GEMEENTE NIEUWS TliOLEN OPENBARE BEKENDMAKINGEN Archief startpunt voor onderzoek naar familie Goense ziet liever plat dak, welstand puntdak Peuters met lammetjes de wei in Donderdag 14 april 2011 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 7 GEMEENTENIEUWS OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN WEEK15 gemeente Tholen -Pk Gemeente maakt gemeentegids voor u en met u FOTOWEDSTRIJD VOOR INWONERS MEER INFORMATIE: MELDPUNT GEMEENTE ACTUALISERING GEMEENTEGIDS TOEKENNEN VAN HUISNUMMERS JONGERENRAADS- VERGADERING IN SCHERPENISSE '-/liAr jeugd www.tholen.nl Uitbreiding woning aan Kadijk in Tholen Te massaal 4 mei herdenking Tholen OPROEP VOOR KRANSLEGGING Tholenderwijs GEMEENTEHUIS OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Telefoon: 0166 66 82 00 E-mail: gemeente@tholen.nl Meldpunt: 0166 66 76 67 Iedere werkdag geopend Van 9.00 uur tot 12.30 uur: vrije inloop van 12.30 uur tot 16.30 uur: hal van het gemeentehuis geopend, dienstverlening op afspraak Avondopenstelling burgerzaken: donderdag 18.00 20.00 uur BURGEMEESTER, WETHOUDER OF GEMEENTERAAD SPREKEN? U bent van harte welkom in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat: 0166 - 66 83 30: voor de burgemeester 0166 66 83 86: voor een van de wethouders Wanneer u iets met (een lid van) de gemeenteraad wilt bespreken, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie: 0166 - 66 83 50. ~U Tö Heeft u recent een mooie foto gemaakt van een prachtig Thools landschap? Of gaat u op korte termijn nog foto's maken van bijvoorbeeld een typisch Thools evenement? En wilt u andere Thoolse inwoners graag mee laten genieten van uw foto? Dat kan. Dit jaar maakt de gemeente de gemeentgids voor u en met u. De gemeente organiseert een fotowedstrijd voor haar inwoners, waarbij de mooiste foto's een plaats krijgen in de gemeentegids. Bovendien worden de drie beste foto's beloond met een waardebon. Nummer 1 krijgt 75, nummer 2 50 en nummer 3 25. Akse Media, de uitgever van de gemeentegids, stelt de waardebonnen ter beschikking. Tot 13 mei 2011 kunt u de foto's mailen naar fotowedstrijdtholen@gmail.eom. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden! Kijk voor de wedstrijdvoorwaarden op www.tholen.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het cluster Communicatie, telefoon 0166 668210. OP WWW.THOLEN.NL: Bouwkavels Stadszicht II Stopzetten Spelotheek 0166-667667 Vanaf 19.15 uur Vanaf 19.45 tot ongeveer 20.00 uur Even vóór 20.00 uur Van 20.00 uur tot 20.02 uur 20.02 uur 20.05 uur 20.10 uur Aansluitend Leden van het korps Nationale Reserve betrekken de dodenwacht bij het monument Koninklijke Muziekvereniging Concordia speelt een aantal koralen Klinkt het 'Taptoe-signaal' Wordt twee minuten stilte in acht wordt genomen Zingen eerste couplet van het Wilhelmus Toespraak van burgemeester Nuis Kranslegging Zangkoor brengt liederen ten gehore Oproep kranslegging De gemeente roept inwoners, verenigingen of instanties dié bloemen/kransen willen leggen op om dit vooraf aan te geven bij de ge meente Tholen. Op deze manier zijn wij tijdig in het bezit van uw gegevens, die wij verwerken in de lijst met af te roepen namen. Wilt u bloemen of een krans leggen, dan kunt u uw gegevens mailen naar voorlichting@tholen.nl, t.a.v. mevrouw M. Teeuw of via telefoon nummer 0166-668388. Wij verzoeken u vriendelijk om uiterlijk 22 april 2011 uw gegevens door te geven. Uiteraard kunt u ook na de plechtigheid in stilte uw bloemen/krans leggen.' Akse Media, het bedrijf dat de gemeentegids van de gemeente Tholen verzorgt, is bezig met het actualiseren van de contactgegevens in de gemeentegids. Aan iedereen die een e- mailadres in de vermelding heeft, is een automatische mailing toegezonden. U kunt hierop reageren, maar u kunt ook via internet de gegevens naar uw wens aanpassen. Overige adressen worden in de komende weken telefonisch door Akse Media benaderd of ontvan gen een brief. Mocht u wijzigingen door willen geven, of uw vereniging/instelling toevoegen aan de lijst, dan kan dat aan Akse Media. Doorgeven van contactgegevens kan tot 27 mei! Email: redactie@aksemedia.nl Telefonisch: 0223-673010 (redactie) Schriftelijk: Akse Media (t.a.v. gemeentegids Tholen), Postbus 6033, 1780 KA Den Helder. 