Ruim 4000 euro naar Roemenië, een half varken naar Tholen Plaatselijk nieuws 10.000! EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 14 april 2011 Bromfietsers en anto's gecontroleerd Jehova's Getuigen in Meulvliet Expositie over Benin Straffen van nu zijn hoger Sanering scheepswerf Joan Kon wint met overmacht Terrasoverkapping Vliethof Lindhout en De Jonge clubkampioen Kleuren loods akkoord Open tennismiddag Motorrijder gaat te hard Etienne is bekerkampioen Brand vuilniscontainer Gevel wordt metselwerk Lot van tien mille Succesvol solistenconcours Gastles van schrijfster Fietsdriedaagse Plat dak schuur Diploma's jeugd EHBO I Geslacht in eigen slagerij l s Lentemarkt op de Schalm Vervangen antenne Plaatsen berging akkoord Eeuwfeest van kerk Beroep O.G.G. Ik hou van Holland in Kom Jeugddienst Kapoenweg onttrokken Vier elementen bij Rieburch CÜLL&CJ'ÏÊ ZOA vluchtelingen Hartstichting Woord en Daad Clubdressuur In klederdracht Welstand wil monster zien Dijk Geertruidapolder Bodemsanering Paasdijk Kleuren schuur akkoord Bestel-/Bedrijfsauto's Verhuur Dwangsom ingetrokken Agenda 2 Tholen Negen bromfietsers zijn donderdag gecontroleerd door de politie. De agenten stonden ze op bedrijventer rein Welgelegen op te wachten met een rollentestbank. waarmee het ver mogen van de bromfietsen kan wor den gemeten. Twee bromfietsen ble ken teveel vermogen te produceren, één bestuurder had het kinbandje van zijn helm niet vastgemaakt en een an der bleek niet in het bezit van een gel dig rijbewijs. Ook de bestuurders van passerende personenauto's zijn ge controleerd en bij enkelen werd een overtreding geconstateerd, waaronder vijf keer niet dragen van een gordel en een keer niet handsfree bellen. Waarom moest Jezus sterven? Dat is de vraag die zondag centraal staat bij de bijeenkomst van de Jehova's Ge tuigen in Meulvliet. Zij herdenken elk jaar Jezus' dood. Er worden Bij- helse antwoorden gezocht op de vra gen waarom de dood van Jezus zo be langrijk was. De bijeenkomst begint na zonsondergang, 's avonds om kwart over acht. Op de ochtend van Koninginnedag, om tien uur, is er een speciale Bijbellezing aan de Gly- mestraat 10 in Bergen op Zoom, met als titel: Hoe kunnen Bijbelse princi pes ons helpen bij problemen. Oud-Stavenissenaar Piet Dorst, nu woonachtig in Kloetinge, exposeert tot en met Pasen met zijn schilderijen in zorgcentrum Ten Anker. Het thema van zijn werk is de bevolking van Be nin in West-Afrika. Dorst is daar als oud-ondernemer samen met andere Zeeuwse ondernemers actief met be trekking tot een technische vak school. Mr. L.J. van de Merbel, oud-rechter bij de rechtbank te Breda, heeft een lezing gegeven op de bijeenkomst van de christelijke ouderenvereniging COV. Hij begon met het stellen van enkele vragen aan de aanwezigen, bijvoorbeeld of men dacht dat de straffen die opgelegd worden aan ge straften, nu hoger of lager zijn dan 20 jaar geleden en of men de straffen hoog genoeg vond. Het bleek dat men over het algemeen dacht dat de straffen lager geworden waren. Maar het tegendeel is waar, ze zijn juist ho ger dan toen. Het werd een heldere uiteenzetting over personen die ge vangenisstraf hebben uitgezeten en hoe ze dan verder moeten met hun le ven. De vice-voorzitter, mevr. Duij- zer-Kwist, bedankte de heer Van de Merbel voor de boeiende lezing. De leden hebben dinsdag een reisje naar het bevrijdingsmuseum te Nieuwdorp na een bustocht door Zeeland. De trip wordt afgesloten met een diner bij Non Plus Ultra te Hoogerheide. Er zijn nog plaatsen vrij in de bus, dus belangstellenden kunnen zich nog opgeven bij