Vereniging knokte jarenlang om voortbestaan op Tholen Oranjekamer toont voorwerpen uit het kasteel van Van Borsele 'Initiatief voor Zoekweg is oude wijn in nieuwe zakken' Rabobank schenkt 2500 euro Willem III sliep in huis van 'dokter Tazelaar'aan de Hazestraat Donderdag 14 april 2011 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 9 Bergen met krantenknipsels, stapels foto's, archiefstuk ken en de Krantenbank Zeeland spitte Bert Zwikker uit Sint-Maartensdijk door over vijftig jaar VVV op Tholen. Hij bracht het allemaal samen in een boek. Voorzitter Rob Duijm van de samenwerkende recreatieonderne mers (SRT) verraste maandagmiddag directrice Lian Aussems van de VVV Zuid-Beveland en Tholen met het jubileumboek bij de opening van het VVV-kantoor en de Oranjekamer aan de Markt in Sint-Maartensdijk. Evenementenfolder Bijna plat Bert Zwikker uit Sint-Maartensdijk maakt jubileumboek over 50 jaar VW Bolussen Stiefkindje Willem III overnachtte in het monumentale pand Haze- straat 2 in Sint-Maartensdijk. Hij bezocht in 1862 zeven plaatsen op Tholen en bleef slapen in de smalstad, in wat nu nog in het dorp 'het huis van dokter Tazelaar' wordt genoemd. Dat is een van de feitjes die gemeente archivaris Fred van den Kieboom opdiste uit de geschie denis van de Oranjes toen hij bezig was met de voorbe reiding van de Oranjekamer, boven het VVV-kantoor aan de Markt in Sint-Maartensdijk dat maandagmiddag offi cieel werd geopend. In bruikleen Lespakket Oranjes Het Raedthuys Boek over kasteel Nieuwe episode Vijf zwemlocaties Tholen officieel Radio zoekt dagboek over 5 mei 1945 ABT wil investeringen verdelen over woonkernen Zwaargewicht Oranjethee Een feestelijk moment. Niet alleen vanwege de nieuwe stek aan de Markt en het gouden jubileum. Maar ook vanwege het feit dat het 25 jaar geleden was dat het kantoor van de VVV zich aan de Haven ves tigde en waar voor het eerst bezoe kers aan de balie om inlichtingen konden komen. De 53-jarige Zwik ker noemt het ruim 170 pagina tel lende boek een 'veredeld plakboek, geen historisch verantwoord stuk', maar Aussems was er blij mee. Ook j de informatrices Ikki Timmer en Mieke Bierens en de oud informa trices zoals Goozina Steketee. Riet je Hartman en Tonny Breure (zij was in klederdracht) waren blij ver rast met het boek. Het was een zoektocht, maar Zwik ker is er wel gewend aan. Het is zijn vierde boek al. Eerder maakte hij er een over de Speelmansplaten omdat zijn vader Hector Zwikker er tien jaar bij betrokken was en van recre atieterrein De Pluimpot. het familie bedrijf waar hij zelf tot voor enkele jaren werkte. Toen hij bezig was de berg krantenartikelen van zijn vader te ordenen, las hij dat in 1971 de VVV tien jaar bestond. „Daar wilde ik wel wat mee doen. Ik heb toen de VVV er op geattendeerd dat ze dit jaar vijftig jaar bestaan." Het jubileumboek over dc VVV is voor velen die direct betrokken zijn (geweest) een feest van herkenning. Het bevat vele artikelen uit kranten met foto's, maar ook afbeeldingen van uitgaven die de VVV zelf deed, zoals de Evenementcnfolder die jaarlijks werd gedrukt. Met de her kenbare blauwe letters. Samen met Agnes Saris (61) blikt hij terug. Zij was tussen 1980 en 1998 het gezicht van de VVV en bekeek ook het con cept van het jubileumboek. De fol der (oplage 15.000) verdween in 2006 bij dc fusie met Zuid-Beve land. Saris: „De folder wa§ best duur. We hebben nog geprobeerd om ondernemers er een advertentie in te laten zetten voor tien gulden, maar dan haalden we de kosten er nog niet uit." Volgens Zwikker vroegen de gasten van de camping er nog jaren naar. „Maar zo gauw