Zeeuwse plattelander onderscheidde zich met klederdracht van stedeling Moerlandjes smullen tijdens reünie van suukerspekken en andijvie met spekjes Medewerker Rabobank Sint-Annaland ontdekt oplichting ruim 3 ton Voorzitter van synode komt naar Poortvliet Bont gezelschap Stavenissenaren met sterke familieband 75 van de 440 recreatiehuizen De Pluimpot voor eigen gebruik Donderdag 14 april 2011 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 3 De Zeeuwse plattelandsbevolking ontwikkelde vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw een groeiend zelf bewustzijn. Ze creëerde een eigen identiteit om zich te onderscheiden van de stedelingen. Dat kwam onder meer tot uitdrukking in de afwijkende kledingstijl. „In hun kleding en sieraden droegen ze het platteland uit. Een duidelijk voorbeeld daarVan is het oorijzer. Oor spronkelijk een beugeltje om de muts vast te zetten, werd dat steeds groter en sierlijker. En gouden exempla ren vervingen het zilver", vertelt de uit Stavenisse af komstige Arno Neele. Oud-Stavenissenaar Arno Neele bestudeert culturele ontwikkeling platteland Hagenaar met vervalst paspoort aangehouden Om de 3 jaar Predikanten Toeristische trekpleister Bevroren brood Oorlog en Ramp Katvanger Eten Elenahof Geschiedenis van Zeeland Aan de koffietafel thuis bij tante Marie van der Jagt- Moerland (81) in Stavenisse is het soms wel even lachen. Zaterdag nam ze deel aan de tweejaarlijkse reünie van de familie en met algemene stemmen werd zij aangewezen als degene die nog het meeste weet van de geschiedenis van het geslacht Moerland. Ds. Ruijgrok naar Hersteld Hervormde Gemeente •- \.2L - v1'1 k_ Arno Neele is zelf geworteld op het Zeeuwse platteland en bezoekt zijn familie in Stavenisse geregeld. Een oplettende medewerker van de Rabobank in Sint-Annaland had de truc meteen in de gaten. Met een vervalst paspoort probeerde een 51- jarige man uit Den Haag een nieuwe pincode voor een bankpas aan te vragen. De baliemedewerker rook onraad toen de donker getinte Suri namer het paspoort van een zekere Harinck overlegde. Deze ontdek king leidde tot een grote oplichtingszaak van ruim 300.000 euro. Als tiener was Arno Neele (33) al geïnteresseerd in geschiedenis. „Mijn opa fietste samen met me naar het gemeentearchief in Sint- Maartensdijk om de familie Neele uit te zoeken. En op de middelbare school vond ik geschiedenis het leukste vak." Hij studeerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, met als specialisme middeleeuwen en stadsgeschiedenis. Zijn afstu deerscriptie ging over de stedelijke functies van Veere in de late mid deleeuwen. Vanaf eind 2005 heeft Neele, als promovendus, aan de Universiteit Utrecht meegewerkt aan een project over de balans tus sen stad en platteland: ontstedelij- king en de opkomst van de agrari sche samenleving. Dat had Zeeland als onderzoeksgebied omdat de ont- stedelijking daar hard toesloeg. De Stavenissenaar, die al een tijd in Amsterdam woont, nam de culture le veranderingen onder de loep. Hij promoveerde onlangs aan de facul teit geesteswetenschappen op de re sultaten van zijn onderzoek. Zijn proefschrift heeft als titel 'De ont dekking van het Zeeuwse platte land; culturele verhoudingen tussen stad en platteland in Zeeland 1750- 1850'. Neele schetst hoe de Zeeuwse ste den in verval raakten en daardoor ontvolkten. Als eerste Zierikzee, in de Frans-Bataafse tijd gevolgd door Middelburg en Vlissingcn. Het ver dwijnen