'We willen graag laten zien wat we allemaal in huis hebben' 'Niet pessimistisch, wel reëel' 'Natuur' waarschuwt tegen openstellen dijkvakken Bildtstar brengt nog 35 cent op 'We kunnen nu niet meer terug' 'Zonde als mensen iets laten liggen' Donderdag 7 oktober 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Vrees voor verstoring door vele gebruikers De natuurvereniging Tholen waarschuwt tegen het toe gankelijk maken van alle buitendijkse paden voor fiet sers en wandelaars. De natuurvereniging vreest dat ook anderen er gebruik van zullen gaan maken, zoals brom fietsers en quadrijders. Is het dijkvak eenmaal openge steld en het blijkt tot verstoring te leiden, dan is het lastig het weer af te sluiten, schrijft voorzitter Henk Vinkeles Melchers van de natuurvereniging in het verenigings blad. Potentieel Afsluitbaar Rammegors Thools gemeentearchief op zaterdag 16 oktober open voor publiek Hoe pak ik een onderzoek in de oude archieven aan? Wat is er in het archief allemaal te vinden? Op die, en andere, vragen wil het Thoolse gemeentearchief een antwoord geven tijdens de landelijke archievendag. Op zaterdag 16 oktober, tussen tien en vijf uur, is iedereen welkom in het gemeentehuis om een kijkje te nemen. Foto's Internet Kerk Scherpenisse Motorrit Kiwanis voor Luchtballon Plan Noord Emotioneel Loslaten Dagbesteding Intensief proces Zorgcoach Twijfel Verpleegkundige Hij doet dat naar aanleiding van de pleitnota van de provincie voor het toegankelijk maken van dijk vakken die bij de dijkversterkin gen overal in Zeeland buitendijkse ondcrhoudspaden hebben gekre gen. Voorzitter Vinkeles Melchers schrijft dat er afspraken zijn ge maakt over het beperken van de toegankelijkheid van de dijkvak ken tussen het waterschap, de Zeeuwse Milieufederatie (waar de vereniging lid van is) en Vogelbe scherming Nederland en dat die nog steeds gelden. 'Hel belang van de rust voor de vogels, in samenhang met het na tionaal park Oosterschelde, heeft geleid tot het instellen (en feitelijk handhaven) van stiltcgcbiedcn. Voor het gesloten houden van be paalde dijkvakken (onder meer een stuk van drie kilometer tussen de Kastelijnsweg en de Gemaal- weg bij Sint-Maartensdijk -red.), is het van belang daarover de be volking goed te informeren,' aldus de voorzitter. De provincie pleit voor het ge bruik van de paden buitendijks. En richt zich vooral op de fietsers. Op de tweede plaats op wandelaars. Vinkeles Melchers wijst er op dat anderen geen aandacht krijgen, bijvoorbeeld pierenstekers, zwem mers, zeegroentesnijders, henge laars, kitesurfers, planksurfers, paardrijders, bromfietsers, scoot ers, quadrijders en terreinmotoren. Kortom de nieuwe verharding van de zeedijken biedt een breed spec trum aan nieuwe mogelijkheden. Als de toegankelijkheid door de dijkverzwaringen verbetert, is nie mand te beroerd om daar, vanuit de eigen leefwereld en met voor keuren voor de eigen hobby-, goed (dus veel intensiever) gebruik van te gaan maken.' De voorzitter verwacht niet dat dit meteen zal gebeuren, maar dal dit zich wel 'gestaag en niet meer te stuiten voort zal zetten.' Ieder zal zijn plek innemen en er zich als eigenaar van een nieuw verworven potentieel ten nutte maken.' Vol gens de voorzitter is het dan lastig om dat weer af te nemen. Als fiet sen straks overal wordt toegestaan dan zullen ook ander belangen on der ogen gezien moeten worden, schrijft hij. 