'Werken als onderwaterlasser bij een boorplatform lijkt mij een uitdaging' Onbeperkt bellen voor een vast bedrag per Onderwijzer dicht over gewone kinderen Nieuw zorgcomplex Sjaloom regelt verwarming zonder gas Aanbod van een andere energieleverancier? Glanzende dakpannen weer eens discussiepunt Wij helpen u met een goede vergelijking DELTA, voordelig en dichtbij. Joey Versendaal uit Oud-Vossemeer is dagje met monteur mee ^ZeelandNet Deel van gebouw wijkt af van bestemmingsplan Stadszicht Donderdag 9 december 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Iets nuttigs Vuile handen Met vaste telefonie van ZeelandNet en een belbundel belt u onbeperkt voor een vast bedrag per maand! Bovendien bellen telefonieklanten van ZeelandNet altijd onderling gratis! Kies voor de bundel 'Avond Weekend' of 'Altijd'. Avond Weekend Altijd Wilt u ook voordelig bellen? Surf naar www.zeelandnet.nl/telefonie! Of bel 0113-377770 voor meer informatie. Welstandscommissie wijst voorkeur Pekel af Middenweg Opa van schrijver Lindhout komt uit Vosmeer Dagblad Het nieuwe wooncentrum van Sjaloom Zorg dat in Tho len wordt gebouwd, hoeft niet te worden aangesloten op de gasleiding. Dat zei Paul Uppelschoten van het bouw bedrijf Huybregt Systeembouw uit Son onlangs op de in formatieavond voor belangstellengen in brasserie Du Bois in Tholen. Verkorte procedure 'Drie bedrijven nieuw in Tholen' Bel gratis 0800-5150 Naast kijken mag Joey Versendaal uit Oud-Vossemeer ook zelfde handen uit de mouwen steken als hij een dagje met een monteur meeloopt. Hij droomt van een baan als onderwaterlasser bij een boorplatform. De ander optie is automonteur. Maar eerst moet Joey Versendaal (15) uit Oud-Vossemeer zijn school afmaken. En daar horen ook snuffelstages bij. Zo ging hij donderdag samen met Huub van Harberden van Delta Techniek b.v. uit Sint Philipsland aan het werk. Het kijkje in de prak tijk is onderdeel van het project Met de monteur op stap, dat het Lo kaal Platform Installatietechniek (LPI) samen met vmbo-scholen uit de regio organiseert. Zo'n 75 bedrijven doen eraan mee, waarvan vijf uit de gemeente Tholcn. De firma Contant heeft met acht in een weck de meeste stageplekken van de Thoolse bedrijven. Delta Techniek begeleidt vier leerlingen. Installatie bedrijf Lindhout in Sint-Annaland één, technisch bureau Visser uit Poortvliet vier en Verjaal in Sint- Maartensdijk één. Zeil' kiezen waar hij stage wilde lopen, mocht Joey niet. „Wc moesten met een elektri cien mee", verklaart hij. Zo staat Joey donderdagmorgenvroeg in Sint-Maartensdijk. In het kantoor van Castria Wonen het rode kastje van de brandmeldinstallatic vast te schroeven. Voor de rest is het kijken hoe Huub van Harberden het elektri sche gedeelte aansluit. „Best leuk voor een dagje", vindt Joey. Maar dit werk zou hij toch niet vaker willen doen. Hij heeft wel al wat geleerd. „Hoe je draadjes moet verbinden." De Vosmeerder is dcrdejaarsleerling metaaltechniek op het Westerpoort in Tholen. Hij staat er best goed voor zegt hij, al heeft hij twee onvoldoen des: voor kunst en voor wiskunde. Dat eerste vak maakt hem niet zo uit. Hij doet liever 'iets nuttigs'. Maar om die voldoende voor wiskunde weg te werken, gaat hij hard aan het werk. Want dat vak is belangrijk voor het werk dat hij wil doen. Metaal is wel zijn beste vak. Daar heeft hij als hoogste resultaat een 8,5 voor ge haald. Maar voor Engels heeft hij zijn aller hoogste cijfer op school gekre gen: een 9,5. De interesse voor metaaltechniek is gehoren toen een vriend van Joey langskwam op een klein motortje, een minibike. Ze gingen er samen aan sleutelen. „Ik vond het gelijk leuk." Zijn ouders komen allebei uit de horeca. Vader was kok op een schip bij de mariniers en is nu met pensioen, moeder werkt bij een res taurant in Bruinisse. „Ik vind koken op zich ook wel leuk", zegt Joey. Zijn voorkeur gaat toch echt uit naar metaal. Hij is dan ook niet bang om zijn handen vuil te maken, zoals bij aan auto's en brommers sleutelen ge beurt. Hij heeft er zelf geen, maar hij is regelmatig bezig met het uit elkaar halen, opvoeren en 'pimpen' van brommers en scooters. Die zijn van vrienden. Joey denkt, dat als hij 16 is, er ook wel snel een brommer bij hem in de schuur staat. Nu gaat hij nog met de fiets naar school. Als automonteur kan hij over het al gemeen dicht bij huis aan de slag, maar voor het werk als onderwater lasser betekent het vaak reizen en da gen van huis zijn. „Dat maakt me niets uit. Het werk lijkt me een uitda ging." Hij heeft op televisie docu mentaires erover gezien en dacht toen-: dat is wel wat voor mij. Na de brandmeldcrklus is Joey weer met Huub in de auto gestapt voor de volgende opdracht: bij Delta Tech niek een aantal elektrakasten bou wen, compleet met stopcontacten. De stagiair kan daarbij wat meer zijn handen uit zijn mouwen steken. Maar daarna is de dag al om. Op ieder moment van de dag onbeperkt bellen naar alle vaste nummers in Nederland*. 