Synode Chr. Geref. Kerken in Thoien Plaatselijk nieuws Woord en Daad EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 12 mei 2011 Inbraak in tenniskantine Cees Schot wint klaverjassen Projectweek over geschiedenis Zomerkleding Jeugddienst Winnaars moederdag Jong trekpaard dood Team Westdorp wint bootvissen Voer voor dressuurwinnaars Muziek en musical bij WHS Smash worstelt met sokken V r iendenconcert Aanhangwagen weg Countrymiddag Mevr. Snoep overleden I Geslacht in eigen slagerij s Rommelmarkt record Tentoonstelling schilderijen Snuffelmarkt Fietstocht van Club van 50 Grote viswedstrijd Predikant bedankt Concert Maartenshof Clarity in Rehoboth Actiemarkt Voorjaarsexcursie Westdorp winnaar Zeebaars Tweedorpentoernooi Bestel-/Bedrijfsauto's Verhuur Subsidie kerk Rijbewijs ingenomen Bij tennisclub Ecgcdima is ingebro ken in de kantine van het sportcom plex aan de Zoekweg. Inbrekers hebben vorige week toegeslagen tussen dinsdagavond half elf en woensdagmorgen negen uur. Pen ningmeester Ell Adriaansen zag de volgende morgen dat er een raampje van, volgens haar, nog geen 30 cm breed was opengebroken. Daar moet iemand door naar binnen zijn geklommen. Er zijn enkele tiental len euro's meegenomen. „Gelukkig een miniem bedrag, maar alles dat ze meenemen is uiteraard teveel", zegt Adriaansen. „Jammer genoeg is er veel braakschade wat ons weer voor onverwachte kosten zet. Er worden in de komende dagen ade quate maatregelen genomen." Adri aansen vertelt dat de vereniging al in het verleden de nodige pech heeft gehad, zoals brand waarbij de gehe le kantine afbrandde. Aan de andere kant heeft voetbalclub Tholense Boys, naast de tennisclub, veel fre quenter last van diefstal. Die club heeft inmiddels een alarminstallatie, laat kantinebeheerder Peter Baan weten. Met 5459 punten prijkt deze week de naam van Cees Schot bovenaan het lijstje van prijswinnaars van de wekelijkse wedstrijd van klaverjas- club Stad Thoien. Overige uitslag: 2. Geert Kolyn 5282 p.; 3. Han Vis ser 5264 p.; 4. Anita Aarnoudse 5159 p.5. Peter Luten 4968 p. Op basisschool De Regenboog wer ken de kinderen tot en met volgende week aan het thema geschiedenis. Elke groep heeft een onderwerp of periode uit de geschiedenis gekozen en werkt daar dagelijks aan. Zo is maandag de week geopend met een vertelling door Joop de Korte met behulp van oude foto's van Thoien. Vandaag maken de kinderen een fo tospeurtocht door de stad en aan staande maandag komen opa's en oma's voorlezen en vertellen over vroeger. Donderdagavond 19 mei kunnen van half zeven tot acht uur alle gemaakte werken bekeken wor den in de school. Bij de kringloopwinkel aan de Post weg is op 18 en 25 mei van negen uur tot half twaalf tweedehands zo merkleding voor baby's, kinderen en volwassenen te koop. Ook wor den er schoenen en accessoires te koop aangeboden. Deze verkopin gen zijn in de plaats gekomen van de kledingbeurzen die de gerefor meerde gemeente elk jaar organi seerde in de Timpa. Oud- Vossemeer Volg Mij, dat is het thema van de jeugddienst die zondagavond om half zeven wordt gehouden in de Hervormde kerk. De dienst is in sa menwerking met de catechisanten van Philadelphia. Ds. G. van de Pol uit Rotterdam gaat voor en er wordt medewerking verleend door gospel koor Polyhymnia. De collecte tij dens de dienst is voor de stichting Gave. Deze stichting organiseert jongerenkampen voor asielzoekers en Nederlandse christenen. Door bijbelstudies en geloofsgesprekken horen deze jongeren over het chris telijk geloof. De actie Ontbijt op bed voor je moeder van de