'Natuur is ook dienstbaar aan de mens als deze niet toegankelijk is. Bepaalde vormen en waarden van natuur kunnen alleen bestaan en blijven bestaan door de rust daar van te respecteren. Dit is landelijk beleid en wordt door deskundigen ondersteund. Stiltegebiedcn en toegankelijke gebieden wisselen elkaar af Door goede informatie verstrekking en bijvoorbeeld uit zichtpunten is er toch harmonie met de samenleving. Zo bevorde ren wij een rijkdom die weldoor dacht is en algemeen wordt ge waardeerd.' Als het getijde terug komt in natuur gebied Rammegors dan zal dat ge beuren via een afsluitbaar gat in de dam onder de Krabbcnkrcckweg. Dat schrijft Leonard Ketting in het verenigingsblad van de natuurver eniging Tholen. Over de hoogte van het getij is echter nog niets bekend. Wel kan er bepaald worden waar wat ongeveer gaat komen, maar dat is afhankelijk van het doorlaatmid- del. Het moet volgens Ketting af sluitbaar zijn omdat de dam een eer ste waterkering is. Dus veilig moet zijn. Met het toelaten van het getij wordt de oude situatie van voor de afsluiting (in 1972) weer hersteld, maar dan met een veiligheidsklep. Het afsluitbaar middel wordt zo ge maakt dal eventuele uitbreiding mo gelijk is. De natuurvereniging is betrokken bij het project van rijkswaterstaat en staatsbosbeheer. Het project is Sama- ris genoemd. Er wordt al lang over gesproken maar het plan belandde in de ijskast omdat er geen geld vanuit Brussel beschikbaar was. Een 16de eeuws register uit het archief van de kerk van Scherpenisse is in een bijzondere band gebonden, toont archivaris Fred wan den Kieboom. Dc Vrouwen van nu uit Sint-Anna- land waren onlangs op bezoek in het gemeentearchief, die van Scherpe nisse volgen binnenkort. Archivaris Fred van den Kieboom vertelt groe pen inwoners graag over het archief en het Thoolse verleden. „Je hebt maar weinig nodig om een gesprek op gang te krijgen", is zijn ervaring. „En wanneer mensen naderhand een keer terugkomen om wat uit te zoe ken, heb je je doel bereikt." Van den Kieboom, die in 2006 als ge meentearchivaris het stokje overnam van Hans Zuurdeeg, treedt graag met het archief naar buiten. Om op die manier meer belangstelling te krijgen voor de verzamelingen. Het meren deel van de bezoekers die nu komen, zijn geïnteresseerd in hun voorge slacht of de geschiedenis van hun huis. Maar er vindt ook wel specifiek onderzoek naar personen plaats. „Zo is professor Balke hier geweest, die onderzoek doet naar het oeuvre van Allard Pierson." Deze 19de eeuwse hoogleraar was als theologiestudent bevriend met een zoon van burge meester Chr. Was van Sint-Maartens dijk. „Die zoon is maar 22 jaar oud geworden. Hij wordt genoemd in brieven van Pierson. En ook Nicolaas Beets heeft een gedicht voor of over deze Willem Wouter Was geschre ven." In het Thoolse archief is een portret te vinden van de moeder van 'WWW'. Ook naar de herkomst van de uit Tholen afkomstige vrouw van een wetenschapper zijn, in het kader van een promotieonderzoek, bronnen in het Thoolse archief bestudeerd. „En zo doet Adrie Bosters uit Voor burg onderzoek naar dc familiewa pens van Vossemeerse functionaris sen." Tijdens de archievendag wil Van den Kieboom bezoekers een kijkje achter de schermen gunnen. Ze kunnen in de bewaarplaats kijken. En in de stu diezaal, die aan de hal van het ge meentehuis grenst. „We willen laten zien wat er bij een onderzoek nodig kan zijn. En wat we in huis hebben." De archivaris geeft de kohieren-voor de hoofdelijke omslag - een belas ting - als voorbeeld. „Daarin is te zien wie wat verdiende." Ook lijsten met de registratie van allerhande za ken, uit de Tweede Wereldoorlog, zijn voorhanden. En digitale bestan den. Een eerste instructie voor het doen van onderzoek heeft Van den Kieboom eveneens in gedachten. Net als het tonen van oude foto's met de vraag of men personen herkent. Alle maal zaken waarmee hij wil probe ren de drempel voor mensen om naar het archief te komen te verlagen. „En ik wil bij bezoekers aftasten in