LABO BAL Liefst keersluis op kop Thoolse haven als het waterpeil stijgt Zïm PP Plaquette over Roosevelt aan gevel Oud-Vossemeer Provincie wil vóór juni weten hoe sterk zeedijk is AUTOSCHADE? Inbrekers halen gokkasten leeg in The Sixties Drie Thoolse liedjes in top 40 hj ed@B Wandeldriedaagse in Poortvliet van start met 170 deelnemers Donderdag 12 mei 2011 67e jaargang no. 26 Tien mille subsidie voor Oranjeroute Wilbert van Dijke zilver op NK Vier meter hoge dam met opening van 23 meter voor beroepsvaart Een keersluis op de kop van de haven van Tholen met een opening van 23 meter voor de scheepvaart. Dat is de voorkeur van b. en w. om de haven van Tholen af te kun nen sluiten als het Volkerak-Zoommeer gebruikt wordt als waterberging. Op deze manier blijft de haven voor de beroepsvaart 's nachts open, maar het is wel de duurste manier. Maandagavond spreekt de commissie ruimte er over. De openbare vergadering begint om half acht. Op 26 mei is het de beurt aan de gemeenteraad. Leeg pompen Lastige situatie Op woning van Hommel aan Raadhuisstraat Er komt een plaquette over Roosevelt op de gevel van het pand aan de Raadhuisstraat 38 in Oud-Vossemeer. De stichting 600 jaar Oud-Vossemeer gaat het aanbren gen tussen de ramen van het pand waar Jos Hommel woont, bestuurslid van de stichting. Op de plaats van het huidige pand stond tot eind juni 1970 Huize Roosevelt. Vragen Slager leiden tot vragen van g.s. Gedeputeerde staten van Zeeland willen voor juni van het projectbureau Zeeweringen weten hoe het is gesteld met de sterkte van de zeedijk bij Poortvliet. Bij overslag- proeven in maart zijn gaten in de kleilaag ontstaan en zijn stenen in de klei aangetroffen. Kees Slager uit Poort vliet trok daarover aan de bel. Deze week Drie bestuursleden VVD treden af Week van de Amateurkunst De voorinschrijving voor de wandeldriedaagse in Poortvliet kwam dit jaar laat op gang, maar dinsdagavond gingen toch 170 deelnemers van start vanuit de kantine van SPS. Vooral in het weekeinde en op maandag schreven de wandelaars zich nog in. „Een week geleden waren er nog maar veertig maar dat komt omdat er veel mensen op vakantie waren," zegt Petra Hage van de wandelsportorganisatie Poortvliet. 33 voor outoschades bij alle merken complete schadeafhandeling bij uw verzekeringsmaatschappij Focwa eurogarantiebedrijf Voltstraat 2,Tholen, tel. 0166-607060 Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5, 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 0166-657007 b.g.g. 653474 Telefax 0166-657008 E-mail: redactie@eendrachtbode.nl advertentie@eendrachtbode.nl admin@eendrachtbode.nl Website: www.eendrachtbode.nl Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Bankrekening 30 30 05 556, Giro 12 44 07 Abonnement 17,50 per halfjaar, 31,50 per jaar, per post 56,70 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers 1,-. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,33 plus btw per mm. Hoofdredacteur W. Heijboer. Inbrekers hebben bij eetcafé The Sixties in Tholen de twee gokkas ten opengebroken en het geld daar uit, enkele honderden euro's, mee genomen. Ze kwamen vorige week in de nacht van woensdag op don derdag rond vijf voor half vier via de achterdeur het café binnen door de ingang te forceren. „Ik had nooit gedacht dat ze via die deur binnen zouden komen, want dat is nogal een zware deur. Maar ze hebben hem goed gesloopt", zegt eigenaar René van Ee. De buren hoorden een harde klap en zagen enkele minuten later drie