GEMEENTE NIEUWS OPENBARE BEKENDMAKINGEN wvwv.tholen.nl Nieuwe bedrijven EXPOSEREN IN HET ATRIUM VAN HET GEMEENTEHUIS MEER INFORMATIE: Weer drie doden in Thools verkeer binnen één jaar gemeente Thoien GEMEENTENIEUWS OPENBARE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE THOLEN WEEK49 O CD O O Tholenderwijs verzekeringen financiële diensten hypotheken •pensioenen ROVZ telt nu al meer dodelijke ongevallen Het jaar is nog niet om, maar er zijn nu al meer dodelijke verkeersongevallen gebeurd in Zeeland dan vorig jaar. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) meldt dat er tot 24 november 28 verkeersonge vallen met dodelijke afloop hebben plaatsgevonden ten opzichte van 20 in dezelfde periode vorig jaar. Op Tho ien zijn dit jaar drie doden (fietser, bromfietser en motor rijder) gevallen in het verkeer en twee, een echtpaar op de motor, op de Philipsdam. Drie bijeenkomsten over duurzaamheid Gemeente bepaalt boetes uitkeringen Tholenderwijs GEME N EHUIS Hof van Thoien 2 4691 DZ Thoien Telefoon: 0166 66 82 00 Meldpunt: 0166 - 66 76 67 j Fax: 0166 - 66 35 53 E-mail: gemeente@tholen.nl OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS Iedere werkdag geopend Van 9.00 uur tot 12.30 uur: vrije inloop van 12.30 uur tot 16.30 uur: hal van het gemeentehuis geopend, dienstverlening op afspraak Avondopenstelling burgerzaken: donderdag 18.00 20.00 uur BURGEMEESTER, WETHOUDER OF GEMEENTERAAD SPREKEN? U bent van harte welkom in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretanaat: 0166 66 83 30: voor de burgemeester 0166 66 83 86: voor een van de wethouders Wanneer u iets met (een lid van) de gemeenteraad wilt bespreken, kunt u contact opnemen met de raadsgriffie: 0166) 66 83 50. Het gemeentebestuur van Thoien wil ook in 2011 op beperkte schaal plaatselijke (amateur)kunstenaars de gelegenheid bieden om hun werk te exposeren in het atrium van het gemeentehuis. Heeft u hiervoor belangstelling en wilt u meer weten over de voorwaar den dan kunt u contact opnemen met de heer A.J. Kole bereikbaar via de mail: kole.a@tholen.nl of van maandag t/m donderdag op tele foonnummer 0166 668317. WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT WABO Ingekomen aanvragen omgevingsvergun ning Burgemeester en wethouders van de ge meente Thoien maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevings vergunning hebben ontvangen: Poortvliet - Zuiddijk Polderdijk: het bouwen van een loods t.b.v. schutbal- ken (ontvangen 1 december 2010) Sint-Annaland - Oostweg 7: het bouwen van een tuinbouwkas (ontvangen 1 de cember 2010) Sint-Maartensdijk Noordpoort 9: het plaatsen van een dakkapel (ontvangen op 29 november 2010) Thoien Gildenstraat 12: het plaatsen van een tuinhuis (ontvangen op 30 no vember 2010) Dè'ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en hiertegen kan nog geen be zwaar gemaakt worden. Welstandscommissie De welstandscommissie vergadert iedere maandag in de even weken vanaf 09:30 uur in het gemeentehuis van Thoien. De agenda ligt op de donderdag en vrijdag voorafgaand aan de vergadering ter in zage in de publieke leesruimte van het gemeentehuis. De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is open baar. De behandeling van de vooroverleg plannen is niet openbaar. Beschikking omgevingsvergunning Reguliere voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van de ge meente Thoien maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend: Thoien - Venkelstraat 2: het aanpassen van een dakterras (verzonden 30 no vember 2010) Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden ge richt aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Thoien, Postbus 51, 4690 AB Thoien. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u con tact opnemen met de afdeling Vergun ningen en Handhaving, telefoonnummer: 0166-668260. Degene die tegen een beschikking be zwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voor lopige voorziening (schorsing). Het ver zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Middelburg, sector Bestuursrecht, Post bus 5015, 4330 KA Middelburg. BOUWEN Welstandscommissie De welstandscommissie vergadert iedere maandag in de even weken vanaf 9:30 uur in het gemeentehuis van Thoien. De agenda ligt op de donderdag en vrijdag voorafgaand aan de vergadering ter in zage in de publieke leesruimte van het gemeentehuis. De behandeling van de aanvragen omgevingsvergunning is open baar. De behandeling van de vooroverleg plannen is niet openbaar. Verleende bouwvergunningen Hikseweg 22 te Oud-Vossemeer: het bouwen van een woning: verzonden 29 november 2010 Hikseweg'22 te Oud-Vossemeer: het bouwen van een Landbouwschuur: ver zonden 29 november 2010 Hollaereweg 9 te Oud-Vossemeer: het verbouwen van een schuur tot show room met kantoor: verzonden 30 no vember 2010 Oud-Vossemeer - Hollaereweg 9: het vernieuwen van de gevels en het dak van de schuur: verzonden 30 november 2010 Oud-Vossemeer - Hollaereweg 9: het vernieuwen van de gevels en het dak van de werkplaats: verzonden 30 no vember 2010 Volgens de algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen een verleende vergunning bezwaar ma ken. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden aan de aanvrager schriftelijk worden ingediend bij het college van bur gemeester en wethouders van Thoien. Voor informatie over de'mogelijkheid be zwaar te maken kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handha ving, telefoon: 0166-668200. ONTHEFFINGEN EN BOUWVERGUNNINGEN Ontwerpbeschikking Burgemeester en wethouders van Tho ien maken bekend dat zij voornemens zijn ontheffing van het geldende bestem mingsplan te verlenen voor het navolgen de verzoek: Artikel 3-22 van de Wot ruimtelijke orde ning: Noordweg 51 te Sint Philipsland: voor het tijdelijk aanleggen van een bag- gerdepot, voor een termijn van 3 jaar (2010-252) Vanaf 10 december 2010 tot en met 20 januari 2010 ligt de ontwerpbeschik king ontheffing met de daarbij behorende stukken ter inzage in het gemeentehuis (zie voor adres en openingstijden het co lofon). Tevens zijn voornoemde stukken in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het nummer NL.IMR0.0716.toeen- denkooi-owOl. Zienswijze: binnen deze inzagentermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Binnen de genoemde inzagentermijn kan mondeling of schriftelijk een zienswijze over een ontwerpbeschikking naar voren worden gebracht bij burgemeester en wethouders van Thoien. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wet houders van Thoien, Postbus 51, 4690 AB Thoien. Degene die mondeling een zienswijze wil indienen kan, voor het ma ken van een afspraak, contact opnemen met de afdeling vergunningen en hand having, telefoon: 0166-668562/668363. Van een mondelinge zienswijze zal een verslag worden opgesteld. OPENBARE BEKENDMAKINGEN Bekendmaking Het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Thoien maakt bekend dat, de 13e, 15e en 17e wijziging ex artikel 3.6 Wet ruimtelijke or dening van het bestemmingsplan Buiten gebied onherroepelijk zijn geworden. De planwijzigingen betreffen: het realiseren van een nieuw bouwvlak aan de Hikseweg (ongenummerd) te Oud-Vossemeer; het