Vraagtekens bij rol Duijm recreatieplan 'Plan wordt opgerekt' Jos Smit-Koornstra zit nooit om schrijversinspiratie verlegen Winters tafereel met verlichte kerstboom voor oude raadhuis Werk WMO-adviesraad blijkt veel te onbekend Centrum Jeugd en Gezin komt in eerste kwartaal 'Erop blijven hameren' Thoolse (87) voorbeeld van levenskracht en optimisme Ondernemersvereniging Smalstad groeit naar 30 leden Donderdag 9 december 2010 EKNDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 3 SGP: 'Behoed u voor de schijn des kwaads VVD, PvdA, CU en SGP zetten vraagtekens bij de rol van CDA-raadslid Rob Duijm in het opstellen van een gemeentelijk toeristisch ontwikkelingsplan waarvoor de Samenwerkende Recreatie Tholen (SRT) 15.000 euro beschikbaar stelt. Duijm is eigenaar van camping de Striene en voorzitter van de SRT. Verenigbaar Transparant Raadscommissie samenleving wil meer contact De WMO-adviesraad moet meer aan de weg timmeren en laten zien welke onderwerpen worden opgepakt. Dat vond de commissie samenleving dinsdag bij het bespre ken van het jaarverslag van de adviesraad. Bloemkolen Opgerekt Haar scootmobiel rammelt aan alle kanten, het lichaam heeft kuren, maar de geest is ongebroken. Jos Smit- Koornstra (87) is een voorbeeld van levenskracht en op timisme, haar boeken getuigen ervan. Onlangs verscheen Jopie, een deels autobiografisch relaas over een bewogen leven. Thema van de roman: de zoektocht naar een onbe kende moeder. Sinds haar komst naar Tholen, zowat tien jaar geleden, werkt Smit aan een omvangrijk en tot de verbeelding sprekend oeuvre. Aan inspiratie heeft ze geen gebrek. „Mensen interesseren me en ieder mens heeft een verhaal." Herinneringen Pluimpot kost de gemeente veel geld Door het toelaten van ondernemers die geen winkel heb ben, is de Ondernemersvereniging Smalstad gegroeid naar 32 leden. Door de aanwas is het draagvlak voor ac tiviteiten vergroot en is er ook meer financiële armslag voor het bekostigen van evenementen. Springkussen Koppeling met WMO-loket in gemeentehuis Losse lampjes Haast Maandagavond werd hel voorstel besproken in de commissie ruimte. Duijm nam niet deel aan de bespre king maar reageerde aan het eind van de behandeling van het voorstel wel op de kwestie. B. en w. willen voor alle woonkernen een tocris- tisch-recreatief plan maken. In sa menspraak met ondernemer en an dere belanghebbenden. SRT wil het plan actief steunen, maar pleit er voor dat het al voor 2011 wordt op gepakt. Om dat te bewerkstellingen stelt de SRT voor om 15.000 euro voor te financieren voor een onder zoek naar de tevredenheid van gas ten die Tholen aandoen. Het geld dal de gemeente hiermee bespaart, kan ingezet worden voor het uitvoeren van het plan. Het dagelijks bestuur van de gemeente nam het aanbod aan. Maar tijdens de bespreking re zen er vraagtekens over het voorfi nancieren. Jaap Hagc (CU) vroeg zich af of het geen valkuil was. Dat door de financiële bijdrage de SRT ook een vinger in de pap wil hebben over de uitvoering van het plan. Campinghouder E. Hirdcs van Go- rishoek die de rol van SRT (met acht aangesloten leden) kwam toelichten, zei dat de uitvoering in overleg zou gaan. „De SRT zal niet leidingge vend zijn in de uitvoering." Hagc twijfelde daaraan. „Als je een vinger in de pap hebt, wil je ook wat in de uitkomsten terugzien. Hoe objectief ben je als alle leden van de SRT er bij betrokken zijn?" Anco Fase (VVD) die aanvankelijk blij was met de bijdrage van SRT om het plan te versnellen, vroeg zich zelfs af of Duijms voorzitterschap van de SRT wel verenigbaar was met diens raadlidmaatschap. Henk Nieuwcnhuis (PvdA) was het daar mee eens. Volgens wethouder Kees van Dis hebben de SRT en de ge meente al 'jarenlang constructief' overleg'. Het is volgens hem niet aan de SRT