165 Tholenaren snijden lamsoren Beroerte heeft gevolgen voor hele gezin 'Je kan hier in principe alles, behalve raket naar maan sturen' www.ardikeukens.nl Open dag bij EquiMio 'Met een kruis ben je gezakt' Ervaringen delen op eerste CVA-bijeenkomst in Tholen Niel Jansen vindt Tholen boordevol goede ideeën en kennis Parochiereis naar Trier en België Joop en Jessica in Vossenkuil Huldiging voor Zeeland Sharks Donderdag 14 april 2011 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 5 IJzeren wilskracht Zeeland in landelijk rampensysteem Bij Anna Jacobapolder meeste schor 165 inwoners uit de gemeente Tholen mogen lamsoren en zeekraal gaan snijden. Het hadden er nog meer kun nen zijn, maar van 5 inwoners werd de aanvraag te laat ontvangen. Totaal 33 inwoners van de gemeente Tholen vielen bij de loting buiten de boot. Zij kunnen volgend jaar een nieuwe kans wagen. De oudste zeegroentesnij der is een 83-jarige Fluplander, die twee 79-jarige inwo ners van Tholen en Poortvliet voorblijft. Ook de jongste snijder van 25 jaar komt uit Sint-Philipsland. Sint-Annaland Het steunpunt mantelzorg organiseerde zaterdag samen met zorgcentrum de Schutse en de Stichting voor Regio nale Zorgverlening (Ten Anker) een bijeenkomst over het onderwerp beroerte. Belangstellenden kregen infor matie, konden vragen stellen en ervaringen uitwisselen. Ongeveer 41.000 inwoners in Nederland krijgen jaarlijks voor de eerste keer met dit fenomeen te maken en van de gevolgen ervan wordt niemand blij. Ingrijpend Niet gesloten Jezelf verkopen Kenniseconomie Kroegentocht Thools DNA Hij tilde zich een ongeluk om zijn voorwerp mee te ne men naar de bijeenkomst om het Thools DNA te bepa len. Een knalgele ideeënbus, eigendom van de Jongeren raad Tholen (Joth). „Ik dacht dat dat ding van lichter materiaal was, maar het is van metaal en weegt als lood." Niel Jansen (20) uit Tholen heeft ermee willen uitbeel den dat Tholenaren boordevol ideeën zitten. „Ook goede ideeën en er wordt vaak ook wat mee gedaan." Naam: V/e/ JasiSest Leeftijd: zoj&v- Geboorteplaats: TT/o/s/? Woonplaats: 7?7o/é?/7 gonnen. Want als je als toeschouwer hoort wat de families die worden getrof fen meemaken, dan schaam je je dat je je druk maakt over een par keerbon. Over de overhangende tak van je buurman of over die onvol doende voor biologie van je zoon. Een ingrijpend onderwerp noemde Joost Zielstra de bijeenkomst die vier maal per jaar wordt gehouden en waarvan zaterdag de aftrap was. Hij hoopt dat deelnemers op die middagen iets voor elkaar kunnen betekenen. Het gezelschap zit in een kring aan een aantal tafels. Naast de projec tor zit Ressi Botteram. psychologe, die over het fenomeen CVA de no dige achtergrondinformatie zal ver strekken en die informatie verdui delijkt met lichtbeelden. Maar eerst dient het gezelschap zich even voor te stellen. Een forse kerel, in de bloei van zijn leven bijt de spits af. Op het oog is er niets aan hem te zien. Toch is hij getrof fen door een CVA en heeft moeite met spreken. Vooral als hij moe is. Naast hem zit zijn vrouw. Ze helpt en steunt hem waar ze maar kan. Naast haar zitten een moeder en haar dochter. Dochter steunt de moeder die het met de beroerte van haar man zichtbaar moeilijk heeft. Uit haar verhaal blijkt dat haar man niet meer de man is die hij was. Zijn geheugen is