de folder uitkwam, was hij in feite'alweer verouderd omdat er weer evenementen bij kwamen." Campinghouders stapten I over op een eigen kabelkrant waar ze snel de informatie op aanpasten. I De gemeente heeft ook een lijst met evenementen waarvoor vergunning moet worden aangevraagd. Volgens Zwikker heeft de VVV-Zeeland een uitgebreide lijst met evenementen waarin alle regio's aan bod komen. „Achteraf heb ik er wel begrip voor dat ze dc folder niet meer uitbrach ten vanwege de actualiteit." Terugkijkend op een halve eeuw vereniging voor vreemdelingenver keer op Tholen is het vooral een ge vecht geweest om voort te bestaan. Dc VVV was dan wel in 1961 opge richt, tien jaar later was het volgens Zwikker en Saris in dc versukkeling geraakt. Voornamelijk door gebrek aan geld en omdat er te weinig vrij willigers waren om de kar te trek ken. Wanneer dc VVV precies het licht zag, kon Zwikker eerst niet achterhalen. „Het was een beetje schemerig. In 1989 schreef de VVV zelf dat het omstreeks 1960 moest zijn geweest, maar volgens een be richt in dc Eendrachtbode was het 1961." Dat was tien jaar voor de gemeente lijke herindeling. Uit alle woonker nen zaten er vertegenwoordigers in het bestuur. Uit Tholen V. Laban en J.H. Bal, uit Oud-Vossemeer J.J. Versluijs en P.W.A. Mees, uit Sint- Annaland A.J. Schcrpcnisse en A.J. Boogaard, uit Stavcnisse C.J. Moer land en G. dc Rijke, uil Sint-Maar tensdijk W.L. Blindcnbach en T.C. Bcnou, uit Scherpcnisse L.A.M. Elenbaas en J.C Sturris en uit Poort vliet W.J. van Doorn en mevr. Ku- gel-Swarl. Het dagelijks bestuur werd gevormd door V. Laban (voorzitter), Th. C. Bcnou (secretaris), G. de Rijke (penningmeester) en burg. J.J. Vers luijs (tweede voorzitter). De contri butie bedroeg 2,50 gulden per lid en 25 gulden voor een rechtspersoon. De VVV kreeg in 1980 een eigen kantoortje, boven de openbare bibli otheek aan de Markt in Sint-Maar tensdijk. Zwikker: „In 1977 lag de VVV bijna plat. Mijn vader heeft het toen weer opgepakt met een stu dent van de toeristische school, Erik de Rooij die bij ons op de camping vakantiewerk deed. De administra tie van jaren werd op orde gebracht en er kwamen gcschenkenbon- ncn." 1980 was ook het jaar waarin Agnes Saris actief werd in dc organisatie. „Wc beheerden toen camping Ircne- hoeve in Stavcnisse, maar in dc win ter had ik niet veel te doen. Wc wa ren lid van de gezamenlijke campinghouders. Ik ben me er in In het nieuwe kantoor aan de Markt ontmoeten medewerkers en oud-medewerkers elkaar, v.l.n.r. Mieke Bierens, Goozina Steketee, Ikki Timmers, Agnes Saris en Rietje Hartman. v gaan verdiepen en kwam al snel in het bestuur als secretaris. Al snel ga je dan meer doen. Toen ik kwam zat Erik in het kamertje boven de poort van wat nu hotel Kom is. Helemaal achteraf. Je moest een paar trapjes op. Er was een telefoon, maar ver der kon daar niks gebeuren. De Ra- bobanken waren toen de folderpos- ten. Die werden door ons bevoor raad met een paar summiere folder tjes op A4-formaat." Het informeren van gasten gébcurde mondjesmaat. Dc samenwerkende campings brachten begin jaren ze ventig een informatieboekje over Tholen uit. Saris begon leden te werven. Samen met De Rooij. „Wc zaten op de negentig, maar op een gegeven moment liepen we tegen de 160." In 1986 verhuisde de VVV naar dc Haven. In mei van dat jaar ging het open. Er kwam een kubus op het dak zodat dc vestiging goed zicht baar was. Het was een wereld van verschil. Het kantoor had nu een ba lie en kon mensen ontvangen. „We hebben toen fietsroutes gemaakt. Witte Andriesse uit Scherpcnisse was daarin voor ons actief." De