WW1N.ARDIKiUKENS.NL Ondernemer moet voldoen aan Boswet 'Ik heb nergens verstand van, maar ik weet wel alles van die machines' Levien Ligtendag wint fiets Fotopuzzeltocht nieuw bij moonlightshopping Royal Flowers ontluiken op hun debuutoptreden WinterDansGala BABBEL Tien recreatiewoningen Speelmansplaten Donderdag 9 december 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Twintig deelnemers op vierde editie Stavenisse Bezoekers aan de moonlightshopping in Stavenisse kun nen woensdagavond meedoen aan een fotopuzzeltocht. Het is een nieuw onderdeel van het evenement dat voor de vierde keer wordt gehouden. Zo'n twintig onderne mers, verenigingen en stichtingen doen er aan mee. Decoraties Duo Ton van Riet en Monique de Rooij Toegezegd Winnaars kalender ROVZ morgen bekend Jan van der Male uit Poortvliet repareert grote witgoedapparaten „Ik dacht, als ik zoveel tijd moet steken in een baan, dan begin ik wel voor mezelf. Dan maak ik weliswaar mis schien wel dezelfde uren, maar heb ik het in elk geval zelf in de hand." Jan van der Male (43) uit Poortvliet heeft na twintig jaar als servicemonteur in dienst van be drijven te hebben gewerkt de overstap gemaakt naar een eigen bedrijf. Per 1 december is hij begonnen met Octo Job, voor reparaties aan grote huishoudelijke witgoedap- paratuur, zoals wasmachines en koelkasten. Voetbal Octopus Pitjes en vetluis V Tholen in coalitie biodiversiteit ABT: kostenuitleg leerlingenvervoer Dameszanggroep Kir Koyal uit Sint-Annaland is druk in de weer met de organisatie van het WinterDansGala. Het vervolg op hun succesvolle eerste gala in 2007 wordt georganiseerd in De Wellevaete op vrijdag 10 en zaterdag II december a.s. Net als de eerste editie krijgt de zanggroep tijdens het evenement medewerking van veel lo kale verenigingen. De afgelopen weken is iedere vereniging voor het voetlicht getreden in deze WinterDansGala BABBELS. Deze week: een impressie van de concerten die komen gaan... Advertentie LM. Entergraven recreatie b.v. uit Leeuwarden heeft bij de provincie Zee land een aanvraag ingediend voor een vergunning op grond van de Na tuurbeschermingswet voor de bouw van recreatiewoningen op het ter rein van Speelmansplaten langs de Oesterdani in Tholen. Gedeputeerde staten hebben zowel het ministerie van landbouw, na tuur en voedselkwaliteit als b. en w. van Tholen ingelicht. De ge meente kan een zienswijze indie nen. Tevens zullen belanghebben den in de gelegenheid worden gesteld om te reageren. De bouw v^ii recreatiewoningen kan van in vloed zijn op beschermde soorten planten en/of dieren, genoemd in de Flora- en faunawet. Als er laan bomen of bosopstanden gekapt moeten worden, is het mogelijk dat Entergraven tevens aan ver plichtingen van de Boswet moet voldoen. Bij de gerqeente diende Entergra ven onlangs een aanvraag voor de bouw van tien woningen in. De welstandscommissie kreeg de aan vraag onder ogen. maar had al veel eerder de huizen, ontworpen door Piet Boon, goedgekeurd. Er staan nu twee modelwoningen op het Waterpark Oesterdam, zoals het terrein nu wordt genoemd. Voorzit ter M. Onrust van de welstands commissie was zeer te spreken over het ontwerp van de woningen van Boon. Ze wijken in vorm en materiaal sterk af van de meeste huizen op recreatieterreinen. De wanden zijn aan de buitenkant met hout afgewerkt. Niet met red ce dar, zoals eerst de bedoeling was maar met larix. De daken zijn van zink. „Echt knap," zei Onrust, toen hij de woningen weer onder ogen kreeg. Ze dienen ook als voorbeeld van recreatiewoningen in het jaarverslag van de wel standscommissie. Kees en Mina hebben er zin in! Het is zaterdag en vanavond be zoeken zij het WinterDansGala van dameszanggroep Kir Royal. Vanochtend hadden ze de buur vrouw op de koffie en zij was naar de voorstelling van gisteravond geweest. Ze