dhr. W.K. den Boer, tel 602925. De provincie heeft de procedure in gang gezet voor bodemsanering bij jachtbouw Van Duivendijk aan de Contr' Escarpe. De Klerk milieuad vies uit Oud-Gastel bereidt de bo demsanering voor. Joan Kon heeft de wekelijkse wed strijd van klaveijasclub Stad Tholen met 5913 punten op zijn naam ge schreven. Dat is een ruime zege, want Marja Snepvangers nam met bijna 1000 punten minder de tweede plek in beslag: 4919 p. Geert Kolijn zat daar met 4896 punten relatief gezien dichtbij en werd derde. Kees Schot werd vierde met 4789 p. en Maijan Tazelaar vijfde met 4752 p. Bewoner C.J. Kot kan het balkon aan zijn woning Vliethof 46 overkappen. De welstandscommissie keurde de aanvraag goed al drong ze er op aan de overkapping zo vlak mogelijk te maken, tussen de 7 en 22 graden. Anja Lindhout en Martijn de Jonge zijn kampioen van badmintonvereni ging Batho. Donderdag en zaterdag werden de jaarlijkse clubkampioen schappen gehouden in Meulvliet. Door jong en oud werd er gestreden op het scherp van de snede. Iedereen kon zich inschrijven voor de enkel-, dubbel-, en/of gemengdubbel partij en. In totaal hebben daar 70 badmin tonners gebruik van gemaakt. Er wer den 138 partijen afgewerkt in twee dagen. Voorzitter Edwin Sundermey- er reikte de prijzen uit. Alvorens de spelers, ouders, kennissen, familiele den, medewerkers van de hal/foyer te bedanken kregen de kampioenen hun wel verdiende beker(s). In elke cate gorie is er een le en een 2e prijs en de clubkampioenen kregen hun felbe geerde wisselbeker. Traditie is de Jan^ Nijs- en de Ferry Lammcrs bokaal. Deze wordt jaarlijks uitgereikt aan een jeugdlid die zich gedurende lan gere tijd op sportieve wijze verdien stelijk heeft gemaakt. Deze keer viel de eerste beurt aan Larissa Junge en Ryan Clay. Zij mogen een jaar lang de beker aan hun vriendjes laten zien. De welstandscommissie ging ak koord met de kleuren voor de nieuwe bcdrijfsloods van rederij Van Macr- Iant en Artimon aan de Lorentzweg. De gevels worden zilvergrijs, de plint zwart en de deuren blauw. Aan de Slabbecoornweg 27 mag Ar- morin Benelux een verwijsbord plaatsen. De welstandscommissie ging ermee akkoord. 'M Oud- Vossemeer Tennisvereniging TOV houdt zater dag een open middag voor de jeugd tot en met 16 jaar en hun ouders. Er worden tussen een en vier uur spelle tjes georganiseerd voor de jongere kinderen, en voor de oudere jeugd is er een ballenkanon. Ook is het moge lijk met elkaar een partij te tennissen. Meer info viajetgijzcn@hetnet.nl. Het rijbewijs van een 37-jarige mo torrijder uit Tholen is vrijdagavond rond zes uur ingevorderd aan de Mo lenweg. De man reed met een gecor rigeerde snelheid van 157 km/u over de Molenweg, waar 80 km/u is toege staan. Tegen de man is tevens proces verbaal opgemaakt. Robert de Jonge en Sjaak Etienne hebben de bekerfinale bij biljartver eniging De Treffers extra spannend gemaakt. In het begin van de partij openende Robert met zeer sterk spel en nam het initiatief met een serie van 9. Door een zeer sterk slot trok Sjaak uiteindelijk in 22 beurten, een gemiddelde van 2,227 en een hoog ste serie van 10 caramboles, aan hel langste eind. Robert kwam drie car amboles te kort, zodat Sjaak Etienne zich bckerkampioen van het jubi leumseizoen 2010/2011 mag noe men. De troostfinale werd gespeeld tussen Wim Bosch en Han van Daa- len. Alhoewel Wim deze jaargang moeilijk is te verslaan, ging H;tn van Daalen, in 35 beurten en een hoogste serie vqn 9 caramboles, er met de derde plaats vandoor. Uitslagen in- haalpartijen competitie: Jos Hom- mel-Karel Hommel 10-5,152; Dré