van de Verenigde Oost-In dische Compagnie, van de handel met Engeland en de blokkade van de Schelde leidde tot economische Een voorbeeld van de uitbun dige versiering van de kleder dracht. Een geschiedenis die teruggaat naar de 16e eeuw, maar zover gaan we niet. We beginnen bij enkele stam vaders en moeders en verplaatsen ons naar een klein arbeidershuisje in Stavenisse aan wat toen de Ach terweg heette en later is omgedoopt in Wilhelminastraat. Voor de deur staat ze als klein meis je aan de hand van haar moeder. In het raamkozijn hangt een ventje. „Dat is mijn broer. Die moest bin nenblijven, want die had net zijn been gebroken." Het huisje telt een woonkamer, een keukentje en drie bedsteden. Het optrekje herbergt alles bij elkaar een gezin van twaalf personen. Va der, moeder en tien kinderen. „In die tijd hadden we allemaal grote gezinnen." Een flink aantal daarvan was zater dag naar Stavenisse gereisd om weer eens lekker met elkaar te pra ten, de laatste nieuwtjes uit te wis selen en te informeren naar eikaars gezondheid. De broer van tante Ma rie was uit Haarlem gekomen. Er was familie uit Heerhugowaard en uit Halsteren en de omliggende dor pen. Bij elkaar een bont gezelschap. Nee. De zus van tante Marie van 96 was er niet bij. De geest is nog goed, maar het lichaam weigert af en toe zijn diensten, is de logische verklaring. Want, dat moet gezegd, zegt tante Marie, de familieband is sterk bij Moerland. Haar jongste zoon, Rend van der Jagt (48) had er samen met de nichtjes Liscttc Moerland en Coby van Ham veel werk van gemaakt. „En het was leuk. Alleen moet je het niet te vaak doen. Nu hebben we afgesproken dat we om de drie jaar bij elkaar komen. Dan ben ik 84. Ik hoop dat ik het mag beleven." Want ze weet als geen ander hoe vergankelijk het leven is. Haar moeder overleed toen ze twaalf jaar was. „En ik en de rest van de fami lie missen haar nog altijd." Dat be tekende wel dat tante Marie voor een belangrijk deel de zorgen voor het gezin op zich moest nemen. Ook haar man mist ze enorm. Vijf tien jaar geleden overleed Jacob van der Jagt. Hij nam deel aan de fruitpluk, maar voelde zich 's och tends niet zo lekker. „En 's avonds was hij overleden. Een gebarsten aorta." Met de stamvader ging het bijna net zo. „Mij*i vader heeft tien jaar bij neergang. Aan het begin van de ne gentiende eeuw raakte bijvoorbeeld Middelburg een derde van zijn in woners kwijt. In de periode van ste delijk verval ging het met de land bouw in Zeeland juist goed. Bijvoorbeeld op Schouwen-Duive- land ontstond daardoor een klasse van herenboeren. „Liet men zich in de achttiende eeuw nog voorstaan op de handel als hét imago van Zeeland, zeker in de negentiende eeuw kreeg de elite steeds meer aandacht voor het plat teland", legt Neele uit. Hij ver klaart de belangstelling voor de plattelandscultuur als een zoek tocht naar de Zeeuwse identiteit. „In 1813 was de eenheidsstaat ont staan, de zelfstandige gewesten waren verleden tijd. En daar hoor de een eigen identiteit bij, een beeld om je binnen die staat te on derscheiden." Het idee was dat op het platteland de pure, onbedorven Nederlander was te vinden, terwijl de mensen in de handelssteden wa ren 'bedorven' door invloeden van buitenaf. De stedelijke elite ging zich daarnaast nadrukkelijk be moeien met de bevordering van de landbouw. Neele wijst'op de in vloed van nieuwe denkbeelden over mens en samenleving, en daarmee over stad en platteland, die