeft ieder zijn of haar herinne ringen. Op deze avond kunnen ze worden doorverteld. Bijzonder is de trouwfoto van Tho mas Hommel en zijn echtgenote Jo Schoep. Hommel was nog maar an derhalfjaar getrouwd toen hij tijdens de evacuatie in Baarle-Nassau op 2 oktober 1944 op een landmijn stapte. Hij bracht de paarden van het kloos ter van de broeders in Baarle-Nassau naar de wei, vertelt Jo de Krom. Zij woonde aan de Tholensewpg in Hal steren toen Thomas op weg was naar zijn evacuatieadres. „Hij kwam even langs om te kijken hoe hel met onze kinderen was die toen ziek waren." Ze weet ook te vertellen dat haar oom Frans Hommel een klein kistje timmerde voor de stoffelijke resten na de zware explosie. „Hij heeft een stukje van zijn stropdas meegeno men en dat aan de vrouw van ix>m Thomas gegeven." Het is een tragi sche gebeurtenis in de geschiedenis van het kroostrijke gezin. Elk jaar wordt Thomas Hommel op de eerste zondag in oktober herdacht bij het monument aan het Kerkplein in Baarle-Hertog. Hommel is een van twaalf burgerslachtoffers die bij de bevrijding om het leven kwamen. Ze staan onder een lange rij namen van de Poolse bevrijders die de dood vonden in de strijd tegen de Duitse bezetter. Op een van de biljarts ligt ook een foto van het huis aan de Raadhuis straat dat omschreven wordt als 'het clubhuis van de Hommels.' Het huis waar Jos Hommel woont. Het staat op de plek van Huize Roosevelt. 'Lang geleden woonden hier de voorouders van president Roosevelt', staat er onder. Op de gevel is in sier lijke letters de naam en het wapen aangebracht, maar daar is aan de nieuwe woning niets meer van terug te vinden. Op elke tafel ligt een placemat met een afbeelding van het smidsklokje met alle foto's van de familie. Ze zijn nog kleiner dat een postzegel. Het lijkt op een puzzel. Dat is het ook want het kost wel eni ge moeite om alle gezichten thuis te brengen. Het Hommcllied is geschreven op de wijze van Het leven is goed in m'n Brabantse land, een tekst van De Deurzakkers. Het refrein: 'Ja wel kom hier allen op deez reünie/wat fijn om hier samen te zijn/ Elkaar te ontmoeten doet ons allen goed/ een band door ons Hommelenbloed.' mand dat hij niet wil geven, dan houd ik niet aan en ga ik verder", zegt Corina. En je leertje 'klantjes' kennen, blijkt uit het verhaal van beide zussen. Er zijn mensen die nooit aan de collecte geven, die slaan ze dan ook over. Els: „Je belt er eens in de drie jaar weer eens een keer aan om te proberen." Wilma Kempeneers en Meta van Nieuwenhuijzen zijn tien jaar col lectant. Wilma loopt voor de elfde keer. Elly: „Vorig jaar was je de enige die jubileerde, daarom heb ik een jaar gewacht." Zij heeft voor ie dereen attentie. De zilveren collec tanten krijgen een pen met inscrip tie, de beide andere dames een speldje met het logo - een vlinder - van het Astma Fonds. „Bedankt en ik hoop nog vaak een beroep op jul lie te mogen doen." Meta, die ook voor de Brandwondenstichting loopt, neemt bij het collecteren haar kinderen ook wel mee. „Die heb ben dan soms de zakken vol snoep", vertelt ze. Meta's moeder collecteerde ook lang voor het Ast ma Fonds en kreeg daarvoor ooit een horloge. Maar dergelijke dure cadeaus geeft het fonds niet meer. Els Bruijnzeel vertelt dat haar dochter voor het fonds collecteert in Sint-Annaland. De inzet voor het goede doel wordt dus ook doorge geven, zo lijkt het. Meta van Nieu wenhuijzen is het laatst bij de groep collectanten gekomen, zegt Elly van Dijke. Dat illustreert meteen dat ze een trouwe groep vrijwilli gers heeft. Elly van Dijke heeft met de collec tanten tijdstippen afgesproken dat ze de collectebus kunnen komen in leveren. Dan wordt er meteen ge teld, want de collectanten zijn natuurlijk benieuwd hoeveel ze hebben opgehaald. „We krijgen dat ook altijd nog op een bedankkaart- je, met het bedrag van het voor gaande jaar erbij", zegt Wilma. Volgens Elly loopt de collecteop brengst niet echt terug. Van de eco nomische recessie is wat dat betreft niet veel te merken. Maar als de collecteweek samenvalt met de meivakantie, of met de wandelvier daagse in het dorp, dan is dat wél merkbaar. Dan zijn er nogal wat mensen niet thuis op hel moment dat de collectant aan de deur komt. En Meta van Nieuwenhuijzen vult aan dat er op dit moment heel veel huizen in het dorp te koop staan. Ook dat heeft zijn weerslag op de opbrengst. Wie zondag over de N286/Een- drachtweg in Halsteren reed, en harder ging dan 80 kilometer per uur, kan binnenkort een acceptgiro in de bus verwachten. De politie controleerde daar die dag tussen ze ven uur 's morgens en vier uur 's middags de snelheid van de passe rende motorvoertuigen. Er kwamen 540 auto's voorbij, waarvan er 116 (circa 21%) te hard reden. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 116 km/u. Het meer dan dertig jaar beslaande zangduo Anita en Ed heeft een dvd gemaakt met 25 videoclips. De Thoolse artiesten, in het dagelijks leven Ed en Anita van Kouwenho- ven genaamd, presenteren hun dvd op zondagmiddag 29 mei in party restaurant Rozenoord in Bergen op Zoom. De dvd, genaamd Gewoon Wij, bestaat uit alle videoclips die Anita en Ed hebben gemaakt, sinds ze in 2006 de draad weer opgepakt hebben met platen maken in hun eigen studio Coldhofsound. De clips zijn te zien op tv Oranje en bij Sterren.nl van de TROS. Tij dens de dvd-presentatie treden naast Anita en Ed diverse artiesten op. Kaarten kunnen besteld worden via info@anitaened.nl. Sinds begin dit jaar heeft het duo ook een fan club. De dvd is er volgens het zangduo dan ook gekomen op ver zoek van fans door het hele land. Aan het Thoolse subsidiebeleid ver andert voorlopig niets. Het gemeen tebestuur stelt de raad voor om de tweeënhalf jaar geleden vastgestel de startnota herijking in te trekken. De uitgangspunten blijken niet re aliseerbaar te zijn. Of alleen tegen hoge extra kosten. De raad wilde het rondpompen van geld voorkomen door gemeentelijke accommodaties om niet ter beschik king te stellen van gesubsidieerde verenigingen en organisaties. En in standhoudingssubsidies moesten vervangen worden door prestatie subsidies. Er zijn drie varianten be keken. Gebleken is, dat het landelij ke sportbesluit verhindert dal huur en subsidie tegen elkaar wegge streept worden. De gemeente zou daardoor tienduizenden euro's min der aan btw kunnen terugvorderen. En een onderscheid maken tussen sport- en andere verenigingen leidt tot rechtsongelijkheid. Geen van de varianten blijft daardoor overeind, zodat stoppen met het herijkings proces de enige optie is. Het college sluit voor de toekomst een discussie over rol en taak van de gemeente ten aanzien van subsidië ring niet uit. Ook wordt het huidige subsidieproces getoetst aan de rechtmatigheidsregels. Er wordt in de Oosterschelderegio gewerkt aan een algemene voor ziening voor huishoudelijke hulp ten behoeve van WMO-cliënten (wet maatschappelijke ondersteu ning). Oorzaak is dat steeds min der cliënten met een indicatie voor zorg in natura, kiezen voor de alfa hulp met persoonsgebonden bud get (pgb). Sinds vorig jaar moch ten alfahulpen geen zorg in natura meer verrichten door een wetswij ziging. De variant met pgb zorgde ervoor dat cliënten die een alfa hulp hadden, deze behielden én ondersteuning kregen bij de werk geverstaken. De trend is echter, dat zowel bestaande als nieuwe cliën ten vooral kiezen voor zorg in na tura. De kosten voor deze variant stijgen daardoor, terwijl de pgb- variant langzaam maar zeker lijkt te verdwijnen. Dat is de aanleiding om te onderzoeken of de werkwij ze van deze variant benut kan wor den voor doorontwikkeling naar een algemene voorziening. VERVOLG VAN WANDELEN Als de wandelaars van de vijf kilo meter binnendruppelen, begint de groep van Van de Belt aan de vijf kilometer. Elk jaar worden de routes aange past. Daar zorgt Rien Voshol voor. Hij is ook verkeersregelaar en een van de zes leden van de club die het sportieve evenement in het dorp organiseert. De wandelaars op de 5 kilometer lopen via de Deestraat de Langeweg in naar de Engelaarsdijk. Via de Paasdijkweg gaat het weer richting het dorp. Via een omtrekkende beweging over het fietspad bij de Lange- zandweg naar de finish. De lopers op de 10 kilometer volgen een deel van de route, maar gaan op de En gelaarsdijk richting Scherpenisse. Via de Noormansweg, Randweg, Bitterhoekseweg komen ze uitein delijk op de Paasdijkweg weer te rug op de route van de vijf kilome ter. Vanavond worden de wandelaars ingehaald door muziekvereniging Accelerando uit Sint-Annaland. De wandelaars op de 10 kilometer is gevraagd eerder te starten, om zes uur of eerder. Dan komen ze ongeveer tegelijkertijd aan het eind van de Molenstraat aan met de deelnemers op de 5 kilometer om samen de laatste meters naar de finish af te leggen. In Sint Philipsland en Anna Jaco- Kooij, had ik acht collectanten" bapolder 'lopen' 22 vrijwilligers de weet Elly van Dijke nog. „Tegen- collecte voor het Astma Fonds. Met woordig heb ik zelfs nog een reser- zo'n aantal hoeft ieder maar twee velijstje met mensen waarop ik kan of drie straten te doen. „Toen ik het terugvallen. Ik heb absoluut niet te in 1985 overnam van mevrouw klagen." Is het in Sint Philipsland Kaders nieuwe variant sportaccommodaties en scholen Tholen Elly van Dijke (tweede van links) bedankte haar trouwe collectanten met een attentie van het Astma Fonds en een boeket. V.l.n.r. Wilma Kempeneers, Meta van Nieuwenhuijzen, Els Bruijnzeel en Corina Quist.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 3