jaarlijkse Thoolse fietsdag werd een begrip. „We gingen naar dc bakker om bolussen voor de deelnemers, naar een fruitbcdrijf voor appels. Mensen van hier vonden het leuk om aan mee te doen. We maakten een route in een soort acht over Tholen. Toen het een landelijke fietstocht werd, moesten we aan een aantal voorwaarden gaan voldoen. Dat werkte niet." Het kantoor was niet lang open. Al leen in de zomermaanden. Er kwa men nogal wat stagiaires van de op leiding voor toerisme. „Saris bewaart er wel leuke herinneringen aan. „Ze konden lang niet alle tele foontjes beantwoorden omdat ze niet voldoende wisten. Ik weet nog dat ik in het keukentje eieren stond te bakken terwijl ik ook de telefoon beantwoordde." Ook toen ze samen met haar man Karei Saris de Speelmansplaten ging beheren, bleef ze actief in dc VVV. Ze werd ook actief in dc pro vinciale VVV. „Wc waren bezig om allerlei zaken te ontwikkelen. Pro motie was daar een van. Wc hebben verschillende keren op de Hiswa ge staan en ook op de veerboot naar Engeland. Op een beurs in dc hallen van Meijer in Scherpenisse, op dc vakantiebeurs met Leen Hage en Cock Stoutjesdijk in Thoolse kle derdracht. We gingen kaartjes ver kopen voor concerten. We hadden we nog nooit zoveel mensen aan dc balie gehad als toen. Kaartjes voor U2, voor de musical Cats, wc waren een soort uitbureau. Maar voor al dat werk kregen we maar weinig geld." De financiën bleef voortdurend aan dacht vragen. Saris: „Wc probeer den in maart dat alle penningen van de leden binnen te hebben. Als we dan ondernemers en leden spraken zeiden ze dat ze blij zouden zijn als dc zon weer zou gaan schijnen want dan kwamen er weer mensen naar de campings. Ook mensen die om principiële redenen geen lid wilden zijn." Volgens Saris en Zwikker zette de VVV Tholen op dc toeristische kaart en zorgen de gasten op de campings voor extra omzet van de middenstand. Dat was en wordt nog altijd niet goed begrepen, vinden ze. Het ontwikkelen van het toerisme bleef in de gemeente ook lang een stiefkindje, maar volgens Zwikker is er de laatste jaren een kentering. Bladerend in het boek ziet Saris zich weer terug. In een blauw uni form met een sjaaltje. Het dragen van een uniform was volgens haar onderdeel van het streven naar pro fessionaliteit. Saris wijst op de bui tendijkse fietspaden die er - mede Van den Kieboom was bij de huidi ge bewoners aan de deur geweest, maar die waren niet op de hoogte van het vorstelijk bezoek. Het huis kan nu onderdeel worden van de wandeling door het dorp, vertelt hij. „Want dat is wel de opzet. Dat er na het bezoek aan de Oranjekamer een rondje gemaakt kan worden. Langs de kerk en naar Maartenshof langs de slotgracht van het kasteel van Frank van Borsele en Jacobü van Beieren." De maquette van het slot van Sint- Maartensdijk neemt in dc Oranjeka mer dan ook een centrale plaats in. Bezoekers kunnen het van alle kan ten bekijken en leren wanneer hel gebouwd is. maar ook hoe het is af gebroken. Ook de zware eiken deur van de voormalige tuinmanswoning van het kasteel is prominent aanwezig. De maquette en de deur verhuisden van de glazen hal in Maartenshof naar dc Markt. De smalstad heeft met dc Oranjekamer een klein museumpje gekregen waarin de banden tussen het vorstenhuis en Sint-Maartens dijk belicht worden. Van den Kie boom heeft samen met conservator Koen van Rooijen van het historisch museum Bevelanden in Goes, de ex positie samengesteld. Dat gebeurt aan dc hand van voor werpen, foto's en een presentatie op een beeldscherm. Volgens Van den Kieboom is het een klein infocen trum dat in het leven is geroepen na dat