had genoten zei ze, dus de vooruitzichten voor van avond zijn goed! Het Setallandse echtpaar is echt een liefhebber van dit soort muzikale evenementen. Bij het WinterDansGala is er ech ter nog iets bijzonders aan de hand. Kees en Mina hebben name lijk familie in alle meewerkende verenigingen! Zo zingt hun dochter bij Kir Royal en hun schoonzoon bij het Schor- rekoor. Beiden hebben dezelfde dirigent weten ze: Pierre van Broekhoven. Pas op een verjaar dag hebben ze het nog over de nummers gehad die ze gaan zin gen. De heren bijvoorbeeld het schitterende May It Be en Scarbo rough Fair. De dames zingen on der andere Sayang The Rhythm of Life en het bijzonder indruk wekkende Nubië. uit de musical Aïda. De kleindochter van Kees en Mina zingt bij het Casembroot- koor onder leiding van juf Carla Westdorp en juf Julie Diemei. Zij zingen Do-re-mi uit de Sound of Music, samen met Kir Royal. De zoon van Kees en Mina speelt al sinds jaar en dag bij de Konink lijke Fanfare Accelerando. Onder leiding van Clemens Rosmulder spelen zij onder andere het vlotte Bcssarabyanke en een medley van James Bond-muziek. Beide num mers waarop gedanst wordt door eilandelijke volksdansgroep Dodi Dodi en gymvereniging WIK. Ver enigingen waar een zus van Kees en een nichtje van Mina lid van zijn. De slagwerkgroep van Acce lerando, onder leiding van Johan van Vossen, speelt op haar beurt weer werken samen met het Ca- sembrootkoor en Kir Royal. Het thema 'dans' dat Kir Royal aan dit gala meegeeft past precies in het straatje van Kees en Mina. Dansen doen ze namelijk ontzet tend graag. Ze zijn dan ook erg be nieuwd naar het Bergse Société La Poubellc d'Or. Dit swingende or kest sluit de avond af met gezelli ge dansmuziek. Ja, ze weten het zeker, het wordt een fantastische avond! Kees en Mina zijn fictieve perso nen. De fantastische avond daar entegen is gegarandeerd.' Voor kaarten kunt u terecht bij Boek handel Heijboer aan de Ring te Sint-Annaland én aan de kassa voorafgaand aan de voorstellin gen. mits deze niet zijn uitver kocht! IAdvertentie LM.) Ook de brandweer is weer present om de jeugd te vermaken. Bij elke winkel in de etalage ligt een foto van een ondernemer uit een andere zaak. Deelnemers moe ten de naam invullen en een slagzin afmaken. De hoofdprijs is een mi nuut gratis winkelen bij MCD de Koster in de Voorstraat. „Er was weer veel animo om mee te doen, hoe klein we ook zijn," zegt Joke van der Pol van de werk groep die de moonlightshopping voorbereidt. Ook nieuw is dat er bij elke deelnemer wel wat te doen is zoals spijkerbalk, kockhappen, bal vangen, blik gooien en zenuwspi raal. De brandweer staat op het Van der Lek de Clcrqplein. Speciaal voor de kinderen, die mogen er zelf een 'brandje' blussen. Behalve de brandweer is ook de schietvereni ging Prinses Beatrix aanwezig. Een nieuwe deelnemer is bakkerij Klip- pel aan de Poststraat. Marticn Klippel nam de zaak in september over van Gert Eerland. De zendingscommissic van de Her vormde Gemeente verkoopt weer decoraties vanuit de portiek van de kerk. De stichting Adullam gehan dicaptenzorg verkoopt nieuwjaars kaarten. De moonlightshopping duurt van zes uur tot half tien. Monique de Rooij en Ton van Riet in brasserie de Oude Haven. Zij zocht een gitarist, hij een zangeres. Zo ongeveer is het gegaan. Sinds kort spelen Monique de Rooij uit Anna Jacobapolder en Ton van Riet uit Sint-Maartensdijk samen. Ze kwamen elkaar al regelmatig tegen in het muziekcireuit. Op jamsessies. En maakten onlangs hun debuut in brasserie de Oude Haven in Sint- Maartensdijk. Monique had drem pelvrees, was zenuwachtig, maar dat viel na een paar nummers weg. Ze zochten samen de muziek uit voor hun optreden. Covers van lied jes van de hitparade. Engels- en Nederlandstalige nummers. Meest al bekende goed in het oor liggende