LABO BAL Oud arbeidsbureau staat in de weg voor groei sm 'Iedereen zijn eigen motivatie om licht wel of niet aan te doen' Woningen Mosselhoek voorlopig in de ijskast Plan voor 'Oranjeweek' iint-Maartensdijk Sloop nodig voor verbinding met eilandje in Pluimpot AUTOSCHADE? Donderdag 9 december 2010 67c jaargang no. 4 Goos Roeland weer tweede man SGP Veilingkunst in gemeentehuis Kringloopwinkel naar hal Postweg Nota voor loos alarm brandweer Krappe meerderheid wil wachten op Den Haag Het plan om vier woningen te bouwen aan de Mossel- hoeksweg 5 in Tholen gaat voorlopig in de ijskast. Het voorstel om het bestemmingsplan buitengebied voor het project te wijzigen, werd maandagavond in de" commis sie ruimte met een krappe meerderheid van de agenda gehaald. 30 april met Duitse en Belgische kinderen Een Oranjekamer, een Oranjeroute, een Oranjeweek. Als het aan promotor Jan Geldof uit Vrouwenpolder ligt, gaat Sint-Maartensdijk volgend jaar een serieus begin maken met de festiviteiten die de band met het koningshuis moeten aanhalen. Op de fiets Om het beoogde eiland in de Pluimpot te verbinden met het centrum van Sint-Maartensdijk zou het gebouw van het voormalige centrum voor werk en inkomen (CWI) aan de Haven 11 gesloopt moeten worden. Dat werd maandagavond duidelijk in de commissie ruimte bij het bespreken van de planning voor de recreatieve ontwikke ling voor Sint-Maartensdijk en Scherpenisse. Voldongen Op de kaart Overvaltearri controleert fietsverlichting bij Thoolse brug Kanslichtkaart Deze week Ze staan er bij wijze van levende slagboom. Vier op een rij, door hun gele reflecterende hesjes vormen ze één geheel. Het zijn de drie jongens die samen met teamleider Berto Fijn van Draat de verlichting controleren van fietsers die dinsdagmorgen vanaf Tholen de brug naar Halsteren over willen. De actie is onderdeel van de campagne Samen aan! van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) en het Zeeuws coördinatie punt fiets (ZCF, onderdeel van provincie Zeeland). Op 33 plekken in Zeeland worden drie weken lang 's morgens zogeheten overvalteams ingezet om te kijken of fietsers zowel hun voor- als achterlicht samen aan hebben. voor autoschades bij alle merken complete schadeafhandeling bij uw verzekeringsmaatschappij Focwa eurogarantiebedrijf Voltstraat 2,Tholen, te/. 0166-607060 Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5, 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 0166-657007 b.g.g. 653474 Telefax 0166-657008 E-mail: redactie@eendrachtbode.nl advertentie@eendrachtbode.nl admin@eendrachtbode.nl Website: www.eendrachtbode.nl Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Bankrekening 30 30 05 556, Giro 12 44 07 Abonnement 17,15 per halfjaar, 31,00 per jaar, per post 55,50 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers 1,-. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,31 plus btw per mm. Hoofdredacteur W. Heijboer. Goos Roeland is in voor een vol gende periode als lid van provin ciale staten. De 60-jarige Sint-An- nalander staat, net als in 2007, tweede op de kandidatenlijst van de SGP die zaterdag is vastgesteld. Hi j was de afgelopen vier jaar frac tievoorzitter en is sinds 1995 sta tenlid. Lijsttrekker is gedeputeerde George van Heukclom uit Nieu- werkerk. De SGP bezet nu vijf zetels in de 47 leden tellende statenvergade ring. Alle zittende fractieleden, op e'én na, staan op een verkiesbare plek. Nummer drie is Ad Dorst uit Kapelle, 4. Harry van der Maas uit Aagtckcrkc en 5. Joan van Burg uit Axel. Niet meer op de lijst staat de huidige waarnemend fractievoor zitter, Teun van Oostcnbrugge uil Bruinisse. Hij zet er na twaalf jaar een punt achter. Op de dertig namen tellende kandi datenlijst staan behalve Roeland nog vier Tholenaren: 8. Bert van Eenennaam, Sint-Annaland: 17. Henk Geluk, Sint Philipsland; 25. Johan Aarnoudse, Oud-Vosscmeer; 27. Cees Verloop, Oud-Vossemcer. De verkiezingen zijn op woensdag 2 maart. De kunstwerken die de jongeren- raad Tholen (Joth) op 17 en 18 de cember veilt voor het goede doel, zijn tot 15 december te