om te bepalen wat er uit gevoerd moet worden, maar aan het college van b. en w. „Dal gebeurt wel in overleg met anderen." De SGP was tegen het opstellen van het toeristisch plan, liet Johan Aar- noudse namens zijn fractie weten. „Het is een middel om de recreatie uit te breiden. En dat zal mogelijk de druk op de zondagsrust vergroten. Gebruik het geld maar voor het we genfonds." Ook hij had bedenkingen gekregen over de rol van Duijm in het geheel. „Ik wil u een raad geven. Het is een oude raad: behoed u voor de schijn des kwaads." Hage was het met hem eens en vroeg Duijm zich te 'ernstig te beraden.' Gcrt-Jan Boudeling (CDA) zei dat hij moeite had met de opmerkingen. „Kun je dan als ondernemer wel in de politiek, vroeg hij zich af. „Ik heb geen enkele twijfel over de inte griteit van de heer Duijm." Wethouder Van Dis (partijgenoot van Duijm) zei zich niet uit te willen laten over de positie van het raadslid en voorzitter van SRT. Duijm had wel behoefte om te re ageren, zei hij. „Ik vind het belang rijk om me voor Tholen en haar be woners in te zetten en het hoger op de kaart te krijgen. Dat geldt voor ie der van ons. Mijn relatie is transpa rant en helder. Ik ben bereid om me te verantwoorden. Ik doe dit werk voor het CDA en voor het belang van de gemeente Tholen. Maar ik neem uw overwegingen ter harte." Volgens de commissie was het ver slag teveel naar binnen gekeerd en miste het diepgang. „Er is heel wei nig rapportage over wat ze werke lijk hebben gedaan", oordeelde J.J.P.A. Boulogne (ABT). Wethou der J. Oudesluijs nam het op voor de adviesraad. Volgens Oudesluijs wordt in alle stukken aan de ge meenteraad duidelijk verteld wat de mening van de adviesraad over een onderwerp is. „Het is allemaal bij u langs gekomen." Op initiatief van mevr. E.M.D. van Dcclcn (CU) wordt nu een bijeenkomst belegd tussen de commissie samenleving en de WMO-adviesraad. De bijeen komst staat in het teken van kennis making en het wederzijds uitwisse len van informatie. P. Kraamer (SGP), die het jaarverslag aan de or de had gesteld, was blij met de af spraak. „Het is een goed begin. Maar eigenlijk zijn wc voorstander van een vaste'structuur." Een gere geld overleg met de adviesraad hoeft er van een meerderheid van de commissie samenleving niet te ko men. De adviesraad geeft haar me ning in eerste instantie aan het col lege van b. en w. Volgens Van Deelen is dat goed geregeld. „We moeten als raad en commissie niet alles naar ons toe willen trekken." VERVOLG VAN CONTROLE Dat is een kwart van het totaal, zei hij. De VVD was ook positief over de plannen, maar Anco Fase vroeg zich net als de CU, de SP en de SGP af wat de gevolgen voor het recre atieve deel van project is als de wo ningbouw niet doorgaal of vertraagt. Van Dis gaf toe dat het plan veel on zekerheden bevat. „Die moeten we goed in beeld krijgen. De gesprek ken met de initiatiefnemers moeten afgerond worden." Of de woning bouw wat op gaat brengen, kon Van Dis nog niets zeggen. En de kosten van de projectleider is geen kwart van het voorbereidingskrediet, zei hij. „We betalen zolang hij nodig is. De kosten komen ten laste van het project en worden niet uit de alge mene reserve gehaald. De keuzes die gemaakt moeten worden houden verband met het ruimtelijk kader dat de gemeenteraad in 2009 heeft vast gesteld. „Dat is de leidraad. Voor elk deelproject komt een startnotitie en een financieel plaatje. De gemeente raad heeft er zeggenschap over." Woningbouw in de Geeriruidapoldcr komt er zeker, zei hij. „We hebben twaalf hectare grond gekocht voor drie miljoen. We gaan er geen bloemkolen verbouwen. Hoe sneller we beginnen hoe eerder er geld bin nen komt en hoe minder de kosten worden. Als we wachten tot 2020, dan zitten we op een kostenpost van 4,8 miljoen als