muziek. Met een uitschieter naar rock van Anouk. Of een oud num mer van Rod Steward. Guus Meeuwis, de Ierse rocklegcnde Crandberries, de legendarische Neill Young en de Canadese Alanis Morisette. De 41-jarige Monique zingt al heel haar leven, zegt ze. „Altijd onder de douche. Vanaf mijn tiende wilde ik al op het podium, maar daar is nooit iels van gekomen. Dit wilde ik ook wel eens. Ik hoop ook nog eens een band te vinden voor het wat steviger werk, maar ik houd ook wel van een beetje jazz." Monique bewondert de Amerikaan se zangeres, tekstschrijver, pianiste en actrice Nora Jones, maar ook de Haagse Anouk en de country rock van Ilse de Lange. Voor De Rooij is het een hobby. In het dagelijks le ven is ze bedrijfsleider van Blokker in Middelharnis. De eveneens 41-jarige Van Riet zit al lang in de muziekwereld. Was actief in jeugdsozen, de stichting jeugd- en jongerenwerk. Is een van de drijvende krachten van de slich ting Tholen rockt 'die de regionale muziek tot leven brengt.' „Vroeger moest je de Thoolse brug over om een bandje te zien. Dat hoeft niet meer." Hij is ook bestuurslid van Borst- rock in Nieuw-Vosscmeer. Net óver de brug bij Vossemcer. Zelf speelt Van Riet gitaar. „Ik maakte een praatje met Philip Wouterse van de brasserie over muziek. Hij wilde wel wat doen als het maar niet te heftig was. Begin dit jaar is er al een optreden geweest met Mireille Quist uit Sint Philipsland. Wc heb ben toegezegd dat we zouden optre den." De naam Royal Flowers is afgeleid van de Rooij, zegt Van Riet. „Rooij royal. Dat klonk goed." Van Riet speelde tijdens het debuut op een Western gitaar. Geroutineerd. Voor Monique was het spannend, zegt ze. „Nog niet alles ging goed, maar het was de eerste keer." Het publiek - ongeveer vijftig be langstellenden - waardeerden het optreden met een applaus. Henny Polderman bezoekt morgen namens het Regionaal Orgaan Ver keersveiligheid Zeeland (ROVZ) een Thoolse basisschool om een prijs uit te reiken voorde tekenwedstrijd Kind en Verkeersveiligheid. Daar hehben 119 scholen aan meegedaan en er zijn 13 tekeningen geselecteerd voor de jaarkalender 2011 van ROVZ. Dit jaar was het thema snelheid. De prijs is een aanmoedigingsprijs en onder deel van het beleidsveld Duurzaam Veilig Verkeer van het Regionaal Werkplan Verkeersveiligheid Zeeland 2010 met als doel op korte termijn de betrokkenheid te vergroten van scho len, instanties en organisaties bij ver keersveiligheid en op lange termijn structureel aandacht voor verkeers veiligheid te bewerkstelligen. De te kenwedstrijd heeft als doelstelling dat leerlingen op een speelse manier bezig zijn met verkeersveiligheid. De winnende school ontvangt een waar- decertificaat van 350 euro als aan moedigingsprijs voor de bijdrage aan de tekenwedstrijd en de jaarkalender ROVZ 201 Ook de winnende leer ling krijgt de kalender naast een in gelijste oorkonde met een erevermel- ding voor de unieke bijdrage aan de tekenwedstrijd en een cd-bon ter waarde van 12,50 euro. Voor alle leerlingen van de deelnemende scho len aan de tekenwedstrijd is er een beloning. Jan van der Male doet het al twintig jaar voor een baas, maar is nu voor zichzelf begonnen met het repareren van apparaten zoals wasmachines, vaatmachines en koelkasten. De laatste 15 jaar heeft Jan voor BSH gewerkt, waaronder grote merken als Bosch en Siemens val len. Daarom heeft hij zijn werkter rein beperkt tot de merken van dat bedrijf, het zijn er in totaal vier. Naast de twee eerdergenoemde ook Neff en Constructa. Dat is vol gens hem geen probleem. „Het werk is er. BSH is marktleider." Hij heeft veel plezier in zijn werk, naast het technische van het vak, zegt hij het contact met mensen misschien nog wel leuker te vin den. Hij vindt het belangrijk om een praatje te maken en met een vrolijk gezicht binnen te komen. „Dat