Klanten van supermarkten voelen zich geïntimideerd Waterschap herstelt twee duikers met kunststof kousen Geldzorgen V rederust kosten 151 banen ttaa/neri Roemeense verkopers Daklozenwoord opdringerig Afval 14 euro duurder, maar riolering 5 euro goedkoper Donderdag 9 december 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 15 THOLEN SINT-ANNALAND SINT-MAARTENSDIJK Zaterdag was het bar en boos buiten. De wind joeg de sneeuw op grote hopen en de winkelwagentjes voor de Cl000 in Sint-Annaland voelden steenkoud aan. En daar stond hij. Zielig met een krant in zijn hand. Of ie mand alstublieft een krant wilde kopen. Nee, naar bin nen mocht hij niet. Het verschil tussen de Daklozen krant en het Daklozenwoord. Gewaarschuwd Schilderij Roosevelt Ambachtsherenhuis Maandag heeft het waterschap Zeeuwse Eilanden aan de Oudelandseweg in Sint-Maartensdijk en de Schoon- dorpseweg in Poortvliet wegduikers hersteld. In de be staande buizen werd een kunststof kous aangebracht. Voordeel is dat de weg niet hoeft te worden opgebro ken en dat de klus binnen één dag geklaard kan wor den. Veen Ook 65 Tholenaren werkzaam bij GGZ WNB Vijftig vacatures UWV start met leerwerkadviseurs Vestiging dicht POORTVLIET SINT-PHILIPSLANI) BERGEN OP ZOOM HALSTEREN Een overzicht van activiteiten in het teken van Kerstmis op Sint Phiiipsland en Tholen en in de regio. Variatie van Bekóór Bekóór uit Bergen op Zoom geelt op zaterdag 18 december een kerstconcert in de katholieke kerk aan de Markt. Een variëteit aan kerstliederen zal ten gehore wor den gebracht. Het vocaal ensemble Bcllezzc Vocali zingt klassieke lie deren en aria's. Het Zeeuws trom- bonekwartet Trombonata maakt dit optreden compleet. Het koor wordt muzikaal ondersteund door Mare Clarijs (drums), Mark Franssen (basgitaar), Ellen Buys (dwars fluit), en Deirdre Jansen (piano) dit alles onder leiding van Pierre van Broekhoven. Het concert be gint 's avonds om half acht. Immanuël zingt samen Zangvereniging Immanuël organi seert op vrijdag 17 december een kerstzangavond in de Grote Kerk. Door een drietal koren worden ad vents- en kerstliederen gezongen. Er zijn twee koren uit Sint-Anna- land: het christelijk gemengd zangkoor VZOS o.l.v. van Adriaan Hoek, en het kinderkoor Sjaloom o.l.v. Mirjam den Engelsman. Zangvereniging Immanuël uit Tholen staat o.l.v. Mariëlle Kla vers. Tevens wordt een aantal kerstliederen als samenzang ge zongen. Het thema van de avond is Immanuël. De predikant van de Hervormde Gemeente ds. W. Meij er, zal een meditatief moment ver- zqrgen. De zangavond begint om half acht. De toegang is gratis, er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Chantez a Dieu zingt met Reso nance Het christelijk kamerkoor Chantez a Dieu en kamerkoor Resonance geven op 18 december een concert in de Grote Kerk met als thema Advent en Kerst. Chantez a Dieu geeft vaker jaar lijkse uitvoeringen. Soms begeleid door een instrumentaal ensemble, een andere keer in samenwerking met een ander koor. Het unieke karakter van Resonance zit vooral in de combinatie jonge zangers en oude muziek. Het repertoire is erg gevarieerd. Heel bewust kiezen de Zuid-Bevelandse zangers ervoor om bij de samenstelling van pro- .gramma's de hele westerse mu ziekgeschiedenis aan bod te laten komen. Ook tijdens dit advents- en kerstconcert komen eeuwenou de literaire kerkmuziek en heden daagse composities samen tot het zelfde doel: hel zingend belijden van de Bijbelse boodschap, die zich richt op de eer van God en de verlossing van mensen door het offer van Jezus Christus. Op het programma staan werken van o.a. Grüber, Hammerschmidt, Pink- man en Sweelinck. Het orgel wordt bespeeld door Eric Quist. Het concert begint om acht uur 's avonds. Vrouwen