we niet bouwen. De renteteller loopt door. We willen on zekerheden zoveel mogelijk afdek ken. De uitbreiding van de Pluimpot met het overdekt zwembad gaat so wieso van start. Maar dan moet er wel een onlsluitingswcg voor het park komen en een verbindingsweg vanuit Sint-Maartensdijk." Maar Fage bestreed dat het ruimte lijk kader vorig jaar al vast lag. „Het schuift. Bij de eerste presentatie was er geen sprake van een eiland. Ook niet dat het gebouw van de CW1 moet wijken. Moeten de grote wo ningen op het eiland de sleutel wor den tot het succes? Wij hebben daar onze twijfels over." Voor Aarnoudse was het antwoord van Van Dis niet afdoende. „Het is een goede zaak dat de gemeenteraad er bij betrokken wordt. Maar de es sentie is wat er gebeurt als er een meerderheid van de raad een deel project niet ziel zitten, of de ge meente dan met de financiële gevol gen komt te zitten." Han van 't Hof (ABT) vroeg op de man af of de SGP het wooneiland niet willen. Aarnoudse antwoordde daar niet di rect op. „Gaande het proces kunnen we veranderingen optreden. Net als bij het masterplan Tholen. Zijn we vrij in de keuze of kunnen we straks niets anders." Volgens Van 't Hof is het structuurplan voor Sint-Anna- land ook aangepast. „We moeten ons niet door angst laten reageren." Van Dis stelde dat elke keuze die ge maakt moet worden, moet passen in de grondexploitatie. Hij riep de raad op te wachten tot het voorjaar als de risico-analyse klaar is. Maar Hagc vond dat het plan steeds opgerekt wordt. Er komt steeds meer bij, vond hij. Van Dis bestreed dat. „Vanaf vorig jaar is er niks opgerekt. Toen er krediet is gevraagd voor nieuwbouw van Haestingc heeft de CU steeds gezegd dat dat buiten de impuls voor Sint-Maartensdijk viel. Hier heeft u nu de impuls." Hage vond dat b. en w. over een 'andere agenda' beschikken. Namelijk eentje waar het doortrekken van de Pluim pot, het aanleggen van het eilandje en het afbreken van het CWI-ge- bouw in sttyn. Jos Smit met haar laatste pennenvrucht Jopie. Voor Jopie heeft de deels door haar grootouders opgevoede Smit geput uit haar eigen verleden. Hel boek neemt de lezer mee naar de twinti ger jaren van de vorige eeuw en volgt het leven van een meisje dat door haar vader al op jonge leeftijd wordt ondergebracht bij een opa en oma. Jopie ontwikkelt zich tot een zelfstandige flinke vrouw die op een bijzondere manier door het leven rolt. Met veel inlevingsvermogen en in de van haar bekende toegankelij ke stijl schetst Smit de personages en de geest van de tijd. En hoewel een jeugdfoto van haarzelf de om slag van het fraai vormgegeven Jo pie siert, is het boek deels ook ver beelding. Zo gaat hel bij haar altijd, zegt Smit. „Ik weet soms zelf niet hoe een boek afloopt. Natuurlijk zit er altijd wel iets van de Ahrijver in een verhaal. Maar gaandeweg ne men de personen onder mijn handen soms zelfstandige beslissingen, zo dat het verhaal plots een heel andere richting uitgaat dan ik op voorhand dacht." Smit voelde zich onder het schrij ven niet geremd door de autobiogra fische gevoeligheden die ze met het publiek deelt. „De mensen van die generatie zijn toch allemaal al over leden. En mijn kinderen kennen het verhaal." Voor haar twee zonen schreef Smit eerder al haar levens verhaal op. Kat Met Negen Levens, heette het boek waarmee ze destijds de eerste stappen op het schrijvers pad zette. In 2001 streek Smit van uit Groningen neer in Tholen, om na een heupoperatie dicht bij een van haar zonen te wonen. Voor de ont spanning begon ze met schrijven, op de typemachine toen nog. Het was een late herkenning van haar talent. „Voor ik hier kwam wonen, gunde ik mezelf gewoon niet de tijd om een verhaal te schrijven." De in Zaandam geboren Smit heeft altijd in de zorg gewerkt en woonde lang in