tegen het einde van de achttien de eeuw in heel Europa ontston den. Het idee van beschaving/ont wikkeling van de mens leidde ertoe dat leesgezelschappen en genoot schappen aan het einde van de achttiende eeuw ook op het Zeeuw se platteland ontstonden, mede dankzij de economische voor spoed. Het initiatief kwam in bijna alle gevallen van predikanten. Tho- len had vanaf 1791 een leesgezel schap, in Oud-Vossemeer en Sint Philipsland bestonden ze in de ja- "ren dertig van de negentiende eeuw. Het is een van de weinige keren dat onze streek in het proef schrift aan bod komt. „Over Tho- lcn is heel weinig literatuur be schikbaar. Dat zou betekenen datje eerst uitvoerig onderzoek zou moe ten doen", legt Neele uit. Hij keek vooral naar twee gebieden in Zeeland: Walcheren en Schou- wcn-Duiveland. Heel verschillende ons ingewoond. Dat ging prima. Al leen, hij werd zondags ziek en 's maandags was hij overleden." Dan wordt het tijd voor wat vrolij kere verhalen en is het lachten ge blazen in het knusse huisje aan de Schoolstraat. Jacob moest van Poortvliet komen, maar bleef af en toe een nachtje slapen. „We sliepen dan samen op de zolder. Nou, dan snap je het wel, hc. Het gevolg was dat Jacob en ik moesten trouwen: Trouwens, mijn broers en zussen moesten bijna allemaal snel trou wen, want voorbehoedsmiddelen waren toen nog zeldzaam." Herinneringen heeft ze ook, net als de meeste reünisten, aan de buurt waar ze woonde. Aan de boeren en aan de landarbeiders. Vader Van der Jagt was landarbeider. „Er was geen geld voor een fiets. Dus moest hij lopend naar zijn werk. Een half uur. En koud dat het soms was. Maar geloof niet dat een boer toe stemming gaf om zijn knapzak even in de keuken te leggen. Nee. Alles en iedereen moest buiten blijven. Als hij dan 's middags wilde gaan eten, was zijn brood bevroren. Zo waren ze toen die boeren. En er iets van zeggen, was verboden. Hij heeft bij de boeren gewerkt tot hij ziek werd." Er komen foto's op tafel. Moeder in klederdracht met een fraaie witte kap op. „Die droeg ze alleen 's zon dags." Om de hals een mooie lange ketting. „Daar hebben we allemaal een stukje van gekregen. Wc waren heel erg arm. Maar een paar sie raden hadden we toch wel. Als ik de ketting om doe, dan denk ik aan haar." Om toch wat meer inkomsten te hebben, werd een deel van de toch al minimale woonruimte verhuurd. Daarnaast verdiende moeder wat bij door het bakken van 'suuker- spekken.' Suukerspckken? Zeeuwse babbelaars. Maar hier zeggen we suukerspckken. Ik heb ze zaterdag uitgedeeld en iedereen vond ze erg lekker." Het recept is simpel, zegt ze. „Sui ker, azijn en zout. Een lepel stroop en wat water. Alles in een pan en koken tot het hard genoeg is. Dan haal je het uit de pan, trekt de massa uit elkaar en dan brokken kappen." Ging alles naar zo gemakkelijk. gebieden ook. De Schouwse heren boeren namen deel aan het culture le leven in Zierikzee, terwijl op Walcheren deze klasse ontbrak. De voornamelijk orthodox-gerefor meerde bevolking op het Walcherse platteland had een ander mens- en maatschappijbeeld, waardoor er in cultureel opzicht een scheiding was met de steden. De tegenstelling tussen beide eilanden was er ook in de ontwikkeling van de kleding en sieraden. De Walcherse plattelan ders hielden langer vast aan het oorijzer, voorhoofdsnaald. beugel tas en sierknopen dan op Schou wen waar deze sieraden na 1800 op het platteland - net als in de steden - nauwelijks