mannen weglopen. Dat is het enige dat ze Van Ee en de politie, die van wege het alarm ter plekke kwamen, hebben kunnen vertellen. „Er zijn geen vingerafdrukken gevonden. Het is allemaal heel snel gebeurd." De inbrekers hadden het puur op de gokkasten voorzien. Naast het los geld hebben ze ook de zogeheten hoppers meegenomen, waaruit het geld wordt uitbetaald. De gokkas ten kunnen als verloren worden be schouwd. Van Ee huurt ze van een speelautomatenbedrijf. Hij wil wel weer nieuwe automaten neerzetten. Het is de eerste keer dat er is inge broken bij The Sixties. „Het is wel eerder geprobeerd, maar het was nog nooit gelukt." De gemeente krijgt 10.000 euro van de provincie voor het maken van wandel- en fietsroutes voor de Oranjeroute waar Sint-Maartens dijk bij is aangesloten. Naast Sint- Maartensdijk zijn ook Middelburg, Vlissingen en Veere aangesloten bij de Oranjeroute, een 2500 kilometer lange toeristische route waar 35 plaatsen in Nederland en Duitsland zijn opgenomen. De vier gemeen ten willen samen de route promo ten door twee fietsroutes en vier wandelroutes te maken (bewegwij zering via speciale stoeptegels en arrangementen gecombineerd met dag- en verblijfrecreatie. Ook zal er gesproken uitleg komen die per koptelefoon is af te luisteren bij een wandeling door de smalstad. De provincie honoreert het ver zoek omdat het past binnen het be-' leid. In het collegeprogramma stu wende krachten wordt ingezet op de verbinding van economie en cul tuurhistorie. Het betekent een ver sterking van de recreatieve route structuren, aldus de toelichting. Er staan drie Thoolse nummers in de Zeeuwse top 40. Op welke plek, dat kunnen mensen zelf bepalen, want sinds gisteren kan er gestemd worden op de liedjes in de lijst. De Zeeuwse top 40 is een concept van Omroep Zeeland. De volgorde in de lijst, waarbij de hamvraag is wie er op nummer één staat, wordt op 20 mei bekend gemaakt met het Zeeuwse top 40 concert in 't Beest in Goes. Op Hemelvaartsdag wordt de hele lijst uitgezonden tussen twaalf en vijf uur 's middags. Er kan tot 20 mei gestemd worden via de website omroepzeeland.nl en tot die tijd is er elke dag aandacht voor muziek van Zeeuwse bodem in een radioprogramma tussen vier en vijf uur. Het Thoolse zangduo Anita Ed staat met twee nummers in de top 40: De Boeren van de Zee en Wat gaan we nou eten. De vierkop pige band Ocean's Edge uit Oud- Vossemeer staat erin met Forever Seventeen van zanger Peter Rogge band en de gebroeders en neef Schoep. SintrAnnalander Wilbert van Dijke (19) heeft in de hoofdklasse bij de jeugd zilver behaald op het NK bil jart. Een bijzondere prestatie. Lees meer op pagina 15. Bij de duurste oplossing wordt het zicht op de haven en het stadje niet aangetast, huizen aan het Waterfront blijven dan ook droog. Tot nu toe hebben de SP en ABT la ten weten dat ze geen keersluis wil len omdat de kans op overstroming te verwaarlozen is. Eens in de 1400 jaar tot eens in de 250 jaar vanaf de volgende eeuw. B. en w. komen tot dit voorstel nadat er met verschillende partij en overleg is gevoerd. Er is maar liefst met vijftien vertegenwoordi gers van verschillende instanties ge sproken, van watersportvereniging de Kogge tot de vereniging van ei genaren Oude Werf, van Schutte- vaer tot heemkundekring Tholen. Met het aanbrengen van een keer sluis worden de huizen en bedrijven afgeschermd tegen hoog water. Het verhoogde peil wordt veroorzaakt als het Volkerak-Zoommeer benut wordt om rivierwater op