Rijswijk, om later naar het noorden te verhuizen. In 1978 over leed "haar man na een auto-ongeluk. Smit woonde destijds in Erica, later in Hoogezand-Sappemeer en ook nog eens tien jaar in Nieuweschans. Ze behoorde er tot de initiatiefne mers van de plaatselijke VVV en leidde als vrijwilligster bezoekers rond in het bekende kuuroord. Ook schreef ze artikelen in het krantje van de toeristendienst, een opmaat voor haar latere publicaties. Smit is onder andere actief op het senioren- web waar ze gedichten, verhalen en beschouwingen deelt met andere geïnteresseerden. De schrijfmachi ne heeft ze al lang ingeruild voor de computer. Eén van de eerste dingen die ze na het ontbijt doet: de mail box controleren. De berichten ko men van alle kanten, tot uit het bui tenland toe. „Ik ben nu eenmaal niet iemand die achter de geraniums gaat zitten." Vorig jaar maakte Smit nog een reis naar Zuid-Afrika, samen met haar vriendin Jo van Driel. Natuurlijk werden de ervaringen van dat fami liebezoek door haar gebundeld in een boekje. Zoals ze eerder ook al eens een reis naar Polen beschreef. Of zich liet inspireren door een hulpproject in Tanzania waar ze zich betrokken bij voelt. Ook dich terbij huis liggen volgens Smit de verhalen voor het oprapen. In en rond haar scniorenflat bijvoorbeeld. Of in het ontmoetingscentrum Bin nen Bereik aan de Hoogstraat waar ze twee middagen in de week actief is als vrijwilligster en op andere da gen een geregelde bezoekster is. Smit zet zich ook in binnen de NPB. het kerkgenootschap in de Oudelandsestraat. Overal ziet en hoort ze verhalen. En dan is er nog de binnenkant van het eigen hoofd. De vele en vaak schrijnende verha len die ze hoorde toen ze nog als Zuster Koornstra door het leven ging. De eigen familiegeschiedenis sen, met grootouders en in totaal negen ooms en tantes. Een deel van die herinneringen hebben een plek gekregen in Jopie dat de lezer mee voert naar Noord-Holland en Fries land, tot in België toe. Schrijven is voor Smit een tweede natuur ge worden. „Na het controleren van de mail ga ik altijd een halfuurtje me diteren. Ik praat dan met God, zeg ik altijd maar. Daarna is mijn hoofd leeg en ga ik schrijven. Zo lang ik leef, zullen de verhalen wel blijven komen." Jos Smit-Koornstra. Jopie. Uitge verij Calbona. Rotterdam. ISBN 97H-94-90075-73-6. Prijs 19.75 eu ro. 274 hlz. Het hoek is verkrijgbaar bij boekhandel Heijboer in Sint-An- naland. Stemmen van lezers Woningbouw op eilandje in de Pluimpot moet geld opbrengen, las ik als oud-Tholenaar op de voor pagina. En de provincie wil meer groen en garanties voor de Pluim pot, lees ik verder in de Ecndracht- bode van 2 december. Deze plannen voor recreatieve ont wikkeling vind ik onbegrijpelijk. In het artikel staat, dat voorberei- dingskostcn al 350.000 euro gaan bedragen. Is er nu niemand binnen de gemeente die verstand heeft van de materie? Staan er stelposten in vermeld? En de inhuur van externe partijen, bodemonderzoek, afkoop, verplaatsing sportvereniging, com pensatie, onteigeningsprocedu res?. Hoeveel contigcntcn denkt men te realiseren? Wat is de kost prijs per kavel per m2? Wie koopt dit? Is er vraag naar? Het herstellen in oude glorie van cultuur-historische waarden is op zich prima om de aantrekkings kracht te vergroten, maar we moe ten waken voor luchtballonnen en softe projecten, want die zijn er al genoeg in deze tijd. Eerst 350.000 euro in een bodem loze put gooien, voor er concrete planning/onderzoek/haalbaar heidsfactor is onderzocht! Als oud-makelaar/ontwikkelaar kan ik zeggen, dat men binnen 2 uur de haalbaarheid van zulke pro jecten kan inschatten. Dit kost zo wel de gemeente als de gemeen schap veel geld. Realisatie zal zoveel tijd kosten, dat er bij voor baat een smet op dit plan komt. Het is