Jacob Hage houdt van een beetje plagen, maar ook van kroelen Maakt de prijs voor u het verschil? Eendracht Vis wekt bewondering met zalmrokerij en diepvries 200 ton VERNIEUWDE HUISSTIJL LEVERANCIERS EENDRACHT VIS NIEUWE START Oorlogstuig opgeblazen in bodem van het Rammegors Nieuwe vestiging op Welgelegen officieel geopend Thoolse bussen rijden vroeger Te weinig tijd voor maken verkeerscirculatieplannen QV P 1^ PI I L J W info@overnieuw.com VAN DE FELICITEREN WIJ iMET HUN Wilma Giljam over 104-jarige: Zonder stress word je het oudst Kies ook voor 3 jaar energie bij DELTA DELTA, voordelig en dichtbij. 1 Vr ■- frêI \w-m Donderdag 9 december 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT ALS TROTSE Het gaat goed met Jacob Hage. Toen hij honderd jaar werd, haalde hij uitgebreid de media en zaterdag, toen hij 104 werd, was dat weer het geval. De burgemeester en diens echtgenote kwamen hem in Dalemhof in Tho- len feliciteren en brachten een fles goede cognac mee. Ook directie en personeel zetten een forse fles van dat edele vocht voor hem neer en nicht Janny van Zanten had hem die ochtend om elf uur al van een jonge Harte- veldt voorzien. Handelsreizigers Vergunning De vliegtuigbom die donderdag tot ontploffing is ge bracht in het Rammegors, is niet het eerste projectiel uit de Tweede Wereldoorlog dat op Tholen opduikt. Bij de aanleg van de Kreekweg bij Oud-Vossemeer, 37 jaar geleden, zijn twee drukbommen aangetroffen in de Hiksedijk. Hiksedijk Vertrouwen van Tholen in GGD gegroeid Bel 0800-5150 en stap in voor 1 januari! Dubbele oven 300% meer Boomfeestdag wordt in 2011 royaal gevierd Velen hadden de winterse kou getrotseerd voor de offi ciële opening van Eendracht Vis op bedrijventerrein Welgelegen in Tholen. Rondom de prachtig gevulde vi trine met een rijke variatie aan vissoorten, schaal- en schelpdieren sprak Kees v.d. Velde jr. een welkomst woord, waarna de gasten toch even naar buiten moesten voor de openingshandeling. Kees v.d. Velde sr. knipte woensdagavond 1 december samen met zijn kleinzoons Colin en Guido een lint met ballonnen door voor de hoofdingang. ^sgroof s,4, tcokerij «1 efidracht Jaap Hage vierde zijn verjaardag in Ten Anker met de andere bewoners en zijn nicht Janny van Zanten. Maar dan hield het met de feeste lijkheden bijna op. De echtgenote van Hage is overleden en kinderen waren er niet. Toch had nicht Janny dertig belegde broodjes en een flink aantal gebakjes klaar staan om de visite te ontvangen. Ze verwachtte vrijdag nog dat er acht tot tien man zouden komen om oom Jacob te fe- liciteren. Uit Vlissingen en HeTIc-' voetsluis, om maar een paar wind- streken te noemen. Zaterdag zag dat er anders uit. Er kwam geen mens. De wind gierde over de wegen en blies sneeuw en ijzel over het asfalt richting Tholen. Winterhanden of niet, de familie bleef thuis. Maar de bewoners van de afdeling waar Jacob zijn kamer heeft, maakten veel goed. Bijna 15 van hen, meest dames, hadden zich verzameld in. wat ze daar noemen, Het Zitje. De feestgangers moesten even geduld hebben, want eer Jacob en Janny het verhaal van 104 jaar aan de Eendrachtbode hadden ver teld, stroomde er nogal wat water door het Schelde-Rijn kanaal. Hage was echter de deur van het zitje nog niet binnen of het 'Lang zal hij leven', klonk spontaan over de gang. Alsof hij niet al heel lang leeft. Zelf is hij er bepaald nuchter onder. Nee. In de genen zit die leeftijd niet. Vader Hage werd 70 jaar en zijn moeder overleed een paar jaar daarna. Hij maakt zich ook niet zo druk over de tijd