vieren kerst De plattelandsvrouwen houden op maandag 20 december een kerst viering in de Wellevaetc. Om vijf uur worden de leden ontvangen met een welkomstdrankje. Na de opening van de voorzitter en het voorlezen van het kerstevangelie is het tijd om met zijn allen te gour metten. Een Kind is ons geboren Op vrijdag 24 december wordt om zeven uur een kerstzangavond ge houden in de Hervormde Kerk aan de Ring. De drie plaatselijke koren zingen bekende en minder bekende kerstliederen. Ook is er veel sa menzang. Het thema van deze avond is Een Kind is ons geboren. De algehele leiding is in handen van ds. P. Zeedijk uit Stavenisse. De medewerkende koren zijn: chr. gemengde zangvereniging VZOS onder leiding van Adriaan Hoek: mannenkoor DEV onder leiding van Koos van der SI ikke en het kinderkoor Sjaloom onder leiding van Mirjam den Engelsman. De samenzang is met begeleiding van Joël Terdu (piano) en Leen Heij- boer (orgel). Markt van Rchoboth in kerst sfeer De Hervormde Gemeente Rcho both houdt zaterdag een kerst- en activiteitenmarkt. De bloemen- dienst en de Roemenië-commissie van Rchoboth helpen de bezoekers graag bij de voorbereidingen om hun huis knus en gezellig te maken voor de kerstdagen. De diverse wa ren worden van tien lot één uur aangeboden in de loods van de fa milie Wielaard aan de Wouthock- weg 5. De oliebollenbakkers van de gemeente Rehoboth zullen ook van de partij zijn, alleen zijn ze te vinden in een kraam voor het kerk gebouw aan de Wcstvest. In de sfeervol aangeklede loods van de familie Wielaard zijn ten%bate van de kerk kerststukken of kransen te koop. Ook is er keuze uit een ruim assortiment boeken. Tevens zijn er sieraden, accessoires, kaarten en andere artikelen te vinden die met kerst te maken hebben. Daarnaast zijn er zelfgemaakte babbelaars, jam, rabarber en advocaat en leuke hebbedingetjes die heel goed zijn Zaterdag stond voorde deur hij de Cl000 een Roemeense straatkrantverkoper uit België. Volgens de Nederlandse straatkrantenorganisatie gaat het om 'nepkrantenin het Nederlands en in het Frans. „Zo zielig zijn ze niet", ontkracht .supermarkteigenaar Bram Guntcr het medelijden. „Die lui worden met een busje met een Belgisch kenteken aangereden en bij diverse supermarkten op het eiland wegge zet. Sommige mensen hebben me delijden en geven dan het muntje uit het karretje. Maar de meesten voelen zich er niet prettig bij. Er zijn er bij die zijn netjes en vrien delijk. maar er zijn er ook die zijn brutaal en intimiderend. Die gaan tegen de klanten aanstaan. Die zijn vervolgens bang om bestolen te worden. Ik heb al een paar maal gevraagd of ze zich willen verwij deren. maar dat helpt niet. Dus heb ik de politie al eerder ingescha keld." Die weet van niets en hoopt dat Gunter alsnog aangifte doet. Want. zoals medewerkers van de Daklo zenkrant zeggen, er is iets niet pluis met het Daklozenwoord. Ne derland telt zeven grote steden waar mensen die dakloos zijn toch in hun onderhoud kunnen voorzien door de.Daklozenkrant te verko pen. De verkopers kopen de krant voor een euro en tien cent en mo gen de krant voor twee euro aan de man brengen. Met de winst kunnen ze zich een slaapplaats veroorkir. ven en wat te eten kopen. Volgens de gemeentebesturen is daar niets mis mee en verdienen de verkopers van de Daklozenkrant ieders respect. Al minstens 15 jaar bestaat dit fenomeen. Onlangs vierde burgemeester E. van der Laan van Amsterdam het derde lustrum mee. Hoe anders is dal met het Belgi sche Daklozenwoord. Onderzoe kers houden het er op dat het blad niet deugt. De uitgevers zouden connecties hebben met de georga niseerde misdaad. De Straalmedia Groep Nederland, SGN. wil er dan ook niets mee te maken hebben. De Belgen liften mee op het