werkt zoveel makkelijker als je meteen met mensen door een deur kan." Zo heeft zijn werk wel een sociaal aspect. „Je wil niet weten wat mensen allemaal aan me'vertellen. Zelfs dingen die ze nooit tegen hun familie hebben gezegd." Hij vindt het fijn dat hij ook een beetje ge zelligheid in huis kan brengen. „Soms zitten oude mensen de hele dag alleen en vinden ze het prettig als er eens iemand langskomt waar ze hun verhaal aan kwijt kunnen." Maar dat terzijde. Want Jan is er om de apparaten te repareren. Hij durft te beweren dat er geen probleem is dat hij niet aankan wat betreft de vier voor hem bekende merken. „Als je twintig jaar aan die machines heb gewerkt, hebben ze voor mij geen geheimen meer. Natuurlijk ben ik wel eens een keer op mijn bek gegaan. Maar ik kan nu zeggen, ik heb die kennis." Hij lacht. „Ik wil niet hoog van de toren blazen, want ik heb nergens verstand van. ik heb geen verstand van voetbal of politiek. Maar ik weet wel alles van die machines." Sinds twee jaar vallen Bosch en Siemens onder één management. Wereldwijd was dat al hel geval, maar in Nederland nog niet. Bij de andere bedrijfsleiding volgden ook andere regels. Zo werd deze zomer het werken volgens een flexroostcr ingevoerd. Voor Jan betekende dat dat hij soms om acht uur 's mor gens de deur uitging en om acht uur 's avonds in Tilburg eindigde en dan nog naar huis moest rijden, met kans op vertraging door files. „Je moest aan een aantal uren in de weck komen. Dat betekende dat je soms dagen van tien uur maakte, maar ook wel twee dagen vrij was." Jan zag het niet meer zitten om zijn dagen puur en alleen aan werk op te maken. Zo zit hij ten tijde van het gesprek voor dit artikel ontspannen op de bank. Thuis in de woonkamer. Hij kijkt naar bui ten en ziet zijn kat in een boom klimmen. „Dat doet hij nou een paar keer per dag. Hij valt er ook wel eens uit." Hij geniet. Nu heeft hij de mogelijkheid om dat vaker te zien. Tegelijkertijd is er ook on zekerheid. „Ik ben nu voor mezelf begonnen en dat betekent ook dat ik een klantenkring moet gaan op bouwen. Het probleem is natuur lijk dat je naamsbekendheid moet gaan krijgen." Twee jaar geleden, ten tijde van de directiewissel bij BSH, gingen de gedachten vooreen eigen bedrijf al spelen bij Jan. Deze zomer ging hij op vakantie naar Spanje en daar bedacht hij plotsklaps een naam voor zijn zaak. „Ik was aan het duiken en zag ineens een joekel van een octopus op de bodem. Hij ging helemaal op in de onder grond. Eerst zag ik hem niet, maar één oog stond open en opeens dacht ik wat is dat?" Jan riep zijn neefje erbij en toen die kwam kij ken kwam er beweging in het dier. „Hij bewoog zich met zijn tenta kels voort over de bodem en ging er toen met een gracieuze bewe ging zoals een kwal er vandoor. Toen dacht ik: wat een multitas- ker." Jan vond Witgoed Van der Male maar niets als naam, maar na het zien van de octopus, bedacht hij Octo Job, omdat hij ook veel zijdig wil zijn. Jan is niet bang dat hij met de ont wikkeling van de machines achter raakt met zijn kennis. Hij heeft nog de laatste bijscholingscursus bijgewoond voor zijn vertrek en kan cursussen via Bosch blijven volgen. „Ik kom de apparaten die nu ontwikkeld worden nog niet eens tegen. Op elk apparaat zit twee jaar fabrieksgarantie, dus pas over twee jaar komt er weer wat nieuws." Ook de apparatuur wordt gewoon via het merk geleverd en Jan kan gebruikmaken van de soft ware om de apparaten te repareren. „Het is niet meer zoals vroeger dat je met een hamer en een nijptang een machine kan repareren." Bo vendien geeft Jan ook een halfjaar garantie op zijn reparaties. Jan vindt het voordeel van eigen baas zijn dat hij de klant nu direct zelf aan de lijn krijgt. Zo kan hij beter een inschatting maken van het probleem. Voorheen werden af spraken ingepland