die hij nog op deze aarde heeft. Zijn vader was dood graver. En als 'Japje van Dies', zo als hij liefkozend wordt genoemd, nu maar om 11 uur zijn borreltje krijgt, op tijd kan eten en naar bed kan. dan wordt hij wel 105, ver wacht hij. En die houding, zegt Wilma Gil jam, zijn persoonlijke begeleidster, zorgt er voor dat mensen oud wor den. „Hoe minder stress, hoe beter. Meneer Hage maakt zich niet druk. Al is hij dan slecht ziende en een beetje hardhorend, hij doet nog vol op mee als er in huis iets te doen Hage kan goed overweg met alle mensen van de afdeling. Maar ook met het verplegend personeel. Gil jam: „Hij mag ons graag een beetje plagen, maar ook graag kroelen." En hoor je zo links en rechts wat op- of aanmerkingen op het eten, Hage lust alles. „Hij heeft geen voorkeur, maar ook geen afkeur." Eten doet hij overigens niet in de gezamenlijke ruimte. Hij blijft lek ker op zijn kamer en als het hem uitkomt, gaat hij naar het zitje en zijn er contacten met de andere be woners. Op vrijdag komt nicht Jan ny langs. Die komt de vuile sokken halen en drinkt met oom Jacob een borreltje. Dan komen ook de verhalen van vroeger op tafel. Over Opa Dies". Die land had en het kerkhof onder hield. En ook een café had in Sint- Maartensdijk. Hage: „Er kwamen veel handelsreizigers uit Bergen op Zoom. Die hadden koffers bij zich met galanterieën. Ze sliepen dan bij Opoe Pietje boven het café." Het geheugen van Hage werkt nog uitstekend. „Toen had Smurdiek nog een haven en kwamen de schip pers en de knechten naar het café." Uit die periode dateert de liefde van Hage voor het water. Hij werd knecht op een binnenvaartschip en reisde vooral in Frankrijk, België en Duitsland. Later nam hij het café over. „We konden van het café leven", vertelt de krasse Jacob met een dierbare herinnering aan zijn vrouw Nellie Kleppe uit Scherpenisse. Hij ontmoette haar in Rotterdam. „Daar werkte ze bij een Joodse fa milie", vult nichtje Janny (76) aan. Oom Jacob grijpt in. „Wat heeft die man daar nou mee te maken"? "Hij kende haar al toen ze zestien was", laat nichtje zich niet uit het veld slaan. "Ze zijn bijna 50 jaar ge trouwd geweest. Zes maanden daar voor is ze overleden." Intussen is het café al vele jaren ge leden gesloten en gesaneerd. Jacob leverde zijn vergunning in. „Daar krijgt hij nog steeds geld van. Van het sancringsVonds", verklapt zijn nicht. Oom Jacob kijkt een beetje be straffend, maar geeft de moed om commentaar te leveren op. Wilma Giljam komt hem ophalen, want de medebewoners zijn het wachten beu. Hage loopt met een stok en zijn begeleidster onder steunt hem op weg naar het feest gedruis. In Dalemhof is het perso neel zolangzamerhand gewend aan hoge leeftijden. Wilma noemt me vrouw Beeke. De burgemeester maakt aanstalten om afscheid te nemen. „Dag edel achtbare", groet Jacob Hage be leefd. Vliegtuigbom ligt dik zestig jaar in Thoolse akker De nu gevonden bom, een Britse 500-ponder, is aangetroffen op een akker aan de Bitterhoekseweg ten noorden van de buurtschap De Rand. Bij het ploegen dit voorjaar stuitte Wilco Hage op wat hij dacht dat een stuk beton was. Vorige week was het opnieuw raak en na enig wroeten in de grond bleek het een metalen voorwerp te zijn. Ha ge waarschuwde de politie, die op haar beurt de Explosieven Oprui mingsdienst Defensie (EOD) in schakelde. Woensdagmiddag is de bom uitgegraven en ter plekke on schadelijk gemaakt. De ontsteker kon er vrij eenvoudig uitgedraaid worden. Het projectiel, gevuld met ongeveer 120 kilo springstof, is daarop naar de gemeentewerk