Spinning levert 3200 euro op voor zorg aan kankerpatiënten Prima service én een voordelige, vaste prijs? Minitrekker Heat met turbomotor gebaat bij haardroger en kerosine Ruim tweehonderd Tholenaren lezen elders Profiteer ook van Zeeuwse zekerheid. DELTA, voordelig en dichtbij. Noteboom in Rabo-directie 'Minister hoeft met twitter geen persconferentie meer te geven' Donderdag 9 december 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 13 Kleine 180 fietsers laten bij Salus pedalen rondgaan voor goed doel De spinning marathon die onlangs in Salus healthclub is gehouden, heeft 3200 euro opgeleverd voor Running- team Tholen. Zo'n 160 tot 180 fietsliefhebbers klommen op de pedalen voor het goede doel. Het runningteam in juni voor de vierde keer mee aan de Roparun, de spon sorloop van Parijs naar Rotterdam waarvan de opbrengst wordt gebruikt om de kwaliteit van leven van kankerpa tiënten te verbeteren. Bolus en roombroodje Bel 0800-5150 en stap in voor 1 januari! lil Vooral scholieren in Bergen op Zoom In totaal 219 inwoners van de gemeente Tholen zijn lid van bibliotheken in West-Brabant. Dat bleek dinsdag in de commissie samenleving, na vragen van J.J.P.A. Bou logne (ABT) en mevr. G. Boelhouwers (VVD). Uitleg in bieb Tholen over social media „Ik weet wel hoe e-mail werkt, maar weet niets van hy- ves, twitter en al dat spul. Van wat ik ervan hoor denk ik: wat een flauwekul." En toch is Joke Zoeteweij-van Gor- sel uit Tholen in de bibliotheek te vinden voor de uitleg over 'social media'. Want dat zijn twitter, hyves en face- book. Joke is op zoek naar het nut ervan. Anderen willen vooral ook weten hoe het werkt. In het kader van de Week van de mediawijsheid organiseerde de bibliotheek Tholen een informatiemiddag over de nieuwste commu nicatietoepassingen. VUURWERKSHOW Mega Vuurwerkshow Informatiegetikt Negen nieuwe hoofdingelanden Lensink Partners Voorstelling in de Vossenkuil Foto's kijken met muziek bij World Photo Concert Mooie reis Boer Martin Stouten wordt in Amerika wereldkampioen micropulling Met een haardroger, een paar deciliter kerosine en een uiterst verfijnde turbinemotor is Martin Stouten (36) uit Sint-Maartensdijk vorige maand in Amerika wereldkam pioen micropulling geworden. Met zijn radiografisch be stuurde minitrekker Heat deed hij mee in de insae klasse van 15 pond, ongeveer 6,8 kilo. In mei van dil jaar was er hij Salus een XCO-marathon en die leverde 1381 euro óp voor het Thoolse Roparun-team. Op de laatste za terdag in november kon er tussen tien en vier uur gefietst worden. „De inleg, na aftrek van de onkos ten, is voor het goede doel. Daar naast kunnen de deelnemers zich laten sponsoren", legt fitnesscoör dinator Fatima de Ron van Salus healthclub uit. Spinning is popu lair en de animo voor marathons groot. „De deelnemers komen overal vandaan", zegt De Ron. ..Er zijn mensen die overal aan dc- V.c marathons meedoen. Ze houden er de websites van sportscholen voor in de gaten. ,.Op sportscho len kun je meestal maximaal twee uren fietsen. Bij een marathon kun je zelf tevoren aangeven hoe lang je mee wil doen. Er zijn er van daag een stuk of tien die zes uren lang doorgaan", vertelt De Ron. Zij is tevreden over het aantal deelnemers. In een aparte ruimte zijn een klei ne vijftig fietsen (indoor cycles) opgesteld en ze zijn allemaal be zet. Bij sfeerverlichting en harde muziek wordt er Hink doorgetrapt. Instructeur Gerard Hoppenbrou