Ondernemersvereni ging Thoien voor kinderen leverde 91 kleurplaten op. Een jury bekeek alle inzendingen. De prijswinnaars zijn Martin Klok, Rosalijn Burger, Agnes van Houdt, Lennard Verwijs, Nina Scheermeijer en Willemien Janssen. Hun moeders kregen een ontbijt op bed. Het paard van Sonja van Oeveren dat onlangs aan de Bram Groenewe- genweg in Poortvliet in de sloot te recht kwam was niet geschrokken van een kat, maar had last van zijn achterbenen. Net voordat de dieren arts gingen kijken was het dier in de sloot gezakt, vertelt ze. „Vermoede lijk is het iets inwendigs geweest. Het kan een acute hernia zijn ge weest." Het Belgisch trekpaard was nog maar drie jaar oud en is niet meer overeind gekomen. „We zou den het juist in gaan rijden, maar we hebben het in moeten laten slapen." Sint-Annaland Het team van de boot Twister, San- der, Dick en Mas Westdorp, eindig de met ruim zeven kilo is op de eer ste plaats na de eerste wedstrijd van bootvisclub De Krabbenkrcck. Op de tweede plaats eindigden Peter en Annie Goorden (No Limit) en derde werden Harry Weijler en Jaco van Mechelen (Tijdelijk). De grootste vis, 820 gram werd gevangen door het koppel Aart en Kees Heijboer aan boord van de Marco. De eerste wedstrijd van de visclub, een voort zetting van de strijd om de Slööve- cup van café An de Slööve, telde 25 boten met in totaal circa 70 opva renden. Die vingen met elkaar onge veer 60 kilo vis. Vooral bot. Gevist werd er in de Krabbenkreek ter hoogte van het clubhuis van water sportvereniging Buutengaets op een van te voren door de organisatie uit gezet parcours. Mede door het uit stekende visweer en de grote animo bij de deelnemers zijn de verwach tingen voor de volgende wedstrijd, op 4 juni aanstaande, hoog gespan nen. Tot 31 mei kan er worden inge schreven. „We zijn buitengewoon tevreden", reageerde bestuurslid Gerard van den Heuvel. Zelf bracht hij slechts een vis van 260 gram aan de wal, maar dat mocht wat hem be treft de pret niet drukken. Die pret werd 's avonds voortgezet met een afsluitende, gezamenlijke eetpartij in An de Slööve. Aan tafel zaten cir ca 125 gasten. Vissers met hun part ners en hun vrienden. Wat het be stuur opviel was dat nieuwe relaties werden aangeknoopt en bestaande banden werden aangehaald. Roos Pons, Anouk op den Brouw, Lyónie Walhout en Tommie Geluk hebben de onderlinge dressuurwed- strijd van de Eendrachtruiters bij de familie Geluk op hun naam geschre ven. Ze wonnen ieder hun klasse. Roos deed dat met O'Hara bij de B- paarden met 192 en 197 punten; Anouk bij de ABC-pony's klasse B met Titus en 196 en 199 punten; Lyónie met haar E-pony Toctmyrou- ge in de klasse B met 181 en 189 punten en Tommie reed één proef met Ultano in de klasse LI t/mZl- paarden en kreeg daarvoor 63,53% ofwel 216 punten. De winnaars kre gen een zak voer van de sponsor. Verdere uitslag: B-paarden: 2. Den nis Schipper, Diamanda. 189 en 196 p.; 3. Corien op den Brouw, Mirka. 190 en 186 p.; 4. Manon Noteboom, Kal Burga, 178 en 197 p.; 5. Rein- dert Kempeneers, Angelo, 179 en 190 p.; 6. Nicole Vos, Isabel, 188 en 179 p.; 7. Chantal de Bruin, Arco, 182 en 171 p.; 8. Annemiek Note boom, Zomaar, 172 en 170 p.; 9. Vera Hendrikx, Otto, 175 en 166 p.; 10. Marjolein Akkermans, Floor, 168 en 164 p.; 11. Kiki van Heuven, Mi- ra, 168 en 160 p. Pony's cat. ABC, klasse B: 2. Christel Vaders, Cas, 194 en 196 p.; 3. Daisy Verwijs, Darcy, 186 en 170 p.; 4. Annet Mulder, Polly, 157 en 180 p. Pony's cat. E, klasse B: 2. Zoë Krowinkel, Leonar do Z, 174 en 191 p.; 3. Hilde de Jong, Mary wood's Wyona, 148 en 175 