190 eigenaren van panden in Sint-Maartensdijk en Stavenisse krijgen in week 15 een brief van de gemeente. In deze brief is het huisnummer vermeld van hun pand, bijvoor beeld garageboxen of losstaande schuren. Dit gebeurt in het kader van de landelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Op grond van deze wet is het noodzakelijk dat deze panden een huisnummer krijgen. Voor meer informatie kunt u de website www. tholen.nl of www.bag.vrom.nl raadplegen. De jongerenraad (Joth) vergadert op 19 april 2011 in dorpshuis "Holland Huis" te Scherpenisse. De vergadering begint om 19.30 uur. De agenda is te vinden op www.jonge- renraadtholen.nl forijjnronorganlsatle Tholen <M» tl WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT WABO Ingekomen aanvragen omgevingsvergun ning Burgemeester en wethouders van de ge meente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevings vergunning hebben ontvangen: Poortvliet - Noordstraat 6: het veran deren van de voorgevel (ontvangen op 31 maart 2011) Poortvliet - Julianastraat 1: het kappen van een boom (ontvangen op 5 april 2011) Stavenisse - Wilhelminastraat 41: het aanbrengen van gevelbekleding (ontvan gen op 4 april 2011) De ingediende aanvragen liggen niet ter in zage en hiertegen kan nog geen bezwaar gemaakt worden. Welstandscommissie De welstandscommissie vergadert iedere maandag in de even weken vanaf 09:30 uur in het gemeentehuis van Tholen. De agenda ligt op de donderdag en vrijdag voorafgaand aan de vergadering ter inzage in de publieke leesruimte van het gemeen tehuis. De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is openbaar. De be handeling van de vooroverlegplannen is niet openbaar. Beschikkingen omgevingsvergunningen Reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van de ge meente Tholen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Oud-Vossemeer - Langeweg 3: het bou wen van een opslagloods (verzonden op 5 april 2011) Poortvliet - Paasdijkweg 19: het bou wen van een loods (verzonden op 7 april 2011) Poortvliet - Stoofstraat 60a: het bouwen van een tuinhuis (verzonden op 8 april 2011) Scherpenisse Wilhelminastraat 5: het bouwen van een erker (verzonden op 7 april 2011) Sint Philipsland - Krabbenkreekstraat 4: het verbouwen van een woning (verzon den op 8 april 2011) Sint Philipsland - Commandostraat 6: - het verwijderen van asbestgolfplaten van het dak van een schuur (verzonden op 8 april 2011) Sint-Annaland F.M.Boogaardweg 17:"het verbouwen van een aula (verzonden op 7 april 2011) Tholen - Koningin Julianastraat 45: het plaatsen van een carport (verzonden op 4 april 2011) Tholen - Koningin Julianastraat 72: het verbouwen van de woning (verzonden op 4 april 2011) Tholen - Lorentzweg 8 - het bouwen van een bedrijfsloods (verzonden op 7 april 2011) Tholen - Kettingdijk 4: het aanleggen van een in- en uitrit (verzonden op 7 april 2011) Tholen - Ondernemersweg 12: het plaat sen van een hekwerk vlaggenmast (ver zonden op 7 april 2011) Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemoti veerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het - -r bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethou ders van de gemeente Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, tele foonnummer 0166-668260. Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningen- rechter van de Rechtbank Middelburg, sec tor Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. BOUWEN Verleende bouwvergunningen Tholen Slabbecoornweg 31 - 33: het op richten van een bedrijfshal en uitbreiding van een bestaande bedrijfshal (verzon den op 4 april 2011) Volgens de algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen een verleende vergunning bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden aan de aanvrager schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethou ders van Tholen. Voor informatie over de mogelijkheid be zwaar te maken kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handha ving, telefoon 0166-668200. WET MILIEUBEHEER Wet milieubeheer kennisgeving Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij de volgende meldin gen ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activitei- tenbesluit) hebben ontvangen van: Recreatiebedrijf De Schakel, Veerweg 9 te Tholen; Rederij NV van Maerlant en rederij NV Ar- timon, p/a Ten Ankerweg 42 te Tholen; Firma