te vangen. Dat wordt in werking gesteld als het kritisch waterpeil bij de Volke- raksluizen wordt overschreden. In een dergelijk geval kan het peil in 24 uur stijgen naar 2,30 meter bo ven het gebruikelijke peil. Dat heeft tot gevolg dat er bij zeven wonin gen 1,30 meter water binnen stroomt. Nog eens 34 huizen kun nen schade oplopen hoewel deze wel iets hoger liggen. Wordt de keersluis niet aangebracht en er ontstaat toch schade aan woningen, dan zal Rijkswaterstaat die vergoe den. Die is begroot op twee tot vier miljoen euro. Bij de keersluis, bijna vier meter boven NAP, aan de kop van de ha ven wordt de gemeente geen beper kingen opgelegd als het gaat om het ontwikkelen van plannen voor de haven. Ook de recreatievaart wordt niet of nauwelijks beperkt. Een ander voordeel is dat de veilig heid niet in het geding komt. Er zal ook geen schade optreden aan de bebouwing en andere voorzienin gen in de haven. De gemeente ver wacht dat de dam een positief ef fect zal hebben op de blauwalgen. Verwacht wordt dat er minder al gen de haven in zullen drijven door de wind. Er is ook gekeken waar de dam het best past en dat is hier het geval. Ver van de oude haven en de oude binnenstad. Van de open dam ondervinden gebruikers geen nade lige gevolgen. Nadelen zijn er ook. Het is met 9,4 miljoen euro wel de duurste van de acht varianten die zijn bekeken. De afvoer van polderwater door het ge maal moet worden aangepast. Er is een mobiele pomp nodig om dé ha venkom weer leeg te pompen. Dat is nodig omdat het polderwater in de havenkom wordt gepompt die na verloop van tijd vol raakt. Ook de binnenvaart kan er nadeel van on dervinden omdat de grootste sche pen (breder dan 15 meter) niet meer in de haven kunnen komen. Als tweede optie kiezen b. en w. een keermiddel dat aansluit op de stei ger van de beroepsvaart. Met een aansluiting op de dijk aan de Thool se kant ten noorden of ten zuiden van de uitstroomopening van ge maal de Eendracht. Of een dam die de noordkant van de vluchthaven volgt en naar het zuiden loopt op af stand van de beroepssteiger zodat de steiger aan beide kanten kan worden gebruikt. Met dezelfde aan sluiting als de vorige variant. In bei de gevallen wordt de afvoer van pol derwater niet gehinderd en zal de golfslag in de haven verminderen. Maar er kleven nogal wat nadelen aan. Voor de beroepsvaart omdat een groot deel van de steiger niet meer te gebruiken is. Ook ruimtelij ke kwaliteit van het gebied gaat er op achteruit. En de kosten nemen toe. De derde variant is niets doen. Dus geen keersluis, maar een scha devergoeding voor gedupeerden. Bij de keuze voor het keermiddel wil de gemeente zoveel mogelijk tege moet komen aan de wensen van de beroepsvaart, maar dit mag niet ten koste gaan van het aanzicht van Tholen. Dit punt moet echter nog verder worden uitgewerkt, stellen b. en w. vast. De leden van de commissie en de raadsleden kunnen vanavond op een informatiebijeenkomst aanvul lende vragen stellen zodat ze maan dagavond goed beslagen ten ijs aan de discussie kunnen beginnen. De provincie vraagt aandacht voor de effecten voor de gemeente Tho len. Voor de stad Tholen vormt de waterberging een lastige situatie. De buitendijkse woonwijk Water front zal in geval van waterberging te maken krijgen met wateroverlast. De provincie vindt dat betrokken gemeenten en inwoners geen na deel mogen ondervinden van deze maatregel. 