W Sleeënde kinderen Rieburch brengen nostalgie op besneeuwd schoolplein Plaatselijk nieuws i m Rommelpotmakerij Kon meeste punten Expositie De beveiliging van Hemi is nu ook onze zorg! Pb&bI Van der Linden bij jamsessie Nieuw busje gestolen Liturgisch bloemschikken □versteken Ten Ankerweg Windsingel gevaarlijk Stal Razernij polder Rederijkers spelen Orde op zaken Ds. Voortman overleden Spaans bezoek bij Heenetrecht Koor verder als Popkoor Voix Kortste partij Wim Bosch t Rikken en wippen I Geslacht in eigen slagerij Winterdansgala Sinterklaas bij WHS Siems vrienden in actie Schade voetpad Gemeente kapt en snoeit Kerstboom in Maartenshof Jeugddienst advent Bestel-/Bedrijfsauto's Verhuur Warm onthaal voor sint en piet Vrouwen geven weer jawoord Bodem Oostvest De Pluimpot open 1 t 1 Agenda 2 Tholen Het oude jaar wordt weer al rommel pottend uitgeleid en daan-oor hebben kinderen een rommelpot nodig. Die kunnen zc woensdagavond van half zeven tot half negen zelf maken, want dan organiseert stichting STAD een rommelpotmakerij in de grote zaal van zorgcentrum Ten Anker. STAD wil alle kinderen en hun ouders de kans geven om een goed werkende rommelpot te maken. Er zijn begelei ders aanwezig die het maken van een rommelpot beheersen en ondersteu ning bieden. Het is wei dc bedoeling dat de kinderen samen met een vol wassene komen omdat de pot alleen maken heel moeilijk is. STAD zorgt voor het vel, stokje en touw, en er zijn blikken beschikbaar gesteld door de lokale bouwmarkt. Ook worden er oudejaarsliedjes gezongen. Joan Kon heeft de meeste punten be haald bij de wekelijkse wedstrijd van klaveijasclub Stad Tholen. Kon won met 5535 punten. De tweede plek was een prooi voor Anita Aamoudse met 5038 punten cn Monique Kijzers werd derde met 4912 punten. Peter Luten eindigde als vierde met 4874 punten en Marian Tazelaar sloot de top 5 met 4683 punten. Jeanne Kettelerij exposeert tot en met zondag van drie tot zeven uur met haar papierwerken en aquarellen in natuurgebied de Rattckaai in Rilland. Het adres is Middenhof 3a van Klaus en Loes Muller. B&B uw partner in beveiliging op het industrieterrein Beveiliging] B&B Beveiliging Molenvlietsedijk 15a 4691 HS Tholen Tel. 0166-600290 info@b-en-b-beveiliging.nl Advertentie I.M. Ester van der Linden uit Sint Philips- land is zondag legast bij de jamsessie in café The Sixties die om half vijf start. Ditmaal zal de nadruk niet écht liggen op blues/rock muziek en dit heeft alles te maken met Van der Lin den. Zij is namelijk een veelzijdig muzikante. waar men werkelijk van alles van kan verwachten. Naast blues en rock komen er ballads en an dere muzieksoorten voorbij. Ook brengt zij een aantal van haar leerlin gen mee om samen met hen het pu bliek te trakteren op een gevarieerde voorstelling. Muzikanten die zich ge roepen voelen kunnen ook meespe len. Wel dient er rekening mee wor den gehouden dat sommige muziekstukken vergezeld gaan van aangeleverde akkoordenschema's. De organisatie zorgt voor voldoende uit rusting. Een nieuw busje dat nog niet op ken teken stond is tussen vrijdagavond zeven uur en zaterdagochtend half tien gestolen uit de Slabbecoornweg. Het betreft een witte Mercedes-Benz Sprinter, type 311 CDI combi. Het is een automaat en in de auto zit alleen een bestuurdersstoel. Verder heeft de auto een speciale vloer waar rolstoe len aan vast gemaakt kunnen worden en een lage instap aan de bijrijders kant. De politie zoekt getuigen of mensen die het busje