Hommcl-Pierre Goossens 6,75-10. De brandweer van Tholen rukte za terdag even na middernacht uit voor een brandje in een grijze vuilniscon tainer. Het vuur was snel onder con trole. Aan de Patrijzenweg 40 wil W.G. Snoeij de kopgevel van de garage in metselwerk uitvoeren in plaats van in hout. De welstandscommissie had geen bezwaar tegen de wijziging in de aanvraag voor de nieuwbouw van woning en garage op de plaats waar de vorige door brand werd verwoest. De commissie kon zich nu ook vin den in de aanpassingen aan de op- slagloods/kiemschuur van Veraart Agri aan de Langeweg 3. Op verzoek van de co/nmissie wordt de achterzij de dichtgezet en komen er palen on der de luifel aan de voorzijde. Sint-Annaland Bij drogisterij Maja is voor de maand april een staatslot verkocht waarop 10.000 euro is gevallen. Dit is binnen een half jaar de tweede keer dat er zo'n bedrag is gewonnen met een lot uit deze winkel. Muziekvereniging Accelerando heeft 14 eerste en twee tweede prijzen ge haald op het jaarlijkse solistencon cours van de KNFM dat zaterdag in Vlissingen werd gehouden. Zestien van de 38 optredens stonden op naam van Accelerando. Hiermee is de ver eniging - net als vorig jaar - de hofle verancier van solisten op het Zeeuw se Bondsconcours. Tijdens het concours beoordeelt een deskundige jury de prestatie van iedere individu ele muzikant. Diverse Accelerando- muzikanten werden op de piano be geleid door Adriaan Hoek. Bij de resultaten betekent tot 80 punten een tweede prijs en vanaf 80 punten een eerste. Uitslag: Jeugddivisie (t/m 12 jaar): Marinda Elenbaas (80), Nienke Hommcl/Celine van 't Hof (83), An ne Ligtendag (86), Chantal Hage (83), Teun de Jonge (85), Imara Vrocgop (80), Laura Vroegop (83), Angela Heijboer (78). Vijfde divisie: Myrthe Dake/Marinda Elenbaas (75), Sharon van Iwaardcn (82), Melissa Stapel/Tessa Bouters (80). Vierde di visie: Leonie de Vos (80), Jirsca Vroegop (83), Melissa Stapel (85). Derde divisie: Liesbeth de^Vos (81). Tweede divisie: Ina van Schetsen (82). Voor het hoogste puntenaantal van alle optredens in de jeugddivisie ontving Anne Ligtendag een trofee. Muziekvereniging Accelerando haalt zaterdagmorgen vanaf negen uur bij mensen die de rondgebrachte gele kaart voor hun raam hangen spullen op voor de rommelmarkt op Koning innedag. De ronde duurt tot twaalf uur 's middags. Kinderboekenschrijfster Corien Oranje heeft in verband met het schrijversfestival van de bibliotheek een gastles gegeven aan groep 6 van de School met de Bijbel. De kinderen hadden al veel voorbereidend werk gedaan onder leiding van juf Moni que van de bibliotheek. En ook in de klas: daar heeft hun eigen juf al een boek van deze schrijfster voorgele zen. Corien signeerde de door hen meegebrachte boeken. Daarna deed ze een quiz met de kinderen, die vooral over haarzelf en haar leven ging. Corien zette tevens de kinderen aan het werk. Ze liet een plaatje van een varken zien, en de kinderen kre gen opdracht om in 10 seconden er een leuk verhaal bij te bedenken. Dat viel natuurlijk niet mee, maar ze gaf ook tips om hun fantasie aan het werk te krijgen: kijk naar je familie, lees de krant, denk aan je hobby. De opbouw van een bock ziet er bijna altijd als volgt uit: de hoofdpersoon heeft/is in het begin erg in de problemen, en aan het eind van het boek moet dat pro bleem opgelost zijn. Corien vertelde dat ze van het schrijven niet rijk wordt: van een boek van zeven euro krijgt de schrijfster vijftig cent. Ze doet het dus voor haar plezier. Dinsdag 19, woensdag 20 en donder dag 21 april organiseert de activitei tencommissie van