bezichtigen in de hal van het gemeentehuis. Ze zijn gemaakt door Tholenaren, waaronder bekende namen als Francesco Antonictti en Marianne van der Meer-Witte, maar ook min der bekende kunstenaars. De op brengst gaat naar de stichting Jon geren voor Jongeren die geld inzamelt om een school te bouwen in Raio in Burkina Faso. Eerder is hier een waterpomp geplaatst. Via de website van de Joth (www.jon- gerenraadtho-len.nl) is vooraf al een bod uit te brengen. Op eerder genoemde data worden de werken geveild in brasserie Dubois. De Kringloopwinkel Tholen ver huist naar de Postweg. De vrijwil ligers van de Rehobotkerk gaan vanaf 1 januari een gedeelte van de loods van Dorst, achter de Cl000, huren. De ruimte is met 400 vier kante meter wel een stuk kleiner dan de hal van de voormalige Tim- pa. Enkele weken geleden kregen de vrijwilligers te horen dat ze op 1 februari de sleutel in moeten le veren. Op de plaats van de Timpa is de nieuwbouw van supermark ten voorzien. Deze maand zijn er vanwege de verhuizing extra ver- koopdagen, op woensdag 15 de cember, zaterdag 18 december en woensdag 29 december. De laatste goederen worden dan met 25 tot 50 procent korting aangeboden. Deze maand worden geen goede ren ingenomen. De brandweer van Sint-Annaland is dit jaar al zeven keer uitgerukt naar zorgcentrum De Schutse, na een automatische brandmelding. In de toekomst kan dat geld gaan kosten. Want is zo'n melding loos en komt de brandweer voor niks, dan wil de gemeente daar - vanaf de vijfde keer binnen twaalf maan den - 500 euro per keer voor van gen. Het tarief is opgenomen in de ver ordening brandweerrechten. Die introduceert de gemeente om za ken van de brandweer die als dienstverlening aangemerkt kun nen worden, te kunnen verrekenen met de 'afnemer'. Dat zou de Thoolse schatkist volgend jaar tien mille moeten opleveren. Naast lo ze alarmeringen wordt er voortaan een rekening gestuurd voor wacht en waakdiensten van vrijwilligers en beroepskrachten, voor het be schikbaar stellen van het duikteam of de watcrwagen aan buur gemeenten, voor het huren van brandblussers en ander materieel, en voor het doen van rookproeven, metingen en schooninaakwerk- zaamheden. De gemeenteraad neemt volgende weck een besluit over de verorde ning. Nu staat er een kassencomplex van bijna 15.000 vierkante1 meter op een terrein van 3.2 hectare, te verpaupe ren. Dat proces zal verder gaan nu de politieke besluitvorming is uitge steld. De tegenstanders van het plan (vier agrariërs uit de Mosselhoek) haalden opgelucht adem. De vier voorstanders van het plan, Floreste- dc in Den Bosch, verlieten teleurge steld de publieke tribune. Nog geen half uur na het begin van de verga dering konden ze in de dichte mist onverrichter zaken aan hun terug tocht beginnen. Het verzoek om het voorstel niet te behandelen kwam van Han van 't Hof van ABT. Hij wees er op dat er 'landelijke ontwikkelingen' waren die het rechtvaardigden om pas op de plaats te maken. ABT wil garan ties dat agrariërs geen 'schade on dervinden' van burgerwoningen in het buitengebied. Volgens Van 't Hof is er nu 'een unieke kans om pas op de plaat te maken.' CDA-Twcede Kamerlid Van Heug- ten stelde voor om burgerwoningen in hel buitengebied plattelandswo- ningen te noemen die 'dezelfde ma te van milieubescherming blijven genieten als de agrarische bedrijfs woning die het voorheen was.' Om dat juridisch te regelen, is nog enige tijd nodig, schreef minister Schultz van Hacgen van infrastructuur en milieu recent aan de Tweede Kamer. Omwille van de zorgvuldigheid wil de minister ook de provincies en de gemeenten over de kwestie raadple gen. Ze streeft ernaar om komende zomer een voorstel te sturen aan de ministerraad. Daarna volgt de ge bruikelijke procedure. ZIE VERDER PAGINA 3 Gcldof wil dat Duitse en Belgische schoolkinderen Koninginnedag in Sint-Maartensdijk komen vieren. 