hebben zien rij den: 0800-8844. In het verenigingsgebouw van de Ichtuskerk, het Visnet aan de Hof straat is er maandag om half acht een avond voor liturgisch bloemschik ken. Het thema is advent. Er wordt een symbolisch (kerst jbloemstuk ge maakt met behulp van een Bijbel tekst. Vóór het bloemschikken wordt in groepjes hierover gepraat en daar na gaan de belangstellenden ermee aan de slag. Deelnemers dienen de volgende zaken zelf mee te nemen: platte schaal, puntmesje, snoei- schaar, tangetje, verschillende soor ten groen uit eigen tuin/stronken/bes- jes of ander natuurlijk materiaal (ook voor onderling uitwisselen), eventu eel kaars(en). Er wordt gezorgd voor oase, bloemen en ander materiaal. Uiterlijk vandaag aanmelden bij Ria Roggeband (602624) of Sarien Qe- luk (602228). 'e signaleringslichten op de Ten An- ;rweg bij de Molensingel leveren n positieve bijdrage aan dc ver- ersveiligheid. Dat zei wethouder «s van Dis maandagavond in de Timissie ruimte op een vraag van p Hage (CU). Het raadslid wilde ten of de lichten nog voldoen, nu verkeer er alleen maar toeneemt. ?ens Hage zijn er klachten over toezicht op de lichten. Hij wilde weten of die ook de gemeente bereikt hadden. Maar Van Dis zei dat er geen enkele klacht binnen was gekomen. De snelheidsremmers in de Windsin gel zijn gevaarlijk voor fietsers. Dat betoogde Henk Nicuwenhuis (PvdA) maandagavond in de commissie ruimte toen het wegenbeleidsplan be sproken werd. Volgens hem wordt het risico dat er schadeclaims bij de ge meente worden ingediend groter. „Er zijn laatst twee dames met de fiets gevallen op snelheidsremmers. Het langzaamverkeer heeft er dus last van. Dat kan niet de bedoeling zijn." Aan de Razernij weg 1 wil veehouder J. Vissers een nieuwe stal bouwen. De rundveeslal wordt 85 bij 39 meter. De welstandscommissie ging er on langs mee akkoord. De gevels wor den opgetrokken uit prefab betonpla ten en damwandprofielplaten. Kozijnen cn ramen zijn van kunststof en de dakbedekking bestaat uit golf platen. Oud- Vossemeer De leden van toneelclub De Rederij kers zijn onder leiding van Betsie Gakeer volop aan het repeteren voor hun nieuwe voorstelling Orde op za ken. De uitvoeringen staan gepland op 5 februari in de Vossenkuil en 19 februari in Meulvliet in Tholen. Bei de beginnen om 19.30 uur. Het is een blijspel in twee bedrijven, ge schreven door Jo Snoeren. Het ver haal gaat als volgt: 'Met de fabriek in verlichtingsartikelen van Steven Tibbcma gaat het dc laatste tijd niet zo goed. Hij probeert bij de bank ex tra krediet te krijgen. Vervelend dal hij zaken moet doen met een vrouw, want van vrouwen in de zakenwe reld moet hij niets hebben. Daarom werkt zijn vrouw Hilde ook niet in zijn zaak. Davina, hun dochter heeft een verhouding met de Belgische Carmen, maar omdat ze dat niet aan haar vader durft te vertellen bedenkt haar moeder samen met een vriend, Melchior, een gemeen plannetje. Zelda. de moeder van Hilde, ont moet in het huis van haar dochter voddenkoopman Nelis. Dit wordt een emotionele ontmoeting. Hilde, Zelda en Nelis smedén samen een plan om Steven op zijn nummer te zetten. Anastasia, de moeder van Steven, en Zelda liggen elkaar dui delijk niet. Ook voddenkoopman Nelis is een doorn in haar oog, Nelis krijgt de kans om haar op haar plaats te zetten. Twee brieven van de nota ris brengen nog meer emotionele verassingen.' Al met al een stuk dat garant staat voor een avond vol ver assingen en gezelligheid. Kaarten zijn te bestellen bij: Kees Jan van Gorsel 672739 en Janny van Oor schot 603798. Ds. G.J. Voortman is maandag op 85- jarige leeftijd overleden. Hij was pre dikant van dc Hervormde Gemeente van 14 januari 1968 tot 8 augustus 1976. Die Heenetrechtschool kreeg vrijdag Spaans bezoek. Sinterklaas moest dit jaar zijn rijbewijs halen, omdat Ame rigo wat last van zijn been. had. 