hoe verre er behoefte bestaat aan bijvoor beeld een cursus oud schrift." En hebben mensen vragen, dan kunnen ze die aan de medewerkers van het archief voorleggen. In de hal van het gemeentehuis is de fotowerkgroep van de heemkunde kring Stad en Lande van Tholen pre sent met haar collectie, en zijn publi caties van de vereniging verkrijg baar. Verder toont Frank Kousema ker zijn verzameling portretfoto's uit het einde van dc 19de en het begin van de 20ste eeuw. Het zijn de ele menten van de halfjaarlijkse inloop dag die de heemkundekring steeds houdt. Medewerkers en vrijwilligers van het archief zijn druk doende om archief bestanden beter toegankelijk te ma ken. „Oude doop-, trouw- en be- graafregisters worden gescand. Net als duizenden negatieven van bouw en woningtoezicht", vertelt Fred van den Kieboom. Hij hoopt begin vol gend jaar een aantal zaken op het in ternet te kunnen plaatsen. De archi varis is ervan overtuigd dat in de toekomst é\\e archieven via internet te raadplegen zullen zijn. Maar ge zien de kosten van het digitaliseren zal dat nog een behoorlijke tijd du ren. Ondertussen blijft het archiefwerken aan het uitbreiden van dc collectie. Een bijzondere aanwinst die hij heeft gekregen, noemt Van den Kieboom een memorieboek van dc familie Van Stapcle. Daarin is de geschiedenis van deze Thoolse burgemeestersfa milie vanaf ongeveer 1620 bijgehou den. En het boek bevat een geteken de stamboom geïllustreerd met wapenschilden. Verder noemt de ar chivaris een veldboekje van de Peu kepolder, dagboekjes van Tholena- ren uit de Tweede Wereldoorlog, de bedrijfsadministratie van schilders bedrijf Sakko uit Tholen en het ar chief van zorgcentrum De Schutse in Sint-Annaland. „Eind voirg jaar heb ben we een kaartboek van Sint- Maartensdijk verworven, waarin on der meer het kasteel is te zien vóór de afbraak in 1820." De archivaris legt uit dat soms zaken worden aangeboden, maar dat hij ook wel actief op zoek gaat. „Bij voorbeeld bij belangrijke instituten zoals kerken. Een overheidsarchief belicht vaak één kant van een zaak, terwijl een particulier archief soms een ander gezichtspunt toont." Een archief waar tijdens de archie vendag extra de aandacht op wordt gevestigd, is dat van de hervormde gemeente van Scherpenisse. Dat is aan het archief in bewaring gegeven en inmiddels door Van den Kieboom geordend. De bruikleengeving wordt op 16 oktober officieel bekrachtigd. Om elf uur verzorgt de onlangs ver trokken predikant Van Kooten een presentatie over de geschiedenis van de kerk. „Tot kortgeleden werd het archief in een brandkast in de kerk bewaard. Het bijzondere ervan is dal het zo ver teruggaat", vertelt de archivaris. Het oudste rekeningenboek begint nog in de rooms-katholieke tijd, 1554. De overgang van de kerk naar de prote stanten staat erin vermeld, met de da tum erbij: dat Jan Brandijn die kereke overgheven hadde den ach- sten mei 1577.Er staan posten in voor het betalen van de koster, orga nist en schoolmeester, de aankoop van een wierookvat, maar ook repa- raticwcrk aan de toren. Nog in 1575 wordt er gesproken over de tijd van de 'rebellen', waarmee de protestan ten zijn bedoeld. „Hel archief geeft zeker inzicht in de geschiedenis van Scherpenisse", aldus Van den Kie boom. Het jongste gedeelte van het kerkarchief is in verband met de pri vacy niet openbaar, maar de rest is binnenkort voor belangstellenden te raadplegen. Dc gemeentearchivaris hoopt op een ruime belangstelling op dc archie vendag. Kiwanisclub Tholen verwacht za terdag zo'n zeventig deelnemers bij haar motortoertocht. Het is een eve nement dat ze voor het eerst organi seert. Het goede doel, waar het in schrijfgeld naar toe gaat, is stichting De