Sint-Maartensdijk twee jaar ge leden opgenomen is in de Oranjeroute. Een route van 2500 ki lometer met 33 plaatsen in Neder land en Duitsland die ook een band hebben met de Oranjes. „Heel be langrijk is het kasteel waar veel Oranjes hebben verkeerd." Van het kasteel is een aantal voor werpen te zien die daar zijn opge graven in de jaren zestig. Ze zijn af komstig uit het archeologisch depot in Middelburg, maar ook van P. Priem die sinds de jaren zestig op het terrein van het kasteel woont waar hij een bungalow liet bouwen. Hij gaf ze in bruikleen. Zoals een Belgisch aardewerken kan met een tinnen deksel, een Jacobakannetje, een mosterdpotje en een stuk of zes Spaanse kogels waarvan de grootste bijna tien kilo weegt. „Ze werden ooit op het kasteel of vanaf het kas teel afgeschoten," zegt Van den Kie boom. Verder ligt er een sluistecn uit 1764 uit de verzameling van Priem, maar harkte de archivaris met toestem ming van de eigenaar ook nog een aantal voorwerpen uil de oever van de gracht: losse stenen en glas. Heel bijzonder is een stuk rendierge wei uit het kasteel. Duidelijk is te zien dat het is afgezaagd, maar niet duidelijk is hoe het er vanuit Noord- Scandinavië terecht is gekomen, zegt de archivaris. Het potje waar de 387 gouden mun ten in zaten die door J.C. Bijl op 22 mei in 1980 bij het graven van een kavelsleuf aan de Blauwstraat is ge vonden, is te zien. Plus een foto van de gelukkige vinder van de munten. Er staan twee vitrines. Eentje die gewijd is aan het Clovcniersgilde uit Scherpenisse. Want Scherpenisse heeft via Maria van Nassau, dochter van Willem van Oranje tenslotte ook een band met de Oranjes. Zij richtte het gilde, als bescherming van het dorp, op. Er staan twee tin nen kruiken in, een foto van de zil veren koningsvogel van het gilde en een koperen kandelaar, in 1915 ge schonken aan Christiaan Hartog vanwege het feit dat hij vijftig jaar overdeken was. En eentje met voor werpen over dc Oranjes uit het de pot van De Meestoof, zoals een bord ter herinnering van het kinder feest in Tholen op 15 augustus in 1898. De Oranjekamer werd onder anderen ingericht door v.l.n.r. Hans en Joost van 't Slot, Olga Molegraaf en Fred van den Kieboom. Voor schoolkinderen worden er volgens wethouder Kees van Dis lespakketten gemaakt over de historische banden tussen de ge meente en de Oranjes. Op die manier wordt de geschiedenis le vendig gehouden. Volgens Van Dis is een bezoekje aan de Oran jekamer dan de kers op de taart. De oranje fietsen voor bezoekers aan de Oranjeroute stonden overigens klaar voor Het Raedthuys. Omdüt de ruimte met de schuine wanden beperkt is, moesten er keu zes worden gemaakt, zegt Van den Kieboom. Daarom is er ook een pre sentatie op een scherm van dc ge schiedenis van het kasteel en van de bezoeken van dc leden van het ko ninklijk huis aan Tholen door dc ja ren heen. „Het moest geen verzame ling worden van -Oranjespullen. De nadruk ligt veel nicer op de band met het vorstenhuis en het kasteel van Sint-Maartensdijk. Het is bij zonder dat het terrein er nog ligt. Het zou wal beter aangegeven kunnen worden als mensen er langs willen lopen. Sint-Maartensdijk verdient dat." Dc totstandkoming van de Oranje- kamer heeft nogal wat voeten in de aa^de gehad. Toen hotel-restaurant Het Raedthuys (dat met de Oranje kamer verbonden is) van de ene op de ander dag de deur sloot, is er ge keken naar de panden op de hoek van dc Markt en de Ds. de Bres- straat (voorheen fietsenwinkel Van Houdt). De streek VVV-Bcveland- Tholcn huurt nu de ruimte. Maar voor de inrichting is streekmuseum De Meestoof verantwoordelijk. Er is een