's Nachts was Sinterklaas al langs ge weest om te oefenen op de digibor den in de school en 's ochtends zagen de kinderen dat hij een verkeersexa- men geoefend had. Tijdens het sinter klaasfeest moest de goedheiligman het echte examen afleggen. Hij slaag de met vlag en wimpel. Daarmee ver diende hij zijn rijbewijs en kreeg hij een fles bisschopwijn cadeau. Na het examen hebben de groepen 1 t/m 4 opgetreden cn het werd een waar feest. Voordat Sinterklaas vertrok heeft hij samen met zijn pieten prach tige cadeaus uitgedeeld. In de boven bouw bracht hij ook een kort bezoek je. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben voor elkaar mooie surprises gemaakt, mét gedicht. Het gelegenheidskoor voor het Vos meer 600-evenement Night of the Vox gaat door als Popkoor Voix. De koorleden konden niet stoppen met zingen, vandaar dat besloten is om door te gaan. Vorige week werd de notaris bezocht waar de statuten zijn getekend en Popkoor Voix was gebo ren. Het koor bestaat momenteel uit 28 leden: zes heren en 22 dames. Er is nog plek voor heren, dames en jeugdige zangtalenten vanaf 17 jaar. Het koor wordt gedirigeerd door Es ter van der Linden. Elke maandag avond van acht tot tien uur repeteert het koor in de Gereformeerde kerk aan de Hofstraat. Er wordt vooral popmuziek gezongen met een knip oog naar rock. Het koor heeft ook een website: www.popkoorvoix.nl. In ronde 13 van de onderlinge com petitie van biljartvereniging De Treffers speelde Wim Bosch de kort ste partij in 20 beurten. Thedo de Reus speelde de hoogste-serie met 11 caramboles en met 2,222 het hoogste gemiddelde. Een week eerder, in ron de 12, speelde Arno Deurloo het hoogste gemiddelde met 2,52 en met 10 caramboles de hoogste serie. Wim Bosch speelde de kortste partij in 23 beurten. Dc uitslagen ronde 12: D. Hommel-T. de Reus 8,889-10; P. Goossens-A. Deurloo 6,97-10; S. Etienne-J. de Koning 9,184-10; H. van Daalen-A. Hommel 10-8,718; J. de Klerck-R. de Jonge 9.5-10; C. Burgers-W. Bosch 6,491-10; L. van Wezel-K. Hommel 4,583-10. De uit slagen ronde 13: A. Deurloo-H. van Daalen 7,619-10; W. Bosch-D. Hom mel 10-3,333: R. de Jonge-S. Etienne 9.444-10; A. Hommel-C. Burgers 10- 8,246; J. de Koning-P. Goossens 10- 5,455; T. dc Rcus-L. van Wezel 10- 5,417; H. van Daalen-P. Goossens 5,625-10. Bij voetbalvereniging Vosmeer wordt er zaterdag weer gekaart. Liefhebbers kunnen kiezen tussen rikken en wip pen. De avond, in de kantine op het sportpark, begint om kwart voor acht. In de pauze is er een verloting. Sint-Annaland Zangroep Kir Royal organiseert mor gen- en zaterdagavond het Winter dansgala in de Wellevaete. Het da meszangkoor krijgt daarbij medewerking van het Casembroot- koor, het Schorrekoor, de fanfare Ac celerando, volksdansgroep Dodi Do- di en gymvereniging WIK. Kaarten zijn te koop bij boekhandel Heijboer. De F-pupillen van WHS hebben don derdag sinterklaas gevierd in de voet balkantine. Daar kwamen de sint en zijn pieten op bezoek. De activitei tencommissie had een spellencircuit opgezet met taaitaaipoppen versie ren. cadeautjes inpakken en in de schoorsteen gooien, blikgooien, sjoe