starten van een Nieuwe Economi sche Drager (NED) aan de Hollaereweg 9a te Oud-Vossemeer; het realiseren van een nieuw bouwvlak aan de Krommedreef (ongenummerd) te Oud-Vossemeer. De betreffende planwijzigingen liggen ter inzage in het gemeentehuis, Hof van Thoien 2 te Thoien en zijn in te zien op de gemeentelijke website www.tholen.nl, onder de rubriek Actueel, subrubriek be kendmakingen. Bekendmaking Het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling maakt krachtens aan hem verleend mandaat bekend dat met ingang van vrijdag 10 december 2010 gedurende zes weken de 16e wijziging van het be stemmingsplan Buitengebied en van het daarbij behorende besluit, tijdens de ope ningsuren ter inzage ligt in de openbare leesruimte van het gemeentehuis, Hof van Thoien 2 te Thoien. Deze planwijzi ging betreft het van vorm veranderen van het bouwvlak aan de Langeweg 53 te Sint Philipsland. In het bestemmingsplan Buitengebied is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid toegekend om een vorm verandering van een bouwvlak mogelijk te maken. Om een en ander te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat een bestemmingsplanwijziging ex artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening wordt vastgesteld. Burgemeester en wethou ders zijn voornemens, nu aan de voor waarden uit het bestemmingsplan Bui tengebied wordt voldaan, hiertoe over te gaan. Gedurende de termijn van terinzageleg- ging kunnen belanghebbenden hun ziens wijze op het plan schriftelijk of monde ling kenbaar maken bij burgemeester en wethouders, Postbus 51, 4690 AB Tho ien. Belanghebbenden die mondeling hun zienswijze kenbaar willen maken, kunnen een afspraak maken met de heer V. van de Griend van eerdergenoemde afdeling. Hij is telefonisch bereikbaar op telefoonnum mer 0166 668560. Bekendmaking Het hoofd van de afdeling Openbare wer ken heeft namens het college van burge meester en wethouders van Thoien op 1 december 2010 besloten de gehandi captenparkeerplaats voor de woning in de Burgemeester Bouwensestraat 22 te (4694 EJ) Scherpenisse ten behoeve van de heer J.C. Priem tot 1 januari 2016 op nieuw te reserveren. Iedere belanghebbende kan tegen dit be sluit binnen 6 weken na de datum van afkondiging bezwaar maken bij ons col lege. Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het bezwaarschrift voorzien zijn van naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de redenen waarom tegen dit besluit be zwaar wordt gemaakt. Nadere informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u op verzoek door het cluster Communicatie wordt toege zonden. Bekendmaking Drank- en Horecavergunning bestemd voor rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbe schouwelijke of godsdienstige aard, niet zijnde een naamloze vennootschap of be sloten vennootschap met beperkte aan sprakelijkheid. Ter uitvoering van artikelen 3 en 4 van de Drank- en Horecawet zijn burgemeester en wethouders voornemens voorschrif ten te verbinden aan de drank- en hore cavergunning van Tennisvereniging De Ruucstoppelen, Luijsterlaan la te 4675 BA Sint Philipsland. Deze voorschriften en beperkingen zijn bedoeld om oneer lijke concurrentie ten opzichte van de reguliere horeca-ondernemingen te voor komen. De ontwerpbeschikking met de daarop betrekking hebbende stukken liggen ge durende de periode van 9 december 2010 tot 6 januari 2011 ter inzage voor belanghebbenden. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze gedurende deze periode schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de behandelend ambte naar, mevrouw M. Zegers-Vreede, telefo nisch te bereiken onder doorkiesnummer 0166-668372. Inschrijving in het Handelsregister van nieuwe bedrijven op Thoien en Sint Philipsland in de maand september. industrie, het verlenen van service Thoien M.S. elektrotechniek. Touwslagers- dreef 42, het zichzelf verhuren als arbeidskracht, eenmanszaak M.A. Schuit. Challenge4you trainingen en coaching, Klinket 6, bcdrijvenoplei- ding, coaching en adviesbureau op het gebied van communicatie, een manszaak J.K. Visser. Eendracht Vis b.v., Stevinweg 6, im- cn export van alsmede groothandel in vis en visproducten, 10 perso neelsleden, algemeen directeur K.L. Boer. Techno4you projecten b.v., Energie weg 29, hel uitzenden en detacheren van gecertiliceerdc en gekwalifi ceerde technische medewerkers en het uitvoeren van projecten, direc teur-grootaandeelhouder Brainwave b.v. Atelier Liesbeth, Ten Ankerweg 14, herstellen van kleding en het maken van kleding in opdracht, eenmans zaak mevr. L.E. van Poortvlict-Bo- gert. Oud-Vossemeer Hondentrimsalon Terra, Cornelis Frankenstraat 7, eenmanszaak mevr. S. de Lange-van Putten. PumpCarc Benelux, Hollaereweg 1. het treffen van voorbereidingen in zake de exploitatie van een handels onderneming in pompen een aan verwante zaken bestemd voor de en onderhoud, eenmanszaak J.J. van Bale. Dingenen spraak en taal remedie ring, Onder de Molen 32, dienstver lening van remediering bij spraak- en taalproblemen, eenmanszaak mevr. G.F.M. Dingenen. Sint-Annaland Montagebedrijf Paul Voeten, Oost straat 34, het plaatsen en monteren van wanden, plafonds en vloeren, eenmanszaak PA. Voeten. Stichting Vrienden van Siem, Tjalk 18, het verkrijgen van gelden via ac tiviteiten en donaties om éénmaal per jaar deze gelden te besteden aan een ziekenhuisdoel, voorzitter Leo SN S-Jfc Regio Bank Burgemeet 25 4693 CJ Poortvliet T: (0166) 612509 F: (0166) 612912 Postbus 47 4690 AA Thoien E: info@overbeeke.nl I: www.overbeeke.nl Raiffeisenstraat 2 4697 CG Sint-Annaland Advertentie I.M. Vroegop, secretaris Iman Rijnberg, penningmeester Arjan Mosselman, bestuursleden Ad de Keizer en Den nis Oosdijk. Stavenisse Westdorp bouw. Boswci 10, metsel en klussenbedrijf, eenmanszaak Joh. Westdorp. Bakkerij Klippcl, Poststraat 4, brood- en banketbakkerij, eenmans zaak Marinus Klippel. Sint-Maartensdijk 2K Music, Tulpstraat 24, het organi seren van muziekevenementen en het verhuren van drive-in shows en dj's, eenmanszaak H.D. Scherpenis se. Scherpenisse Nieuw Eiland Thoien holding b.v., Spuidamstraat 14, 4 werkzame per sonen, bestuurders Zhi Jia Hu en Zhcnghua Hu-Hu. Nieuw Eiland Thoien b.v., Spui damstraat 14-16, Chinees-Indisch restaurantbedrijf, 4 werkzame perso nen. directeur-grootaandeelhouder Nieuw Eiland Thoien holding b.v. Sint Philipsland I-media design, Zuiddijk 54, het ontwerpen en onderhouden van websites, eenmanszaak Joh. Quist. Stichting voetbalschool Sint Phi lipsland, Steintjcskrcck 29, het be vorderen van sport en sociaal-maat schappelijke activiteiten voor de jeugd van de gemeente Thoien en omliggende gemeenten, voorzitter Maarten Reijngoudt. secretaris Leo Polderman, penningmeester Wim Snoep. Bij zeven slachtoffers is sprake van een fietser en in zes gevallen betreft het een motorrijder. In to taal is in 62 procent van de geval len sprake van een kwetsbare ver keersdeelnemer. Opvallend is dat iets minder dan 30 procent valt in de leeftijdscategorie 50-59 jaar en ruim 30 procent is boven de 65 jaar. Negen keer (32 procent) is sprake van een enkelvoudig onge val. Het ROVZ telt de dodelijke onge vallen van Thoien en Schouwen- Duiveland