succes van de Nederlanders en de indruk bestaat dat er bij de daklozen geen stuiver terecht komt. Uit een Gronings onderzoek blijkt dat verkopers vooral beslaan uit Roemeense illegalen. Er zijn klachten uit het noorden van het land dat zc agressief zijn en met vrouw en kinderen lopen te bede len. De onderzoekers reisden naar Brussel af om te kijken of er op het adres van de uitgevers toch niet sprake is van een bonafide organi satie. Zc kwamen van een koude kermis thuis. Het pand bleek verla ten en de Belgische politic liet geen spaan heel van de mensen op de achtergrond. Zo zei commissa ris Rudi Libcer van de politic Kortrijk, die de groep Roemeense illegalen in zijn stad op de voet volgt, dat hij overtuigd is van geor ganiseerde misdaad. Termen als mensensmokkel en mensenhandel waren evenmin van de lucht. Tegen het raam van de uitgeverij, zo signaleerden de onderzoekers, hing een papier aangeplakt. Met een Roemeense tekst. Die werd vertaald en er stond: Ik vervoer in binnen- en buitenland, door geheel Europa voor de laagste prijzen. Jeroen de Rooij, verantwoordelijk voor onder meer de Amsterdamse straatkrant, adviseert geen zaken met de mensen van Daklozen woord te doen. De Cl000 in Sint- Annaland, maar ook de Spar en de Lidl in Sint-Maartensdijk, waar het Daklozenwoord wordt aange boden, zijn wat hem betreft ge waarschuwd. Intussen staat de Roemeen zater dag uren aan de ingang van de su permarkt. De muts diep over de ogen gelrokken. Hij dringt zich niet op en neemt de euro voor een krant met een glimlach aan. Hij moet eigenlijk zeggen dat krant twee euro kost, maar hij spreekt al leen maar Roemeens. Geen woord Engels, Frans of Duits. Op de voorpagina van de krant wenst de uitgever de lezer prettige kerstda gen. De foto laat een jongetje zien dat in de sneeuw op een kleedje zit te bedelen. Tenminste, hij houdt aan voorbijgangers een kerstmuts je op. Zijn hondje zit naast hem te janken. In de krant staat dat verkopers een 'leurderskaart' moeten kunnen lo nen. In deze barre wintertijden hebben daklozen grote nood aan slaapzakken, dekens, regenkledij, wollen truien enzovoort, staat op pagina 2. Alle hulp is welkom op het volgende adres. En dan volgt het adres van de uitgever. Het adres waar de onderzoekers een leeg pand aantroffen. Ook de Eendrachtbodc trachtte te vergeefs contact te krijgen om een weerwoord op de aantijgingen te krijgen. Het portret van president F.D. Roosevelt dat de gemeente heeft geschonken aan de stichting Oud- Vossemeer 600 jaar. krijgt een plaats in hel Ambachtsherenhuis. Dat heeft het stichtingsbestuur be sloten en b. en w. hebben daarvan kennis genomen. „Wij hebben wel de wens uitgesproken dat de toe gankelijkheid van het schilderij voor de bevolking van Oud-Vosse- mecr behouden blijft", zegt het college. Het Ambachtshcrcnhuis is een niet openbaar gebouw dat al leen op de open monumentendag voor het publiek toegankelijk is. De Vosscnkuil is wel openbaar toegankelijk, maar volgens b. en w. vreest het stichtingsbestuur daar voor beschadiging van het schilderij in verband met allerlei activiteiten in het dorpshuis. In de oude Vossenkuil hing zo'n dertig jaar het schilderij Slag op het Slaak, maar in het nieuwe dorps huis is dat niet teruggekomen. Het schilderij staat nu in de opslag ruimte van het gemeentehuis. Op de plaats van het Roosevelt-schil- derij in het Ambachtsherenhuis hing voorheen het wapenschild van de Rederijkerskamer. Dat ligt nu in een kast in het Ambachtshe renhuis in Oud-Vossemeer. Als het aan b. en w. ligt, wordt het tarief voor de onroerende zaakbe lasting met 7% verhoogd na cor rectie voor de waardedaling van huizen en bedrijfsgebouwen. De afvalstoffenheffing stijgt van 264 naar 278 euro, zodat het ophalen