Luchtballon. Deze exploiteert een grocpsaccommodatie bij Calf- ven, voor jongeren met bepaalde aandoeningen zoals astma. De deelnemers vertrekken zaterdag morgen tussen 10 en 11 uur in Ber gen op Zoom, bij de stichting prak tijkopleiding bouw en hout. Ze rijden, op eigen risico, een route van 200 kilometer. Die eindigt bij café Havenzicht in Sint-Annaland. Stabiele prijzen op de aardappelvei ling in Sint-Annaland met nog een beperkte aanvoer. De klok draait nog twee keer per week, maar deze maand is dat voor het laatst dit sei zoen. De oogst van de late aardap pelen gaat moeizaam omdat het op diverse percelen nog veel te nat is. Dinsdag 5 oktober: Doré 33-35, Frieslander 26-29, Bildtstar 35, kriel 28, aanvoer 29 ton. Donderdag 30 september: Doré 33-35, Frieslander 29, Nicola 24, Bildtstar 35, bonken 40, kriel 28, aanvoer 30 ton. VERVOLG VAN VOORPAGINA De Smurdiekse moeder is nog ver ontwaardigd over het plan en is blij dat bestuursvoorzitter Henk Brink man de onderhandelingen heeft af gebroken. „Je wilt toch een fatsoen lijke plek voor je kind." Nu heeft Sjaloom volgens Polle mans drie locaties in Tholen op het oog. Wij zijn nieuwe partners aan het zoeken. Dalemsestraat is al ge noemd, maar dat is nog niet zeker. Plan Noord en Stadszichl II horen er ook bij. Wij laten ons leiden door de vraag: „Waar kunnen we zo snel mogelijk die voorziening creëren die nodig is?" Als het aan ons lag, had den we al een nieuwe locatie gehad." Het tijdelijke verblijf in Smurdiek gaat volgens Pollemans zeker twee jaar duren. „Wc willen niet pessi mistisch zijn, maar wel reëel." Dc appartementen zijn eigendom van projectontwikkelaar Nicuwen- huis te Rijssen. Die heeft het nieuwe gedeelte (aan de Blauwstraat) van het voormalige gemeentehuis omge bouwd tot complex met 11 apparte menten. Ze staan te koop, maar een deel is nu in gebruik door hotel res taurant Het Raedthuys, dat in het ou de gedeelte van het voormalige ge meentehuis (aan de Markt) is gevestigd. Een emotioneel moment, noemde Brinkman het in zijn toespraak voor de openingsceremonie. Hij richtte zich daarbij niet alleen tot de cliën ten, maar ook tot de ouders. „U weet als geen ander hoe het is om de zorg uit handen te geven." Die toespraak werd gehouden vanaf het plateau in het trappenhuis tussen dc begane grond en dc eerste verdieping, waar de cliënten gaan wonen. „Jan, je staat letterlijk op het bordes, net als dc koningin", zei Brinkman toen hij het woord gaf aan de wethouder. Laatstgenoemde gaf een compli ment „voor de warme woorden van Henk". Hij vertelde over zijn herin neringen aan het gebouw. „Ik ken de gangetjes nog wel, toe ik hier rond liep als raadslid." Oudesluijs was even daarvoor samen met de cliën ten in het nieuwe gemeentehuis in Tholen geweest om hun adreswijzi ging door te geven. „We zijn toen in de mooiste ruimte geweest, dc raadszaal. Daar hebben we even een bakje koffie gedronken. Jullie heb ben daar de mooiste kamer gezien, maar ongetwijfeld hebben jullie hier een veel mooiere kamer." De vijf linten, vastgehouden door dc bewoners en de zes verzorgenden die op de locatie aan de slag gaan voor 24-uurs zorg, stonden symbool voor de vijfjaren van wachten en de vijf cliënten. Oudesluijs knipte ze één voor één door met een versierde schaar. Het is dan tijd voor koffie en gebak en rondkijken in de kamers. Blijven slapen, dat doet er maandag nog geen één. Eerst moeten de kamers nog worden ingericht. De eerste die denkt te blijven overnachten is Ca- tielc van der Reest. De 21 -jarige dochter van Ineke en les van der Reest uit Stavenisse denkt er binnen twee dagen te wonen. Voor hen is de wachttijd wat korter dan bij de andere cliënten. „Wc zijn nu twee jaar op zoek. We