aangetast en spre ken gaat heel moeizaam. Ergothe rapie leverde wel iets op. maar lo gopedie, het weer leren spreken, helpt niet veel. „De communicatie gaat heel moeilijk", vertelt ze openhartig. „Soms hoor je een paar woordjes Dan zoek je daarin de bruikbare tekst en probeer je te snappen wat hij bedoelt." Toch is het al iets verbeterd na het infarct in januari van dit jaar. „Hij kon eerst een paar weken helemaal niet praten. Een woordenboek erbij had niet zoveel zin, want hij kon niets opzoeken." Ervaringen van anderen leren moe der en dochter dat ze de moed niet moeten verliezen. Dat blijkt uit een verhaal van een man die in 2002 door een beroerte werd getroffen. Hij had de hele dag lekker gewerkt, maar voelde zich 's avonds niet lekker. Hij belde de huisartsenpost en zei dat hij een zere arm had ge kregen. Daar namen ze de zaak niet zo ernstig en verwezen hem naar de eigen huisarts. Die maakte korte metten en uiteindelijk belandde de man in het ziekenhuis. Linkszijdig volkomen verlamd. IJzeren wils kracht en heel veel hulp van zijn vrouw, zorgden er voor dat hij - zij het met beugels - weer kan lopen en ook regelmatig kan gaan zwem men. Hulp van het gezin is onmis baar. Niet alleen van zijn vrouw, maar ook zijn kinderen en klein kinderen zijn de reden dal hij er zo goed mogelijk bovenop wil komen. Een tachtiger kreeg in december 2002 last van een doof gevoel in zijn lichaam. Medisch gezien snap te niemand wat hij mankeerde. Ook de huisarts niet. De man werd uit eindelijk zo stijf als een plank en een deel van zijn lichaam begon te bibberen. Hij werd doorverwezen naar een neuroloog. Die consta teerde dat hij een beroerte had ge had. Zijn vrouw helpt zoveel mo gelijk, maar heeft in verband met gezondheidsklachten ook haar be perkingen. Ressi Botteram heeft voor alle pro blemen geen oplossing. Ze beaamt de narigheid waar patiënten en huisgenoten tegenop lopen en legt o.a. het verschil tussen een herse ninfarct en een hersenbloeding uit. Daarnaast geeft ze aan wat mensen het beste kunnen doen en wat ze het beste kunnen laten. Het CVA-trefpunt heeft dat alle maal in een boekje samengevat en heeft data geprikt voor de volgende bijeenkomsten. Zaterdag 2 juli in zorgcentrum De Schutse in Sint- Annaland. Zaterdag 24 september in zorgcentrum Ten Anker in Tho- len en op 26 november wederom in de Schutse. Wie meer wil weten, kan terecht bij Jacqueline Heijboer 0166-668315 of via mantelzorg- vrijwilligers® tholen.nl Als er weer zo'n incident is als de 'pindabrand' in Sint-Maartensdijk of de brand bij Chemicpak in Moer dijk wordt de informatie via een landelijk crisismanagementsysteem (LCMS) uitgewisseld. De Veilig heidsregio Zeeland heeft zich sinds deze maand bij dat systeem aange sloten. Door dit systeem is bij op- schaling informatie direct voor de gehele rampenbestrijdingsorganisa tie beschikbaar. Hierdoor ontstaan een gezamenlijk actueel beeld van het incident voor de brandweer, po litic, geneeskundige diensten en ge meenten. Zo kunnen zij beter be sluiten nemen en communiceren naar de burgers. De meeste toegewezen vergunningen zijn in Sint-Annaland gevallen: 39, gevolgd door 33 inwoners van Tho len, 29 van Sint-Maartensdijk, 25 van Sint Philipsland, 14 uit Scherpe nisse, 11 uit Oud-Vosscmccr, 7 uit Poortvliet, 5 uit Stavenisse en 2 uit Anna Jacobapolder. Voor