meer werden gedra gen. Neele onderzocht een reeks boedelinventarissen van beide ei landen, om de ontwikkeling te zien met betrekking tol kleding, sie raden en woninginrichting. Ook verdiepte hij zich erin hoe intellec tuelen in hun tijd over Zeeland schreven. wijst ze op de oorlogsjaren waar al le Moerlandjes mee te maken kre gen. „Wij zijn naar Amsterdam ge gaan. Vader had werk gevonden in Halfweg. We kregen een huis toe gewezen in Zwanenburg. Mijn broer is in de buurt blijven wonen. Wij wisten niet hoe snel wc na de oorlog weer naar Stavenisse terug moesten." Die stap leverde in 1953 grote pa niek op. De ramp. Die februari- nacht staat vrijwel elke inwoner van het dorp nog helder voor de geest. Circa 153 dorpsgenoten zijn die afschuwelijke nacht verdron ken. De familie Moerland is niet gespaard gebleven. Een oom en tante die in de Kerkstraat woonde, verdwenen in de golven. „Dat was familie van moeders kant. Ze zaten op een zolder, maar door de gewel dige druk van het water brak een 1 De serieuze belangstelling voor het platteland wordt, schrijft Neele, ook geïllustreerd door de ouderwet se Walcherse hoerenkamer die het Zccuwsch Genootschap der Weten schappen rond 1880 inrichtte. „De boerenbevolking is min of meer een toeristische trekpleister geworden." Neele wijst in dit verband op de kunstenaarskolonie die in Domburg ontstond. De kunstschilder Jan Toorop streek er tegen het einde van de negentiende eeuw neer. Piet Mondriaan verbleef er aan het be gin van de twintigste eeuw. „Zij schilderden portretten van Zeeuwse plattelanders in klederdracht." Toen de koninginnen Emma en Wilhel- mina Zeeland bezochten, werden ze getrakteerd op een klcderdrachtma- nifcstatic. Dat was in 1894, het jaar dal ook hel margarinemerk Zeeuws Meisje ontstond. En dat is iets wat lol ver in de twintigste eeuw het beeld van Zeeland bleef bepalen, ondanks dat er al heel lang geen sprake meer was van een achterge bleven platteland. Op 4 juli worden in Utrecht de re sultaten van het totale onderzoek, waarvan Neeles studie een deelpro ject was, gepresenteerd. Het nam vijf jaar in beslag en had de ontste- delijking en de opkomst van de agrarische samenleving in Zeeland tussen 1700 en 1860 als onder werp. Uitgeverij Waanders komt met een publieksversie ervan in boekvorm, een serie van vier boe ken getiteld Stad en platteland Zee land. Het deel van Neele heeft als titel: De culturele balans tussen stad en platteland in Zeeland 1750- 1850. De andere onderzoekers wa ren professor Wijnand Mijnhardt, Paul Brusse en Jeanine Dekker. De Zeeuwse commissaris van de ko ningin Karla Peijs neemt de serie boeken in ontvangst. plaatselijke kruidenier dat die voor stampot zou zorgen. En dat hebben ze geweten. Peen en juun, zuurkool, andijvie met spekjes. Marie: „Dat was smullen geblazen. Het was al lemaal kant-en-klaar. Er was soep vooraf en als je bier of zo over had, kon je dat teruggeven." Met genoegen denkt ze terug aan de tijd dat haar vader bij haar inwoon de. „Tien jaar lang bijna de hele fa milie-over de vloer. Er zijn er wel een paar weggevallen. Zes, meen ik. Nee. Geen ongelukken of ernsti ge ziektes, vooral door de leeftijd." Hoogtepunten in haar leven waren de komst van de kinderen en de kleinkinderen. „Het mooiste is dat ze vooral op zondag nog allemaal regelmatig naar me toekomen. Ik heb aan 1 fles cognac in de week niet genoeg. Ja, ik lust er zelf ook wel eentje." Officier van justitie W. Suijkerbuijk