bij elkaar op in het overzicht en daarin is een jaarlijk se stijging te zien van 3 in 2007, naar 4 in 2008, 5 in 2009 en 8 in 2010. Het gemiddeld aantal dode lijke verkeersslachtoffers in de ge meente Thoien is gestegen van I over de jaren 2001/2003 naar 3 in de periode 2007/2009. Op de website van het ROVZ is een beknopte omschrijving te vin den van de ongevallen van dit jaar. Dit zijn de gevallen die plaatsvon den op Thoien en de Philipsdam t/m 31 oktober in chronologische volgorde: Op vrijdag 2 april is een 67-jarige bromfietser om het leven gekomen. Het slachtoffer reed op het fietspad van de N286 richting Sint-Maartensdijk en kreeg geen voorrang van een personenauto welke kwam van de T-splitsing Oudelandscweg (bij de molen). Het slachtoffer werd met spoed naar het EMC Rotterdam gebracht waar hij dezelfde dag is overleden; J 2. Op donderdag 1 juli is een 27- jarige motorrijder om het leven ge komen. De motorrijder reed op de Nijverheidsweg te Sint-Maartens dijk en verleende op een T-aanslui- ting geen voorrang aftn een van rechts komende vrachtauto. De motorrijder was niet in het bezit van een motorrijbewijs. Het slacht offer werd nog gereanimeerd maar overleed ter plaatse. 3. Op zondag 12 september is een 66-jarige vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slacht offer reed op de fiets op de Goris- hoeksedijk te Sint-Maartensdijk. Zij werd aangereden door een dronken automobilist die 1,8 keer teveel had gedronken. De vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen; 4 en 5. Op woensdag 13 oktober zijn een 53- jarige man en 51-jarige vrouw ge zeten op een motor dodelijk veron gelukt. Op de Philipsdam tc Bruinisse ontstond een aanrijding tussen de motor en een vrachtauto. De slachtoffers van de motor wa ren op slag dood. Opvallend is wel, dat over het al gemeen de meeste doden in het verkeer vallen onder automobilis ten (11 in Zeeland t/m 31 oktober), maar dit jaar zijn er tot nog toe op Thoien geen dodelijke auto-onge vallen geweest. Thoien en Schou- wen-Duiveland staan als tweede genoteerd in de ranglijst van stre ken waar de meeste doden in het verkeer vallen. Beveland heeft met 10 dit jaar de meeste dodelijke slachtoffers te betreuren. In Zeeuws-Vlaanderen zijn dat er zes en op Walcheren drie. S B. en w. van Thoien gaan in 2011 en 2012 totaal drie bijeenkomsten organiseren op het gebied van duurzaamheid. Die vloeien voort uit de prijs die onlangs in Middel burg werd uitgereikt. In het jury rapport van de zilveren ECO XXI Award stonden een aantal aanbe velingen waaraan gewerkt kan worden. Daarvoor gaat de gemeen te nu een traject uitstippelen. B. en w. hebben een verordening vastgesteld dat de gemeente zelf maatregelen kan nemen en boetes kan opleggen voor uitkeringsge rechtigden bij het niet nakomen van verplichtingen. Ht gaat hierbij op de wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidson geschikte werkloze werknemers (Ioaw) en de wet inkomensvoor ziening outlere en gedeeltelijk ar beidsongeschikte gewezen zelf standigen (Ioaz). De landelijke maatregelen en boe tes zijn per 1 januari 2010 verval len. Voortaan kan dat lokaal gere geld worden. Dat gebeurt nog met terugwerkende kracht, maar de ge meenteraad moet er nog over be slissen. IN WONEN IN UW REGIO: (verschijnt op 11 december, verspreiding huis- aan-huis) Nieuwe Haestinge Beheerders nieuwe Haestinge stellen zich voor Informatie over verkoop bouwkavels OP WWW.THOLEN.NL: Opening molen De Korenbloem in Scherpenisse Nieuwjaarsreceptie Gladheidbestrijding

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 11