van het huisvuil 14 euro op 52 we ken duurder wordt. Eenpersoons huishoudens betalen minder: 209 euro en dal is nu 198 euro. De ta rieven voor de rioolheffing worden met gemiddeld 5 euro per aanslui ting verlaagd. De gemeenteraad moet hierover nog een beslissing nemen. De honden- en forenscnbelasting, het liggeld voor pleziervaartuigen, de scheepvaartrechten en de bouw- leges gaan met 1,5% omhoog. Hierop zijn wel uitzonderingen. Vaste ligplaatshouders in de sport- vissershaven van Stavenisse blij ven hetzelfde tarief betalen en ook de leges voor de omgevingsvergun ning stijgt niet. Aan de Oudelaitdseweg in Sint-Maartensdijk wordt de kous in de duiker getrokken. De duikers zijn dus van binnenuit gerenoveerd met een naaldvilten kous of mantel. In de Oudelandse weg betrof het een lengte van vccr- tieneneenhalve meter. Een dergelij ke methode is in oktober ook door een Deens bedrijf toegepast in Sint- Annaland bij de renovatie van een gemeentelijke riolering over een lengte van 240 meter in dc Brug straat, Ring en de Ooststraat. De werkzaamheden begonnen maandagochtend wat later dan ge pland omdat er eerst gestrooid moest worden op de wegen die als omlcidingsroutc werden gebruikt. Die waren nog glad door bevrie zing. Dc Oudelandseweg is onderdeel van de verbinding tussen Sint-Maartens dijk en Sint-Annaland. De bus van Conncxxion rijdt er elk uur over heen. Het verkeer werd via de Eer ste Dijk en de Ruigendijk omgeleid. De kous wordt door de duiker ge trokken en versterkt met kunsthars dat door toevoer van stoom of warm water uithardt. In de Oudelandse weg werd warm water gebruikt, in de Schoondorpseweg stoom. Het verwarmen van de kous met water duurt langer dan met stoom. Voordat de kous werd ingebracht, werden de duikers drooggepompt en gereinigd. Daar kwamen twee tankwagens aan te pas. Door het aanbrengen van dc kous moeten dc duikers er weer vijftig jaar tegen kunnen. De beide duikers waren in de winter van vorig jaar beschadigd geraakt door zettingen in de grond. Op bei de plekken ligt veen onder de duiker en dat maakt volgens het water schap de ondergrond minder stabiel. Het schap vermoedt dat ze hierdoor in de loop der jaren zijn verschoven, waardoor er ruimte is ontstaan tus sen de buizen. Vorig jaar werd er nog een noodreparatic gedaan om schade aan de weg te voorkomen. Het werk werd uitgevoerd door een van oorsprong Engels bedrijf met een vestiging in Nederland. Het werkt wereldwijd. Bij de werk zaamheden aan de Oudelandseweg was een Amerikaan aanwezig die toezicht houdt op de veiligheid. Hij reist er dc hele wereld voor over. Van India tot Canada. Het werk aan dc duikers in de Oudelandseweg was maar een peuleschilletjc verge leken bij dc andere grote projecten, zoals die in Vancouver waar ze on der een rivier door moesten. In India was er een probleem omdat er geen water voorhanden was om de kous te verwarmen, vertelde hij. In de Thoolsc polders is dat geen enkel probleem, zei hij. „Hier is overal water." Meer dan twaalf proeent van de 12(H) medewerkers van het psychia trisch ziekenhuis Vrederust in Halsteren wordt boventallig. Maar liefst 151 personeelsleden moeten elders een baan zien te vinden vanwege de buitengewoon precaire financiële situatie. GGZ WNB heeft jaren op te grote voet geleefd. Veel te veel personeel en gebouwen in verhouding tot de inkomsten. Tholen en Sint Phiiipsland behoren tot het verzorgings gebied van Vrederust, dat totaal 475 klinische patiënten (in het zieken huis) en 6655 ambulante cliënten telt. Bij het psychiatrisch ziekenhuis werken 65 Tholenaren. „Het is pijnlijk, maar onvermijde lijk", zegt woordvoerder Maarten van Eybergen van GGZ WNB, geestelijke gezondheidszorg weste lijk Noord-Brabant, dc officiële