hebben wel bij andere instanties gekeken, maar er was niets op Tholen. Wel in Goes en in Middelburg. Dat is te ver weg voor ons", zegt vader les. Om te oefenen hoe het is om zelfstandig te wonen, heeft Catiele bij de loca tie van Sjaloom in Dirksland gelo geerd. „Toen ging dit op Tholen spelen en was onze interesse ge wekt." Volgens haar ouders is Catie le wel redelijk jong om al uit huis te gaan. „Maar zoals het er nu uitziet, zou het nog wel eens lang kunnen duren voor er wat anders komt." Catiele woont voornamelijk met leeftijdsgenoten. Uitzondering daar op is Ad Poot uit Poortvliet. Hij is met zijn 39 jaar de oudste bewoner. Het betekent voor elke ouder losla ten, maar van alle ouders heeft dal misschien wel de grootste impact op het leven van die van Ad. Zij hebben immers 39 jaar hun zoon thuis ge had en zien hem nu voor het eerst uitvliegen. Nooit hebben zij een an dere mogelijkheid van onderdak ge had voor hun zoon, althans niet naar hun zin en niet in de buurt. Ina en Rinus Poot hebben dan ook ge mengde gevoelens bij de stap naar zelfstandigheid van hun zoon. „Je moet hem loslaten. Het is een hele opgave." Het is het laatste kind dat Zij hebben er het langst op moeten wachten. Inmiddels is hun zoon 39 jaar en gaat hij voor het eerst op zichzelf wonen. Rinus en Ina Poot vinden het emotionele stap om hun zoon Ad midden'eindelijk'te zien uitvliegen. De locatie voor begeleid wonen is een doorbraak in zo'n zes jaar onderhandelen voor Sjaloom. De zorgaanbieder is naast het zoeken naar woonruimte voor haar cliënten bezig met het opzetten van projecten voor dagbesteding. Die bestaan al in Tholen met brasserie Du Bois en in Sint-Maartensdijk met een winkel in Maartenshof. In november wil Sjaloom een buurtwin- kel met bakkerij openen in Scherpenisse en per 1 januari gaan de cliënten aan de slag op de nieuwe vestiging van winkelin richter Hemi in Tholen. Het bedrijfsrestaurant en onderhoud van het terrein en de gebouwen gaan tot de taken behoren. Sjaloom wil zoveel mogelijk dagbestedingsplekken gaan creë ren in het bedrijf. de ouderlijke woning verlaat. Ze hebben nog een zoon Erik. Die is bijna 13 jaar geleden al uit huis ge gaan. Het liefst hadden Ina en Rinus ge zien dat hun zoon meteen in Tholen had kunnen wonen. Daar heeft hij ook zijn werk bij de Betho, de so ciale werkvoorziening. „We hebben ook familie in Tholen wonen." En zelfstandig van Poortvliet naar Tho len reizen is niet wenselijk voor Ad. „Het zou wel kunnen, maar als hij iets tegenkomt dat vreemd is, raakt hij gauw in paniek", aldus vader Ri nus. Ook hij en zijn vrouw kiezen ervoor om hun zoon nu al op de tij delijke woonlocatie te laten wonen. „Er is geen ander onderdak en met alle bezuinigingen wordt dat vol gens mij alleen maar erger. Dat het voor ouders echt niet altijd makkelijk is om hun kind uit han den te geven, weet werkcoach Tanja Vermeulen. Zij heeft Carola van As en haar moeder Elma Vroegop uit Poortvliet begeleid in die stap. „Het was een zeer intensief proces met moeder, kind en orthopedagoog. Zo zie je maar, ik ben weliswaar job- coach, maar het werk houdt zoveel meer in. Je gaat ze toch volgen en ik hoop dat ik dat mag blijven doen. Ik denk dat een stukje begeleid wonen wel goed is voor Carola. Zo leert ze te zien hoe bepaalde dingen wer ken." De 20-jarige Carola werkt twee dagen in de weck in het ge meentearchief in Tholen, een baan die ze via Vermeulen heeft verwor ven. Jan en Francien van der Rhee uit Sint-Maartensdijk noemen het ook moeilijk hun kind uit huis te zien gaan. „Je bent 24 uur per dag met je kind bezig, maar dat gaat op een ge geven moment toch zwaar wegen. We worden zelf een dagje ouder en krijgen zelf ook last van