's Avonds vanaf 19.00 uur en in het weekend onbeperkt bellen naar alle vaste nummers in Nederland*. Uitgezonderd betaalde service- en internetnummers. DELTA ONDEROEEIVAN III i Glanzende pannen op het dak in het buitengebied is uit den boze. Dat on dervond L. Pekel onlangs in de welstandscommissie weer eens. Hij gaat samen met zijn buren de woning aan de Sluisweg 16 in Anna Jacobapol- der opknappen en w il op het dak zogenaamde verglaasde pannen leggen. Zwarte glimmende pannen. Hij kwam met een monster van de pan in een plastic zak naar de commis sie. „We zitten vlak aan hel water en hebben snel last van mos. Op pan nen die niet glad zijn. blijft het zit ten. Dat is een rotgezichl. Met ver glaasde pannen blijft het dak mooi." Pekel verwees naar een dak 'twee huizen verderop' waar volgens hem ook glanzende pannen op liggen. Voorzitter M. Onrust van de com missie noemde de pan die Pekel liet zien, 'wel heel' erg verglaasd. „Dit is gewoon glans. En gezien de wel- standsnota kan dit niet in het buiten gebied. Als de zon er op schijnt wordt het een glanzend vlak." Ar chitect T. Jansen merkte op dat de pannen gaan werken als een spiegel. De discussie over het toepassen van geglazuurde en verglaasde pannen is dit jaar al vaker gevoerd in de welstandscommissie. J. Bijnagte uil Sint-Maartensdijk die een nieuw huis liet bouwen aan de Stavenisse- weg wilde ook graag een pan met een glanslaagjc op zijn dak. Ook hij vreesde dat er op niet glanzende pannen mos zou gaan groeien en hij regelmatig het dak op zou moeten om het te verwijderen. Ook hij werd er op gewezen dat in hel buitenge bied geen glanzende pannen worden toegestaan. Dat dit in de welstands nota staat die door de gemeenteraad is vastgesteld. Hij liet b. en w. er over beslissen en moest aan het kortste eind trekken. Ook Chr. Koopman uil Sint-Maar tensdijk haalde bakzeil. Hij woont weliswaar niet in het buitengebied maar aan de Zwanelaan in het dorp en wilde ook zwarte glimmende pannen op zijn dak. Pekel betoogde dat er 'niemand last van heeft' als er verglaasde pannen op zijn woning liggen. Burgerlid L. Deurloo probeerde een middenweg te bewandelen en wees er op dat er ook mat verglaasde pannen bestaan. Daar zou de commissie zich wel in kunnen vinden. Maar Pekel zei klip en klaar dat hij ze gewoon mooi vindt. Onrust wees er op dat de commissie een negatief advies uit zal brengen. B. en w. moeten dan beslissen wat ze met het advies doen. „Ze nemen ons advies vaak over. Als we er in toe zouden stem men, kan de gemeente schadeclaims verwachten van particulieren die ze ook niet mochten toepassen. „We kunnen wel akkoord gaan met een matvcrglaasdc pan." En blauwe matverglaasde pan zou er volgens de commissie het best passen. Het is alweer zijn vijfde bundel. 'Gewoon... bijzonder'. Met gedichten en columns. Waarin Chris Lindhout zich verbaasd over de wonderen die dagelijks om hem heen gebeuren. De 59-jarige schrijver is directeur van een christelijke basisschool in Nijverdal, maar zijn opa kwam van Oud-Vossemeer. Zijn gedichten over kinderen, gewo ne kinderen en hun dromen, over het geloof als waarde tegenover har de prestatietoetsen, over relaties tus sen mensen en kinderen in het bij zonder. Over opvoeding. Lindhout heeft buiten het uitgeverscircuit, al duizenden bundels verkocht. Dat heeft te maken met de toegankelijk heid van zijn poëzie. Over gevoe lens die iedereen herkent. Ze ont staan wel in het onderwijs maar bieden herkenning voor de lezer. Lindhout komt niet meer op Tho len, maar wijst er op dat er een straatnaam in Oud-Vossemeer is die aan zijn familie herinnert: Marinus Lindhoutstraat (tussen de Molen straat en de Prins Mautritsstraat). „Dat was een neef van mijn opa," vertelt de directeur/schrijver. „Mijn voorvaderen zijn indertijd verhuisd naar Hazerswoude bij Boskoop. Ik ben leerkracht geweest