eiste donderdag bij de Middelburgse rechtbank tegen de verdachte een jaar gevangenisstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Hij achtte de poging tot oplichting bewezen en vond ook bewijs voor het witwassen van geld en het medeplichtig zijn aan de van diefstal afkomstige geldbedragen. „U werkte voor een organisatie", stelde de officier. De ontdekking door de medewerker van de Rabobank Sint- Annaland gebeurde op 19 januari van dit jaar. Daarvoor was de truc al di verse keren gelukt, want er bleek al veel geld verduisterd. Er zouden tus sen 21 juli en 2 augustus vorig jaar voor duizenden euro's op de bankre kening van de Hagenaar zijn gestort. Dat bleek uit een controle van zijn bankafschriften, die aangaven dat er in korte tijd voor 11.000 euro was ge stort. Op de zitting zei verdachte hier van niets te weten. Ook was er met zijn bankpas een horloge gekocht bij een juwelier. Het kon volgens hem niet anders dan dat een Roemeen, met wie hij bevriend was, zijn bank pas voor die transactie had gebruikt. Ook was er geld opgenomen. „Hij heeft mijn pincode gezien. Dezelfde dag ben ik bij hem blijven slapen. Het pasje zat in mijn colbert. Dat heeft hij gebruikt bij het pinnen", was zijn verklaring. De geboren Surinamer probeerde verzachtende omstandigheden aan te voeren voor het uitstapje naar de Ra bobank in Sint Annaland. Zo zei hij onder druk te zijn gezet d<x>r twee De provincie vindt, dat in beginsel vastgehouden moet worden aan de bedrijfsmatige exploitatie met ver- huurverplichting voor terreinen met recreatiewoningen. „Dat is provin ciaal beleid", aldus een woordvoer der. „We willen dat één organisatie de exploitatie heeft. Voorkomen moet worden, dat er huizen apart verkocht worden. De ondernemer wil daarentegen zo vrij mogelijk zijn, maar de provincie wil ook in de toekomst de kwaliteit waarbor gen." Jeroen Knols van camping de Pluimpot bij Scherpenisse heeft ambitieuze plannen voor een groot vakantiepark zoals bijvoorbeeld Hof van Saksen, dat onlangs door de Roompot werd overgenomen. In vakantieparken als de Roompot en de Banjaard kopen particulieren een recreatiewoning die dan via de exploitant wordt verhuurd met een beperkte mogelijkheid voor eigen gebruik. Een vereniging van eige naren beslist dan over de kosten van gemeenschappelijke ruimten. Bij de Pluimpot heeft de gemeente om een. grotere vrijheid gevraagd, zodat de eigenaren meer mogelijk heden hebben voor eigen gebruik. Permanente bewoning blijft echter uitgesloten. De gemeente had in november be stemmingsplan vakantiepark de Ds. Ruijgrok, als synodevoorzitter niet de eerste de beste, was eerder predikant in Arncmuiden en Middel- harnis. Hij preekte altijd een paar keer per jaar in Poortvliet, zodat de 400 leden tellende Hersteld Her vormde Gemeente daar niet onbe kend is. Zaterdagavond maakte hij zijn beslissing bekend aan de ker kenraad en zondagmorgen kregen de kerkgangers hel goede nieuws te ho ren. De intrede is eind juni of begin september in verband met de wisse lende zomervakantie in Zuid-Hol land en Zeeland. Intussen kan de pastorie in de Schoolstraat nog op geknapt worden voor ds. en mevr. Ruijgrok en hun nog twee thuiswo nende kinderen. De predikant is sinds begin dit jaar synodevoorzitter, na vijfjaar secretaris te zijn geweest. Het landelijk kerkbestuur vergadert frequent in Veenendaal. maar de voorzitter heeft volgens Ad Verwijs meer tijd over voor een plaatselijke gemeente