voetbalvereniging WHS een fietsdriedaagse. Dit ge beurt in het kader van de nationale sportweek. Tussen 18.30 en 18.45 uur kan men in de Dorpsweg vertrek ken voor routes van 10 of 20 km. On derweg krijgt men een versnapering. Inschrijving is zaterdag de hele dag mogelijk in de kantine van WHS, en dinsdagavond vanaf zes uur. Aan de Suzannaweg 1 wil A.P. Rijn berg-Kaashoek het dak van de schuur vernieuwen. De welstandscommissie ging er mee akkoord al betreurde ze dat de kap van de schuur verloren gaat. Er komt een grijze dakbedek king op, de aluminium deuren wor- Alweer won iemand hier Bent u 1' volgende? Advertentie I.M. den antraciet. De groepen acht van de Casembroot- school en van de School met de Bij bel hebben het afgelopen jaar les ge had in jeugd-EHBO. De lessen werden verzorgd door Corina Dekker en Sylvia Menheere. De kinderen hebben maandag examen gedaan voor hun EHBO-A diploma. De di ploma-uitreiking is maandagmiddag van halt twee tot kwart over drie in de Maandag 18 t/m zaterdag 23 april Vrijdag 22 april zijn wij 17.00 uur gesloten Kalfsoester 200 gr. 5,98 Varkensfiletrollade 1 kg 5,98 Runderrollade 1 kg 7,98 Gourmet (1 pers. bakje met 360 gram vlees 3,98 Rosbief 100 gram 1,50 Runder tong 100 gram 1,45 Paassalade 100 gram 1,20 Prepare 100 gram 1,00 Bestel tijdig uw paasbestelling Voor lekker vlees, mals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 I I 'l I I I I I I I I I Advertentie I.M. Wellevaete en daarbij zijn belang stellenden welkom. Ook wordt deze middag nogmaals de kennis van de kinderen getest door middel van een paar ongevallen. De slachtoffers worden gespeeld door leden van de Lotus-groep Zeeland. Stavenisse Basisschool De Schalm viert don- derdag 21 april de lente met een len temarkt van half vijf 's middags tot half acht 's avonds. Kinderen, ouders en leerkrachten zijn druk bezig ge weest om er een groot feest van te maken. Er is o.a. een bloemen- en fruitmarkt, een paasmarkt, een knut sel- en frutselmarkt en nog veel meer. Daarnaast zijn er allerlei spel letjes te doen en is er een rad van for tuin, een lootjesboom waarbij prij zen zijn te winnen die zijn gesponsord door de middenstand van het dorp en de omgeving. Met de opbrengst van de lentemarkt wordt het plein van De Schalm vernieuwd tot een speelplaats waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Vodafone libcrtel gaat de antenne bij het voetbalveld aan de Pilootweg l vervangen. De welstandscommissie bekeek de aanvraag van het bedrijf en had er geen bezwaar tegen omdat het enkel om'een vervanging gaat. Het vervangen van een houten schut ting door een stenen muur aan de Poststraat 29 kon onlangs op de goedkeuring rekenen van de wel standscommissie. De bewoner had een berging vervangen en op een an dere plaats gezet om meer tuin te creëren. Daarbij ook de houten schutting door een stenen vervangen. De bouw was vergunningsplichtig, maar niet aangevraagd, constateerde de gemeente. De commissie keurde het goed, 'mede gelet op de situatie' op de hoek Boswei/ Bosstraat. Het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente is een eeuw oud. Morgen, vrijdag, wordt dat herdacht met een speciaal programma. Een werkgroep heeft een en ander voorbereid. Scri ba A.J. Zwerus geeft een historisch overzicht. En er wordt een dvd ge presenteerd over de kerk. die in ei gen beheer is gemaakt. Ds. P. Zee dijk verzorgt een meditatie, er is samenzang en het ensemble Ars Mu- sica verzorgt een muzikale bijdrage. De kerk kon honderd jaar geleden gebouwd worden dankzij een finan ciële bijdrage van de familie Van der Lek de Clercq. Van de oude