het snijden van zeegroenten is vergunning nodig van de provincie Zeeland op grond van de Natuurbe schermingswet. De schorren liggen in het Natura 2000-gcbicd Ooster- schelde. Sinds 1 oktober 2005 is het college van gedeputeerde staten be voegd gezag voor het snijden van zeegroenten. Vanaf dinsdag 8 tot en met vrijdag 11 februari lagen de formulieren voor het aanvragen van een vergun ning bij de publieksbalie van de ge meenten rondom de Oosterscheldc. Door middel van een advertentie in de Eendrachtbode had de provincie dat aangekondigd. Op 15 februari moesten de aanvragen binnen zijn, waarna de volgorde van behandeling door middel van loting werd be paald. Twee inwoners van Oud-Vos- semeer en 1 uit Tholen, Sint-Maar tensdijk en Scherpenisse waren te laat. Omdat er in heel Zeeland veel meer liefhebbers dan vergunningen waren, vielen er 33 Tholenaren af. Onder hen 11 inwoners van Sint-Maartens dijk, 4 uit Tholen, Oud-Vossemeer, Sint-Annaland en Scherpenisse, 3 uit Sint Philipsland, 2 uit Poortvliet en 1 uit Stavenisse. De meeste lamsoren en zeekraal is te vinden op de schorren bij Anna Jaco bapolder. De provincie heeft 58 ver gunningen uitgegeven voor Anna Ja cobapolder West en 48 vergunningen voor Anna Jacobapolder Oost. In dat laatste gebied mag overigens geen enkele Anna Jacobiaan zelf zee groenten snijden. Wel 11 Fluplan- ders, 8 inwoners van Tholen, 6 uit zowel Sint-Maartensdijk als Scher penisse, 5 Vössemeerders, 2 inwo ners van Poortvliet en 5 van buiten de gemeente Tholen. In Anna Jaco bapolder West gaf de provincie 58 vergunningen uit. Dertien inwoners van Sint Philipsland, 11 uit Tholen, 8 uil Sint-Annaland en Sint-Maartens dijk, 5 uit Scherpenisse, 2 uit Oud- Vossemccr, Poortvliet en Anna Jaco bapolder en nog eens 7 mensen van buiten de gemeente-Tholen. Op de schorren bij Sint-Annaland zijn 50 vergunningen toegekend: 13 aan Sint-Annalandcrs, 6 aan inwo ners van Sint-Maartensdijk, 3 uit Oud-Vossemeer en Stavenisse, 2 uit Poortvliet, 1 uit Scherpenisse en Sint Philipsland, alsmede 2 aan mensen van buiten het eiland. Sommige Tholenaren moeten nog een eind verder rijden om de lams oren en zeekraal op hun bord te krij gen. Naar Rattekaai West bijvoor beeld, waar 66 vergunningen zijn uitgegeven: 9 aan inwoners van Tho len, 8 uit Sint-Maartensdijk, 2 uit Sint-Annaland, 1 uit Poortvliet, Scherpenisse, Oud-Vossemeer en Stavenisse. Naar het schor van Via- ne, waar 35 vergunningen zijn toege kend, mogen 1 inwoners van Anna Jacobapolder, Sint Philipsland en Stavenisse. Het kleinste schor - 't Stelletje bij Zierikzee - heeft maar 10 vergunningen en daar mag geen enkele Tholenaar gaan snijden. Bezoekers aan de voorlichtingsbijeenkomst over herseninfarcten in Dalemhof in Tholen. Naast een aantal deskundigen wa ren circa zeven inwoners van de gemeente Tholen naar de informa tiemiddag in Dalcmhof in Tholen toegekomen. Mensen die zelf door een beroerte zijn getroffen en fami lieleden. Vrijwel allemaal met een doel voor ogen: Nagaan wat de mogelijkheden na zo'n beroerte nog zijn. Daarnaast is het volgens de des kundigen doorgaans prettig om te ervaren dat je met je verdriet niet alleen staat. Horen dat er nog mo gelijkheden zijn om uit dat zwarte gat te komen, waar je allemaal bent ingevallen. En niet alleen de gene die het noodlot op zijn of haar pad tegenkwam, maar