Van Trier B.V., Lorentzweg 2 te Tho len; Het Entrepot BVBA. Oesterdam 3 te Tho len; W.M.N. Smits, Keetenweg 2 te Stavenisse. Bovengenoemde meldingen liggen met in gang van 15 april 2011 gedurende vier we ken ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen van 08.30 uur tot 16.30 uur (indien tussen 12.30 en 16.30 uur een toelichting wordt gewenst dient daarvoor een afspraak te worden gemaakt, telefoonnummer 0166- 668277). Voor inlichtingen over een en ander kunt u tijdens kantooruren bellen naar de sec tor Vergunningen en Handhaving, telefoon 0166-668277. OPENBARE BEKENDMAKINGEN Bekendmaking De directeur van de sector Ruimte van de gemeente Tholen maakt, namens het col lege van burgemeester en wethouders van die gemeente, ter voldoening aan het be paalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat met ingang van 6 april 2011 de heer drs. K. de Lange, technisch medewerker bodem, als toezicht houder ex artikel 5.10 lid 3 van de Wet al gemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 95 van de Wet bodembescherming en artikel 18.1b van de Wet milieubeheer binnen zijn ambtsgebied is aangewezen. VERVOLG VAN HEEMKUNDE Algemeen adjunct Henk Geluk keek terug op de afgelopen periode. Hij memoreerde onder meer het samen stellen van een boek over de Tweede Wereldoorlog in Tholen, en de vie ring van het eerste lustrum. Geluk bood Blaas als blijk van waardering een pen met inscriptie en een cadeau bon aan; voor zijn vrouw waren er bloemen. Een voorstel vanuit de ver gadering om Wally Blaas het erelid maatschap te verlenen, werd door de zaal met instemmend applaus be groet. De zeventigjarige Tholenaar is daarmee het eerste erelid van de heemkundekring. Tevoren was Jaap Bout bij acclamatie in het bestuur be noemd, en waren secretaris Kees de Koning en de leden Henk Geluk en Kees Fase herbenoemd. De vergade ring stemde met algemene stemmen in met een 'update' van de vereni gingsstatuten, en met de benoeming van Flip de Rijke in de kascommissie in de plaats van Ron Wiel inga. Na de pauze hield Gerard Smallegange een onderhoudende dialezing over (Thoolse) boerderijnamen. Antwoord op vragen bij gratis genealogisch spreekuur Wie altijd al eens meer heeft willen weten over zijn of haar Thoolse voorouders, krijgt nu de kans. Op donderdagavond 21 april is er de ge legenheid om kennis op te doen in het gemeentearchief in Tholen. Be ginners krijgen uitleg waar en hoe te zoeken tijdens een genealogisch spreekuur, tussen zeven en negen uur. In de studiezaal, gevestigd in de hal Van het gemeentehuis, kunnen be zoekers terecht bij medewerkers en vrijwilligers van het archief, en bij bestuursleden van de afdeling Zee land van de Nederlandse Genealogi sche Vereniging. Genealogie, zo heet de hobby van het onderzoek doen naar je voorouders. Wat voor bron nen zijn er waarin informatie is te vinden, hoe kun je ze raadplegen, en hoe kun je je gegevens verwerken. Op allerhande vragen is antwoord te krijgen. Indexen op bronnen kunnen ingezier worden. Ook op internet is inmiddels het nodige te vinden. Het is op het genealogisch spreekuur mo gelijk om websites te bekijken (zo zijn bij het Centraal Bureau voor Ge nealogie tienduizenden familicad- vertenties te vinden), en uitleg te krijgen over de genealogische data base Isis. Computerprogramma's om familiegegevens te verwerken - voor een stamboom of kwartierstaat - zijn bijvoorbeeld Aldfaer en GensData Pro. Ook daarmee-kan kennis ge maakt worden. Het motto van het ge nealogisch spreekuur, dat gratis is, is: Vooroudf -s komen tot leven. Wordt het een puntdak of een plat dak? Dat is de vraag na de discussie tussen de welstandscommissie en agrariër A. Goense die een stuk aan zijn woning aan de Kadijk 22 wil bouwen. Goense diende een ontwerp in voor een uitbouw met een plat dak, maar voorzitter M. Onrust van de commissie vond het niet passend. Hij stelde voor om de uitbreiding 'af te maken' ipct een puntdak. „In het begin hadden we dat ook op te kening gezet, maar we vonden dat lelijk", legde Goense uit die samen met zijn bouwkundig ontwerper A. van der Spek het plan kwam toe lichten. „De bestaande woning is echt een oud huis, gebouwd rond 1600. Die identiteit willen we be houden. Daarom willen we echt een bijgebouw, met zwarte planken en wat lager houden dan de woning." Volgens