kerk ble ven alleen de toren en het I7e eeuw- se grafmonument van Hieronymus van Tuyll van Scrooskerkc bewaard. De bijeenkomst begint om half acht, belangstellenden zijn welkom. De Oud Gereformeerde Gemeente heeft een beroep uitgebracht op ds. Th.L. Zwartbol. die momenteel de O.G.G. in Ede en Wekerom dient. Dinsdag 19 april wordt voor de zending en Adullam oud papier opgehaald. Advertentie I.M. Sint-Maartensdijk De Club van 50 organiseert zaterdag een 'Ik hou van Holland'-avond in hotel Kom!. Hel spel wordt net als op televisie gespeeld. Twee teams (met achterban) nemen het tegen elkaar op met verschillende opdrachten: mu- ziekvragen, kennisvragen, moeilijke woorden spellen, en nog veel meer. Het spel begint om half negen 's avonds en de toegang is gratis. De Hervormde Gemeente Rehoboth houdt zondag een jeugddienst met als thema Waarom is Jezus aan het kruis gestorven. De periode voor Pa sen wordt aangegrepen om daar bij stil te staan. Wat heeft het ons te zeg gen en hoe kunnen wc de betekenis hiervan toepassen in ons eigen leven, zijn vragen die in de dienst worden behandeld. Gospelband ICÜ (In Christ United) uit Zeeland geeft haar muzikale medewerking en Jaap Ha- ge zal in de dienst voorgaan. Die be gint om zeven uur 's avonds in de kerk aan de West vest. Ook intro ducés zijn welkom. Zaterdag om half zes wordt een paasmaaltijd met de gemeenteleden georganiseerd in be zoekerscentrum Scaldis Naturalis aan de Kastelijnsweg. Het weggedeelte van de Kapoenweg bij de boerderij van P.C.J.M. Mul ders aan de Provincialeweg is for meel onttrokken aan hel openbaar verkeer. De in november vorig jaar begonnen procedure van de provin cie Zeeland is afgerond, waarmee de ontrekking aan het openbaar verkeer onherroepelijk is geworden. De leerlingen van De Rieburch heb ben donderdagmiddag geknutseld onder begeleiding van veel ouders, grootouders en onderwijsgevenden. Er was een doemiddag in het teken van de vier elementen water, lucht. Leny de Viet is een van de vrijwilligers op de verkoping aan de Wouthoekweg in Sint-Maartensdijk. Nadat Roemenië in 2007 toetrad tot de Europese Unie is het voor een flink deel van de bevolking finan cieel bergafwaarts gegaan. Vooral kleine zelfstandi gen in de agrarische sector hebben het zwaar. Adrie Wielaard uit Sint-Maartensdijk verhaalt van de schaapherder in Szckelvkal. Een dorpje van 1000 in woners in Transsylvanië waar de Koemeniëcom- missie van de Rehobothkerk inmiddels zes jaar geld en spullen naar toebrengt. De schapenboer verkocht zijn schapenkaas en schapenwol aan lokale afnemers. Die zijn nu verplicht melk uit andere landen van de EU te importeren. „Het is ons een raadsel hoe die kleine ondernemers het toch nog volhouden. Nee, niet door in Nederland criminele activiteiten te ont wikkelen. Maar we gaan er in augustus weer naar toe met een volle vrachtwagen bruikbare spullen. We willen zien waar dat terecht komt." De kerk in het dorp is met het geld uit Sint- Maartensdijk gerestaureerd, nu is het verenigingsge bouw aan de beurt. Meer dan 20 vrijwilligers hebben zich zaterdag voor de Roemenen ingespannen. Er werd voor 4082 euro aan materiaal en loten verkocht. Het halve varken viel op het lot van mevrouw L. Z^ndijk uit Tholen. De collecte voor ZOA Vluchtelin genzorg heeft in Sint-Philipsland 628,34 euro opgeleverd. Daarbij zit de collecteopbrengst van Anna Ja- cobapoldcr inbegrepen: 72,81 euro. De collecte voor de Hartstichting heeft in Sint-Annaland 1509,27 eu ro opgebracht. De slichting Woord en Daad houdt van maandag tot en met zaterdag een huis-aan-huis collecte in alle plaatsen, behalve