wers zit tegenover de groep op de fiets op een podium en zweept ie dereen op. Hij laat iedereen op ge zette tijden even staande op de pe dalen stampen, en last ook korte pauzes in. Dat het inspannend is, bewijzen de bezwete gezichten. Spinning is geliefd bij mensen die in de zomer geregeld buiten rij den. „Zij komen, in de maanden dat het kouder is, naar binnen om de conditie op peil te houden. Ne men voor de periode oktober/no vember tot het voorjaar een half jaar contract." De deelnemers aan de marathon krijgen allemaal een T-shirt, een energiedrankje, banaan en brood jes. Ook staan er schalen met bo lussen en roombroodjes. Salus heeft op zijn beurt een deel ge sponsord gekregen dankzij het goede doel dat aan de spinning marathon is verbonden. Er zitten ook leden van Runningteam Tho len op de fiets, terwijl andere be trokkenen een kijkje komen ne men om hen aan te moedigen. Runningteam heeft zich inmiddels weer aangemeld voor de komende Roparun. Van 11 tot en met 13 ju ni wordt deze voor de twintigste keer gehouden. Vorig jaar doneer de het Thoolse team 20.500 euro aan de organisatie van het evene ment. Het team krijgt regelmatig bijdragen uit de Thoolse samenle ving. Zo bracht een statiegeldactic bij de voetbalschool van Noad '67 onlangs 300 euro op, en de triatlon van 't Westcrpoorl in de zomer 1528 euro. Zelf deed Running team mee aan de braderie in Tho len, wat ongeveer 350 euro in het laatje bracht. Henk Noteboom uit Tholen is be noemd tot directielid van de Rabo bank Het Markiezaat in Bergen op Zoom. Jarenlang werkte hij bij de Rabobank in zijn vroegere woon plaats Sint-Annaland. Na een tijdje bij de Rabo-Beveland in Goes te hebben gewerkt, ging hij aan de slag in Bergen op Zoom. Door een statutenwijziging is de structuur ge wijzigd. Het bestuur wordt nu ge vormd door de directie. Behalve Noteboom zitten daar Jack Damen en Silvia Bal (voorzitter) in. De laatste was commercieel directeur van de Rabobank Walcheren en eer der directeur van Rabo-doehter Schreden in Rotterdam. Directeur Jan Smits, die in de periode dat Tholen nog lonkte naar een partner, graag het eiland wilde inlijven bij Bergen op Zoom, zwaait op 1 janu ari af. In de nieuwe raad van commissaris sen zit Cees Nuijten uit Tholen, voorheen ambtenaar ruimtelijke or dening bij de gemeente en al weer vele jaren werver van bedrijven voor hel Rewin in vooral West-Brabant. Nuijten zat in de raad van toezicht, maar die is door de wijziging van de bestuursstructuur nu ook opgeheven. Rabobank Oosterschclde kent al lan ger een soortgelijk model. DELTA\ the multi-utility tompany Advertentie I.M. Boulogne noemde dat een aanzien lijk aantal en vroeg zich af of de ser vice van de bibliotheken aan de overkant van de brug zoveel beter was. Volgens Boclhouwers liep het niet zo'n vaart en zijn het vooral scholieren die toch al in Bergen op Zoom onderwijs volgen en daarom kiezen voor de bibliotheek in de stad. Wethouder J. Oudesluijs kon desgevraagd niet vertellen hoeveel Tholenaren hun abonnement hebben opgezegd van de plaatselijke biblio theek. Boelhouwers bracht nog eens onder de aandacht dat de Thoolse bi bliotheken vijftig volwassen lezers erbij hebben gekregen, na een belac- tic onder ouders van kinderen met een abonnement. „Dat is positief." Volgens Boclhouwers is het bezoek aan de bibliotheek in Tholen - naast Westerpoort - met name op dinsdag hoog. Dit was voorheen de vaste dag in de uitleenpost