p. Klasse LI t/mZl paarden: 2. Elisabeth Geluk, Amaretto, 190 en 180 p. (61,70%); 3. Linda Mooij, Beaufort, 189 en 177 p. (61%); 4. Magda Vaders-Smits, Silvana, 173 en 183 p. (59,30%); 5. Sharon van de Veren. Niego, 199 p. (58.53%). Voetbalvereniging WHS heeft in hel kader van haar 80-jarig jubileum verschillende activiteiten op het programma staan. Twee daarvan zijn een optreden van de Musi- calXpres uit Poortvliet en van de coverband STOOT!. Leden van de MusicalXpres betreden op woens dag 1 juni het podium in de feest tent. Zij voeren om drie uur de voor stelling De Winkel van Sinkel op. STOOT! Geeft op vrijdagavond 3 juni om half tien een show vol ne- derpophits. De entree voor alle acti viteiten is gratis. De jeugdleden van Smash '76 heb ben op 31 mei een diploma-avond de beginners en op 7 juni voor de gevorderden. Beide avonden begin nen om zeven uur in de Wellevaete. De leden van de tafeltennisclub kunnen op 3 juni kijken of ze naast het hanteren van een batje ook han dig zijn met een hengel, want dat houdt de club een visdag. Het ver trek staat 's morgens om acht uur gepland vanuit de haven. Vorige week gingen 50 leden drie dagen op kamp in Renesse in het kader van het 35-jarig jubileum. De groep werd in Burgh-Haamstede uit de au to gezet om via een speurtocht zelf de weg naar Renesse te vinden. On derweg moest men foto s maken van allerlei objecten en opdrachten uit voeren om zo punten te verdienen voor het 'gouden batje-klassement'. De Smashleden waren verdeeld in ongeveer vijf groepen met ludieke namen als de Schuuvers en de Kap pers, verdedigende termen uit het tafeltennis. Na 3,5 uur lopen en nog steeds vol enthousiasme kwamen de groepen op het kamp aan waar een Aziatische rijsttafel werd bereid, 's Avonds werd een quiz gespeeld, die ook wel wat discussie opwierp over bijvoorbeeld of Sint-Maartensdijk een dorp of een stad is. Ook werd bingo gespeeld. De volgende dag werden twee strandspellen ge speeld: sokken worstelen en blind voetballen. Na deze spellen was ie- V dereen zo zanderig dat een groot ge deelte van de Smashers toch even de zee inging. Hoe koud die ook was. Bij het kamphuis volgde een zes kamp. Onder een salvo van 750 wa terballonnen moesten de groepen o.a. touwtrekken, zaklopen en skip pyballen. Daarna was er een barbe cue met' aansluitend bonte avond. Tevens werd hier ook de winnaar van het gouden batje bekend ge maakt: het team van de Schuuvers. Het kamp was een waar succes en zal zeker nog eens herhaald worden, wellicht met nieuwe leden, want die kan de club goed gebruiken. Be langstellenden kunnen op dinsdag avonden vanaf zeven uur eens bin nenlopen bij de trainingen in de Wellevaete. Muziekvereniging Accelerando viert op zaterdagavond 21 mei haar ver jaardag tijdens het Accelerando's Vriendenconcert. De vereniging be staat dit jaar 130 jaar en viert dit graag met al haar vrienden. Aller eerst met een concert om half acht in de sportzaal van de Wellevaete. Voor de finale van het concert, die bijzon der beloofd te worden, hebben-alle leden en leerlingen een speciale workshop gevolgd. Accelerando's Vriendenconcert is een nieuw con cept ter vervanging van de succes volle jaaruitvoeringen uit het verle den. Muzikale ontmoetingen zijn er met meer dan tien muzikale gasten. Variërend van de winnaar van Tho- len's got Talent Joris Smit tot een aantal van de muziekdocenten ver bonden aan de Zeeuwse Muziek school. Zij soleren samen of zonder fanfareorkest. Ook muzikaal leiders Inge Verbraak (samcnspcelgroep), Johan van Vossen (slagwerkgroep) en Clemens Rosmulder (fanfareor kest) laten zien en horen dat ze niet alleen goed kunnen dirigeren. Regis seur Jan Koning van het Sint-Atlan tis Spektakel kruipt in de huid van reiziger Gulliver en vertelt zijn ver halen die muzikaal worden uitge beeld door het fanfareorkest. Joris Smit zingt Liefs uit Londen en Not hing Else Matters. Hij wordt bege leid door een gelegenheidsband en het fanfareorkest. Annemarie van der Sterren uit Poortvliet heeft de presentatie in handen. Na afloop van het concert is er een optreden van de Zeeuwse coverband Villagroove. Deze formatie speelt het dak eraf met swingende muziek voor jong en minder jong. Toegangskaarten zijn te koop via Bockhandel Heijboer aan de Ring 66 te Sint-Annaland. Een grijze enkelassige aluminium aanhangwagen is in de nacht van vorige week woensdag op donder dag gestolen uit de Bierensstraat. De kar heeft een afmeting van onge veer 2 bij 1,3 meter. De waarde be draagt enkele honderden euro's. Aanstaande zondagmiddag 15 mei organiseert de De countrylinedans- groep van café An de Slööve van twee tot zes uur een open country- dansmiddag. Er wordt naast country ook andere muziek gedraaid en ie dereen kan meedansen. De entree is gratis. Op 77-jarige leeftijd is zondag plot seling Jannetje Snoep-Overbeeke overleden. Zij was twee perioden raadslid voor de Partij van de Ar beid: van 29 april 1986 tot 31 de cember 1994. Mevr. Snoep vormde destijds met mevr. Deurloo uit Tho ien het vrouwelijke smaldeel in de toen nog 17 leden tellende gemeen teraad. Jannetje Snoep was via haar man. die actief was binnen de vak bond FNV en de PvdA, nauw bij de politiek betrokken geraakt en ver volgens ook als kandidaat gevraagd li Maandag 16 t/m zaterdag 21 mei I Hacheevlees of soepvlees 500 gr. Magere speklappen met zwoerd 1 kg Bij 500 gram shoarma 4 broodjes en saus GRATIS! I I I I I I 3,98 5,00 Grillham 100 gram 1,25 Katenspek 100 gram 1,00 Eigen kookworst 150 gram 1,20 Kip-satésalade 100 gram 1,10 Voor lekker vlees, mals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 I I I I I I I I I I I Advertentie LM. door de toenmalige lijsttrekker en wethouder Piet van Schetsen. Het was een succesvolle periode voor de PvdA, die in 1986 groter was dan de SGP. hoewel beide partijen ieder 5 zetels hadden. Mevr. Snoep vulde hel sociale gezicht van de fractie in, o.a. in de welzijnsraad en de stichting Welzijnsorgaan Tho ien. Ze zat ook in de commissie ge organiseerd overleg en was namens de gemeente bestuurslid van streek museum de Meestoof en stichting De Weezen Armen. In dat laatste bestuur volgde ze in 1986 Sjaak Moerland op. Jannetje Snoep nam in december 1994 samen met Karei Heijboer afscheid van de Weezen Armen omdat er vanaf die tijd geen raadsleden meer in de Weezen Ar men zitting hadden. Ook in de ge meenteraad nam mevr. Snoep toen afscheid, want 1 januari 1995 was de gemeentelijke herindeling met Sint Philipsland en toen wilde de PvdA ook kandidaten uit dat dorp in de raad. Vrijdag is de afscheids- dienst voor mevr. Snoep in het cre matorium te Bergen op Zoom. De rommelmarkt van de koninklij ke fanfare Accelerando is op Ko ninginnedag zeer succesvol verlo pen. Met bijna 13.000 euro bruto in vier uur tijd lag de opbrengst zo'n 2000 euro hoger dan vorig jaar. De vele inspanningen van de vrijwilli gers werden daarmee zeker be loond. In de veilinghallen was er, een wat andere opstelling, mede dankzij het feit dat er meer ruimte beschikbaar was. De vele rommel deed het goed bij de liefhebbers en ook de boeken en de geraniums hadden gretig aftrek. In de andere hal deed de horecahoek