Oud-Vossemeer. De opbrengst is bestemd voor het project Onderwijs Sierra Leone. Het land in West-Afrika is het op twee na armste land ter wereld. Woord en Daad helpt mee om de kinderen daar een toekomst te geven. Mede door hulp uit Nederland is in Free town een school gebouwd. aarde en vuur. Er kwamen allerlei technieken aan bod, zoals bij het on derdeel vuur vulkaan: solderen, ko ken en koekjes bakken bij de plaatse lijke bakker. Bij het thema aarde: tuintjes, hanging baskets en bloem potten. Bij water: o.a. timmeren, aquarium en regenstokken. Foto luchtballon, stof bewerken, waaiers en windvangers kwam eraan te pas bij het thema lucht. Er is hard en in tensief gewerkt tijdens alle activitei ten, want alles moest klaar zijn om na schooltijd in rap tempo de ten toonstelling op te kunnen bouwen, 's Avonds was er voor ouders, kinde ren, broertjes zusjes en andere be langstellenden gelegenheid om de tentoonstelling te bezoeken en al het moois te bezichtigen. De zaal was verdeeld met bij elke muur een ele ment. De grote wegwijzer hielp de belangstellenden naar de verschillen de onderdelen. Het was een kleurig geheel in de hal en alle werkstukken werden bewonderd. De ouderraad had gezorgd voor hapjes en drankjes en een gezellige rommelmarkt. De leerlingen van manege Ponyrij den Tholen laten zaterdag hun kun nen zien tijdens een onderlinge wed strijd bij stal Dennis Schippers. Twintig combinaties strijden om de hoogste punten en bijbehorende prij zen aan de Jan Karelsweg 2. Tonny Breure-de Wilde en Adrie Moerland-Koopman liepen maandag ter gelegenheid van de opening van het VVV-kantoor en de Oranjekamer in klederdracht door het dorp. Vóór de opening bezochten ze eerst Maar- tenshof, daarna liepen ze in boeren- en burgerdracht naar Haestinge om een kijkje te nemen bij de koersbal. Ze waren gekleed in blauw kostuum, (jak en rok) een kleur die voor 1900 in zwang was. Aan de Groeneweg wil Pot-Geluk de bedrijfsruimte achter de schuur her bouwen. Met de zwarte uitvoering van de gevel was de welstandscom missie onlangs akkoord, maar het was niet duidelijk welk soort blauw er op het dak komt. De commissie wil eerst een monster zien van de voorgestelde kleur voordat ze een positief advies uitbrengt. Scherpenisse Op grond van de Natuurbescher mingswet heeft een inspecteur hand having natuur en milieu van de pro vincie een controle uitgevoerd op het te versterken dijktraject Geertruida- en Scherpcnissepolder. Aandachts punten zijn, dat tussen de dijkpalen 990 en 1011 de werkzaamheden in april beginnen. Tussen de dijkpalen 1026 en 1043 mag niet eerder dan 16 juli begonnen worden. De binnen- dijksc transportroute tussen de dijk palen 1010 en 1025 moet als eerste aangelegd of versterkt worden. Deze dient gedurende de gehele werkpe riode gebruikt te worden of er moe ten anderszins verstorende activitei ten worden ondernomen om vestiging van broedvogels in de na bijheid van de transportroute te voor komen. De Platteweg mag niet eer der dan 16 juli als transportroute in gebruik worden genomen. Tot die datum dient gebruik te worden ge maakt van de dijkovergang ter hoog te van dij kpaal 1025. Poortvliet De provincie zet de procedure in werking voor bodemsanering aan de Paasdijkstraat 23 op de plaats waar transportbedrijf De Groen was ge vestigd. Deze onderneming zit al weer een paar jaar in Tholen op be drijventerrein Welgelegen omdat er aan de Paasdijkweg geen ruimte voor was. Aan de Paasdijkstraat wor den er na uitvoering van de bodem sanering door adviesbureau Aqua Terra uit Stellendam huizen ge bouwd. Predikbeurten Zondag 17 april THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Den Hoed, Sliedrecht. 