dan de secretaris. Gezien de vacatures in Sint-Maartensdijk en Sint-Annaland zal de nieuwe Poort- vlictse predikant op het eiland ook meer dan voldoende werk hebben. Afrikanen, die bij hem in de buurt woonden. Via een kennis was hij met hen in contact gekomen. Ze reden vanuit Den Haag naar Tholen. „Ik kende de plaats niet eens. Bij de bank voelde ik me niet lekker worden. Ik had dit nooit eerdèr gedaan. Ik ben stom geweest." Met het gestolen pas poort van een man met een puur Zeeuwse naam - Harinck - vervalst met de foto van de Surinamer, pro beerde hij een nieuwe pincode aan te vragen. Het personeel had de truc meteen in de gaten. Even later werd hij door de politie aangehouden. Ver dachte woonde op verschillende adressen en had een postadres. De of ficier hechtte geen enkele waarde aan zijn verklaringen en vond de feiten overtuigend bewezen. Raadsman G. Veen meende dat de vrienden van de Hagenaar uit het criminele milieu misbruik hadden gemaakt van zijn goedgelovige cliënt. „Hij was kat vanger. Zelf had hij geen zicht op de bankrekening." De advocaat pleitte vooreen grotendeels voorwaardelijke gevangenisstraf. De verdachte zit nu ruim twee maanden in voorarrest. In totaal is er dankzij de oplichters een bedrag van ruim drie ton (303.160 euro) via inlemetbankieren zoek ge raakt. Rabobank Oostcrscheldc en United Trust Trade bv behoren tot de voornaamste gedupeerden. Mede werkers van de Rabobank woonden de zitting bij. maar dienden geen vor dering in. Een andere medeplichtige in de oplichtingszaak werd veroor deeld tot 20 maanden cel. De kop stukken van de criminele organisatie zijn (nog) niet gepakt. De rechtbank doet 21 april uitspraak. Pluimpot voor zogenaamd voor overleg naar de provincie gestuurd, i De verevening van het verlies aan j natuur was ingevuld met een kwali- teitsimpuls van natuurgebied de Pluimpot. Over de huizen bleven gemeente en provincie echter van mening verschillen. Eind maart spraken Van Dis en Van Waveren hierover. Daarbij bood de provincie een opening. „Als dat noodzakelijk blijkt", benadrukken gedeputeerde staten echter in hun brief aan b. en w. Van harte gaat het niet bij de pro vincie, dat nu een beperkt deel van het vakantiepark voor eigen ge bruik ingericht mag worden. Er wordt wel de voorwaarde aan ver bonden. dat dit bij vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan geregeld wordt. „Als van deze mo gelijkheid gebruik gemaakt wordt, dan dienen de afspraken over ei gendom en beheer dusdanig te zijn, dat ook in de toekomst de kwaliteit en de mogelijkheden voor eventu ele herstructurering gegarandeerd blijven. Er dient hier één aan spreekpunt voor te zijn. Natuurlijk blijft gelden, dat permanente bewo ning binnen de recreatieve bestem ming uitgesloten is", aldus gedepu teerde staten in hun brief aan b. en w. van Tholen over vakantiepark De Pluimpot bij Scherpenisse. Hij is al dertig jaar predikant en heeft daarmee veel ervaring, ook in bestuurswerk van grotere kerkver banden. Bruchcm en Kerkwijk was in 1980 zijn eerste gemeente. Inmid dels is ds. Ruijgrok al 12,5 jaar in Monster en 's Gravenzande, een streekgemeente die ontstond na de kerkscheuring van 2004. Oorspron kelijk was hij predikant van de Her vormde Gemeente Monster (Gere formeerde Bond), maar bij de splitsing ging hij met zo'n 400 leden over naar de Hersteld Hervormde Kerk. Ze kregen tot maart vorig jaar onderdak in het gebouw van de Ge reformeerde Kerk Vrijgemaakt, waar