buitenge woon goede zaken. Daar was ook het rad van avontuur en de verkoop bij opbod. Gezien de hoge kosten waarmee een muziekvereniging te maken heeft, is de rommelmarkt es sentieel voor Accelerando, naast de opbrengst van het oud papier. Stavenisse In het kader van het jubileumjaar van de Hervormde Gemeente wordt er een tentoonstelling georganiseerd van schilderijen n.a.v. het boek 'De Christenreis naar de eeuwigheid' van John Bunyan. Deze schilderijen (100 x 150 cm) zijn gemaakt door de Rijssense kunstschilder Albert Wessels. Er zijn ook foto's en boek jes en boeken van dit materiaal be schikbaar. Verder worden er oude foto's van de kerk en omgeving ten toongesteld. De opening is op 18 mei om kwart voor acht 's avonds. De tentoonstelling is gratis te be zichtigen van 19 tot en met 27 mei van donderdag tot en met vrijdag, en op 13 en 4 juni tussen twee en drie uur 's middags en half acht en half negen 's avonds. Voor groepen is op andere tijden een afspraak te maken met R. Moerland (tel. 692509) of ds. Zeedijk (tel. 692331) John Bunyan leefde van 1628-1688 in Engeland. Hij was ketellapper van beroep. Nadat hij tot persoon lijk geloof kwam, ging hij het evan gelie overal brengen. Omdat hij bui ten de officiële staatskerk preekte, werd hij in 1660 gevangen genomen en tot 12 jaar gevangenisstraf ver oordeeld. Zijn jonge vrouw, in ver wachting van hun kind, was hevig geschokt door zijn gevangenneming en kreeg voortijdig weeën. Het te vroeg geboren kindje stierf na enige tijd. In de gevangenis te Bedford had Bunyan de vrijheid te schrijven. Hier schreef hij verschillende boe ken. Zijn bekendste boek is De Christenreis naar de eeuwigheid en is wereldwijd verschenen. Door middel van boeiende beelden en al legorieën tekent hij het leven van een christen met alle strijd en over winning. De zendingscommissie van de Her vormde Gemeente houdt zaterdag van half tien tot één uur een snuffel en rommelmarkt in het verenigings gebouw de Schuilplaats. Er worden ook tweedehands boeken, wens kaarten, geschenkartikelen, koek en snoep, diverse plantjes en meer te koop aangeboden. Verder is er een verloting met altijd een prijs en di verse spelletjes zoals sjoelen om de hoek, gatenkaasspel, enveloppen- trekken, raadspel en een koffie- en theehoekje. De opbrengst gaat naar de kerk en zending. Morgenavond kunnen nog bruikbare spullen wor den ingeleverd van zeven tot acht uur. Indien verhinderd kan men contact opnemen met mevr. N. de Vos, tel. 692785. Sint-Maartensdijk De Club van 50 organiseert zater dag een fietstocht over het eiland. Na het succes van de eerste fiets tocht vorig jaar hebben Piet Groffen en Siem Schot ook dit jaar weer een mooie route uitgestippeld. Er wordt op de ongeveer 40 kilometer lange tocht langs de mooiste plekjes op het eiland gefietst. Er zijn diverse stops voor een versnapering of een bezichtiging. De fietstocht start niet zoals eerder aangegeven om twaalf uur, maar om elf uur vanaf hotel Kom aan de Markt. Deelname is gratis en verdere inlichtingen bij Leo Troost, tel. 663991 Zaterdag houdt hengelsportvereni ging De Oosterscheldevissers aan de Noord een grote viswedstrijd. Er kunnen maximaal 150 hengelaars of 75 koppels aan deelnemen. Alle vis De jaarlijkse huis-aan-huiscollecte ten bate van Woord en Daad, die van 18 t/m 23 april werd gehouden, heeft het volgende opgebracht: Poortvliet 397,35 euro, Stavenisse 447,30 euro, Scherpenisse 620 euro, Sint-Anna land 869 euro en Sint Philipsland 454,06 euro. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor een onder wijsproject in Sierra Leone. Het- West-Afrikaanse land is het op twee na armste land ter wereld. Woord en Daad helpt mee om kinderen een toekomst te geven. Mede door hulp uit Nederland is in Freetown een school gebouwd. In Oud-Vossemeer wordt de huis-aan-huiscollecte ge houden van 30 mei t/m 4 juni. vanaf 10 centimeter telt mee. De wedstrijd telt mee voor het Delta klassement en duurt van twaalf tot drie uur 's middags. Inschrijven kan vanaf negen uur 's ochtends in café Smerdiek. Dominee C.M. Buijs uit Wijk bij Heusden heeft bedankt voor het be roep dat de Hersteld Hervormde Gemeente op hem had uitgebracht. Donderdagavond 19 mei er in Maartenshof een klassiek concert uitgevoerd door vier klarinettisten. Ze voeren onder meer werk uit van Albinoni, Mozarl, Rimsky-Korsak- ov en Hiketick. Aanvang half acht, toegang vrij. Zondag vindt in de Hervormde ge meente Rehoboth een zendings- en evangelisatiedienst plaats. Het gos pelkoor Clarity onder leiding van Mario Riedijk verleent medewer king. De voorganger is E. Poppe. Aanvang 10 uur. Op 22 mei is er een jeugddienst met als thema Lekker belangrijk. Ds. de Graaf uit Zierikzee zal voor gaan en er is muzikale begeleiding op gitaar. Aanvang 19 uur. Het activiteitenteam van de Her vormde Gemeente organiseert za terdag van half tien tot vier uur een actiemarkt. Op het plein tegenover de kerk komen tientallen kraampjes te staan en ook in gebouw de Hoek steen is er van alles te koop, zoals kleding, fruit en woonaccessoires. Ook is er een rommelmarkt en een kraam met tweedehands boeken. Er is een kinderprogramma samenge steld. 's Morgens wordt er geknut seld en 's middags wordt er een spel gedaan. Tussendoor worden pan nenkoeken gegeten en voor drinken wordt ook gezorgd. Aanmelden kan bij Miranda van Duijn, tel. 661096. Er is voor iedere bezoeker gratis koffie, thee of frisdrank met iets lekkers erbij. Staatsbosbeheer organiseert samen met Natuurvereniging Thoien op zaterdag 14 mei een voorjaarsexcur sie in de Scherpenissepolder. De ex cursie start om half twee vanaf de voormalige kruising Platteweg/Gat- weg/Schoondorpseweg. Een gids van Staatsbosbeheer vertelt wetens waardigheden over het gebied en wijst de weg. De tocht duurt onge- Afgevaardigden van drie classes van de Christelijke Gereformeerde Kerken vergaderden gisteren in De Wingerd in Thoien, op een steenworp afstand van molen De Hoop. In Thoien is gisteren een vergadering gehouden van de particuliere synode van het zuiden, van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Afgevaardigden van de classes Mid delburg, Dordrecht en Rotterdam bespraken algemene huishoudelijke zaken en ontwik kelingen aangaande hun kerkgenootschap. „Zoals rapporten van de deputaatschappcn. Voortgangsrapportages over zaken als zend ing, evangelisatie en onze theologische univer siteit", legde ds. CJ. Droger uit Vlaardingen uit. Hij fungeerde als voorzitter, tweede voorzitter was ds. G J.H. Vogel uit Zierikzee en secretaris ds. C.H. Legemaate uit 's-Graven- deel. Zaken aangaande de twee Thoolse gemeenten van het kerkverband - Thoien met ongeveer 135 leden en Oud-Vossemeer met zo'n 95 leden - kwamen op de vergadering niet aan de orde. Elk van de drie classes vaardigde drie predikanten, drie ouderlingen en een diaken af naar de synode. De Tholenaren in het gezelschap waren ds. A. den Boer (vervanger van zijn collega uit Kerkwerve) en diaken C. van der Eist. Omdat het gebouw van de Chris telijke Gereformeerde Kerk in Thoien te klein was, werd voor de bijeenkomst gebruik gemaakt van De Wingerd. Ds. Den Boer opende 's morgens de bijeenkomst. Het was vijftien jaar geleden dat de particuliere synode van het zuiden op Thoien samen kwam, toen in Oud- Vossemeer. Het kerkverband van de Chris telijke Gereformeerde Kerken telt landelijk ruim 74.000 leden, waarvan er bijna 15.000 be horen tot gemeenten die onder de drie classes van deze particuliere synode ressorteren. Predikbeurten Zondag 15 mei THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. W. Meijer (bev.). 