ook de echtgeno(o)t(c) en de kinderen. Allemaal krijgen ze te maken met een huisgenoot die eerst alles nog kon en nu volkomen afhankelijk is van hulp. Soms in wat mindere mate, maar, zoals een van de des kundigen het uitdrukte: „Het wordt nooit meer zo, zoals het ge weest is." Joost Zielstra, vestigingslcidcr van Ten Anker en Dalemhof. toonde zich verheugd dat dit soort bijeen komsten zich niet beperken tol Zierikzee, Goes en Middelburg, maar dat nu ook in Tholen met voorlichting over wat in vakkrin gen een CVA wordt genoemd (Cc- rebro Vasculair Accident) is be- Opleidingsinstituut EQuiMio, waar therapie met behulp van paarden wordt gegeven, houdt zaterdag van tien tot vier uur een open dag. Naast het onder cle aandacht bren gen van de activiteiten van de zorg boerderij worden alle andere afde lingen van EQuiMio gepresenteerd aan de Annavosdijk 6 in Sint-An naland. In het afgelopen jaar heeft de zorgboerderij ongeveer twintig deelnemers begeleid bij hun per soonlijke ontwikkeling. Een aantal van de deelnemers heeft aangebo den om de door hen opgedane er varingen te delen op de open dag. Zij gaan in de nieuwe workshop ruimte De Tipi met de bezoekers in gesprek. Alle bezoekers aan de zorgboerde rij kunnen deelnemen aan mini- workshops zoals Paard als Spiegel, Paarden Kracht en het proefproject Zelfervaring voor ouders. Daar naast is er een ruim aanbod van de monstraties Natural Horsemanship en Centered Riding. Er wordt een lezing gehouden naar aanleiding van een HBO-afstudecrondcrzock getiteld Een label en dan?. Voor kinderen zijn er activiteiten als schminken, ponyrijden en ko ken op een kampvuur. In het stro dorp is een hapje en een drankje verkrijgbaar en tevens informatie over de activiteiten van EQuiMio inclusief toelichting van MEE Zee land over wet- en regelgeving. Er zijn dierbenodigdheden te koop en er is een expositie van Liesbcth Romeijn. Troubadour Joop Visser, vroeger bekend onder de naam Jaap Fi scher, komt zaterdag samen met Jessica van Noord optreden in Oud-Vossemeer met hun onna volgbaar grappige liedjes, lieflijk gezongen, maar o zo venijnig. Alle mogelijke onderwerpen uit het da gelijks leven en uit de actualiteit worden van schitterend commen taar voorzien. Modieuze verschijn selen worden genadeloos te kijk gezet in liedjes. Therapeuten, ma nagers, politici, fundamentalisten en andere gezichtsbepalende types uit de maatschappij krijgen ervan langs. Prachtig zijn ook de droogkomi sche teksten tussen de liedjes door. Het wordt een enerverende avond met hoogtepunten uit het repertoi re en gloednieuwe nummers van onder andere hun derde cd. Actu eel en poëtisch bezingen Joop en Jessica in het Nederlands de maat schappij, inclusief het gedicht 'Thuiskecr in Zeeland' van Hans Warren. Na de paiizc houdt het duo een verzoeknummerservice, een Zeeuwse serie en meezingers. Het optreden is zaterdagavond om kwart over acht in De Vossenkuil. Kaarten zijn vooraf verkrijgbaar via de website www.stichtinguil- optholen.nl en 's avonds bij de in gang van de zaal. Niel is vice-voorzitter van de Joth en uitgenodigd als lid van die raad. Ze konden kiezen wie er wilde gaan. Naast hem, is ook voorzitter Annet Vroegop uit Stavenisse ge gaan. Hij is niet perse gegaan van uit zijn functie in de jongerenraad. „Het leek mij sowieso wel leuk om te gaan." Daarmee