18.30 u. ds. Versluis, Sint-Anna land. HERSTELD HERV. GEMEENTE 9.30 en 15 u. ds. v.d. Bas. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. De Graaf, Waalwijk, wo 20/4 19 u. liturgiecommissie, do 21/4 19 u. ds. Balk. GEREF. KERK 10 u. da. Hummel, Rotterdam, do 21/4 19 u. ds. Broere. H.A. CHR. GEREF. KERK 10 u. ds. Capcllen, Kerkwerve. 18.30 u. kand. Hoogenboom, Hei en Bocicop. GEREF. GEM. 10 en 18.30u. ds. Schipper. 14.30 u. leesdienst CHRISTENGEMEENTE 10 u. dhr. Lcmmcns. R.K.-KERK zo 11 u. woord-, gebed- en commu nieviering (gezinsviering). OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Scheurwater, belijdenis- dienst. 18.30 u. ds. Scheurwater. GEREF. KERK 10 u. ds. Luijk, Tilburg, do 21/4 ds. Boere. CHR. GEREF. KERK 10 u. ds. Capellen, Kerkwerve. 15.30 u. kand. Hoogenboom, Hei en Boeicop. GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. R.K.-KERK zo 9.30 u. eucharistieviering. SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Versluis, openbare ge loofsbelijdenis. 18 u. ds. Meijer, Tholen. HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 u. kand. Terreehorst, Sommels- dijk. 16 u. ds. Van Estrik, Goedereede. GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Zeedijk. 18 u. ds. Lubbers, Nieuwe Tonge. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. SINT-MAARTENSDIJK HERSTELD HERV. GEMEENTE 9.30 u. ds. v.d. Linden, Stellendam. 14.30 u. kand. Diepenbroek. HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. ds. Reehorst. 19 u. dhr. Hage, o.l.v. kerkenraad. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.30 en 18.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Baan, Nijkerk. 14.30 u. ds. Beider, Nieuwe Tonge. GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18.30 u. leesdienst. VRIJE HERVORMDE GEM. 9.30 en 14.30 u. ds. v.d. Sleen. POORTVLIET HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 u. ds. Juffer, Arncmuiden. 18 u. ds. Boogaard, Ede. GEREF. KERK 10 u. ds. Broere. 14.30 u. ds. Westerneng, 's Graven polder. do 21/4 19 u. ds. Broere, H.A. in Tholen GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30u. leesdienst. di 19/4 19.30 u. ds. Baan. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Kolijn, Krimpen a/d IJs- sel. 17 u. ds. Klein, Hei- en Boeicop. GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. leesdienst. do 21/4 19.30 u. ds. Tuinier. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. (B.V.) 10 en 18 u. leesdienst. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. Kakes, 's Heer Abtskerke. Sint-Philipsland De welstandscommissie ging on langs akkoord met de kleuren voor de schuur van G. A. Boudeling aan de Zuidweg. De commissie bekeek monsters van de kleuren voor de wanden (groen) en de dakplaten (grijs). Echt enthousiast reageerde de commissie niet. Het grijs en het groen zou één tint donkerder mogen, adviseerde voorzitter M. Onrust. Nieuw en gebruikt alle merken. Ook voor onderhoud en reparatie. luxe-, bedrijfswagens en personenbussen. Bovag autobedrijf NIEMANTSVERDRIET Poortvliet, tel. 0166-612680 Advertentie I.M. B. en w. hebben de last onder dwangsom ingetrokken voor een perceel aan de Lange Kruisweg. De stacaravan en zeecontainer die daar zonder vergunning waren geplaatst, zijn inmiddels weggehi^ld. Weekenddiensten HUISARTSEN Huisartsenpost Bergen op Zoom e.o., tel. 0164-273855 (Paracelsuslaan 2), ma t/m vr 17-8 u., za en zo. TANDHEELKUNDIGE HULP 0900-82637456. APOTHEEK THOLEN Vliethof 8, za 11-12 u. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11.30-12 u., Poort vliet za 8.30-9 u„ tel. 0166-662596. KRAAMZORG Verloskundigen: BIB verloskundi gen Steenbergen: tel. 604969. Sifra: 604664. Dé Provinciale Kraamzorg, tel. 0113-224000. Bevallingenlijn tel. 0113-224022 (24 u.p.dag). Homecare (24 u. per dag), tel. 0113- 232924 of 0115-615595? HOOGWATERSTANDEN Donderdag 14 t/m vrijdag 22 april, donderdag 14 0.22 -13.07 vrijdag 15 1.37-14.14 zaterdag 16 2.34 -15.07 zondag 17 3.27 - 15.54 maandag 18 4.12-16.39 dinsdag 19 4.57 -17.24 woensdag 20 5.42 -18.09 donderdag 21 6.29 - 18.57 vrijdag 22 7.14 - 19.39 ma 18/4 3.44 u. VM Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 0900-9771. THOLEN 14 apr Bijeenkomst over gehandicapt tenvoertuigen, VCP en Werkgroep Gehandicapten, Meulvliet, 13.30- 16.30 u. 16 apr Themadag, bonden van man- nenverenigingen. Wingerd, 10-14 u. 16 apr Paaszangavond, Crescendo, Rehobothkerk, 19.30 u. 18 apr Debat leefbaarheid voor jon geren, jongerenraad en èemeente- raad. gcm.huis, 19.30-22 u. 21 apr Vergadering gemeenteraad, gemeentehuis, 19.30 u. 21 apr Genealogisch spreekuur, ge meentearchief, 19-21 u. OUD-VOSSEMEER 16 apr Joop Visser en Jessica van Noord, muziek. Uit op Tholen, Vos- senkuil, 20.15 u.. 16 apr Sam's kledingactie, kledingin- zameling, katholieke kerk, 10-12 u. 16 apr Open tennismiddag, TOV, 13- 16 u. SINT-ANNALAND t/m okt Exposities theeserviezen, Marie Slager en Blik op Oranje, Meestoof, di t/m za 14-17 u. 16 apr Open dag EquiMio, Annavos- dijk 6, 10-16u. 18 apr Diploma-uitreiking jeugd EH BO, Wellevaete, 13.30-15.15 u. 19 t/m 21 apr Fietsdriedaagse, routes 10 en 20 km, WHS, vertrek v.a. 18.30 u. 29 apr Rock-a-oke, karaoke-avond met live-muziek, café An de Slööve, 20 u. STAVENISSE 15 apr Herdenkingsbijeenkomst 100 jaar kerk Hervormde Gemeente, 19.30 u. 16 apr Disco voor jeugd, Tonk en de Stove, de Stove, 19.30-1 u. 21 apr Lentemarkt, de Schalm, 15.30-19.30 u. SINT-MAARTENSDIJK 14 apr Vrouwenochtend, Rehoboth kerk, 9-11.15 u. 14 apr Jcugdconcert Euterpe, Haes tinge, 19 u. 16 apr Ik hou van Holland, spel- avond, Club van 50, hotel Kom!, 20.30 20 apr Familieopstellingen, lezing Ria Walrave/Zie-el, Haestinge, 19.30 u. SCHERPENISSE 19 apr Jongerenraadsvcrgadcring, Holland Huis, 19.30 u. SINT PHILIPSLAND 20 apr Zijdehoentjcsfokster Martha van Dam, voor leden plattelandsvr.. Wimpel, 20 u. BERGEN OP ZOOM t/m 9 okt Opgewekt, Nederlandse cartoonfestival, Markiezenhof. 15 apr Titanic, amateurvoorstclling, de Maagd, 20 u. 15 apr Inloopmarkt tere ere van 10 jaar joint care, Lievensbcrg, 10-15 u. 15 apr t/m 25 sept Kennedy op Vre derust, schilderijen, Markiezenhof en Vrederust. 20 apr Hét Concertkoor: Johannes Passion, H. Quirinuskerk te Halste ren, 20.15 u. +film+++fi I m+++fi lm+++fi lm+ CINEM'ACTUEEL: Big Mommas 3 - vr 16 en 18.45 u., za en zo 13.45 en 18.45 u., wo 16 u. Biutiful - zo 18.45 u., di 20.30 u. Black swan - do en ma 20 u., vr t/m zo 21.15 u. Carmen - zo 10.30 u. Disappearance of Alice Creed - ma 20.30 u. Gooische Vrouwen - do en ma t/m wo 20 u., vr 18.45 en 21.15 u., za en zo 16, 18.45 en 2115 u. Hop (NL) - vr 16 u., za, zo en wo 13.45 en 16 u. I am Number Four - do, di en wo 20 u., vr t/m zo 2115 u. Justin Bicber: Never say never - vr t/m zo en wo 16 u. Mijn opa de bankrover - vr 16 u., za, zo en wo 13.45 u. Rio (Ncderl. versie) - wo 13.45 u. Rio (origineel) - wo 20 u. Scream 4 - do en ma t/m wo 20 u., vr 18.45 en 21.15 u., za en zo 16, 18.45 en 21.15 u. Sucker punch - vr en za 18.45 u. Winnie the Pooh - wo 13.45 en 16 u. Yogi Bear (3^) -za en zo 1 ^45 u.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 2