len cn memory. Gelukkig had dc sint niet heel veel last van de sneeuw en de kou, want in de pauze kwam hij de kantine binnen met drie pieten. Eén van de pieten was geblesseerd en liep met krukken. Na de pauze mochten de kinderen om de beurt per elftal naar dc bestuurskamer, want daar wist de sint over ieder kind iets te vertellen en er werd een groepsfoto gemaakt. Twee pieten deden mee met de spelletjes. Aan het einde van de avond kregen alle kinderen nog een mooi cadeau. Zaterdagochtend stond er een kinderbingo op het program ma. Er werd niet gevoetbald vanwege het winterweer, maar velen wisten sportpark De Waaje gewoon te vin den. Dc kantine zat goed vol. Voor 1 euro konden de kinderen een hele ochtend bingo spelen en er waren mooie prijzen te winnen. De stichting Vrienden van Siem zal in december haar beste beentje voortzetten om het goede doel voor 2010, het UMC Ziekenhuis te Utrecht, met de nodige activiteiten te ondersteunen. Op vrijdag 17 decem ber zal tijdens de moonlightshop- avond vanaf vier uur een gebak kraam met oliebollen aan het begin van de Voorstraat staan, waarbij de opbrengst deels naar het goede doel Maandag 13 t/m zaterdag 18 december Varkensfiletlapjes 500gr. 4,25 Malse biefstuk 250 gr. 2,50 Grove rookworst uit eigen keuken per stuk €0,99 Rundertartaartjes 4 1 GRATIS Rundermelange 100 gram 1,00 Katenspek 100 gram 1,00 Zult 150 gram 1,00 Vleessalade 100 gram 0,90 l(oor lekker vlees, mals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 Voorstraat 48 i Advertentie I.M. zal gaan. Tevens is er bij de bloe menwinkel op het Havenplein een maandactic om wisselgeld te done ren aan het goede doel. Op 30 de cember zal er levens hel jaarlijkse zaalvoetballen worden georgani seerd door de stichting. Het voetpad naar de speeltuin Vrij en Blij wordt regelmatig kapot gereden. Dat zei Han van 't Hof (ABT) maan dagavond tijdens dc rondvraag in de commissie ruimte. „Het wordt regel matig keurig hersteld, maar dat is geen oplossing. Het blijft terugko men. Trek de gele streep daar door." Wethouder Kees van Dis beloofde er naar te zullen kijken. Maandag 14 december haalt de koninklijke fanfare Accelerando oud papier op. Advertentie I.M. De gemeente pleegt deze winter re gulier groot onderhoud aan openbare beplantingen. Daarnaast zullen bo men, die voor overlast zorgen of die gevaarlijk situaties voorzaken, wor den gekapt. Indien mogelijk worden nieuwe bomen terug geplant. Het is mogelijk dat (wegens weersomstan digheden) niet alle locaties aange pakt kunnen worden. De afdeling Openbare Werken gaat of is al aan de slag (geweest) op de volgende loca ties: Prinses Beatrixstraat. heesters t.h.v. nr. 1 snoeien; Schoolstraat, het bosplantsoen achter de school dun nen én achterzijde Graaf van Loon- straat, heesters snoeien: Julianas- traat, boom t.h.v. nr. Ib snoeien; Bosstraat, het bosplantsoen rondom het hertenkamp dunnen; Boswei. heesters t.o. nr. 2 t/m 10 snoeien; Poststraat, heesters t.h.v. nr. 50 snoeien; IJsbaan Stoofdijk, wilgen knotten; Begraafplaats Bos, wilgen knotten; Begraafplaats Prins Bern- hardstraat, wilgen knotten; Piloot- weg, t.h.v. trapveld achter doel 1 rij bosplantsoen kortzetten. Sportveld, bosplantsoen aan de slootzijde selec tief dunnen. Sint-Maartensdijk Het atrium van zorgcentrum Maar tenshof wordt sinds dinsdag bezet door een grote met lichtjes versierde kerstboom. De bewoners hebben dat zelf bedacht, omdat het atrium een centrale plaats is voor zowel hen