via de klanten service. „Maar soms is het lastig om te raden hoeveel tijd iets gaat kosten. Een rammeltje in een was machine kan een kwartje zijn. maar ook kapotte lagers. Om het eerste te verhelpen duurt tien mi nuten, het andere zo'n tweeënhalf uur." Ook kan Jan schuiven met zijn werktijden. Als iemand wil dat hij 's morgens om zes uur komt, kan dat. Het is niet zijn eerste eigen zaak. Hij verkoopt samen met zijn neef Edwin Denissen uit Stavenisse ook thee uit Japan. En hij staat open voor allerlei klussen. „Als je een pakje in Madrid wil bezorgen, doe ik het ook." Wasmachines, vaatwassers, koelkasten, ze hebben allemaal wel een veelvoorkomend probleem. Maar dat ligt vaak meer aan de gebruiker dan aan de machine, valt op te maken uit de verhalen van Jan van der Male. „Een vaatwasser kan alles aan, behalve pitjes." Zo komt het vaak voor dat hij als klacht hoort dat de vaatwasser niet meer schoon wast. Maar vaak is het euvel een druiven- of sinaasappelpitje dat een gaatje van de sproeiarm verstopt. Of de koelkast koelt niet meer, omdat hij in een te koude ruimte staat. Dan slaat hij niet meer aan. En voor een wasmachine waar de was muf uitkomt, heeft hij ook een oplossing. „Al die reclames voor wassen op lagere tempe raturen zijn nergens goed voor. Dat leidt alleen maar tot vervui ling van de machine. Jan vertelt dat er in het ergste geval vet luis in de machine kan komen: een vuilaanslag boven het waterniveau aan de buitenkant van de trommel. De schoon- maaktip is daarbij: de wasmachine op kookwas zetten, azijn of een volle kop opgeloste soda erbij, en als hij eenmaal draait twee volle tuingieters met water erbij. Familie Ligtendag uit Sint Philipsland was een van de vijf landelijke winnaars van een splinternieuwe fiets. Levien Ligtendag nam hem don derdag in ontvangst van Spar-ondernemer Jaap de Berg in Sint Philips land. Door heel Nederland dongen duizenden klanten mee naar dit sportieve rijwiel ter waarde van 599 euro. Ze kochten meerdere pro ducten uit het kersverse biologisch assortiment van de Spar. Levien was heel blij met de fiets. Te meer omdat hij volgend jaar naar de middelbare school in Tholen gaat. I)an kan hij er elke dag op naar school rijden. Ondernemer De Berg vindt het mooi dat de prijs bij de familie Ligten dag terecht is gekomen. „Ze wonen in ons dorp en een leuke bijkomstig heid is dat ze tot onze vaste klantenkring behoren." (Advertentie/IM). Een groot aantal Zeeuwse organisa ties, waaronder de ZLTO en de ge meente Tholen, heeft gisteren bij DOW Terneuzen de Coalitie Biodi versiteit 2010 ondertekend. Dat is een verdrag om de soortenrijkdom in Zeeland te beschermen. Eind ok tober gingen 190 landen Zeeland voor met een ondertekening van een internationaal verdrag tijdens de top van de Verenigde Naties in Japan. Ook de Natuurvercniging Tholen ondersteunt de samenwerking en heeft de Zeeuwse Milieu Federatie namens haar laten tekenen. Met het ondertekenen van de coalitie verkla ren de deelnemers dat zij zich aan sluiten bij de landelijke coalitie hiervoor en dat zij zich op provinci aal niveau zullen inzetten en samen werken om de hoofddoelstelling te behalen. Deze doelstelling wordt vertolkt in de Zeeuwse Coalitie Zeeland Biodivcrs, die vanaf 2011 wordt uitgewerkt en uitgevoerd. De ABT-fractie heeft*een schriftelij ke vraag gesteld over de tegemoet koming in de kosten voor het leer lingenvervoer. Er wordt het college van burgemeester en wethouders gevraagd of ze een specificatie kan geven per doelgroep die deze bij drage ontvangen. Als toelichting bij de vraag schrijft het ABT dat er in de begroting van 2011 een bedrag van 74.300 euro is opgenomen voor het leerlingenvervoer. Spar-ondernemer Jaap de Berg (links) overhandigt de fiets aan Levien Ligtendag.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 7