werkgroep opgericht om de zaak op poten te zetten: wethouder Kees van Dis, ambtenaar Ad Koole, vrijwilligers Joost en Olga Molen graaf van het streekmuseum, Tonny Breure van het evcncmentencomité Smalstad, promotor Jan Gcldof van de Oranjcroutc (inmiddels terugge treden), Wally Blaas van de heem kundekring Stad en Lande van Tho len, Fons Vleghels van dc heem kundekring Philippuslandt. Hand en spandiensten werden ver richt door Hans van Slot, Kees de Regt van de heemkundekring en Bram van Prooijen van de Meestoof. Joost Molenaar is en thousiast: „Iedereen vond het wel leuk om te doen. maar het wordt ook leuk. Het past ook in de toeristi sche impuls die de gemeente aan Sint-Maartensdijk wil geven." De Oranjekamer is met een steile trap te bereiken. Voor mensen die slecht ter been zijn, is er een stoellift aan gebracht. „Anders hadden we het niet gedaan," zegt Olga. „Je moet er van uit gaan dat het vooral senioren zijn die de Oranjeroute doen." Dc openingstijden zijn gelijk aan die van het VVV-kantoor. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van negen uur 's ochtends tot half vier 's middags, op woensdag van negen tot één uur en op zaterdag van ne gen tot twaalf uur. Het kasteel van Sint-Maartensdijk wordt te boek gesteld. Ar cheoloog Hans Koopmanschap legt de laatste hand aan de uit gave voor de Kastelenstichting Holland en Zeeland, het jaar boek van 2011. Het wordt volgens wethouder Van Dis dit jaar in de Oranjekamer in Sint-Maartensdijk gepresenteerd. Koopmanschap heeft zich onder meer gebaseerd op de vond sten en tekeningen van de opgravingen in de jaren zestig onder leiding van Reinaud. op verzoek van de VVV en de recre- atieonderncmcrs - zijn gekomen. „De mensen genieten daar enorm van. Ook van de fietsknooppunten al'zijn die niet van de VVV." Op het hoogtepunt telde de Thoolse VVV 200 leden. Maar om te overleven en de zaken goed te kunnen runnen, was er meer geld nodig. Er werd subsidie aangevraagd bij de ge meente. Volgens Zwikker was dat ook logisch. „Minstens dc helft van de bezoekers kwamen van het ei land om geschenkenbonnen te ko pen, fietsroutes te halen, of om in formatie te vragen over vakantiebe stemmingen. Dc VVV speelt een belangrijke rol in de lokale samen leving." In 2000 kreeg de organisa tie 42.000 gulden en kon er een vas te kracht aangesteld worden. Saris: „We hebben moeten knokken voor ons voortbestaan." Saris stopte in 1998 met dc VVV. I11 2000 volgde fusie met Zuid-Bcvcland (gemeen ten Goes, Kapelle, Reimcrswaal en Borsele) nadat er in 1998 al een ge zamenlijke brochure was uitgege ven. A. Meloen uit Sint-Maartens dijk werd de eerste voorzitter van het nieuwe bestuur. Lilian Aussems werd in 1999 aangenomen als direc teur. Zwikker: „Het is goed dat we sa men zijn gegaan. Mensen van bui ten komen voor Zeeland. Niet zo zeer voor een of ander dorpje. En in deze combinatie wordt de eigen identiteit gewaarborgd." Hij is nog steeds zelf verbonden aan de VVV. Achter de schermen. Uit persoonlijke betrokkenheid, zegt hij. Zwikker houdt dc website bij en is dc man van de automatisering. Sinds 1986 toen dc VVV met Zee land Zien begon. „Ik had interesse in computers en heb ook de boek houding gedaan." Met het jubileum boek wordt een hoofdstuk van vijf tig jaar VVV afgesloten. Met het openen van het nieuwe kantoor aan de Markt is weer een nieuwe episo de aangebroken. Vijf plekken in de gemeente Tholen zijn opgenomen als officiële zwem waterlocatie in een lijst van de pro vincie Zeeland. Daarin staan in to taal 53 plekken. De provincie moet jaarlijks een dergelijke lijst vaststel len