in Poortvliet. Na het sluiten van die uitleenpost is de commissie samenleving extra ge spitst op de kwaliteit van de dienst verlening door de bibliotheek. Joke (66) ziet wel het nut van e-mail in. Dat gebruikte ze vooral voor haar werk. „Ik heb een eigen admi nistratiekantoor gehad." Maar waar om ze zou moeten twitteren wat ze op dit moment aan het doen is? Nee, daar is ze nog steeds niet over uit. Ook haar plaatsgenoot Cor Alme- kinders (65) ziet daar weinig in. „Ja, wat ben je aan het doen? Dan denk ik: leuk hoor!", zegt hij cy nisch. Edwin Mijnsbergen, die na mens de bibliotheek uitleg geeft over social media en apparaten zo als een iPod en een e-reader, geeft toe: „Ja over die vraag, bestaat ook wel discussie." Hij vertelt dat het wel uitmaakt wie het zegt. Zo laat hij de twittersitc van minister Maxi me Verhagen zien. „Kijk hij twittert de hele dag wat hij aan het doen is. Het voordeel is, dat hij 's avonds geen persconferentie meer hoeft te geven, want hij kan zeggen: kijk maar op mijn twitter." Het sleutelwoord op de vraag 'waarom zou je gebruik maken van social media?' is volgens Mijnsber gen dan ook bereik. Een organisatie als de bibliotheek zit ook op twitter om zoveel mogelijk mensen te be reiken en daarmee zoveel mogelijk mensen naar de bieb of de website ervan te trekken. Mijnsbergen zelf doet dat door ongevraagd vragen te beantwoorden die bijvoorbeeld met boeken of de bibliotheek te maken hebben. Hij doet dat door een zoek opdracht te geven met als onder werp '#durftevragen'. Onder dat kopje worden namelijk allerlei vra gen op twitter gesteld en daar kun nen alle gebruikers antwoord op ge ven. Het nut daarvan is volgens Mijnsbergen dat je heel snel ant woord op een vraag kan hebben, bijvoorbeeld als je gaat doe-het-zel- ven. Als iemand antwoord geeft en bijvoorbeeld erbij schrijft: mijn man Het einde van het jaar nadert met rasse schreden en dat bete kent voor de diverse vuurwerk winkels in de regio weer drukke tijden. Zo ook voor Vuurwerk- land-Steenbergen. Na maanden verbouwing kan de vernieuwde XXL showroom aan het publiek geshowd worden en kunnen we met gepaste trots vermelden dat de winkel verko zen is tot beste Vuurwerkwinkel van Nederland 2009-2010. Op 11 december a.s. om 19.30 uur presenteert Vuurwerkland- Steenbergen een vlakbij de showroom, Houtzagerij 8 in Steenbergen. Entree is gratis. In samenwerking met Mark Ver wijs, een actief deel nemer van het Duchenne Heroes fonds, steunt Vuurwerkland-Steenbergen dit jaar het Duchenne Heroes fonds. In zes jaar is Duchenne Heroes uitgegroeid tot een begrip onder de meerdaagse mountainbike- tochten. De fietsers leggen dage lijks 100 kilometer af, over ruige tracks in vier landen. Wat Du chenne Heroes echt onvergetelijk maakt, is de inzet van de heroes om honderden kinderen met een slopende ziekte een betere kans op overleven te geven. De op brengst van Duchenne Heroes wordt al jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van een medicijn voor de ziekte van Duchenne in de hoop kinderen met een slopende spierziekte een betere kans op overleven te geven. is loodgieter, dan is de betrouwbaar heid al wat meer gegarandeerd vol gens de bibliotheekmedewerker. Een ander fenomeen is RSS feed. RSS is een manier om vernieuwin gen op een website bij te houden (via een abonnement). Er wordt een seintje gegeven als er bijvoorbeeld een advertentie van een nieuwe fiets op het verkoopforum van