18.30 u. ds. J.W. Scheurwater, Oud-Vossemeer. HERSTELD HERV. GEMEENTE 9.30 en 15 u. ds. v.d. Bas. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. Van Barendrecht, Zwijnd- rccht. GEREF. KERK 10 u. da. Van der Meulen, Naald wijk. CHR. GEREF. KERK 10 u. ds. Den Boer. 18.30 u. ds. Den Haan, Zaamslag. GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. ds. Gunst. 14.30 u. leesdienst. di 17/5 19.30 u. ds. Baan. CHRISTENGEMEENTE 10 u. dhr. Lemmens. R.K.-KERK zo 11 u. eucharistieviering. VRIJZ. GEL. GEM. N.RB. 10.30 u. regiodag. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. M.J. Middelkoop, Hcn- drik-Ido-Ambacht. 18.30 u. ds. G. van de Pol, Rotter dam, jeugddienst. GERF.F. KERK 10 u. mevr. Roggeband, Thoien. CHR. GEREF. KERK 10 u. leesdienst. 15.30 u. ds. Den Boer. GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30u. leesdienst. R.K.-KERK za 19 u. Woord-, gebed- en com munieviering in de ger. kerk, Hof straat. zo 9.30 u. eucharistieviering. SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. E. Versluis. 18 u. ds. D. Jongeneel, Arnemui- den. HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 u. ds. v.d. Want, Schiedam. 15 u. ds. Kos, Giessendam. GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. P. Zeedijk. 18 u. ds. P. Zeedijk. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. SIM-MAARTENSDIJK HERSTELD HERV. GEMEENTE 9.30 u. kand. Diepenveen, Stellen dam. 14.30 u. ds. v.d. Linden, Stellen dam. HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. evang. Poppe, Renswoude. 19 u. ds. Reehorst. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.30 en 18.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. D.J. Budding, Elspeet. 14.30 u. ds. D.J. Budding, Elspeet. GEREF. GEM. 9.30 u., 14 en 18.30 u. leesdienst. VRIJE HERVORMDE GEM. 9.30 en 14.30 u. ds. v.d. Sleen. POORTVLIET HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 u. leesdienst. 18 u. kand. Stoel, Spijk. GEREF. KERK 10 u. ds. Broere. 14.30 u. dr. Den Hartogh, Krimpen a/d IJssel. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. kand. Molenaar, Oud-Vos semeer. 17 u. kand. R.J. Jansen, Thoien. GEREF. GEM. 9.30 en 18.30u. ds. E. Bakker. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30 en 18.30 u. dhr. J.A. v. Houdt. 14.30 leesdienst. di 17/5 19.30 u. ds. Th.L. Zwart - bol, Wckerom. OUD GEREF. GEM. IN NED. (B.V.) 10 en 18 u. leesdienst. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. v.d. Vegt, Oud-Beijerland. veer anderhalf uur en de hond mag aangelijnd mee. Informatie aan de balie van het VVV in Sint-Maar tensdijk. D. Westdorp won zaterdag de 16de competitiewedstrijd aan de dijk bij Moggershil. Er waren 27 deelne mers. Er is 1101 centimeter vis aan de haak geslagen: 1. D. Westdorp 272 cm, 2. J.W. Gouw 119 cm, 3. L. Koppenhol 78 cm, 4. mevr. T. Deur loo 73 cm, 5. Jan Kodde 72 cm, 6. M. Mosselman 72 cm, 7. W. van As 70 cm, 8. M. Westdorp 63 cm, 9. H. Dijke 50 cm, 10. C. de Graaf 45 cm, 11. B. Gunter 36 cm, 12. P. Fase (le jeugd) 29 cm. Poortvliet Zaterdag 21 mei houdt SPS het tweedorpentoernooi. Liefhebbers uit Scherpenisse en Poortvliet