was hij de jong ste deelnemer aan de bijeenkomst. Ook hij, als Joth-lid, bruist van de ideeën en uit ze dan ook. Maar hij vindt dat ook een verdienste van de gemeente. „De gemeente vraagt mensen ook om mee te denken. Ik denk dat er daarom ook zo'n goede jongerenraad is. Ze staan heel erg open voor onze inbreng." Niel vindt dat die houding er ook is naar ondernemers. Die worden ge stimuleerd om zich te laten horen bij de gemeente. Ook wordt daarin volgens Niel ook goed samenge werkt met het ten uitvoering bren gen van ideeën. „Ik heb het gevoel dat het aandragen van ideeën en het uitvoeren ervan op Tholen veel sterker uit de verf komt dan op an dere plekken. Daar is voor mijn idee meer strijd, terwijl er hier meer wordt samengewerkt." Hij denkt dat dal zou kunnen ko men door de Thoolse eigenheid, naast hard werken is dat volgens hem ook gemoedelijkheid. „De mensen gaan hier respectvol ,ct el kaar om. Ergens anders worden dingen vaak wat harder gezegd dan hier, maar er heerst hier geen schroom om iets te zeggen." Ook vindt Niel dat in Tholen de tijd niet stil staat. „We lopen in best veel dingen vooruit in vergeleken met andere plekken. Niet alleen in duurzaamheid. Dat is best iets om I trots op te zijn. Iets datje mee kunt nemen ter promotie van Tholen." Dal heeft hij verteld op de bijeen komst. Maar hij heeft ook meege daan aan de discussie die ontstond. „Er werd verteld dat Tholen als ge sloten overkomt op buitenstaan ders. Maar ik vind juist dat Tholen open is en naar buiten toe gericht. We verdienen de boterham over de brug. Ik vind dat idee van Tholen als gesloten gemeente een indruk die Tholen geen recht toedoet. Het is geen rechtmatig vooroordeel." Hoe de gemeente dat zou kunnen wegwerken, heeft Niel niet direct een oplossing voor. „Je laat al zien dat je open bent als je mensen gaat benaderen om hier te komen." En dan heeft hij het niet zozeer over toerisme, maar over bedrijven. Want ondernemers aantrekken lukt de gemeente volgens Niel wel heel goed. Nu zou er een stapje verder moeten worden gegaan om ook be zoekers aan te trekken. De Tholenaar heeft sinds een half jaar zijn mbo-diploma vestigings manager groothandel op zak en weet daardoor goed hoe je je eigen waren kunt aanprijzen. De gemeen te moet dat volgens hem ook doen. „Je moetje 'unique selling points' aanwijzen. Je hebt als Tholen wel iets unieks waarmee je jezelf kunt verkopen. Al dat water en al die ou de dingen in de stad. Daar kun je genoeg mee doen. Maar ik denk dat als je nieuwe dingen naar Tholen trekt, je daar ook je voordeel uit kunt halen." Zo vindt Niel het een goed idee als er elke' zaterdag een zomermarkt wordt gehouden naar het idee van inwoonster Sarien Bout-Sakko. Dat 1 is volgens hem een manier om leef baarheid in de kernen te stimuleren. Maar de gemeente zou wat hem be treft ook meer kunnen benadrukken dat er in Tholen goed kan worden gewinkeld, zodat er niet steeds over de brug wordt gekeken, maar dat er juist mensen worden aangetrokken. „Dan geef je winkels ook de kans een bestaan op te bouwen. Door aan te geven dat je iets unieks hebt te bicden kun je naast bedrijven ook winkels naar Tholen halen." Niel richt zich in het bedrijf van zijn vader en zijn ooms, Jansen Tholen b.v., op de verkoop van kunststof, onderdeel van de jongste bedrijfstak, het Plasticentrum. „Ik