30 april valt op een zaterdag. De zater dag ervoor zou hij een Oranjemarkt in de smalstad willen houden, een beurs met kraampjes waar verzame laars van Oranjespullen hun hart op kunnen halen. In Buren is dal vol gens hem met 60 standhouders een succes. Voor Koninginnedag gaat het om kinderen uit plaatsen die aan de Oranjeroute liggen. Het Duitse Braunfcls en een Belgische plaats. Welke is nog niet bekend, want Gel dof gaat op 22 december naar onze zuiderburen om twintig Belgische plaatsen warm te maken voor de Oranjeroute. Eeklo, net over de grens van Zeeuws-Vlaanderen, maakt een goede kans. Geldof wil twintig Belgische plaatsen 'aan Sint-Maartensdijk koppelen." Met ondernemer Wim van Haaften heeft hij een opzetje gemaakt voor het vervoer van de kinderen. De organi satie van Koninginnedag in het dorp is in handen van het evenemtenco- mité Smalstad, maar die was dins dag nog niet op de hoogte van Gel- dofs plan. De ondernemer ontvouwde een deel van zijn plannen maandagavond in de gemeentelijk commissie ruimte. Hij maakte gebruik van het spreek recht en pleitte ervoor de Oranje- route op te nemen in het toeristisch ontwikkelingsplan dat volgend jaar opgesteld gaat worden. Dat deed hij in de raadzaal onder de portretten van de Oranjes die tegen de wand hangen. Volgens Gcldof zal niet alleen Sint- Maartensdijk er van profiteren, maar heel Tholen. ,.De Oranjeroute past goed bij Tholen. Het zijn senio ren die de plaatsen langs de route bezoeken. Rustige mensen die wat te verteren hebben. Het is belangrijk dat wc ze laten zien waar ze nog meer naar toe kunnen. Te voet of op de fiets." De EO maakte met behulp van Gel dof in september opnamen voor een tv-serie over het koningshuis waarin in vijf afleveringen Zeeland belicht wordt. De ploeg filmde een dag in Sint-Maarensdijk (Markt. Julia na van Stolbergschool), Stavenisse (Noorse woningen), Sint-Annaland (Mecstoof) en Tholen (Oranjepor- trettcn in de raadzaal) en stak bij Gorishoek de Oosterschelde over. Het voormalige arbeidsbureau aan de Haven 11 in Sint-Maartensdijk staat te koop voor 385.000 euro. Hel pand staat te koop bij Hopmans en Geense voor 385.000 euro. De prijs is verlaagd want het kostte eer der 495.000 euro. Vanuit hel cen trum zou er een rechtstreekse ver binding moeten komen met het aan te leggen eiland in de Pluimpot (op de plek van de sportvelden). Het ka vel aan de Haven is 678 vierkante meter groot, het pand beslaat 320 vierkante meter. De laatste huurder was Unicall. Het bedrijf (in spraak herkenning) ging vorig jaar failliet. Sindsdien staal het leeg. In maart 1989 werd de eerste paal geslagen voor het arbeidsbureau. Opdrachtgever was de Rijksgebou wendienst. Bouwbedrijf Uytdewil- lcgen bouwde het naar een ontwerp van ir. Van Huiten. De dienst ver huisde van Tholen naar Sint-Maar tensdijk. De smalstad moest als be stuurlijk centrum versterkt worden met andere diensten, was toen de gedachte. Later veranderde de naam en werd het centrum voor werk en inkomen. Ook Uitzendbureau Start en de uitkeringsorganisaties van het GAK/UWV vonden er onderdak. Met de verhuizing van het gemeen tehuis naar Tholen in 2008, verhuis de het CWI mee naar Tholen waar het ondergebracht werd in het ge meentehuis. Het heet nu UWV Werkbedrijf, maar het voortbestaan is onzeker. De meeste fracties gingen maandag avond akkoord met het voorberei den van de plannen voor de zuid kant van Sint-Maartensdijk en Scherpenisse. Dat voorbereiden kost 350.000 euro. De SGP en CU lieten zich kritisch uit over het voor stel. Ze maakten een voorbehoud. Ze willen niet voor voldongen fei ten komen tc staan als ze nu instem men met het plan en later ook de deelprojecten moeten goedkeuren omdat het financieel niet anders kan. Ook kwam er van verschillen de fracties kritiek op de hoogte van de kosten voor een projectleider: 92.500 euro. De plannen behelzen onder meer woningbouw in de Gecr- truidapolder, uitplaatsen sportvel den, aanleg van een eiland, uitbrei ding camping Pluimpot (met overdekt zwembad), aanleg van ver bindingswegen, nieuwbouw Wulp dal, aanleg jachthaven Gorishoek. Of woningbouw in de Geertruida- polder kans van slagen heeft, is nog maar de vraag, stelde Jaap Hagc (CU). Een projectontwikkelaar gaat het ontwikkelen, maar Hagc vroeg zich af