in Rotter dam en 's Gravendeel en nu alweer elf jaar hier in Nijverdal." Vanaf de middelbare school is hij actief met de pen. „Eerst in clubblaadjes, toen columns in het blad van de vakbond en later in dagblad Trouw waar ik anderhalfjaar columns voor heb ge schreven. Altijd over onderwijskun dige zaken." Hij was jarenlang hoofdredacteur van het magazine voor schoolleiders van de CNV. Nu is hij er nog redacteur van het blad. Lindhout schreef ook over andere onderwerpen. Twee jaar lang voor dagblad De Twcntschc Courant Tu- bantia. Eerder verschenen onder de vlag van de Momentje, Even Stil staan (uitverkocht), In verwonde ring verder gaan en Goud in handen. Allemaal verschenen onder de vlag van de protestant christe lijke schoolleiders organisatie. Ge woon... bijzonder is een uitgave van het CNV. Het gedicht Ge woon... bijzonder eindigt met: 'Maar wie in het kleine het grote niet ziet/en in het gewone het bij zondere niet/die mist het wonder dat rond hem geschiedt.' Vier van zijn bundels zijn nog verkrijgbaar via: bundelschrislindhout@live.nl Advertentie I.M. Impressie van de voorgevel met de hoofdingang. Het gebouw met 36 appartementen krijgt vloerverwarming, maar kan in de zomer ook gekoeld worden door gebruik te maken van de warmte- en koudcopslag in de bodem. Ook het gemeentehuis maakt daar gebruik van. Het betekent volgens Uppel schoten dat er geen uitstoot van C02 plaats zal vinden. Huybregts is onderdeel van de VB Groep die aan projectontwikkeling doet, bouwt en belegt. Het ontwerp is gemaakt door Margis en Van de Berg uit Hel mond. Directeur Henk Brinkman van Sjaloom Zorg lichtte toe dat hij met deze partijen snel aan de slag kan. Een rol is ook weggelegd voor Wim van Breda van CRA Vastgoed in Eindhoven, de oud-directeur van de Rabobank in Sint-Annaland. Be langrijk in het ontwerp is dat de ap partementen na verloop van tijd aangepast kunnen worden voor se nioren. Uppelschoten: „Systeem bouw is snel en is op langere ter mijn aan te passen aan de behoefte later." Hij somde de uitgangspunten op: een langdurige huurcontract. voldoen aan de eisen die voor de zorg aan cliënten van Sjaloom wor den gesteld, de appartementen zijn alleen bedoeld om zelfstandig in te wonen, een eigen identiteit, inpas sen in de omgeving, bouwen voor de lange termijn, maar met een dub bele plattegrond (eentje voor nu en eentje voor later). Voor de bouw van het complex is wel een wijziging van het bestem mingsplan nodig. Het wordt op één gedeelte (boven de ingang) hoger dan nu is toegestaan. Van Breda zei te hopen op een verkorte procedure. De appartementen zijn bestemd voor mensen met een beperking. Volgens clustermanager Peter Goedhart van Sjaloom Zorg zijn de mensen die ingeschreven staan, mobiel en tussen de 19 en 54 jaar oud. Op de kamen kan individuele begeleiding worden geboden. „We gaan er van uit dat de mensen een eigen huishouden hebben, maar dat er ook behoefte is om samen iets de doen, zoals samen koffie drinken of samen eten." De financiering is volgens Brink man een ingewikkelde materie. En hangt mede af hoeveel zorg iemand nodig heelt. In het jargon wordt ge sproken over zorgzwaartepakket- ten. Daar zit verpleging en verzor ging in. Afhankelijk van persoonlijke omstandigheden kan een pakket bestaan uit: woonvorm, dagbesteding, behandeling en aan vullende diensten. De rijksoverheid heeft 52 pakketten samengesteld. „Wc kunnen niet alles realiseren. Als er hele verschillende doelgroe pen zijn, is het niet altijd mogelijk om daar zorg voor te verlenen in dit gebouw." Rcwin West-Brabant en Impuls Zeeland zeggen bezig te zijn met de vestiging van drie bedrijven in de gemeente Tholen. De twee ont wikkelingsmaatschappijen die ac quisitie verzorgen voor de provin cie Zeeland wat betreft nieuwe bedrijven en projecten kan volgens eigen zeggen nog niet meer infor matie daarover verstrekken. De sa menwerking tussen Rewin en het in 2007 door het bedrijfsleven op gerichte Economische Impuls Zee land wordt voortgezet, is onlangs besloten. De partijen claimen in de periode 2008-2010 met acquisitie van bedrijven voor 20 nieuwe on dernemingen en 320 nieuwe direc te arbeidsplaatsen in Zeeland te hebben gezorgd. En zeggen een rol te hebben gespeeld voor Tholen in de komst van Healthclub Salus en de firma Hemi naar Tholen en jachtmakelaardij De Valk in Sint- Annaland. Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 5