'VVV-kantoor, Oranjekamer en streekmuseum versterken elkaar' Autobedrijf bestrijdt huizenbouw in Noord 'Ik heb bij het afslaan misschien te dicht langs de stoep gereden' I E I H |E Nog eens 25 mille voor woningen Wally Blaas wordt eerste erelid heemkundekring Sponsors voor twee rotondes Informatie over begraafplaatsen Gemeente geeft Leger 20 mille Donderdag 14 april 2011 „fflülk jajfflWfr WP lu mm' B. 9 w I H H I H H B B Feestelijke opening van pand aan de Markt in Sint-Maartensdijk De Oranjekamer is nieuw, maar de Thoolse VVV bestaat al vijftig jaar. Bovendien is het tien jaar geleden dat de VVV samenging met die van Zuid-Bevelend. Redenen genoeg om maandagmiddag het pand met het nieuwe VVV-kantoor én de Öranjekamer aan de Markt in Sint- Maartensdijk feestelijk te openen. Prins Frederik Hen drik kwam zelfs even op bezoek om te zien hoe het met het gebouw is gesteld dat hij in de zeventiende eeuw met zijn geld liet opknappen. Hij kon met een gerust hart de sleutel aan wethouder Kees van Dis overhandigen, maar eiste wel dat er goed op gepast wordt, anders zou de be stuurder op het schavot belanden. Geluidshinder is fors onderschat De Raad van State moet het bestemmingsplan Tholen Noord afkeuren. Dat eiste de raadsman van autobedrijf Adrie van Burgh aan de Ampèrestraat in Tholen dinsdag bij de Raad in Den Haag. Het bestemmingsplan regelt de omvorming van een deel van bedrijventerrein Tholen Noord in een gemengd gebied voor wonen en werken. Boven twee supermarkten zijn zorgwoningen van de Ge reformeerde Gemeenten gepland. Deze week Gastheer Impuls Verkeerde feiten Statuten Leerlingen Thoolse basisscholen doen verkeersexamen „lk denk dat ik een keer niet goed achterom heb gekeken", zegt de 11-jarige Daniël Scheurwater dinsdagmorgen als hij de route voor het verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland heeft afgelegd. De leerling uit groep 8 van de School met de Bijbel in Oud- Vossemeer vindt dat het voor de rest wel goed ging. De fout die hij denkt gemaakt te heb ben, is elk jaar één van de meest gemaakte fouten bij het verkeersexamen voor basisscho lieren, vertelt VVN-voorzitter van de afdeling Tholen, Taeke Wijma. Deze week leggen de leerlingen uit groep 7 en 8 van basisscholen in zeven dorpen, in totaal 383 kinderen, het verkeersexamen af. Strafpunten Het belang van de cultuurhistorie voor de economische ontwikkeling wordt in Tholen nog te weinig ingezien. Dat zei Wally Blaas dinsdag in Sint-Annaland op de jaarvergadering van de heemkundekring. Blaas, die af scheid nam als voorzitter van Stad en Lande van Tholen, werd op voorstel van de vergadering benoemd tot erelid. rfN nn voor autoschades bij alle merken complete schadeafhandeling bij uw Focwa eurogarantiebedrijf Voltstraat 2, Tholen, tel. 0166-607060 J IB WW W Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5, 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 0166-657007 b.g.g. 653474 Telefax 0166-657008 E-mail: redactie@eendrachtbode.nl advertentie@eendrachtbode.nl admin@eendrachtbode.nl Website: www.eendrachtbode.nl Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Bankrekening 30 30 05 556, Giro 12 44 07 Abonnement 17,50 per halfjaar, 31,50 per jaar, per post 56,70 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers 1 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,33 plus btw per mm. Hoofdredacteur W. Heijboer. Frederik Hendrik (Hans Vróegop) overhandigt de sleutel van het VVV-kantoor en de Oranjekamer aan wethouder Kees van Dis. Arno Neele uit