op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwem- gclegcnhcdcn. Er zijn geen wijzigin gen ten opzichte van vorig jaar. Op Tholen gaat het om de volgende plekken: Sint Philipsland badstrand, Sint-Maartensdijk Muicpolder bad strand (Pluimpot); Bergsediepsluis noord badstrand; Oesterdam Speel- mansplalen badstrand; Oesterdam westzijde badstrand. De volgende dichtstbijzijnde zwemlocatic is aan de Krammersluis, het laagbekken badstrand. Een dagboek van uzelf uit de Twee de Wereldoorlog waar een aanteke ning in staat over 5 mei 1945. Of van een overleden familielid met daarin een passage van deze be langrijke dag uit onze geschiedenis. Hel NCRV-programma Plein 5 is ernaar op zoek voor een speciale uitzending op Bevrijdingsdag, geti teld Het dagboek van 5 mei. Dc voorgelezen fragmenten over de dag dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetting worden aange vuld met een persoonlijke toelich ting. Radio 5 Nostalgia staat op Be vrijdingsdag in hel teken van de bevrijding en gaat in diverse pro gramma's op zoek naar bijzondere verhalen van luisteraars. Originele dagboekaantekeningen kunnen ge scand of gekopieerd opgestuurd worden naar: NCRV, redactie Plein 5, Postbus 25000, 1202 HB Hilver sum of per mail: plein5@ncrv.nl. Plein 5 is elke werkdag te horen van twee tot vier uur op Radio 5 Nostalgia. Algemeen Belang Tholen ziet niets in het alternatieve plan voor de sportaccommodaties in Tholen, dat SGP, PvdA, VVD, CDA en CU giste ren presenteerden in de commissie bestuurszaken. „Uit het initiatief voorstel bli jkt eens te meer dat de overige kernen bij deze gemeenteraad absoluut niet in beeld zijn, en dat alles is gericht op de kern Tholen", zei fractievoorzitter Han van 't Hof. De vijf fracties steken in op het la ten zitten van Tholense Boys en Ec- gedima aan dc Zoekweg, in plaats van het sportcomplex te verplaatsen naar de Nicuwlandsewcg waar dc gemeente in het verleden al grónd heeft gekocht. In okto'ber is een eer der voorstel van de agenda afge voerd omdat er onduidelijkheid be stond over dc woningbouw in dit plan voor de Zoekweg. Van 't Hof zei gisteren in de commissie dat zijn fractie toen het afvoeren vooral steunde omdat ze vond dat er veel geld naar alleen Tholen-stad gaat. „Wij hebben toen gepleit voor een brede discussie over: hoe gaan we de financiële ruimte die dc gemeen te nog heeft zo efficiënt en eerlijk mogelijk over de kernen verdelen", aldus dc ABT-fractievoorzitter. Dat in het initiatiefvoorstel als doel wordt gesteld 'een consensus in de raad te bereiken opdat de voortgang van het masterplan is gegaran deerd', en dat er staat 'het vastge stelde masterplan als kaderstellende nota blijft ongewijzigd', bevestigt Van 't Hof in zijn eerdere mening dat de andere Thoolse woonkernen bij de raad niet in beeld zijn. Hij deed het voorstel dan ook af als „het klassieke voorbeeld van oude wijn in nieuwe zakken." De ABT'cr be toogde dat van dc 83,1 miljoen euro die de gemeente in dc periode 2002- 2020 investeert, 47,1 miljoen naar Tholen gaat en 36 miljoen resteert voor de andere woonkernen. De ba sisschool in Poortvliet, dc Stoof- weg in Sint-Annaland. speeltuin in Stavenisse, voetbalvelden in Sint- Maartensdijk zijn zaken waarin vol gens ABT nodig geïnvesteerd moet worden. Evenals in het verhogen van het onderhoudsniveau van de straten en het aanpakken van de C02-problcmatiek in de scholen. Van 't Hof gaf als voorbeeld dat het landelijk op hoog niveau spelende dameselftal van Smcrdiek de tegen- I stander moet ontvangen in een 'ar metierige accommodatie'. Daarnaast heeft ABT grote twijfels over de financiële degelijkheid van de