onrealiseerbaar, niet te ver kopen. F.J. Hofman, Burgh-Haamstede. VERVOLG VAN MOSSELHOEK Aanvankelijk leek er niet veel steun voor het voorstel van ABT. De SGP, de grootste fractie in de gemeenteraad wilde het wel be spreken, Ook de PvdA en de VVD, maar ABT, CU, CDA en SP wilden wachten. Bij het tellen van de hoofden (niet de zetels) tekende zich een krappe meerderheid van zes (van de elf aanwezige leden in de commissie) tegen het bespreken van het voor stel af. Henk Nieuwenhuis (PvdA) zei het niet nog eens te willen uit stellen. „De nieuwe wet wordt be loofd in 2011. Maar yoor hetzelfde geval is het kabinet dan alweer ge vallen." Winters tafereel met de verlichte kerstboom van bijna zestien meter op de Markt in Sint-Maartensdijk. De winterfair die woensdagavond in Sint-Maartensdijk wordt gehouden is er een voorbeeld van. Op de Markt verrees vrijdag een bijna zes tien meter hoge kerstboom. Burge meester W. Nuis ontsteekt om acht uur de verlichting. Er hangen 150 lampjes in de sparrc- boom die vrijdag vanuit de Arden nen op een oplegger naar de Markt is vervoerd. Met een hoogwerker werd de boom overeind gezel. De stam staat in een speciaal voor de boom gelaste ijzeren houder met kruis. Met stalen spankabels wordt cjg boom op zijn plaats gehouden. Er hangt een snoer in van 300 meter in. met om de halve meter een lampje. Zaterdagmiddag werden de laatste erin gehangen en werd de verlichting getest. De Markt werd op 5 december, pakjesavond, in kerstsfeer gebracht. Ook de gevel van het oude gemeentehuis werd in de schijnwerpers gezet. Met de sneeuw nog op de takken, de daken en op het plein was het een winters tafereel. Nieuwe uitbater Ron Pelgrim van hotel/restaurant Het Raedthuys is in zijn nopje met de boom. De onder- n«|ner trad onlangs niet nog 11 nieuwe leden toe tol de Onderne mersvereniging, waaronder Ruud Cogcls (van Mari(lex). Sindsdien waait er een andere wind in het dorp. Pelgrim: „Met meer mensen kun je meer doen. Dan is er ook meer geld om wal extra's te doen voor de bevolking. Het zijn onze klanten, nu kunnen we iets terug doen. Dat is heel belangrijk." De lampjes van kerstboom worden van uit Hel Raedthuys aangestoken via een kabel dat op de bovenverdie ping uit de gevel komt. De kerstmarkt heet nu dus winter fair. De winkels zijn open of hebben hun spullen builen gezet. Net als in andere jaren komen er kramen op de Markt. Voor de kinderen is er een draaimolen en een springkussen. Bezoekers kannen bij verschillende ondernemers gratis een bord zuur kool, een glas glühwein of een kop erwtensoep nuttigen. Muziekvereniging Euterpe treedt op door kerstliederen te spelen. De openbare basisschool De Rieburch verkoopt er kerststukjes. Kinderen van 2 tot 10 jaar kunnen meedoen aan een sneeuwpoppentckcnwed- strijd. Om tien uur 's avonds is de trekking van de winkelweekactie. De winterfair duurt van zes uur lol tien uur "s avonds. Voor de winter fair is een kleine commissie ge vormd, bestaande uit Johny Pais, Fred Oostrum en Leo Troost. Vol gens Troost is het organiseren van de winterfair in korte tijd tot stand gekomen. „Vier weken geleden was er nog niets. Je merkt dat er weer enthousiasme is onder de leden nu de groep groter is. Het is mooi dat dit in zo'n korte tijd tot stand is ge komen Nog in het eerste kwartaal van 2011 wordt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) operationeel. Die toezegging deed wethouder J. Oude sluijs dinsdag in de commissie samenleving. Met name Chr. Koopman (SGP) wilde graag de voortgang van het project weten. Volgens Oudesluijs wordt er achter de schermen hard gewerkt aan het re aliseren van de voorziening die vol gens het originele plan op 1 januari gereed moest zijn. Het CJG wordt voorlopig in het gemeentehuis onder gebracht en gekoppeld aan