plaats in Sint-Maartensdijk ge bracht. Bij de zoektocht naar een plek bin nen de gemeente waar het oorlogs tuig veilig en gecontroleerd tot ontploffing gebracht kon worden, kwam het Rammegors in beeld. Aan de rand van het buitendijkse natuurgebied langs het Schelde- Rijnkanaal. vlakbij de Rijksweg op Sint Philipsland en een flink eind van de bewoonde wereld, is met een kraan een gat van enkele me ters diep gegraven. Daarin is de bom gelegd, vervolgens springstof aangebracht en toen is de put weer dichtgegooid. De aanwezige men sen - in ieder geval een stuk of twaalf - van EOD, politie, brand weer en gemeente trokken zich te rug tot op een veilige afstand, waarna de zaak tot ontploffing is gebracht. Voor de EOD was het een routine klus. De dienst maakte dit jaar al bijna honderd grote bommen on schadelijk. Vorige maand nog zes 500-pondcrs in Cadzand en een 1000-ponder in Westkapelle. Ze krijgt jaarlijks ongeveer tweedui zend meldingen van gevonden pro jectielen. Bij Oud-Vossemeer ging het in 1973 eveneens om 500-ponders. Drukbommen in dit geval. Ze la gen aan weerszijden van de Hikse dijk, nabij de Broekseweg. Veron dersteld werd, dat de Duitsers ze hadden geplaatst om de dijk even tueel op. te blazen bij de inundatie in het voorjaar van 1944, zodat het water vanuit de Hikkepolder naar de Kerkepolder zou kunnen stro men. In 1973 was de bouw van de brug bij Oud-Vossemeer over het Schel- de-Rijnkanaal in volle gang. Dwars door de Hikkepolder werd de Kreekweg aangelegd als verbin ding tussen de brug en de provin ciale weg Tholen/Sint-Annaland. De aansluiting werd gemaakt bij de Hiksedijk, waarvan het verloop enigszins werd aangepast (het ca feetje De Weele moest er voor wij ken). Het was daarbij dat een drag line op een bom stuitte. Op aanwijzingen van een inwoner werd, op twee meter diepte, een tweede bom aangetroffen. Ze zijn door de mijnopruimingsdienst van de landmacht ontmanteld en ver volgens meegenomen. Dankzij een presentatie in het ge meentehuis is het vertrouwen van de Thoolse gemeenteraad in de GGD Zeeland gegroeid. Dat zei wethouder Jan Oudesluijs in de laatste vergadering van het alge meen bestuur van de GGD. Hij uitte ook zijn waardering voor de pro grammabegroting 2011. Voorheen was Tholen heel kritisch over het fi nancieel beleid van de GGD. Zo stemde de gemeenteraad niet in met de rekening 2009. De raad vond het onjuist dat het batig saldo was ge bruikt voor dekking van de frictie kosten van de integratie van de jeugdgezondheidszorg, zonder dat daarvoor instemming was gevraagd van de gemeenten. Verder waren er opmerkingen over wijzigingen van de begrotingen 2010 en 2011. Tho len vond dat er een korting van 2 toegepast moest worden op het bud get. De gemeenteraad neemt 16 de cember een besluit over de pro- grammabearoting 2011 Advert 5/itie Buslijn 107 tussen Bergen op Zoom en Stavenisse en buslijn 108 tussen Bergen op Zoom en Sint- Annaland rijden per 12 december volgens een nieuwe dienstregeling van vervoersbedrijf Connexxion. Bij beide lijnen vertrekt de eerste rit eerder, uit Stavenisse van bus lijn 107 en uit Sint-Annaland van 108, zodat in Bergen op Zoom aansluiting is op de trein richting Vlissingen. De laatste rit uit Sta venisse, vertrek 18.14 uur, vervalt en zal als lijn 108 via Sint-Anna land naar Sint-Maartensdijk rij den. Vanaf Bergen op Zoom ver trekt lijn 107 om 17.29 uur naar Stavenisse die vervolgens door rijdt naar Sint-Annaland en Sint- Maartensdijk. Reizigers voor Sint- Annaland kunnen dan met lijn 107 via Stavenisse naar