probeer de kunststofafdeling van de grond te trekken door klanten te bezoeken, offertes te maken en het ordertraject af te handelen." Door zijn werk komt hij veel in contact met andere ondernemers. Daardoor weet hij dat er veel ideeën leven, maar ook dat er heel veel kennis is van bepaalde producten en produc tieprocessen. „Je kan hier in princi pe alles, behalve een raket naar de maan sturen." Maar de Thoolse on dernemers werken ook op het ge bied van kennis samen, vindt Niel. „Kijk naar de Dag van de Duur zaamheid die de gemeente elk jaar organiseert. Ondernemers worden daarbij gestimuleerd kennis uit te wisselen. Er worden ook samen werkingsverbanden aangegaan, zo als met gescheiden afval inzame len." Niel denkt dat Tholen ook daarin iets te bieden heeft. „Tholen zou een rolmodel kunnen zijn voor de kenniseconomie in Nederland, leder heeft zijn eigen specialisme en je kunt gebruik maken van el- kaars kennis." Jongeren klagen wel eens dat er te weinig te doen is in Tholen. „Er is wel wat te doen voor jongeren, maar Tholen komt al gauw over als saai. Over de brug gebeurt er meer is de gedachte." Niel is het daar ge deeltelijk mee eens. „Ik kan hier goed mijn ding doen. Ik ga hier ook wel eens uit, maar ik ga ook graag naar Goes omdat je daar meer hebt. Dat is toch leuker. Maar als je meer mensen van buiten gaat aantrekken zal dat denk ik verande ren." Toch is het overal wel gezellig te maken, bewijst Niel. „Als er vrien den van mij langskomen, gaan we meestal wat drinken. Hier op de haven of aan de Markt. Ik heb zelfs een keer een kroegentocht in Tho len gehouden. Zo zie je maar, dat kan overal." Hij geeft toe dat er niet veel cafés zijn, maar wel ge noeg om zo'n ronde te houden. Als hij zijn eigen woonplaats mag om schrijven voor dit artikel, zegt hij: „Het is een mooi oud stadje, dat heel toeristisch kan worden. Er is een mooi haventje en je kunt er leuk eten." De DNA-bijeenkomst past hele maal bij de reden dat Niel bij de jongerenraad is gegaan. „Ik zou Tholen op een aantal gebieden graag wat actiever zien." Hij hoopt dat dat hiermee ook gaat gebeuren op het gebied van leefbaarheid in Tholen. De jongerenraad leek hem een goede leerschool voor een eventuele verdere politieke carriè re, want hij weet nu al dat hij daar in verder wil. al is hij bang dat hij daar later door zijn werk weinig tijd voor zal hebben. „Ik vind het sowieso interessant om te discus siëren en dingen voor elkaar te krij gen." De leden van de Sint Christoffel pa rochie, waartoe de katholieke ker ken in Tholen en Oud-Vossemeer behoren, hebben twee reisjes voor de boeg. Op woensdag 18 mei staat er een dagtocht naar het Belgische bedevaartsoord Meersel-Dreef en Hoogstraten op het programma en van 16 tot en met 19 juni een vier daagse reis naar Trier in Duitsland. De dagtocht vertrekt vanaf Meul- vliet in Tholen. In het klooster van Meersel-Dreef, en bij mooi weer in de kloostertuin, wordt er een eucha ristieviering gehouden onder lei ding van pastor Han Akkermans. Vervolgens is er een lunch en wordt Het team Zeeland Sharks, dat on langs nationaal kampioen werd bij de vmbo-vakwedstrijden Skills Ta lents in Rotterdam, wordt vandaag gehuldigd. George van Heukclom. gedeputeerde van ondermeer on derwijs, verricht vanmiddag tussen twaalf uur en half twee de huldi ging op het