naam van Vrederust. „We kregen meer patiënten dan wc betaald kre gen. Begin dit jaar ontvingen wc al 2 miljoen euro minder van het zorg kantoor. Voor een deel is verkeerd beleid de oorzaak. Dc toenmalige directeur Wubbo Petersen is daarom in juni op non-actief gesteld, waar na Martin van Rooijcn (voormalig staatssecretaris) als interim-be stuursvoorzitter is aangesteld. Ook heeft het aan voldoende toezicht ontbroken. Er is sprake van een ver trouwenscrisis met de ABN Amro- bank (voorheen Fortis) en daarom is er een forse ingreep in de loonkos ten nodig. Ook de gebouwen en an dere materiële kosten moeten terug gebracht worden." Vrijdag kregen de 151 mensen die hun baan verliezen, via een koerier het slechte nieuws per brief te ho ren. „Tot en met april gaan we in- en extern zoeken naar ander werk", legt Maarten van Eybergen uil. „Wc hebben nog 50 vacatures in Vrede rust en daar kunnen die 151 mede werkers op solliciteren, zodat er een deel in de eigen organisatie her plaatst kan worden. Er zijn al men sen vrijwillig vertrokken, anders waren het er nog meer dan 151 ge weest die hun baan kwijt raken." Bij de reorganisatie staat voorop dat Werkzoekenden, werkgevers en werknemers kunnen vanaf januari terecht bij een leerwcrkadviseur met al hun vragen over werken en leren. Via een samenwerkingsver band van het UWV Wcrkbedrijf, de provincie, gemeenten, ROC, Colo (de vereniging kenniscentra be roepsonderwijs bedrijfsleven) en Hogeschool Zeeland wordt het de handen aan hel bed blijven. „De basiszorg blijft, maar er komen min der staffuncties, minder leidingge venden. Bij de administratie vallen er banen weg en bij de facilitaire dienst. Niet alleen chefs, maar ook secretaresses en magazijnmedewer kers. Maar we stellen alles in het werk om ze aan een andere baan te helpen. De ondernemingsraad is ak koord gegaan met de reorganisatie, met de bonden is er woensdag een gesprek over het sociaal plan voor mensen die na april nog geen ande re baan hebben. Maar we stellen al les in het werk om een passende functie bij ons of andere zorginstel lingen te vinden." Maarten van Eybergen is blij dat Vrederust uit een onderzoek van dc inspectie van de volksgezondheid 'buitengewoon positief' tevoor schijn is gekomen. „De kwaliteit is niet in het geding. Wc leveren hoog gekwalificeerde zorg. Na de reorga nisatie moeten we de juiste compe tenties en een goede ondersteuning zien te houden." GGZ WNB heeft vestigingen in Halsteren. Bergen op Zoom, Roosendaal en Oud-Gastel. In Ber gen op Zoom gaat dc vestiging aan de Rooscveltlaan dicht. Meer activi teiten worden in Halsteren gecon centreerd. Martin van Rooijen blijft voorlopig nog aan als directeur. De huidige raad van toezicht wordt ge leid door de Steenbergse burge meester Jan Hoogcndoorn. Zeeuws Leerwerkadvies geïntrodu ceerd op alle werkplcinen van het UWV Wcrkbedrijf. dus ook in Tho len. Drie leerwerkadviseurs houden spreekuren op de diverse locaties. Van hen kan verwacht worden dat ze de koppeling leggen tussen vra gen uit het onderwijs, overheid en ondernemers en dat ze met deze partijen in gesprek gaan om oplos singen te vinden. Er wordt bijvoor beeld een scholingsadvies gegeven, maar ook voorlichting over onder andere lccrwerklrajectcn. om cadeau te doen. Voor dc lief hebbers van oude grammofoonpla ten is speciaal wat kerstmuziek verzameld, maar ook naar andere muziek kan gezocht worden tussen dc collectie. Er is een koffiehoek met lekkernijen. Voor de kinderen is er limonade en zij kunnen al kleurend en knutselend luisteren naar kerstverhalen. Volkskerstzang De 29e editie van de Volkskcrst- zang wordt op 18 december in het nieuwe Hacstingc gehouden. Alle drie verenigingen, die de afgelo pen keren (in verschillende