het be staande WMO-loket. Ondertussen wordt volop gewerkt aan het optui gen van de organisatie. De lijnen met het onderwijs en tal van zorgaanbie ders in het gebied worden uitgezet. Ook moeten volgens Oudesluijs nog tal van zaken worden afgestemd met de andere gemeenten in de regio Oosterschelde. Binnenkort wordt een coördinator voor het project be noemd. Daarnaast wordt geïnves teerd in de telefonische bereikbaar heid en de toegang via internet. De Thoolse site moet duidelijk herken baar worden en een eigen identiteit uitstralen. Koopman vond het be langrijk dat het CJG straks 24 uur per etmaal bereikbaar is voor acute hulp vragen. Volgens Oudesluijs komt dat allemaal in orde, met een doorkoppe ling naar een regionale centrale. VERVOLG VAN CONTROLE Ook wordt er verwezen naar de web site www.vakcrveiligfietsen.nl waar op staat welke zaken deze periode een speciale actie hebben. En de boe tes voor slecht zichtbaar zijn met je (iets staan vermeld: ze variëren van 20 tot 35 euro. Bij het gros van de fietsers - waaron der volwassenen die naar hun werk gaan en voornamelijk scholieren - is hun stalen ros wel goed uitgerust en zij krijgen dan ook de eerdergenoenv de kansenkaart uitgereikt. Daarop staat uitgelegd dat het belangrijk is goed zichtbaar te zijn in het donker en dal de ontvanger een voorbeeld geeft aan zijn medeweggebruikers. Als beloning staat er een kanscode op de kaart waarmee een kledingbon kan worden gewonnen. De prijs is een verwijzing naar de koude dagen, maar ook naar de feestdagen, waarbij mensen zich extra of extra mooi aan kleden. Fijn van Draat, die een adviesbureau heeft en is ingehuurd door de provin cie voor deze campagne, doet het nu voor het vijfde jaar. Hij heeft de actie van deze periode nog niet geëvalu eerd, maar kan wel al zeggen dat de verlichting bij fietsers in de polder vaker op orde is dan bij die in de stad. Zo'n 95 pr<»cent tegen 70 procent. In die paar jaar heeft hij ook verbetering gezien. Hij denkt dat dat deels te dan ken is aan de techniek - met licht aan fietsen is niet meer merkbaar bij het trappen vanwege de ingebouwde ver lichting - en aan het feit dat sinds vo rig jaar tic losse lampjes op batterijen zijn toestaan. Ondanks de verbete ring, denkt hij dat hel nodig blijft om te controleren. „Je moet erop blijven hameren dat het belangrijk is om zichtbaar te zijn." Iggy Franken en zijn vrienden Jellc van der Jagt en Raymon Geers, alle drie uit Halsteren, slaan voor de twee de keer te controleren in Tholen. De vorige keer, twee weken geleden, stonden ze op de Eewcg. Het is een baantje via het uitzendbureau. Iggy loopt daar stage en toen hij ervan hoorde, vroeg hij zijn vrienden die net als hem ook nog studeren en wel een extra zakcentje kunnen gebruiken. Ze vinden hel wel leuk om een keer te doen, alleen is het erg koud. „Voor al je voeten raken op den duur bevro ren", zegt Iggy. Ze zijn om kwart over zeven begonnen en doen het een uurtje. Daarna is de grootste stroom fietsers wel voorbij, vinden ze. Als ze iemand aanhouden, loopt één van hen rond de fiets om te zien wat er wel of niet aan schort. Aan de hand daarvan wordt beslist of er een kan senkaart of een helaaskaart wordt ge geven. Ze moeten snel werken. De fietsers hebben haast en aarzelen soms om te stoppen. Een lang ge sprek wordt dan ook niet gevoerd. „Je achterlicht doet het niet. Het is wel verstandig om dat te laten ma ken." Als er verteld wordt dat er een boete van 35 euro voor staat, schrik ken de mccsten. Iggy geeft toe dat hij zelf ook wel pens een boete heeft gehad voor fiet sen zonder licht. En soms doet zijn licht het nog niet. „Maar als ik met mijn vrienden naar de stad ga, zorgen we altijd wel dat we lampjes bij ons hebben."

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 3