Sint-Annaland reizen. Ook op lijn 102 Bergen op Zoom-Oude Tonge zijn er wijzi gingen. De ochtendrit naar Mid- delharnis is gesplitst in twee rit ten: één vanaf Tholen/Oud-Vos- semeer en één vanaf Sint-Anna land via Sint-Philipsland naar Middclharnis. De middagrit uit Middelharnis vertrekt iets later in verband met een betere aanslui ting op de lestijden. De verkeerscirculatieplannen (vcp's) voor de Thoolse woonkernen lo pen vertraging op. Oorzaak: de bezuinigingen. De circulaticplannen hebben, mede op grond van het veiligheidsaspect, eerste prioriteit gekregen in het ver- keers- en vervoerplan van de ge meente. Maar inmiddels is de beno digde 40.000 euro voor het inhuren van personeel om dit en volgend jaar een aantal vcp's op te stellen, geschrapt in het kader van een fikse bezuinigingsoperatie. De 200 uren die per vcp nodig zijn, moeten in plaats daarvan binnen de eigen or ganisatie worden gevonden. Dit jaar is die ruimte er niet en daar door komt de gemeente niet toe aan het opstellen van een vcp voor Scherpenisse. Dat gebeurt nu naar verwachting volgend jaar, en ook de overige vcp's schuiven een jaar door. De planning wordt: Sint Phi lipsland 2012, Oud-Vossemeer 2013, Poortvliet en Stavenisse 2014. In het verkeers- en vervoerplan zijn meer zaken aangemerkt als eerste prioriteit. Aangezien is besloten om - uit oogpunt van kostenbesparing - de uitvoering van maatregelen te combineren met herbcstrating, vroeg CDA-raadslid Rob Duijm het gemeentebestuur wanneer de reali satie ervan te verwachten is. Het college laat weten dat de asversprin- ging in de Luysterlaan te Sint Phi lipsland volgend jaar wordt meege nomen als deze straat wordt geasfalteerd. Herprofilering van het stuk Ten Ankerweg tussen Wal en Grindweg, in Tholen, zit in plan Noord zodat nog geen uitvoerings jaar bekend is. En herprofilering van de Wal in Tholen is helemaal toe komstmuziek, want tot 2019 is een ingrijpende herbestrating daar niet aan de orde. Drie andere zaken zijn vorig jaar al gerealiseerd: snelheids remmers in de Gemaalweg in Tho len. herinrichting Kaaistraat/Markt/ Noordpoort in Sint-Maartensdijk, en een verkeersplateau (in plaats van een poortconstructie) halverwe ge de Kerkstraat in Stavenisse. Ook kan Tholen een beroep doen op extra menskracht. De aard van de activiteiten zal in grote lijnen hetzelfde zijn als andere jaren, maar dan op een grotere schaal. B. en w. laten de plannen daarvoor uitwerken. Staatsbosbeheer moet fors bezuinigen op het groen, maar de gemeente Tholen verkeert nu in de gelukkige omstandigheid daar juist wat extra's aan te kunnen t^en. tuurlijk mijn vrouw Marjo. Samen met onze trouwe medewerkers heb ben we er jarenlang keihard voor ge werkt om dit resultaat te bereiken. Ook de leveranciers en de andere re laties dank voor de wijze van zaken doen. We hadden wel eens een me ningsverschil, maar wc kwamen er altijd uit. Rcné Tempelaars van bouwbedrijf Vrolijk wil ik in het bij zonder danken voor de prima bege leiding. Jullie hebben, samen met de onderaannemers, een prachtig be drijfspand gerealiseerd. Ook onze klanten, vanwie er sommi gen al meer dan dertig jaar bij ons vis kopen, wil ik bedanken. Dankzij hun vertrouwen zijn wij klaar voor de toekomst en kunnen wij dit fraaie en ultra moderne bedrijfspand van daag openen" Maar liefst 3000 m2 is het pand aan de Stevinweg met winkel en produk- tieruimten op de begane grond en kantoren, kantine en installaties bo ven. „We zijn BRC-gecertificcerd", zegt directeur Kees Boer van Een dracht Vis vol trots. „Dat is de hoog