combi naties) het muzikale gedeelte voor hun rekening hebben gehouden, geven ditmaal acte dc presence. Muziekvereniging Euterpe, het Smalstads Mannenkoor en gospel koor Clarity betreden samen het podium. Hel is een avond waarbij muzikaliteit en samenzijn centraal staan en waarmee wordt getracht de donkere dagen voor de kerstpe riode voor een ieder wat mooier te maken. Dc deelnemende ensem bles brengen enkele muziekstuk ken ten gehore en voor het aanwe zige publick is een hoofdrol weggelegd in dc samenzang, al waar eenieder mee kan zingen met dc kerstliederen. Naast muzikali teit is er ook ruimte voor bezin ning. Burgemeester Nuis opent de avond en pastoor Akkermans en dominee Reehorst spreken tussen door mooie woorden. De zaal gaat open om zeven uur, waarna er door Euterpe om kwart over zeven een voorprogramma verzorgd wordt. De avond wordt om half acht geo pend. Advent met gospel Gospelkoor Together uit Nieuwcr- kerk presenteert op 19 december zijn adventsproject Send the Light. Het is een anderhalf uur durend programma voor alle leeftijden, passend in dc adventstijd. Er is ruimte voor Bijbelteksten, gebed, een kinderverhaal en er zijn volop swingende gospels. Het program ma begint om half drie in dc Gere formeerde kerk. Minikcrstmarkt Enkele leden van dc Gereformeer de kerk organiseren zaterdag een minikerstmarkt in de Ontmoe- tingskerk aan het Zuidplantsoen. Er zijn tweedehands boeken en kerststukjes te koop, maar ook producten uit dc Wereldwinkel en een kopje koffie en thee. Ook is er muziek en kan er een praatje wor den gemaakt. Dc markt is van tien tot twee uur. Verhalen en gedichten De plattelandsvrouwen houden op woensdagavond 15 december om half acht een kerstviering in dc kleine zaal van dorpshuis de Wim pel. Dc gasten van de avond zijn dc dames De Bruin en Hoekwater uit Hardinxveld-Giessendam. Zij komen een kerstverhaal vertellen, enkele gedichten voordragen en enkele kerstliederen zingen. Ook na de pauze verzorgen dqze dames dc muziek, terwijl de plattelands vrouwen genieten van een hapje en een drankje. VZOS in Wimpel Zangvereniging VZOS houdt op 21 december een kerstzangavond in dc Wimpel die om half acht be gint. Kerstmarkt Dorpshuis dc Wimpel wordt zater dag van twee tot zeven uur gehuld in een kerstsfeer vanwege een kerstmarkt. Wereldnieuws De Gereformeerde kerken in Tho len en Oud-Vossemeer en de Her steld Hervormde kerk uit Tholen organiseren traditiegetrouw een volkskerstzangavond. Die wordt op 15 december voor de twaalfde keer gehouden in de Heilig Hart- kerk aan het Piusplein. Het thema is 'Kerst? Wereldnieuws!'. De her vormde zangvereniging Jeduthun onder leiding van Jan Wisse uit Middclharnis verleent haar mede werking. Als organist treedt Jan van Luik op. Leo Molenaar zal de avond presenteren en iets vertellen over het thema. Er worden onder andere bekende kerstliederen ge zongen. Na afloop wordt voor gra tis koffie, thee en limonade met wat lekkers gezorgd. Bij de uit gang ontvangt iedere bezoeker een presentje. Dc avond begint om half acht en de toegang is gratis. Kerstmarkt met muziek In de St. Martinuskerk wordt za terdag van tien tot vier uur een kerstmarkt gehouden. Er is onder andere verkoop van kerststukjes, koffie, thee, soep, glühwein, olie bollen en noten. Er is een presenta tie van Bijbels uit eigen kerk, ge combineerd met liturgisch bloemschikken. Het Halsters ge mengd koor treedt op tussen elf en twaalf uur en vanaf twaalf uur be speelt Toni Raats het carillon en orgel. Ook is er een verloting van een diner voor twee personen. Er zijn kraampjes met diverse pro ducten zoals sieraden en kaarsen, en een aantal organisaties voor goede doelen presenteert zich.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 15