gezond heidsklachten. Het is fijn dat ie mand een stukje zorg van je over neemt, maar dat is best moeilijk. Je wil toch een goed en veilig plekje voor je kind hebben", zegt Francien over haar 26-jarige dochter Jantine. Dc moeder is verontwaardigd over dc plek die kinderen zoals dc hare in de de samenleving krijgen. „Onze kinderen worden lang niet overal geaccepteerd. Dat doet pijn. Als ou der moet je altijd knokken voor een plekje voor je kind." Zo is ze diep teleurgesteld over dc houding van omwonenden bij de plannen om de cliënten in Dalemhof onder te bren gen. „Mensen waren bang dat hun woning minder waard zou worden. Dat ze zo over jouw kind praten. Dat hakt erin. Een stukje naasten liefde is toch wel heel moeilijk in te vullen blijkt. Zelf willen mensen wel zorg ontvangen, maar ruimte maken voor de zorg van een ander is er niet bij." Ook Van der Rhee is al jaren bezig met het zoeken naar een plek voor haar dochter. Er zijn weliswaar re formatorische woonvormen op het eiland, maar dat spreekt hen niet aan. „Wel zochten we een zorgaan bieder met een christelijke achter grond. Op Sint-Annaland heb je de Annewas, maar goed, dat zit ook vol." Jan en Francien zijn blij dat ze woongelegenheid voor hun dochter krijgen van Sjaloom. Ze zijn zich ervan bewust dat er nog meer men sen wachten op die kans. „We ho pen dat het allemaal niet te lang duurt:" De jongste bewoner is André van de Velde uit Poortvliet. Hel lijkt dc 18- jarige jongen wel wat om op zich zelf te gaan wonen. Hij kent dan ook enkele huisgenoten al wat beter, omdat ze ook uit Poortvliet komen. Met Jantine werkt hij samen in dag bestedingswinkel De Vlinderbloem in Tholen. Zijn moeder Andrea denkt er net zo over als de andere ouders als het gaat over het vertrek van haar zoon. „Het is geen pak sui ker dat ik inlever. Maar het is niet van de één op de andere dag gegaan. We leven ernaar toe. Mijn andere kinderen zijn ook op kamers ge gaan, dus waarom hij niet." André zou wel eens de eerste kun nen zijn die zich goed thuis voelt in Smalstad. Zijn zus Mirjam gaat na melijk aan de slag als assistent zorg coach op de woonlocatie. Het is één van haar drie banen. Ze werkt na melijk ook bij SDW in West-Bra bant en bij Ten Anker van SVRZ in Tholen. Haar collega's zijn Brandi- ne Bosman uit Sint-Maartensdijk, net als Mirjam assistent zorgcoach, en zorgcoaches Arianne Ligtendag uit Sint-Annaland, Lydia Verhoeven uit Poortvliet, Margriet Both uit Ouddorp en Annclies Christiaansc uit Poortvliet. Ze wisselen elkaar af. want het is de bedoeling dat er steeds één van hen aanwezig is, 24 uur per dag. VERVOLG VAN VOORPAGINA Dat vraagt om een coalitie met een zeer breed draagvlak in Kamer en sa menleving.' Coppoolse zegt van begin af aan al tegen besprekingen met Geert Wil- ders van de PVV te zijn geweest. Dat is zijn persoonlijke principe. „Nee, zo ga je niet met mensen om en zo kijk je niet tegen de wereld aan. 'Als wij het maar goed hebben', daar komt het bij Wilders op neer." Cop poolse is dan ook legen de plannen voor bezuinigen op ontwikkelings hulp. En wat hem betreft had het re geerakkoord ook voor eigen land iets socialer mogen zijn. „Maar dat is mijn mening." Coppoolse zegt dat hij als voorzitter wellicht anders had ge stemd. „Als voorzitter heb ik breder te kijken." Er is voor het vertrek naar Arnhem geen bijeenkomst geweest om de Thoolse leden te raadplegen over hun standpunt. Dat was volgens Coppool se ook niet nodig, omdat ze allemaal Zelf ook naar het congres konden gaan. Wel heeft hij per e-mail contact gehad met leden. „Er blijken binnen Tholen heel veel verschillende me ningen te zijn, net als op het con gres", is zijn conclusie. Van Dis be aamt dat. Hij zegt veel voorstanders te hebben gesproken die zich even goed zorgen maken. 