als bezoekers. De stichting voor regio nale zorgverlening (SVRZ) en Smer- diek Leeft! waren enthousiast over het idee en hebben daarom bijgedra gen aan de aanschaf van de boom. Dinsdagmiddag zijn de lichtjes inge schakeld bij wijze van officiële in wijding. De Hervormde Gemeente Rehoboth houdt zondag een jeugddienst in het teken van advent. Advent is de tijd van uitzien naar. Het kerstfeest, dc komst van de Here Jezus in deze we reld. Een tijd van hoop en verwach ting. Het koór Polyhymnia onder lei ding van Maarten van der Kooij verleent medewerking aan deze dienst welke 's avonds om zeven uur begint. De voorganger is kand. Scholte-de Jong uit Raamsdonkveer. Nieuw en gebruikt alle merken. Ook voor onderhoud en reparatie. luxe-, bedrijfswagens en personenbussen. Bovag autobedrijf NIEMANTSVERDRIET Poortvliet, tel. 0166-612680 Advertentie I.M. Verbouwing akkoord Voor hel verbouwen van zijn woning en het vervangen van zijn schuur aan de Koekoeksweg 2 volgt A. van Vos sen de adviezen van de welstands commissie. Die pleitte onder meer voor een grotere schuur en het stu ken van de zijgevel van de woning. Van Vossen wilde eerst (vanwege isolatie) de muren van zijn huis met plartken betimmeren, maar de com missie vond dat er dan te weinig on derscheid kwam tussen woning en de schuur die nu tien bij vijf meter wordt, en wordt uitgevoerd met een topgevel. Ook de schouw aan de bui tenzijde van de gevel wordt groter. Een witte kerst is sfeervol, maar sneeuw als de sint en zijn pieten ko men is lastig. De Rieburch moest vrijdag de gezamenlijke ontvangst van de goedheiligman en zijn gezel schap van het schoolplein naar dc grote zaal verplaatsen. Daar was net voldoende plaats voor de ruim 200 kinderen die vol ongeduld wachtten. Er waren geheimzinnige dingen ge beurd in de afgelopen weken. Pie tenveren tussen de leesboeken en een voorleesboek dat plotseling weg was. Gelukkig brachten de zwarte pieten die zo dol waren op lezen het boek weer netjes terug. Kinderen van de bovenbouw waren ook druk geweest met lezen en schrijven. Ze hadden een prachtig hoorspel ge maakt, compleet met bijpassende geluiden. Het verhaal werd mooi voorgelezen door Suzanne de Jong. voorleeskampioen van De Rieburch. Het geheel werd omlijst met eigen tijdse sinterklaasliedjes. Die klon ken ook bij de bezoekjes van sint aan de groepen I t/m 4, waar de rest van de dag mee was volgepland. De organisatie door team en ouderraad liep gesmeerd. Nu op naar een witte kerst? De plattelandsvrouwen hebben een bezoek gebracht aan hotel-restaurant Het Raedthuys om daar een rondlei ding door het gebouw te krijgen. Dc dames werden ontvangen met een kopje koffie. Ze hebben tijdens de rondleiding bij wijze van grap het ja woord uitgesproken en hun kind weer ingeschreven in de burgerlijke stand. Ook haalden ze andere herin neringen op over handelingen waar voor het gemeentehuis werd be zocht. dat nu is omgetoverd in een sfeervol hotel-restaurant met zelfs een echte bruidssuite en een wijnkel der. De dag erna kwam Elly van Broekhoven een avond verzorgen in het nieuwe Haestinge over de kunst schilder Henk Helmantel. Ze geeft al enkele jaren een cursus kunstge schiedenis. Helmantel is in 1945 ge boren in Weerstreefden en is in zijn geboortedorp al sinds 1967 actief als kunstschilder. Hij is gefascineerd door de schilder Rembrandt. Hij is zelf befaamd om zijn gedetailleerde kunstwerken. Hij haalt zijn materiaal voor zijn stillevens vaak op rommel markten of soms