iemands keuze verschijnt. RSS betekent vol gens de webency^lopedie Wikipe- dia Really Simple Syndication of wel eenvoudige gelijktijdige publi catie: je zet iets op de ene website en het verschijnt op meerdere web sites tegelijk. Zo is bijvoorbeeld ook het nieuws van verschillende media naast el kaar op één site te volgen, zonder perse naar die ene site te hoeven gaan. Wil je er meer van weten, dan klik je erop en ga je alsnog naar de site. Edwin Mijnsbergen heeft zo zijn eigen overzichtspagina ge maakt van diverse websites en on derwerpen die hij graag volgt. Dat doet hij via een site als Netvibes.com. „Dat is een persoon lijk hulpmiddel om alles te kunnen volgen." Bij hem is zijn pagina vol met allerlei informatie en verwijzin gen naar andere websites. „Ik ben een beetje informatiegetikt." Zo houdt Mijnsbergen ook een weblog bij. „Ik schrijf over ontwikkelingen als deze. Dat doe ik door veel din gen te volgen en daar wat uit te pik ken dat ik interessant vind." Ook volgt hij collega's uit de biblio theekwereld die bloggen over hun beroep of organisatie. Mijnsbergen smijt legio termen om de oren van het handjevol toehoor ders die er vooral zijn om 'niet ach ter te raken' en 'willen weten wat het inhoudt'. Ze mogen allemaal zelf weten wat ze gebruiken en uit zoeken wat het beste bij hen past. Maar hij geeft ze één tip: „Let op wat je erop zet." In het overzicht van de bestuursle den van het waterschap Schelde - stromen, vorige week in deze krant, was per abuis niet duidelijk aange geven wie de negen nieuwelingen zijn. Die volgen daarom hieronder nog eens. Het nieuwe bestuur treedt op 1 januari aan. Dan komt er offi cieel een einde aan Zeeuwse Eilan den, een waterschap dat vijftien jaar heeft bestaan. De installatie van het algemeen bestuur én de verkiezing van een nieuw dagelijks bestuur ge beuren op 6 januari tijdens een ver gadering in Terneuzen. De nieuwe hoofdingelanden zijn: INGEZETENEN: Sophie van 't Westeinde. Goes (VVD); Theo Buysse, Biervliet (VVD); Guiljam van der Schelde, Goes (SGP); Cees Verloop, Oud-Vossemeer (SGP); Kees Hanse, Zierikzee (PvZ). ONGEBOUWD: Edward Rietkerk, Tholen. BEDRIJVEN: Co Schot, Zierikzee; Frans Theunisscn, Kapelle. NATUURTERREINEN: Ralf Joos- sc, Oost-Souburg. ADVOCATEN Burg. Van Hasseltstraat 50a, Bergen op Zoom www.lensink-advocaten.nl ELKE MAANDAGAVOND VAN 17.30 TOT 19.30 UUR GRATIS INLOOPSPREEKUUR Advertentie I.M. Advertentie I.M. kanen en een Canadees kwamen in zijns categorie aan de start. In een tijd fvan een windzucht waren ze aan» het andere eind van de baan. Dat deed de jury besluiten om dan maar het gewicht te wijzigen van 28 naar 40 kilo. De vier concurrenten lieten het vervolgens afweten en voor Stouten klonk het Wilhelmus. Ook niet zonder slag of stoot. „Met zo'n groot aantal deelnemers is het doorjassen geblazen. Er waren vier banen en daar zijn ze een aantal da gen van half van negen 's morgens tot elf uur 's avonds bezig geweest." Stouten zat ooit op de LTS in Sint- Maartensdijk. „Ja. Vier jaar. Maar techniek interesseerde me toen he lemaal niets. Mijn vader is boer. Veeteelt en landbouw. En ik zou hem opvolgen." Dat feest ging niet door. Vader ver huurt nu een deel van de grond, houdt nog twee koeien voor eigen gebruik en teelt nog wat tarwe. Wat de techniek voor de minitrek- ker betreft heeft zoonlief zich alles zelf aangeleerd. Veel lezen, veel on derzoeken en vooral veel tijd spen deren. Dat betekent