of de gemeente dat zelf niet kan doen, zoals in Vroonstede in Sint-Annaland gebeurt. Volgens wethouder Kees van Dis is daar nog geen antwoord op tc geven. De ge meente kan het doen, maar ook een 'marktpartij', zei hij. Verder stelde Hage vragen over de woningbouw op het aan te leggen eiland in de Pluimpot. Verwacht wordt dat het geld van de verkoop van de grond, ingezet kan worden om andere projecten te bekostigen. Maar Hage twijfelde daar aan, ge zien de stagnatie in de woningbouw. „Hoe realistisch is het en kunnen we later nog keuzes maken"? Die vraag had ook Johan Aarnoudse van de SGP. „Het is belangrijk om Ie weten welke verantwoordelijkheid wc op ons nemen als we nu instem men. De raad moet op deelprojecten vrij kunnen besluiten. Maar als wc niet kunnen instemmen met een deelproject, moeten wij dan de fi nanciële gevolgen op ons nemen? Daar willen wij helderheid over." De SGP kreeg op dit punt steun van de SP. Theo Korevaar (die Roland van Tilborg verving) kon wel 'mee voelen' met de SGP, zei hij. In de raadzaal zitten beide fracties naast elkaar. Korevaar zag de plannen wel zitten, maar zag niet dat Scherpenis se ervan profiteerde. „Het zet vooral Sint-Maartensdijk op de kaart. We hebben al Monte Carlo in Sint-An naland, straks ook in Sint-Maartens dijk. „Het grootste probleem is, wie garandeert dat er woningen ver kocht gaan worden." Korevaar stel de voor om de projectleiding in ei gen hand te nemen, zodat dat bedrag omlaag kon. „Maar we moe ten er wel voor gaan. Het is al een keer eerder uitgesteld. Er is wel een spreekwoord: Bezint eer ge begint, maar we moeten wel beginnen." Ook de PvdA vond dat er een start gemaakt moet worden met de im puls. Henk Nicuwenhuis: „Belofte maakt schuld. Het voorstel geeft een flinke boom aan het geheel. Onder nemers zitten er al lang te wach ten." Maar ook hij verbaasde zich over de hoogte van het bedrag voor de projectleiding. ZIE VERDER PAGINA 3 Een aan (al fietsers dat de helling van de Eendrachtsweg naar de Thoolse hing oprijdt, stopt en draait om bij het zien van de re flecterende barrière die tientallen meters verderop staat. Het zijn degenen die dinsdagmorgen zonder licht rijden. Een ander stapt af en zet vervolgens zijn verlichting aan om dan al fietsend het overvalteam tegemoet tc rijden. Want wat blijkt, met de dynamo aan rijden, trapt zo zwaar. Dat is een veelgehoord bezwaar, volgens Fijn van Draat. „Iedereen heeft wel zo zijn eigen motivatie om zijn licht wel of niet aan tc doen." De angst om langs het overvalteam tc fietsen, is ongegrond. Het team geeft alleen een waarschuwing als de verlichting niet in orde is. Boetes worden niet uitgedeeld. Ook niet door de politic die deze keer ook aanwezig is. Martin Stouten wereldkampioen met minitrekker Achtste boek van Jos Smit-Koornstra uit Tholen Van de ongeveer 250 fietsers die passeren, is bij zo'n tien personen de fietsverlichting niet in orde. Dat kan betekenen dat één van de lampen het niet doet, maar ook dat er geen reflectoren op de trappers, wielen of de bagagedrager zitten. Die krijgen een kaartje uitgereikt met de tekst 'Helaas!'.En tips om de lichten te laten maken of losse lampjes aan tc schaften. Daar is te vens een actie aan verbonden. Wie dat voor 11 december bij een rijwielzaak laat doen, krijgt een kansenkaart mee, door Fijn van Draat omgedoopt tot kanslichtkaart. „Naar ansichtkaart, alleen heb ik er een k en een 1 aan toegevoegd." 7Ae verder pagina 3. E Joey Vers&daal loopt een da^e mee met monteur EN VERDER... Centrum voor jeugd en gezin in het gemeentehuis Weer discussie over glanzende dakpannen Ontslagen bij Vrederust door kostenoverschrijding MENIGEEN HOUDT ZICH VOOR EEN MENSENKENNER OMDAT HIJ NIEMAND VERTROUWT Dit nummer bestaat uit 20 pagina's Alle fietsers die dinsdagmorgen mét of zonder licht de Thoolse brug over willen fietsen worden aangehouden door het overvalteam van de fietscampagne Samen aan.' Ze worden verteld dat het belangrijk is om zichtbaar te zijn en krijgen een informatiekaartje uitgereikt.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 1