op straat. Hij is gef ascineerd door middeleeuwse ge bouwen, voornamelijk kerken. Zoals altijd wist mevrouw Van Broekhoven de dames weer te boeien met haar verhalen cn prachtige dia's. Dc voor zitter bedankte zowel de bedrijfslei der van Het Raedthuys als mevrouw Van Broekhoven dan ook hartelijk met een attentie. De volgende bij eenkomst is de kerstviering op vrij dag 19 december. De gemeente betaalt een derde van de kosten van het nader bodemon derzoek aan de Oostvest 11 t/m 15 aan de provincie Zeeland. ATKB uit Stellendam, adviesbureau voor bo dem, water en ecologie, heèït voor 2243,50 euro. exclusief btw, bode monderzoek aan de Oostvest uitge voerd. De gemeente moet daar 747,83 euro van betalen. In verband met de openstelling voor het publiek van het landgoed de Pluimpot heeft de prouncie een aanpassing van de Natuunchoonwet 1928 gestuurd naar het ministerie van landbouw en natuurbeheer, dienst regelingen te Roernond. Bin nen een maand controleert de pro vincie nog of het vereiste openstel- Kinderen van de Rieburch vermaken zich onder schooltijd in de sneeuw. Er is wel sprake van slipgevaar, maar daar maken de kinderen geen probleem van. Koud dat wel, maar echte grote vlokken sneeuw die uit de lucht vallen. Dat is telkens weer bijzonder. Zeker voor de kleintjes van ba sisschool de Rieburch in Sint-Maartensdijk die deze winter misschien pas voor de tweede keer van hun leven sneeuw zien. Juf Anja Punt aarzelde donderdag dan ook geen moment toen het schoolplein eruit zag als een heuse sneeuw- tuin en nam alle kinderen mee naar buiten. Daar konden ze naar hartenlust sleeën. Het zag eruit als een oud-Hollands tafereel met al die gebreide mutsen en sjaals in een ruime variatie aan kleuren. De juf trok een sleetje voort en dat voorbeeld werd gevolgd. Goed om het inschat tingsvermogen voor bochten en tege moetkomend verkeer te oefenen. Want het ging niet altijd even goed als er bijvoorbeeld om een boompje op het plein moest worden gedraaid. Met even Hink doortrekken lukt het misschien wel, moeten sommige kinderen af en toe gedacht hebben, maar nee, de slee met daarop een klasgenootje gaf niet mee. Buiten de hekken van de school waren er andere glijders te zien, maar dan van mensen die probeerden op de fiets de gladde wegen te trotseren, of met de auto. Anderen namen de fiets aan de hand en sommigen lieten zich helemaal niet op straat zien en bleven lekker binnen in een warm huis of kantoor. Zeker is dat we deze winter in elk geval de wereld wat vaker wat witter zullen zien. Voor velen betekent dat pret, anderen vin den het wat minder en verlangen naar de zon. Maar een witte kerst, dat w il toch iedereen? lingsbord alsnog is geplaatst. Dan kan het landgoed echt opengesteld worden. De wegen en paden zijn voor voetgangers vrij toegankelijk cn begaanbaar. Het openstellings- bord bij dc toegang tot het landgoed vanaf de Kastelijnsweg is besteld en zal in december nog geplaatst wor den. Er is 6,73 ha oppervlakte bos cn houtopstanden met een totale padlengte van 336,5 m. Dat is ver boven de norm van 50 m per ha. De overige te rangschikken oppervlakte is 1,49 ha met 37,25 m padlengte. Landgoed de Pluimpot omvat 8,22 ha met 373,75 m padlengte. De pad lengte in het om privacy-redenen af gesloten gedeelte wordt niet meege rekend. Het landgoed voldoet aan de norm. Zie verder pagina 19. Predikbeurten Zondag 12 december THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Meijer, H.A. 18.30 u. ds. Meijer, di 14/12 14 u. ds. Meijer, huw.bev. HERSTELD HERV. GEMEENTE 11.30 u. ds. Joppe, St. Maartens dijk. 19 u. ds. v.d Want, Schiedam. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. Vermeulen. GEREF. KERK 10 u. ds. Vos, Dordrecht. CHR. GEREF. KERK 10 cn 18.30 u. ds. Den Boer, H.A. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. CHRISTENGEMEENTE 10 u. dhr. Lemmcns. R.K.-KERK zo 11 u. woord-, gebeds- en com munieviering. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 en 18.30 u. ds. Scheurwater. GEREF. KERK 10 u. ds. Boer, 's Gravendeel. CHR. GEREF. KERK 10 u. leesdienst. 15.30 u. ds. Den Boer. GEREF. GEM. IN NED. 10. 14.30 en 18.30 u. leesdienst. R.K.-KERK zo 9.30 u. eucharistieviering. SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. kand. Mauritz, Cillaarshock. 18 u. ds. Versluis. HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 u. ds. Gielen, H.A. 16 u. ds. Gielen. GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. dsi! Zeedijk, H.A. 18 u. d&-Zeedijk. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. SINT-MAARTENSDIJK HERSTELD HERV. GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Joppe. HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. kand. Den Braber, Klundert. 19 u. mevr. kand. Scholte-de Jong, Raamsdonkveer. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.30 en 18.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Van Leeuwen, Valburg, H.A. GEREF. GEM. 9.30 en 18.30u.ds. Bakker. 14 u. leesdienst. VRIJE HERVORMDE GEM. 9.30 en 14.30 u. ds. v.d. Sleen. POORTVLIET HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 u. ds. Kater, Rouveen, H.A. 18 u. ds. Gielen. GEREF. KERK 10 u. ds. Broere. GEREF. GEM. 10 cn 18.30 u. leesdienst. 14.30 u. ds. Maljaars. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. De Wit, Bleskensgraaf 17 u. ds. Den Boer. GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. (B.V.) 10 en 18 u. ds. Van der Meer. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. van Steen, Rotterdam. THOLEN 12 dcc Jamsessie: Ester van der Lin den, café The Sixties, 16.30 u. 13 dec Liturgisch bloemschikken, Visnet, Hofstraat, 19.30 u. 15 dec Kerstviering m.m.v. ds. D.C. Peters, vrijz. vrouwenbond, NPB.ge bouw, 10.30 u. 16 dec Vergadering gemeenteraad, gemeentehuis, 19.30 u. 17 dec Kerstzangavond, Immanuel, Grote Kerk, 19.30 u. 17 en 18 dec Kunstveiling voor Bur kina, Joth, brasserie Dubois. 18 dcc Kledinginzameling Dorcas, Regentessestr. 50,9-12 u. 18 dec Rommelpotmakerij, stichting STAD, Ten Anker, 18.30-20-30 u. 18 dec Kerstconcert, Bekóór e.a., ka tholieke kerk, 19.30 u. 18 dec Advent en Kerst, korenconcert Chantez Dieu en Resonance, Grote Kerk, 20 u. 18 dec Leon van der Zanden: Cola, cabaret. Uit op Tholen, Meulvliet, 20.15 u. OUD-VOSSEMEER 10 dcc World Photo Concert, Uit op Tholen, de Vossenkuil, 20.15 u. Weekenddiensten HUISARTSEN Huisartsenpost Bergen op Zoom e.o., tel. 0164-273855 (Paracelsuslaan 2), ma t/m vr 17-8 u„ za en zo. TANDHEELKUNDIGE HULP 0900-82637456. APOTHEEK THOLEN Vliethof 8, zal 1-12 u. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za, 11.30-12 u., Poort vliet za 8.30-9 u., tel. 0166-662596. KRAAMZORG Verloskundigen: Maatschap Steen bergen: tel. 604969. Sifra: 604664. Dé Provinciale Kraamzorg, tel. 0113-224000. Bcvallingenlijn tel. 0113-224022 (24 u.p.dag). Homecarc (24 u. per dag), tel. 0113- 232924 of0115-615595. Tot uw dienst HOOGWATERSTANDEN Donderdag 9 t/m vrijdag 17 dec., donderdag 9 5.32 -17.57 vrijdag 10 6.12 -18.37 zaterdag 11 6.45-19.17 zondag 12 7.22 -19.57 maandag 13 8.02 -20.42 dinsdag 14 8.52 -21.37 woensdag 15 9.52 -22.42 donderdag 16 11.02 -23.42 vrijdag 17 12.07 - ----- ma 13/12 14.59 EK Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 0900-9771. 