'Het ligt voor de hand een uiterste inspanning te doen om tegemoet te komen aan de voorkeu ren van Tholen wat betreft de in richtingsmaatregelen in de haven van Tholen.' Het pand wordt toegeschreven aan de familie Roosevelt door de toen malige gemeentesecretaris W. van der Ploeg, die onderzoek deed naar de bezittingen van de familie nadat Franklin D. Roosevelt in 1932 was gekozen tot president van de Ver enigde Staten. Van 1648 tot 1712 woonde er een Roosevelt, de laatste Roosevelt op Tholen overleed in 1795, maar vanaf 1936 stond de naam en het wapen van Roosevelt op de balk boven de deur. Bij de sloop werd dat ornament in het streekmuseum in Sint-Annaland be waard. „Ik heb het opgehaald en nu komen dezelfde letters en het wapen op de plaquette te staan," vertelt Hommel, die er een nieuw huis bouwde nadat de gemeente het Roosevelthuis had laten slopen om dat het in zeer slechte staat was. „Ik heb indertijd de grond gekocht, er stond niets meer overeind. Jammer genoeg, want er was nog best wel wat van te maken," zegt Hommel, die metselaar van beroep was. In de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw werd het pand be woond door Anthonie de Rijke, schrijft J.P.B. Zuurdeeg in Oud-Vos semeer en de Roosevelts. De Rijke bracht op 13 februari 1936, de naam en het wapen aan. Na zijn overlijden in 1938 werd het huis verhuurd aan Abraham Jekel, een gepensioneerde huisarts uit Tholen die getrouwd was met Catharina Laban, de zus van de gemeentesecretaris Laban in Tholen. In 1943 werd het huis verkocht aan Maria Johanna Buys, de weduwe van Anthonie Cornelis van Til- beurgh. Jekel bleef er wonen en ont ving er in 1950 Eleanor Roosevelt, de weduwe van de president. Catha rina Laban overleed in 1952, haar man in 1953. Nadien kende het ver schillende bewoners en gebruikers, zoals de katholieke kleuterschool (tussen 1955 en 1960). In 1962 stond het leeg, twee jaar later was het weer bezet, maar de laatste bewoners ver lieten het huis in 1966. Het was vooral de jeugd die Huize Roosvelt ging gebruiken als 'clandestien club huis.' Wethouder C.M. Droogers die naast het pand woonde, maakte zich zorgen over de toestand in de woning nadat tieners limonadeflessen door de bovenramen hadden gegooid. Twee maanden later stond het huis op de agenda van de gemeenteraad. De gevel was zo slecht dat hij wel eens in zou kunnen storten. Uitein delijk kocht de gemeente het pand en liet het slopen. Vijf jaar gaapte er een gat in de gevelrij totdat Hommel zijn woning er bouwde. In het am bachtsherenhuis hangt een portret van F.D. Roosevelt, een schilderij dat de gemeente in 2007 aankocht. En in de Hervormde Kerk een kroonluchter met een inscriptie Jo hannes van Rosevelt. De plaquette aan de gevel wordt volgens Hommel na plaatsing overgedragen aan de gemeente. De stichting 600 jaar Oud-Vossemeer organiseerde vorig jaar allerlei activiteiten, maar zal worden ontbonden. Dc provincie schrijft dat in een brief aan het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen. G.s. zeggen niet te twijfelen aan de sterkte van de dijken en aan de zorgvuldigheid waarmee het pro jectbureau Zeeweringen de verster king van de zeeweringen uitvoert. 