Goense was er nog een re den om het zo te doen. Bij een punt dak zou het bouwvolume een grens overschrijden waardoor er een wij ziging van het bestemmingsplan moet worden aangevraagd. Boven dien zou het puntdak volgens hem boven het dak van de woning uitste ken. Maar volgens Onrust was een punt dak de enige oplossing om 'binnen de karakteristiek van de woning te blijven.' Om met het puntdak niet boven de bestaande woning uit te komen, zou de uitbouw iets smaller gemaakt kunnen worden, meende O-rust. Als het vijftig centimeter onder de nok blijft van de woning, zou dat het beste zijn. Volgens zijn collega T. Jansen zou het gereali seerd kunnen worden door de goot lager aan te zetten. „Het heeft niet veel te zijn." Maar Van der Spek vreesde dat er dan te weinig ruimte overblijft om aan het programma van Goense, voor een kantoor beneden en een badkamer boven, te voldoen. Vol gens de voorzitter kon het wel door de indeling een kwartslag te draai- Ambtenaar M. Jongenelen lichtte toe dat de voorgestelde oplossing van de commissie past binnen de re gels voor vrijstelling. Goense zei echter bang te zijn dat de uitbrei ding te massaal wordt. Ook Van der Spek vond dat de verhoudingen dan niet meer kloppen. Goense zei het ook niet mooi te vinden, maar vol gens de welstand was het de enige oplossing. De aanvrager zou zich samen met zijn ontwerper gaan be raden op het advies. De lente is weer in het land, de bloemetjes schieten de grond uit, de winterjas kan even op de kap stok blijven. En de peuters van peuterspeelzaal Olleke Bolleke uit Sint-Annaland genieten er van mee tijdens het bezoek aan de lammetjes en kalfjes aan de Wei- hoekseweg bij de families De Boer en Van de Klooster. Cas van Poortvliet, 2,5 jaar, is hele maal niet bang voor dieren. Hij aait de kaltjcs in de stal bij Theo en Di- ny van de Klooster alsof het huis dieren zijn. En buiten op de dijk geeft hij een lammetje een fles melk alsof hij niet anders gewend is. Zijn moeder vertelt dat ze vaak samen naar de schaapjes gaan kijken aan de dijk bij de haven in het dorp. Maar ook dat ze regelmatig naar de kinderboerderij gaan in Spijkenisse waar ze heeft gewerkt. Niet alle kinderen zijn zo dapper. De kalfjes, vier, vijf weken oud, zijn wel klein vergeleken met hun moe der, maar wel even hoog of zelfs ho ger dan de jongens en de meisjes. Het zijn Belgische blauwen, dikbil. De meeste kinderen blijven veilig in de buurt van hun moeder. De kalfjes voelen zacht en warm aan. De mccsten laten zich aaien, maar als het even kant zien er een paar kans terug te rennen naar hun moeder. Van de Klooster heeft nu tien kalf jes, maar er zijn er nog zes onder weg, zegt hij. De meeste worden ge boren met de keizersnee. Pax Jansen heeft zijn blauwe overall aan en is gek op de dieren. Hij zoent de kalf jes. Buiten staal de vader van de aaibare dieren, een kolos van een stier. Na Cas van Poortvliet geeft een lammetje de fles onder toeziend ook van schapenhouder Jan de Boer. poleon heet hij. Van de Klooster lokt het dier met aardappelen uit de wei richting de stal. Het enorme beest komt kalmpjes aangelopen. Hij oogt mak en mag 'gekamd' wor den. Juf Judith van der Vlies pakt een grashark en borstelt Napoleon. Het beest laat het zich welgevallen. Op de dijk tegenover het bedrijf van de koeienboer, lopen de schapen en lammetjes van Jan de Boer. De kin deren mogen ze de fles geven. De dieren hebben er de ruimte en hier is het gevoel van de lente optimaal: zonnig en zacht, tussen de wollige lammetjes. De peuters van Olleke Bolleke bezoeken in twee groepen de boeren. Een keer met vijftien kin deren en een keer met zestien kinde ren met hun moeder, samen met juf Judith en juf Anita de Ruiter. V Ook dit jaar organiseert de gemeente Tho len in samenwerking met het 4 mei Comité de officiële 4 mei herdenking in het wandel park nabij de Vossemeersepoort te Tholen. Tijdens de Nationale Herdenking herden ken wij allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Alle inwoners van de gemeente Tholen, jong en oud, worden uitgenodigd om deze plechtig heid bij te wonen. Het kransleggen vindt op afroep plaats en er wordt gebruik gemaakt van een geluids installatie. Het programma van de 4 mei herdenking 2011 ziet er als volgt uit:

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 7