11 dec Kaartavond, Vosmeer, 19.45 u. 11 dec Donateursbal bouwclub Gróót Pesóót, Klaverveld 2, 20 u. 18 dcc Biljartclinic, Vosmeer 600, Vossenkuil. SINT-ANNALAND 10 en 11 dec Winterdansgala, Kir Royal, Wellevaete. 17 dec Moonlightshopping, 16-21 u. 18 dec Tafeltcnniskampioenschap, Smash '76, Wellevaete, 9-18 u. 20 dec Kerstviering plattelandsvrou wen, Wellevaete, 17 u. 24 dec Kerstzangavond, koren VZOS/DEV/Sjaloom, Hervormde kerk, 19 u. STAVENISSE 15 dec Moonlightshopping, 18-21.30 u. SINT-MAARTENSDIJK 11 dec Kerst- en activiteitenmarkt, Herv. Gem. Rehoboth, Wouthoekweg 5,10-13 u. 15 dec Winterfair, Markt, 18-22 u. 18 dec Kledinginzameling Dorcas, Wouthoekweg 5,9-11.30 u. 18 dec Open dag en kerstmarkt, Mu- sicalXpres, Haestinge, 9-18 u. SCHERPENISSE t/m 12 dec Expositie Oosterschelde Ondersteboven, onderwaterfotogra fie, brasserie de Zeester. POORTVLIET 11 dec Minikerstmarkt, Ontmoetings- kerk. 10-14 u. SINT-PHILIPSLAND 11 dec Kerstmarkt, Wimpel, 14-19 u. 15 dec Kerstviering plattelandsvrou wen, Wimpel, 19.30 u. 17 en 18 dec Tentoonstelling Vredes duif, café 't Durp. 21 dec Kerstzangavond, VZOS, Wim pel, 19.30 u. BERGEN OP ZOOM 9 dec Crossroads Point Quiet, vest zaktheater het Zwijnshoofd, 20.15 u. 11 dcc Culturele toeken- en muziek markt in kerstsfeer, Den Enghel, 11 u. 11 dec Headbangen met Vanderbuyst cd-winkel De Waterput, 15.30 u. 11 dec Kerstconcert Halsterens ge mengd koor. Sint Martinuskerk, Hal steren, 20 u. 11 dec Vierde editie Contrasts, CKB Underground, 22 u. 11 en 12 dcc DennenBoZ 2010, cen trum, 12 u. 12 dec Schrijfcafé, Den Enghel, 13 u. 12 dec Jaarconcerl shanlykoor De Kanaken, vestzaktheatcr Het Zwijns hoofd, 15 u. 12 dec Viva l'Opera, de Maagd, 15 u. 12 dec Van Kessel Friends, Don Camillo Bar, 16u. 13 dec Lezing: Bijzondere en nieuwe vaste planten, wijkcentrum de Bergse Plaat. 19.30 u. 14 dec De Avonden, naar boek Ger ard Reve, de Maagd, 20 u. 14 dec Kerstlezing door het Rozen kruis, Internationale School van het Gouden Rozenkruis, 20 u. 15 dcc Volkskerstzangavond, drie Thoolse kerken. Heilig Hartkerk, 19.30 u. 15 dec Simone Kleinsma: Songbook, de Maagd, 20 u. 16 dec Wolga Kozakken, Russisch koorconccrt, de Maagd, 20 u. 16 dec Spirituele avond door Ron Malestein, wijkcentrum de Bergse Plaat, 20 u. 18 dec Halve finale The Voice Bergen op Z(x>m, CKB theaterzaal. +film-H-+film+++film+++film+ CINEM'ACTUEEL: Chronicals of Narnia (3D) - do. ma en di 19 u., vr. 18.45 en 21.15 u., za cn zo 16,18.45 en 2115 u., wo 16 en 19 u. De Eetclub - do cn ma t/m wo 19 u., vr t/m zo 18.45 u. Dik Trom - za en zo 13.45 en 16 u., wo 16 u. Haar naam was Sarah - do cn ma t/m wo 21 u. Harry Potter 7 - do, ma en di 20 u., vr 18.30 cn 20.45 u., za 15.30, 18.30 en 20.45 u., wo 15.30 en 20 u. Het Geheim - za, zo en wo 13.45 u. Lo sono l'amore - ma 20.30 u. Mega Mind: Superschurk (3D) - wo 13.45 u. Mega Mindy: Zwarte Kristal - wo 13.45 u. New Kids: Turbo - do, ma en di 19 en 21 u., vr 18.45 en 21.15 u., za en zo 13.45,16, 18.45 en 21.15 u., wo 16, 19 en 21 u. Rapunzel (3D) - za, zo en wo 13.45 u. Sint - do en wo 21 u„ vr t/m zo 2115 u. The American - zo 18.45 u. en di 20.30 u. I

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 2