na het eten de schuur in en gedurende het week einde er amper uit. Het resultaat mag er zijn. De trekker legt een baanlengle van 15 meter, in Neder land de standaardbaanlengte, af in vier seconden. Stouten: „De kunst is om snel te reageren. Soms moet je gas terugnemen en het er direct weer opgooien. Dat is moeilijk als je maar vier seconden hebt. Dan moet je heel snel reageren en je moet een motor hebben die die snelle reactie aankan." Want met een motor van 15 PK heeft de lichte machine de neiging om alle kanten uit te vliegen. „Dan heb je de grootste moeite om hem op de baan te houden. En je kunt niet remmen. Wel gas terugnemen en dan weer voluit er op. Als je dat goed onder de knie hebt, val je mis schien in de prijzen." Toch is het niet dat alleen. Ook de kwaliteit van de turbinemotor is van essentieel belang. Stouten: „In de turbine van de Heat zitten dingen die geen mens heeft. Een turbine motor is van nature sloom en lang zaam. Deze maakt 30.000 toeren stationair en 120.0(H) vol gas. De kunst is om zo snel mogelijk van 30.000 naar 120.(XM) te gaan. Hoe ik dat heb aangepakt? Dat vertel ik niet. Dat is het geheim van de smid." Van belang is ook het gewicht op de aanhanger. In Amerika moest Stou ten rijden op een parcours van ne gen meter met een gewicht van 28 kilo op de sleepwagcn. Drie Amcri- Naast de voldoening van een we reldkampioenschap was de reis er naar toe met dertien uur vliegen ook een wercldervaring. „Voor 1000 euro waren we tien dagen te gast. Dat geld hebben we van de or ganisatie vergoed gekregen, want we zagen aanvankelijk nogal tegen de kosten op. Van de negen mensen die meegingen hadden er zeven nog nooit gevlogen. Nee. Vliegangst heb ik niet gehad. Wel op de terug weg zoveel turbulentie dat de koffie amper in je kopje bleef." Stouten heeft van verschillende kanten aanbiedingen gehad om zijn machine van de hand te doen. Be dragen van 25(H) tot 4000 dollar vormden daarbij geen uitzondering. „Voor mezelf beginnen? Nee. Dat hebben kennissen van mij gedaan. Het fabriceren van de microtrekkers is niet het probleem. Maar wel de internationale service die je daarna moet verlenen." De aanbiedingen om een microtrek ker te kopen, logen er volgens hem ook niet om van mensen die be langstelling hebben voor de model vliegtuigbouw. „Daar gaat veel geld in om", is zijn ervaring. „Meestal heb je te maken met di recteuren van grote autobedrijven of van camperproducenten. Met in komens van een miljoen euro per jaar. Maar je moet wel altijd voor ze klaar staan. En als een trekker het in Canada niet doet, moet je er wel naar toe." Op het programma staat nu het op voeren van de huidige Heatmotor van 15 naar 16 PK. En het voorko men van verbranding. Want de ma chine ontwikkelt nu al een tempera tuur van 800 graden. Daarna stopt Stouten met het bou wen van turbinemotoren. „Ik ga multimotoren maken. Dat is moei lijker, maar wel een hele uitdaging. Nee. De Heat verkoop ik niet. Die heeft zoveel gepresteerd. Hij reed in Amerika al zijn tegenstanders zoek. Die gaat de deur niet uit." Een voorstelling waarbij foto's uit onder andere de World Press Pho- to-collectie muzikaal tot leven worden gebracht. Dat is kort samenge vat wat het muziektheaterconcert genaamd World Photo Concert in houdt. Hans Visser, Ernesto Arrendell en Irena Filippova zorgen voor de muziek, tekst en beelden en komen daar morgenavond mee naar de Vossenkuil in Oud-Vossemeer. De voorstelling