ste code voor instellingen. Zelfs aan het koninklijk huis mogen wij leve ren." Hygiénische kleding, desinfec terende middelen, bewakingscame ra's, alles staat in het teken van optimale kwaliteit van de visproduk- ten. Dag en nacht kunnen er vrachtwa gens arriveren met vis. Het pand is zodanig ingericht, dat chauffeurs hun lading kwijt kunnen, zonder dat ze verder in het bedrijf kunnen komen. Door een sterke compartimentering zijn er veel gescheiden ruimtes. In de diepvriesruimte, waar het - 30 gra den Celcius is, kan 200 ton vis wor den bewaard. Alle ruimtes zijn dui delijk op de groei gebouwd, want er is overal een zee aan ruimte. Ook in de versafdcling en de slachtafdeling. In de rokerij met een splinternieuwe, dubbele oven, komt maar 15% van de rook naar buiten. „Dit is één van de modernste en milieuvriendelijkste ovens", vertelt Kees Boer. De zalm rokerij is het paradepaardje van Een dracht Vis. „Kees v.d. Velde en Johan Guntcr zorgen hier voor topkwaliteit. We zijn met onze zalm een niche in de markt en willen hiermee een parel in de regio worden." Er is extra werk gekomen door de sluiting van rokerij Piccard in Sint-Annaland, die in het voormalige pand van Peter Scherpe nisse zat. Eendracht Vis richt zich met de groothandel vooral op restaurants en supermarkten en het nieuwe pand trekt ook nieuwe klanten aan. „Dat komt mede door ons maatschappe lijk verantwoord ondernemen (mvo)", legt de directeur uit. „We zijn zeer energiezuinig door een in stallatie voor warmteterugwinning. Dat is echt een mvo-topper De verhuizing van de Edisonweg naar de Stevinweg legt Eendracht Vis geen windeieren. „De verkopen van de winkel zijn met 300% gestegen", zegt Kees Boer glunderend. „Diverse bedrijven van Welgelegen zijn in middels klant geworden. We bezor gen bakjes met kibbeling of andere vishapjes en medewerkers komen ook voor thuis om een visje. We zit ten echt in een ideaal pand op een ideale plek." Ook de viswagens van Johan v.d. Velde hebben een plek gekregen in het nieuwe pand, maar in een geheel eigen ruimte. De verkoopwagens staan o.a. in Sint-Annaland en Sint- Maartensdijk. maar vooral in West- Brabant. Kees v.d. Velde sr. opende samen met zijn kleinzoons Colin en Guido de nieuwe vestiging van Eendracht Vis aan de Stevinweg op bedrijventerrein Welgelegen in Tholen. w i i w v www.overnieuw.com COMMUNICATIE&DESIGN Advertentie I.M. De gemeente Tholen staat in 2011 in Zeeland centraal bij de viering van de Boomfeestdag. De provin ciale stichting heeft Tholen als zo genaamde accent ge meen te aange wezen. Dat bctetekent dal de gemeente ondersteuning krijgt in .zowel financiéle als materiele zin. De voorheen wat achteraf aan de Edisonweg op het oude bedrijventer rein van Tholen gelegen vishandel, heeft nu aan de Stevinweg een prach tige zichtlocatic. Direct aan de weg is de voor particulieren toegankelijke ceplie afkwamen, waren vol bewon dering over de enorme ruimte in het nieuwe pand. Bijna iedereen uit Tho len die iets met vis te maken heeft, was present, naast diverse onderne mers van Welgelegen. Directeur Kees Boer van Eendracht Vis heette vanaf de vitrine met vis de vele gasten welkom. viswinkel van maandagmorgen tot zaterdagmiddag geopend. De eerste ervaringen zijn buitengewoon posi tief. De vele gasten die op de openingsre- „Fijn dat jullie de sneeuw getrot seerd hebben", zei Kees v.d. Velde jr. „Dit stelt onze familie zeer op prijs. Pa, moe. mijn broer Johan, mijn zus sen Ellen, Annet en Jacqueline en na-

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 9