Stavenisse doet onderzoek naar klederdracht B. en w. van Tholen stellen nog eens 25.000 euro beschikbaar voor wo ningverbetering. Het gaat om het ver duurzamen van particuliere koopwo ningen in het kader van het project Meer met Mfridcr. Vorig jaar werd daarvoor in juli subsidie toegezegd en 1 november was de pot al leeg. Bij de provincie bleek nog geld over en Tholen trok aan de bel opnieuw inte resse te hebben. Afhankelijk van re acties van de andere Zeeuwse ge meenten en de provincie komt ook 25 mille uil Middelburg beschikbaar. Twee gemeentelijke rotondes wor den voortaan gratis onderhouden door hoveniersbedrijven. Erik Mal- jaars houdt de rotonde aan de Post- wcg/Luchtcnburgseweg bij het ge meentehuis bij, de Passiebloem van Leendert Zandijk doet dat aan de Grindweg/Ten Ankerweg/Vosse- meersepoort in Tholen. Omdat er voor de andere vier geen interesse was bij hoveniersbedrijven, hebben b. en w. de sponsormogclijkhcid nu verruimd voor andere Thoolse on dernemingen. Het gaat nog om vier rotondes. B. en w. stellen wel de voorwaarde dat een hoveniersbedrijf het onderhoud moet doen om het groene karakter te behouden. Van wege bezuinigingen wilde de ge meente zelf geen onderhoud meer doen. De reclameborden die op de rotondes komen, moeten vooraf door openbare werken goedgekeurd worden. Daarhij wordt gekeken naar de verkeersveiligheid, beeldkwali teit, reclamebeleid, openbare orde en goede zeden. >1 Overleg over derde cafetaria smalstad In Sint-Maartensdijk komt mogelijk een derde cafetaria/lunchroom. Het verzoek is ingediend voor de voor malige fietsenzaak van Han van Houdt op de hoek van de Markt/Ds. de Bresstraat. B. en w. zeggen voor Markt 6 in principe medewerking te willen verlenen, maar het college hecht zeer aan kwaliteit van de om geving. Daarom moet er eerst duide lijkheid komen over aspecten als ver keer, fietsen, overlast, muziek, plaats, uitstraling, enz. Daarna zal overleg plaatsvinden met de initiatiefnemer. Op de panden rust een woon-winkel- bestemming. Voor horeca moet het bestemmingsplan Kom gewijzigd worden. Het feit dat er in Sint-Maar tensdijk al twee cafetaria's zijn naast twee restaurants en een bistro, doet er volgens b. en w. niet toe. „De econo mische haalbaarheid is een kwestie van vrijemarktwerking." De Thoolse begrafenisondernemers kennen de begraafplaatsen op hun duimpje, maar uitvaartverzekeraars geven volgens b. en w. helemaal niet of minimaal voorlichting. Daar om wil het college een folder uitge ven om de wijzigingen van het be- graafplaatsenbelcid inzichtelijk te maken voor de inwoners. De afde ling publiekszaken krijgt daarover nu veel vragen. De diverse facetten die komen kijken bij het maken van een keuze voor begraven of creme ren zullen nader toegelicht worden, zodat de mensen een weloverwogen besluit kunnen nemen. Dit op basis van het nieuwe beleid dat vorig jaar is ingevoerd voor Thoolse begraaf plaatsen. „De voorlichting kan niet meer alleen worden overgelaten aan de begrafenisondernemers omdat elke gemeente een apart beleid voert zeggen b. en w. Met dui zend euro denkt het college voor meerdere jaren een folder te heb ben. De begraafrechtcn worden hierdoor niet duurder. Het Leger des Heils krijgt 20.242 euro subsidie van de gemeente Tho len voor het dienstencentrum in Sint-Maartensdijk. Het gaat om een eenmalige bijdrage. De gemeente raad stelde hiervoor al op 8 novem ber 2007 een bedrag van 25.000 eu ro beschikbaar. Het duurde echter lang voordat het Leger des Hcils een geschikte ruimte had