'De resultaten van de overslagproef, voor zover nu bekend, roepen echter een aantal vragen op.' Om de onge rustheid onder de bevolking weg te nemen en geen twijfel te laten be staan over de sterkte van de dijken, willen g.s. antwoord op een aantal vragen. Zo willen ze weten hoe de resulta ten van de overslagproef beoordeeld worden in het licht van de wettelijke veiligheidsnormen en de daarbij be horende belasting van de dijk. Of de dijk wat betreft dikte en samenstel ling van de kleilaag en toestand van de grasmat voldoet aan de eisen die daar uit oogpunt van weerstand te gen golfbelasting aan gesteld kun nen worden. G.s. zijn ook benieuwd hoe het met de toestand van de an dere dijken in Zeeland is gesteld. Het dagelijks bestuur van de provin cie wil voor juni weten hoe de vork in de steel zit. Zeker gezien de lo pende werkzaamheden en wat nog in voorbereiding is. ZIE VERDER PAGINA 3 Greet Mayer wil historie van Poortvliet levend houden Els Bruijnzeel uit Flupland al 25 jaar collectante Jaap van der Kleijn bij dodenherdenking in Tholen •Ai EN VERDER... Familie Hommel haalt banden aan op reünie Zwembad zit woningbouw Zoekweg in de weg Smerdiek degradeert, Vosmeer heeft zicht op titel BLIJMOEDIGHEID IS ZONNESCHIJN Dit nummer bestaat uit 16 pagina's Het bestuur van de VVD afdeling Tholen raakt drie bestuursleden kwijt. Secretaris Piet Stouten uit Sta- venisse, Karei Saris (voorzitter p.r- commissie) en Corine van Dalen uit Poortvliet treden op de algemene le denvergadering dinsdag 24 mei in Haestinge af en zijn niet herkiesbaar. Er is tot nu toe maar één nieuwe kandidaat voor het bestuur gevon den, namelijk Rien Hoek uit Stave- nisse. Voor de andere twee vacatures zijn nog geen kandidaten gevonden. De afdeling heeft 59 leden. Het Tweede Kamerlid André Bosman uit Middelburg komt in Sint-Maartens dijk spreken over actuele zaken. En wethouder Frank Hommel en frac tievoorzitter Jack Werkman (tevens lid van provinciale staten) gaan in op actuele Thoolse zaken. Zie de advertentie elders in deze krant ofkijkopwww.wakzeeland.nl Advertentie I.M. Ze is te spreken over de animo. Het zijn er tenslotte 53 meer dan vorig jaar. „We hadden op 150 mensen gerekend. Vorig jaar waren het er 147. Het jaar daarvoor zaten we op 200. Het valt de laatste jaren steeds in de schoolvakanties." De meeste wandelaars kiezen voor de korte afstand van 5 kilometer: 139. Op de lange afstand van 10 kilometer lopen 31 liefhebbers. Voor Anouk Krijger is het een bijzondere dag. Ze is acht jaar geworden. Ze houdt nu geen feestje, maar loopt gewoon mee. „We houden zaterdag mijn ver jaardag, maar er is ook al visite geweest, hoor." Ze heeft er flink de pas in als ze met een groep kinderen en hun ouders bij de rotonde aan de Engelaarsdijk/Paas- dijkweg aankomt. Ze steken over om naar de controlepost te gaan op het erf van de familie Potter waar Ina Bolier een krabbel zet op de deelnemerskaart. Dat doet ze op de rug van de deelnemers. Ook bij Anouk. De wandelaars krijgen wat te drinken, en kunnen ook een appel pakken uit een van de kistjes. De stemming is goed, de helft van de afstand zit er op. Het weer is ideaal. Droog en niet te warm. Bij de inschrijftafel in de kantine staat Irma van de Belt. Ze wacht op een aantal vriendinnen en hun kinderen met wie ze heeft afgesproken om mee te lopen. De kinderen zijn eerst nog naar zwemles geweest. Het is al ruim na zevenen, ruim na de starttijd. Ze mogen starten, maar kunnen niet meer rekenen op verkeersre gelaars bij het oversteken, zegt Petra Hage. Dat is geen probleem. Iedereen is tenslotte verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Zie verder pagina 3. De laatste groep gaat van start, v.l.n.r. Coba Bevelander. Linda Feijtel en haar zoon Michael, Marian Quist en haar dochters Amy en Carmen en Irma van de Belt. 33

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 1