kun nen zich opgeven of leden van SPS die een middagje willen voetballen. Elke groep bestaat uit 5 spelers en 1 keeper, eventueel met wisselspelers en coach. Voetbalervaring is niet vereist. Ook bedrijven kunnen mee doen. Voor 16 mei kunnen deelne mers zich opgeven bij het personeel J Weekenddiensten HUISARTSEN Huisartsenpost Bergen op Zoom e.o„ tel. 0164-273855 (Paracelsuslaan 2), ma t/m vr 17-8 u., za en zo. TANDHEELKUNDIGE HULP 0900-82637456. APOTHEEK THOLEN Vliethof 8. za 11-12 u. DIERENARTS W. BRONS Thoien spr.u. za 11.30-12 u., Poort vliet za 8.30-9 u., tel. 0166-662596. KRAAMZORG Verloskundigen: BIB verloskundi gen Steenbergen: tel. 604969. Sifra: 604664. Dé Provinciale Kraamzorg, tel. 0113-224000. Bevallingenlijn tel. 0113-224022 (24 u. p.dag). Homecare (24 u. per dag), tel. 0113- 232924 of 0115-615595. Tot uw dienst ROLSTOELVERVOER Pcrsonen(rolstoel)vervoer Ncd. Ro de Kruis afd. Thoien. Voor reserve ringen tel. 06-12257399. CENTRUM THUISZORG Dr. Tazelaarstraat 1, St.-Maartens dijk. In het Centrum Thuiszorg zijn gehuisvest: Allévo Bereikbaar 24 u. per dag, tel. 0113- 249111 (Hoofdkantoor: Hollandia- plcin 1, Goes). Uitleen verpleegartikclen: St.-Maartensdijk, ma t/m vr 14-17 u. en ma 18.45-19.45 u. Maatschappelijk werk Ma t/m vr 8.30-9.30 u„ tel. 0166- 662055. Voor dringende vragen en hulp buiten kantooruren (noodsitu aties) tel. 0118-628743. WERKGROEP GEHANDICAP TENBELEID Hulp bij problemen, vragen en klachten, tel. 603342. PATIËNTEN VER. Advies- en informatielijn NPV Tho ien 604275 en 653146; Sint-Philips- land 572342 of 572530. Vrijwillige thuiszorg 0166-662264. VRIJWILLIGERS PALLIATIE- VE TERMINALE ZORG WEST BRABANT THOLEN Postbus 334, 4600 AH Bergen op Zoom, tel. 06-51498069. www.vptz- westbrabanttholen.nl HET KLAVERBLAD IKG, 0113-249490, ma t/m vr 9.30- 12 u. WAO-pIatform, 0113-249315, ma t/m vr 9.30-11.30 u. ALZHEIMER Informatieverstrekking en gespreks partner bij dementie, tel. 030- 6596285. LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwangerschap, 06-0730 of 0166-692861. BLIJF VAN M N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 0118-469869. TELEFON. HULPDIENST tel. 0118-615551kindertelefoon 0800 -0432 (gratis). KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 0118- 628800. STORINGEN ENERGIE Tel. 0800-9009. HOOGWATERSTANDEN Donderdag 12 t/m vrijdag 20 mei donderdag 12 11.22 -23.52 vrijdag 13 12.37 - zaterdag 14 1.02 -23.42 zondag 15 2.02 - 14.39 maandag 16 2.59 -15.29 dinsdag 17 3.52 -16.22 woensdag 18 4.39 -17.09 donderdag 19 5.27 - 17.52 vrijdag 20 6.14 -18.39 di 17/5 12.08 u. VM Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 0900-9771. Nieuw en gebruikt alle merken. Ook voor onderhoud en reparatie. luxe-, bedrijfswagens en personenbussen. Bovag autobedrijf NIEMANTSVERDRIET Poortvliet, tel. 0166-612680 Advertentie I.M. in de kantine of via arno.anthonis- se@zeelandnet.nl. Sint-Philipsland De Hervormde Gemeente krijgt een resultaatsubsidie van 2500 euro van de provincie voor het onderhoud aan het kerkgebouw. De subsidie heeft betrekking op 2010 en be draagt 20% van de maximale subsi diabele kosten van 12.500 euro. Tijdens een alcoholcontrole op de Philipsdam is zaterdagavond rond kwart voor elf een 53-jarige automo bilist uit de gemeente Thoien betrapt op rijden onder invloed. De man is aangehouden en overgebracht naar het bureau in Zierikzee voor een ademanalyse. Daaruit bleek dat hij drie maal de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt en zijn rijbewijs is ingevorderd.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 2