het behelpen was met vier diensten per zondag. Met de aan koop van de overtollig geworden Gereformeerde Kerk in 's Graven zande kreeg de Hersteld Hervormde Gemeente Monster/'s Gravenzande vorig jaar een eigen gebouw, de Zui- derkerk. In Poortvliet gaat ds. Ruijg rok komende zomer naar een prach tig, monumentaal kerkgebouw aan de Markt. Het derde beroep van de Hersteld Hervormde Gemeente is bekroond. V L De familie Moerland bezoekt de Meestoof in Sint-Annaland en geniet van het voorjaarszonnetje. Zittend derde van rechts: Marie van der Jagt-Moerland. deel van de zolder af en spoelde weg. De familie zal op dat vlot. On ze oom gleed in het water. Neef probeerde hem te redden en heeft hem nog een poosje kunnen vast houden. Maar de macht van het wa ter was te groot. Hij heeft zijn vader moeten loslaten. Hij zag hem voor zijn ogen verdrinken." Om aan te geven wat een ellende vrienden, buren en bekenden had den meegemaakt, komt er docu mentatie op tafel. Waaronder een boek van A.J. Smits met de titel: Door storm en vloed verwoest. Tachtig bladzijden met de meest vreselijke scènes. Het boek eindigt met de tekst uit Amos 3 vers 6. 'Zal de bazuin geblazen worden, dat het volk niet siddere.' Marie Moerland was gewend om naar de kerk te gaan. „Zondagoch tend om acht uur op en om half tien in de kerk. Dan begon de dienst", wijst ze op de Hervormde kerk in het midden van het dorp. Stavenis senaren staan bekend om het trou we kerkbezoek, maar bij Marie is dat door teleurstellingen minder ge worden." Waar ze niet teleurgesteld in is, is; de familie. Goed. soms voelt ze zich wel eens eenzaam. Dat onder vangt ze door twee maal in de week te gaan eten in Elenahof. „Het is betaalbaar en het is gezellig. Want alleen zijn went nooit. Gelukkig komt mijn kleinzoon regelmatig eten. Blij toe." Over eten gesproken. Zaterdag tij dens de reünie kon de familie in de Lindchof aan tafel. Rene' van der Jagt had afspraken gemaakt met de In 2014 bestaat de provincie Zeeland in zijn huidige vorm 200 jaar. Daarom is drie jaar geleden een project gestart om te ko men tot een nieuw wetenschappelijk overzichtswerk van de Zeeuwse geschiedenis. Het Onderzoeksinstituut voor Geschie denis en Cultuur voert het uit, in samenwerking met de stichting Historisch Onderzoek Zeeland. Historicus Arno Neele is ge vraagd een aantal hoofdstukken voor zijn rekening te nemen in de vierdelige reeks Geschiedenis van Zeeland, die in 2014 ge reed moet zijn. Neele schrijft over cultuur en religie voor deel 2 (1550-1700) en deel 3 (1700-1850). En voordeel 1 (1300-1550) over stedelijke handel en industrie. Provincie maakt op verzoek gemeente uitzondering De provincie geeft de gemeente de ruimte om maximaal 75 van de 440 re creatiewoningen van vakantiepark de Pluimpot buiten de bedrijfsmatige exploitatie en verplichte verhuur te houden. I)at is het resultaat van on derhandelingen tussen wethouder Van Dis en gedeputeerde Van Waveren. Ds. L.VV.Ch. Ruijgrok (55) uit Monster, landelijk voorzitter van de Her steld Hervormde Kerk, wordt predikant in Poortvliet. „De mensen kunnen het niet geloven", zegt een blije secretaris Ad Verwijs van het PoortvIieLse kerkbestuur. „Mei vorig jaar ging ds. Gielen met pensioen en in redelijk korte tijd is het gelukt om in de vacature te voorzien. Het is heel positief ontvangen in onze gemeente en ook uit Monster ontvin gen we gelukwensen."

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 3