gevonden. Dat is nu de voormalige kleuterschool aan de Radda Barncnstraat gewor den. De 20.242 euro is het overschot na aftrek van een schadepost en een voorschot van 3000 euro. 42 ÊtÈtem. Omdat de ruimte in het pand op de hoek van de Markt en de Kaaistraat beperkt is, werden alle toespra ken buiten voor het voormalige gemeentehuis, nu hotel-restaurant Het Raedthuys, gehouden. De VVV Zuid-Beveland en Tholen maakte van de gelegenheid maar meteen een toeristisch café, zei voorzitter A. van Opdorp, die iedereen welkom heet te. „We zijn gewend om elk jaar al len die betrokken zijn bij onze regio VVV in de gelegenheid te stellen el kaar te ontmoeten, ideeën uit te wis selen en projecten op elkaar af te stemmen. We beperken de toespra ken en geven vooral de ruimte." Dat was wel nodig met zo'n groot gezelschap. Medewerkers en be stuurders van de VVV en gemeen ten van beide kanten van de Oester- dam. Recreatieonderncmers, verte genwoordigers van streekmuseum de Meestoof, van de heemkunde kringen, van de Thoolse onderne- mersfedcratie, van de Oranjeroute. Raadsleden, gidsen van Staatsbos beheer en de VVV, ambtenaren en andere genodigden die een rol heb ben gespeeld bij de totstandkoming van het nieuwe kantoor en de Oran jekamer. Onder hen R W. Priem uit Sint-Maartensdijk die op het terrein van het kasteel van Frank van Bor- sele en Jacoba van Beieren woont en een aantal voorwerpen voor de Oranjekamer in bruikleen gaf. En Jan Geldof die Sint-Maartensdijk twee jaar geleden aan de Oranjerou te koppelde. Van Opdorp herinnerde eraan dat het eerste kantoor van de VVV aan de andere kant van de Kaaistraat was gevestigd, boven de openbare bibliotheek. Hij was erg ingenomen met de combinatie met de Oranjeka mer en streekmuseum. „Het is een versterking van alle partijen. De bij zondere kwaliteit van elk der deel genoten versterkt de ander." Van Opdorp onderstreepte de rol van de VVV die als gastheer fungeert voor de gemeente en die initiatieven ondersteunt op toeristisch gebied. Die in werkgroepen zit en als klank bord dient. „De VVV is er voor toe risten, recreanten en inwoners. Ze levert daardoor een positieve bijdra ge aan de lokale economie en lokale maatschappelijke functies." De ver eniging ondersteunt volgens Van Opdorp ook ondernemers met ideeën, brengt participanten met el kaar in verbinding en ontwikkelt ge zamenlijk marketing. Verder is de VVV er voor de gasten. Ze infor meert toeristen en recreanten, maar kent geen grenzen. „We werken sa men met de drie andere VVV's in Zeeland maar ook met De Brabantse Wal die niet voor niets als slogan heeft: waar Brabant Zeeland kust." En ineens verschenen daar twee vrouwen, de nette dame was de echtgenoot van de rentmeester van Sint-Maartensdijk, de andere een vuul wuuf. Ze gingen Prins Frederik Hendrik 1584-1647) vooraf die een kijkje kwamen nemen naar de staat van het gebouw - het gemeentehuis met trapgevel dat hij er had laten bouwen. Allen spelers van de Rede rijkerskamer Eendracht uit Oud- Vossemeer. Dat viel niet mee. Fre derik Hendrik (Hans Vroegop) was toornig en wilde de rentmeester (Kees-Jan van Gorsel) in de boeien slaan en in het schavot zetten. De nette vrouw probeerde de hoog heid van zijn voornemen af te bren gen. De rentmeester deed of hij slecht zag en liep het publiek in. Frederik Hendrik geloofde er niks van en wilde hem in het blok zetten. De vrouw van de rentmeester (Mar leen van Oevelen) smeekte de prins het vonnis niet uit te voeren. Haar man, hoofd van het gezin met zieke en hongerige