gemeente Tholen. De financiële risico's die kleven aan een aantal lo pende bouwprojecten, en die de ko mende jaren mogelijk geld vergen, moeten wat haar betreft in de afwe ging worden meegenomen. „Wij hebben geadviseerd een extern zwaargewicht uit de bouwwereld over die risico's te raadplegen." Met betrekking tot het zwembad zou er, wat ABT betreft, ook eens gekeken kunnen worden wat de om liggende plaatsen Bergen op Zoom, Halsteren en Steenbergen te bieden hebben. Van 't Hof: „Investeer de euro's die in het masterplan ge noemd worden voor het verplaatsen van het zwembad in Sint-Maartens dijk, om daar een groter zwembad te bouwen met méér. voorzieningen. En zorg dat De Spetter in zijn huidi ge vorm door kan gaan." Ja zeggen tegen het initiatiefvoorstel leidt vol gens ABT tot een zó grote financië le molensteen om de nek van de ge meente, dat de overige woonkernen naar noodzakelijke vernieuwingen kunnen fluiten. VERVOLG VAN VVV Onder meer de impuls op toeristisch gebied voor Sint-Maartensdijk. On derdeel was ook het opknappen van de Markt in 2009 De monumentale panden en dc pomp kwamen door dc herinrichting beter tot hun recht. In datzelfde jaar opende hotel Kom! haar deuren, een jaar later kwam er een tweede logement, hotel-restau rant Het Raedthuys. „Beiden met re spect voor het verleden verbouwd. Met de verhuizing van het VVV-kan toor van de Haven naar de Markt, krijgt een derde pand dat voorheen door de gemeente in gebruik is ge weest, een toeristische bestemming." Volgens Van Dis heeft Sint-Maar tensdijk, als een van dc zeventien beschermde stads- en dorpsgezich ten van Zeeland, veel wal de moeite waard is. Hij herinnerde eraan dat prins Philips Willem de eerste Oran je was die in 1558 de heerlijkheid Sint-Maartensdijk in gebruik kreeg. „Zijn nazaten volgden hem daarin, maar geen van hen heeft ooit daad werkelijk in Sint-Maartensdijk ge woond. De rentmeester zorgde voor zijn eigendommen met het kasteel van een redelijk formaat en als wc de tekeningen en schilderijen mogen geloven niet -in de beginjaren - ook een aardig uiterlijk." De maquette van het slot van Frank van Borsele staat in dc Oranjekamer. „De Oran jes brachten wel een bezoek aan het dorp. Zo ook Frcderik Hendrik, één van dc zonen van Willem de Zwij ger. Hij uwde in 1625 met Amalia van Solms, een voormalige hofdame uit een geslacht van oude en verarm de adel." Volgens de wethouder had den ze een gezamenlijk doel: het starten van een hofhouding met 'een allure die het imago van het Haagse paleisleven diep zou wortelen bin nen de Europese heersende stan daard.' Met veel juwelen, mooie pa leizen en goede huwelijken voor hun kinderen.' In 1632 liet de prins het nederhof van het kasteel uitbreiden met een kapel, in 1628 verbouwde hij het gebouw waar nu Het Raedthuys in is geves tigd. Met het nieuwe VVV-kantoor en de Oranjekamer heeft de gemeente er volgens Van Dis een trekpleister bij. Hij overhandigde Lilian Aussems van de VVV een pentekening met al le kerken in de gemeente. En voor voorzitter Jaap Hage van dc Meestoof was er een band met los bladige prenten van Tholen. Hage op zijn beurt had twee pakje thee mee gebracht, Oranjethce, verwijzend naar dc tijdelijke tentoonstelling over thee in de Meestoof en over Oranje, namelijk de vitrine Blik op Oranje, Oranje op blik, gewijd aan Kamer heer en oprichter van het museum in genieur Geuze uit Poortvliet. Na mens de Rabobank bood Piet van Dijke aan Van Dis een cheque van 2500 euro aan voor de inrichting van dc Oranjekamer. Het bedrag komt uit het coöperatief dividend.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 9