begint om kwart over acht en kaarten zijn verkrijgbaar via Uit op Tholen, www.stichting- uitoptholen.nl. World Photo Concert sleept de be zoeker mee in een illuster schouw spel van beeld en geluid. Over de hele wereld en altijd worden mo menten vastgelegd. Kleurrijke straatfoto's uit Midden-Amerika, confronterende zwart-wit foto's uit Kaboel, de overwinning van Obama, sportmomenten van de Olympische spelen. De foto's vormen een collec tief geheugen van mensen. Hans Visser en Ernesto Arrendel maken de foto's spannender, levendiger, ontroerender door er muziek en tekst aan toe te voegen. Ernesto Arren dell, de meester van de klankvcrha- len. Uit exotische instrumenten en objecten weet hij sferen op te roepen die de realiteit en de fantasie omar men. De natuur is zijn belangrijkste inspiratiebron. Hans Visser is gespe cialiseerd in het combineren van muziek en beeld. In de meest uiteen lopende vormen. Met het World Press Photo Concert won hij in 2001 de Gouden Giraffe. Accordeoniste Irena Filippova heeft zowel passie als charme en biedt Russische ga rantie voor een sublieme techniek en formidabele muzikaliteit. Gewapend met en haardroger om de turbinemotor op te starten en een paar deciliter kerosine om die te la ten lopen kwam Stouten aan de start in Montepelier in de Ameri kaanse staat Ohio. Met 500 andere deelnemers in zestien verschillende klassen en uit alle delen van de we reld. Volgens de kenners is het niet al leen geweldig dat hij wereldkam pioen is geworden, maar vooral de machine waarmee hij de titel vero verde. De ingrediënten daarvoor staan in een schuurtje naast de boerderij van zijn ouders. Er staat een draaibank, een freesbank en een puntlasapparaaK Bijzonder ge schikt om zelf onderdelen te maken voor de lurbinemotor waarmee zijn kleine trekker, die luistert naar de naam Heat, is uitgerust. De operator van conservenfabrick Van der Kroon uit Dinteloord werkt nu aan het bijslijpen van het kampioensresultaat. Het moet nog sneller, want winnen doe je niet zomaar. „We gingen met negen man van de NTTB, de trekkervereniging waar bij de minitrekkers zijn aangeslo ten, naar Amerika om aan de kam pioenschappen deel te nemen. Acht van ons brachten er helemaal niets van terecht. Die presteerden niets. De banden van de collega's hadden geen grip, de balans was zoek, het ging voor hen voor geen meter. Heel frustrerend." Dat Stouten wereldkampioen werd en een serie hele sterke deelnemers achter zich liet, heeft een geschie denis. Martin is ongehuwd en woont bij zijn ouders. Al tien jaar werkt hij tot volle tevredenheid bij de specialist in salades en olijven. In 1994 bezocht hij, gedoodverfde agrariër als hij was, de tractorpul- ling in Flcvohof. Daar zag hij ook mensen met kleine trekkers aan het werk. „Ik dacht dat is het." Stouten toog aan de slag en bouwde uit allerlei licht plaatwerk een mini trekker op schaal. Maar daarmee ben je er nog niet. Zo keek hij bij de modelvliegers de kunst af. Een mo delvliegtuigje moet ook kracht en snelheid ontwikkelen en op basis van die informatie ontwikkelde hij zelf een turbinemotor. Een type waarmee ook die vliegtuigjes zijn uitgerust. Kogellagers, oliedruk al les moest kloppen. Martin Stouten start de Heat op met een haardroger en kerosine tot de vlammen er uit slaan. De spinning marathon in Tholen was voorde deelnemers zowel inspanning als ontspanning.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 13