kinderen, kon niet voor het gebouw zorgen. „Hij kon er echt niets aan doen." Maar de slordig geklede vrouw (Angela Keur) gaf in dialect commentaar op de gebeurtenissen. „Ze bazelt, eur ei ol het geld opgemaekt." Volgens haar had de rentmeester alles wat hij aan het gebouw van de prins had moeten doen, aan zijn eigen huis gedaan. De nette vrouw wees de prins er op hoe mooi het nu was ge worden. Dat zag Frederik Hendrik ook wel in. „Het is zo prachtig, het is de parel van heel het eiland Tho len." Dat kon de hoogheid niet ont kennen. Hij voelde zich zelfs ge vleid en zag af van de terecht stelling van de rentmeester. Hij vergaf het de rentmeester maar beet hem toe dat hij 's morgens 'zelf de broek aan moest trekken.' Uiteindelijk overhandigde de prins de sleutel aan Van Dis die de grote sleutel inwisselde voor een kleine omdat het 2011 was en niet 1647. „Ik heb er een ander slot op laten zetten." Van Dis beloofde dat hij goed voor het gebouw zou zorgen. Dat was niet moeilijk, zei hij, omdat hij wist wat er allemaal aan vooraf was gegaan. ZIE VERDER PAGINA 9 Het autobedrijf is beducht voor klachten over de bedrijfsvoering nu er op zeer korte afstand woningen komen. Dat gaat problemen geven voor de nieuwe bewoners en als ge volg daarvan een gedwongen inper king van de bedrijfsactiviteiten, al dus de raadsman van het autobedrijf. Het staal vast dat de huizen op korte re afstand van het bedrijf komen dan gebruikelijk is. Tholen is van de richtlijnen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) af geweken, omdat uit onderzoek van de Grontmij bleek dat zelfs op een korte afstand van 20 meter nog geen norm zal worden overschreden. De overlast van het autobedrijf zal dus aanvaardbaar zijn volgens de ge meente. Zolang Van Burgh zich aan de normen in zijn milieuvergunning houdt, dan kan het bedrijf gewoon doorwerken. Het woonklimaat van de omwonenden is dan ook voldoen de gegarandeerd. Maar de raadsman van Van Burgh stelt dat dc gemeente dc zaak te ge makkelijk opneemt. De aan Van Burgh verleende milieuvergunning laat namelijk meer toe dan de ruimte die het bestemmingsplan hem nu Deze maand is het precies negen jaar geleden dat in Tholen, als laat ste Zeeuwse regiQ, een heemkunde kring werd opgericht. Begonnen met zo'n vijftig leden, kon Stad en Lan de van Tholen onlangs het 300ste lid verwelkomen. „De vereniging heeft zich een plaats verworven in de sa menleving. Ze wordt door meerdere instanties herkend en erkend als overlegpartner. Het belang van de heemkunde wordt steeds meer inge zien. daar gaat het om", zei Wally Blaas op de door bijna vijftig be langstellenden bezochte vergade ring. Hij noemde het belangrijk dat er, in een tijd dat er tal van vernieu wingen plaatsvinden, mensen zijn die stilstaan bij de historie. „Niet om als rem te dienen "in de ontwikke ling, maar om aan te geven wat het behouden waard is." Oog hebben voor de schoonheid en de waarden van cultuurhistorische zaken is daar- geeft. Dat komt doordat de Grontmij bij zijn onderzoek naar mogelijke geluidsoverlast is uitgegaan van ver keerde feiten. Daardoor is het lawaai bij de woningen fors onderschat. De raadsman hamerde er bij de Raad op dat die goed kijkt naar de ver schillen tussen wat het bedrijf mag volgens de milieuvergunning en wat het mag volgens het bestemmings plan. Volgens de gemeente zit daar geen verschil lussen, maar volgens Van Burgh wel. Daarnaast wordt de gemeente verwe ten dat er geen onderzoek is gedaan naar stank, stof en gevaar dat door het bedrijf wordt