'Zij hebben ech ter de fractie niet willen afvallen'. De wethouder trekt daarom ook het 'ja' van de leden in twijfel. 'Tja, wat is dan 68% voor. De zorg wordt blijk baar gedeeld." Ook Coppoolse heeft een dubbel gevoel bij de mcerder- heidssteun. „De stem van de meer derheid is democratie. Maar er zijn ook mensen die hebben gezegd „ik stem voor want we kunnen nu niet meer terug". Je moet rekening ermee houden dat veel mensen sceptisch zijn over de samenwerking." Coppoolse legt zich neer bij de uit komst en zegt nog wel achter zijn partij te staan. „Het gedogen vind ik nog steeds een sléchte zaak. Maar góed, laat ze nu maar zien dat de plannen daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden." Overigens was de PVV de tweede partij op Tholen bij de Tweede Kamerverkiezingen in ju ni, na dc SGP en vóór het CDA. Lo kaal is er nog geen afdeling van de PVV, dus op gemeentelijk gebied is de kwestie van regeren met PVV niet aan dc orde. VERVOLG VAN V(X)RPAGINA Uiteindelijk is ze toch gestart met dc cursus. „Eén en één is twee. Dit kan ik bij mijn werk gebruiken", vindt Corina Uijl (41). Ze werkt als ambulant begeleider bij het West- Brabantse S&L zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. „Soms kom je bij mensen thuis waarvan je weet dat ze bepaalde voorzieningen nodig hebben, maar je weet niet precies wal." Nu ze de cursus heeft gevolgd, weet ze het wel, denkt ze. De 58-jarige Peter Kroes zit in de W1A. „Ik ben voor 100 procent af gekeurd." Hij had een eigen bedrijf in milieutechniek. „Ik zag dit als een mogelijke kans om weer in het arbeidsproces te komen", zegt hij over het vrijwilligerswerk. Hij houdt er ook van om met mensen te werken. Zo zet hij zich in voor het pastoraat van de Evangelische Ge meente te Steenbergen. Petra Goedegebuure (46) heeft de zelfde ervaring als Uijl. „Ik werk als verpleegkundige in het Francis- cusziekenhuis in Roosendaal en merk waar mensen tegenaan kun nen lopen bij het aanvragen van zorg." Maar vrijwilligerswerk leek haar sowieso al leuk. „Het is een stukje maatschappelijke betrokken heid en iets betekenen voor de sa menleving." De 44-jarige Renate Breure is even als Kroes arbeidsongeschikt ge raakt. „Ik heb altijd administratief werk gedaan. Naast mijn werk heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan, bijvoorbeeld voor de sportclub en ik heb collectes gelopen." Ze hielp al familieleden met hun administra tie. „Sinds een poos doe ik de ad ministratie van een Nederlandse man van Marokkaanse afkomst die niet kan lezen of schrijven. Onder werpen die we in deze cursus be handelden, ben ik daar al in tegen gekomen." Zij zag een advertentie staan voor voorzieningenconsulent en reageerde. „Ik dacht, dat is een mooie opstap om mijn administra- tiewerk wat uit te breiden. Het zou zonde zijn als mensen iels laten lig gen, enkel en alleen omdat ze niet weten hoe ze dat papiertje moeten invullen." Renate verwachtte niet veel nieuws meer te horen vanwege haar kennis op dat gebied. „Dat is voor een groot deel uitgekomen, maar er zaten ook heel wat nieuwe dingen in." Rinus Griep (57) heeft net als Breu re een administratieve achtergrond. Maar zijn interesse komt ook voort uit zijn politieke betrokkenheid. Hij is lid van de steunfractie van dc SGP in de gemeente Tholen en is vervanger in de commissie welzijn. „Ook uit de politiek komen vragen om mensen te helpen, maar van me zelf heb ik ook een beetje die in stelling. Ik vind het leuk om men sen op deze basis te kunnen helpen met vragen, bijvoorbeeld op het ge bied van een uitkering."

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2010 | | pagina 5