Calvijn college in VERVOLG VAN VERKEER In Oud-Vossemeer zijn er 13 posten en dan mag een kind ongeveer 30 strafpunten halen, legt hij uit. „Vcr- keersgevaarlijk gedrag levert een kruis op en dan ben je gezakt. Dat is gedrag waarbij er een ingreep nodig is van de controlepost om een aan rijding te voorkomen." Dat is Raymond Holthuijsen (11) uit groep 7 van De Ark in elk geval niet overkomen. „Als je je gewoon aan de verkeersregels houdt, gaat het goed", zegt hij zelfverzekerd. Zijn klasgenootje Christianne Schot denkt dat ze wel een paar fouten heeft gemaakt. „Bij het voorsorte ren en afslaan heb ik misschien te dicht langs de stoep gereden." Het moeilijkst vond ze de kruising Hof- straat/Cornelis Frankenstraat/Cocn- tjesweg/Kalisbuurt. „Je zag niel echt goed of er een auto aankwam", zegt ze over het punt waar ze van de Hofstraat de Cornelis Frankenstraat moest inrijden. het begijnhof in Hoogstraten be zocht. Bij de reis naar Trier wordt er op de eerste dag in de historische basiliek in Enternach een eucharis tieviering gehouden. Dat gebeurt de volgende dag ook in de Dom van Trier. Ook wordt er een stadswan deling door de oudste stad van Duitsland gehouden en de §int Matthius Abbdijkerk bezocht, waar de relikwieën van apostel Matthias worden bewaard. Op de derde dag zijn er uitstapjes naar Cochem en Maria Laach. En op de terugreis wordt bedevaartsplaats Beauraing in België bezocht waar de Heilige Mis wordt bijgewoond. Krabbendijke. Het team bestaat uit 14 leerlingen, waaronder Anne van Dijkc uit Sint-Annaland en Hanna van de Berge uit Tholen. Ook leerlingen die in de achterlig gende periode een prijs hebben ge wonnen op een regionale of lande lijke wedstrijd worden in het zonnetje gezel. Ad Nijssen is één van de meewer kende ouders. Hij staat op de krui sing Dorpsweg/Patrijzenweg/John F. Kenncdystraat/Vierwindenstraat. Het is de laatste controlepost. Daar komen de kinderen vanaf de Patrij- zenweg en slaan ze rechtsaf de Vier- windenstraat in. Ais ze weer bij het startpunt, de Raadhuisstraat aanko men, hebben ze er ongeveer 3 kilo meter en 20 minuten fietsen op zit ten. Maar Stan van den Berg van de Sint Antoniusschool niet. Hij heeft twee posten, waaronder die van Nijssen gemist, meldt hij tot zijn schrik achteraf. Hij mag gelukkig het laatste stuk alsnog afleggen. Binnen twee uur zijn alle scholen geweest. De uitslag laat nog even op zich wachten, want de vrijwilligers moeten door naar het volgende dorp. Dat is dinsdagmiddag Scher penisse. Sint Philipsland en Anna Jacobapolder waren maandag al ge weest, Tholen was gisteren aan de beurt, vandaag Stavenisse en mor gen Sint-Maartensdijk. Diversiteit, authenticiteit en kwaliteit. Op basis van die drie principes onderzoekt de gemeente Tholen het DNA van Tholen in opdracht van de provincie Zeeland. Foto's, voorwerpen en verhalen zijn hulpmiddelen om de kwalitei ten en kenmerken per Thoolse plaats te bepalen. Daar voor worden twee bijeenkomsten georganiseerd met in woners en andere 'Tholenkenners', in totaal zo'n 30 personen. Wij vragen enkelen van hen in diverse verhalen naar hun 'Tholengevoel'. Niel Jansen toont de ideeënbus van de jongerenraad. omdat hij vindt dat er veel ideeën worden geuit op Tholen en er ook wat mee wordt gedaan. Advertentie I.M. I

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 5