veroorzaakt. De ge meente heeft een muur in het be stemmingsplan voorgeschreven die als buffer gaat fungeren. Maar de voorzitter van de Raad vroeg zich hardop af of die muur ook stank kan tegenhouden. Van Burgh is boven dien bang dat er in de toekomst een andere milieuregeling komt die hem nog meer de duimschroeven zal aan draaien. In dat geval wordt het voort zetten van het bedrijf wel erg moei zaam. Dc raadsman vermoedt dat de gemeente het bedrijf nu al op slot zet nadat onderhandelingen over aan koop van zijn grond stuk liepen. Het zou een strafmaatregel zijn. De uit spraak volgt over zes weken. bij volgens Blaas van belang. „He laas mis ik dat nog wel eens bij het ontwikkelen van plannen en het op stellen van regels." De vertrekkende voorzitter herhaalde een eerder plei dooi voor een gemeentelijk monu mentenbeleid. „Het ontwikkelen van een dergelijk beleid vraagt om durf." Een tweede factor die volgens hem voor de cultuurhistorie van be lang is, is de economische factor. Cultuurhistorie *kan een rol spelen bij'economische ontwikkeling, maar dat belang wordt volgens Blaas nog onvoldoende ingezien. Wally Blaas was acht jaar bestuurs lid van Stad en Lande van Tholen, waarvan zeven jaar voorzitter. In die functie volgde hij Ron Wielinga op. ZIE VERDER PAGINA 7 Niel Jansen vindt dat je als jongere op Tholen alles kan Bedrijf van Dim van Dijke halve eeuw actief in Flupland EN VERDER... Meer dan 160 Tholenaren mogen lamsoren snijden Medewerker Rabobank ontdekt oplichting drie ton WIE DE KLOK LUIDT, HEEFT HET TOUW NOG NIET IN HANDEN Dit nummer bestaat uit 18 pagina's Dat bereidt ze voor op de middelbare schooltijd, waarbij ze veelal grote afstanden per fiets gaan afleggen tussen school en huis. De scholen in Sint-Annaland en Poort vliet doen dit jaar niet mee. „Daar komen we één keer in de twee jaar. Het hangt altijd af van het beleid van de school", zegt Wijma. Hij is dinsdagmorgen samen met vier andere VVN-vrij- willigers in Oud-Vossemeer om daar het verkeersexa men af te nemen van de leerlingen van de School met de Bijbel De Ark, Sint Antoniusschool en Die Heenetrecht- school. Het zijn Rob van der Klugt uit Sint-Maartens dijk en uit Poortvliet Rinus Quist, Jan van Oudenaarde en Adri Scherpenisse. De laatste drie vormen volgens Wijma samen bijna 150 jaar vrijwilligerswerk. Ze zijn alle drie bij de afdeling Poortvliet begonnen, die nog bestond voor de gemeentelijke herindeling. Van Ouden aarde (74) en Quist (72) zijn beiden in 1958 begonnen en Scherpenisse (68) is de tel kwijt, maar hij denkt wel ruim 35 jaar. In elke plaats wordt ook inzet van de ouders gevraagd. Die staan verspreid over de route op strategische punten, zoals kruisingen. Zij beoordelen of een leerling het goed of niet goed doet aan de hand van een lijst. „Ze kijken onder andere naar anticiperen, richting aangeven en de plaats op de weg", vertelt Wijma. Doet een kind iets fout, dan worden er strafpunten uitge deeld. Geen voorrang verlenen kost het meeste punten, namelijk vijf. Maar daarmee kan een leerling nog wel slagen. Volgens Wijma moet ongeveer 80 procent van de onderdelen goed zijn uitgevoerd. Zie verder pagina 5. WN-vrijwilliger Jan van Oudenaarde geeft in Oud-Vossemeer de deelnemers aan het verkeersexamen het startsein. Ze mogen met tussenpozen één voor één vertrekken, want het is de bedoeling dat ze het zelfstandig afleggen. v. m m w 33 'Belang cultuurhistorie voor economie nog te weinig gezien

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2011 | | pagina 1