'Bij de steel plukken en dan wegleggen' Smerdiek dames verslaat Oostkapelle Ko B rooij mans wint trekpaarden wedstrij d Financiële meevaller voor Castria Wonen Autorit voor goede doel Jury: 'We letten erop of ze netjes de figuren rijden' Gesprek GGD hogere kosten Fotoclub pakt draad weer op Nog twee keer veilen per week Organistenclub bekijkt Thoolse kerkorgels Matthijssen blijft aan de leiding Van Dijke vierde in strijd om titel 'Belg'Vaders wederom snelste Donderdag 2 september 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Tholenaren praten mee over Zeeuws omgevingsplan Veiligheid SR-kanaal vergt meer aandacht Welzijnszorg korten Verzekeren Poolse plukkers 1400 euro voor woningverbetering Smerdiek dames heeft zaterdag het dameselftal van Oostkapelle met 5-2 verslagen. De dames van de voet balclub uit Sint-Maartensdijk reisden voor de bekerwed strijd naar het Walcherse veld. Beide ploegen moesten een handvol speelsters missen wegens vakantie. Ko Brooijmans uit Tholen heeft in Domburg de modder getrotseerd tijdens de Power Horse Competition, een wedstrijd voor trekpaarden. Hij won dit weekend het on derdeel tweespan met zijn Bleijendaal team. Hij haalde de minste strafpunten op de verschillende onderdelen, waaronder dressuur, hindernissen en vaardigheid. Plankenkoorts Kyle Matthijssen is zondag tijdens de zevende wedstrijd om het open Nederlands kampioenschap Supermotard in Lelystad op een tweede plaats geëindigd. De motor crosser uit Poortvliet blijft hiermee aan de leiding staan in het tussenklassement. Volgend weekend gaat het kam pioenschap verder in Joure. Derde eilandencup voor tennisteams Derde overwinning in samenspel in korte tijd Voor de derde maal dit seizoen snelde de duif met num mer 208 van Dick Vaders en Dick Lindhout naar de over winning. Na twee maal Péronne op zijn naam te hebben geschreven, mag nu Morlincourt aan zijn korte maar al indrukwekkende erelijst worden toegevoegd. Het gebeurt namelijk niet vaak dat een duif in afzienbare tijd drie overwinningen pakt in samenspelverband. Uitslagen Lensink Partners De provincie Zeeland werkt aan het Omgevingsplan Zeeland en in het kader daarvan worden drie discussie bijeenkomsten georganiseerd met onder anderen Thoolsc raadsleden. Ook een afvaardiging van maat schappelijke organisaties en het be drijfsleven gaat met raadsleden van de Zeeuwse gemeenten en statenle den in gesprek over het provinciaal omgevingsplan. De bijeenkomsten zijn op 14 september in Bruinisse, op 23 september in Goes en 12 oktober in Terneuzen. De veiligheid in het Scheldc-Rijn- kanaal bij Tholen, Oud-Vossemccr en Sint Philipsland verdient meer aandacht. Dat schrijven b. en w. naar aanleiding van de gebiedsagcn- da Brabant, die opgesteld is door het programmabureau West-Bra bant. Er zijn enkele raakvlakken met Tholen waaronder de rijksweg A4 tussen Dinteloord en Halsteren en het realiseren van meer waterber ging. Het Thoolse college vindt dat er op het gebied van de woning- en arbeidsmarkt, economische ontwik kelingen en recreatie raakvlakken met West-Brabant zijn. B. en w. hebben een gesprek gehad met de Thoolse directeur Frits Hendriks van de GGD Zeeland over de kostenoverschrijdingen. Het col lege heeft opmerkingen gemaakt over de eerste begrotingswijziging 2010 en de concept-begroting 2011 De gemeente Tholen vindt dat de GGD de kosten beter moet beheer sen. Er komen nu steeds onver wachte kostenoverschrijdingen waar b. en w. bezwaren tegen heb ben. De raadscommissie samenle ving praat er dinsdagavond 14 sep tember over. De kosten van het samenwerkings verband Welzijnszorg Oosterschcl- deregio moeten beter beheerst wor den. Dat zeggen b. en w. van Tholen in reactie op de tweede wijziging van de begroting 2010. Het college neemt initiatieven om sturingsmo gelijkheden in te voeren om het budget te beperken. De gemeente raad zal zich daarover nog uitspre ken, waarbij ook het jaarverslag 2009 wordt behandeld. VERVOLG VAN VOORPAGINA „Het waterschap maait de slootkan ten nog maar één keer op een jaar. Daardoor staat dc sloot vol met riet. Waar moet al dat water naartoe? Bovendien krijg je nevenverschijn selen. Muizen en ratten hebben er een schuilplaats waar ze goed kun nen kweken." Volgens Van Dijk vreten die dieren de wortels van de bomen aan. „Wij leggen overal dakpannen en muizenkorrels, maar dat werkt op een gegeven moment niet meer. Dan moet je een gespe cialiseerd bedrijf inhuren en dat kost ook weer geld." Een ander diertje dat het goed doet in de groeiende natuur, is de wants. „Die hebben brandnetels als waarde- plant. Nou, kijk maar om je heen, die groeien er volop." De perenbladvlo veroorzaakt ho ningdauw en dat gaat plakken. Daar komt weer roetdauw op, waardoor de peren zwart en plakkerig wor den. Ook kan de vlo de knoppen voor het volgende jaar leegzuigen. Een wants maakt gaatjes in het fruit en daardoor gaat het rotten. Maat niet alleen de insecten, ook vogels kunnen er wat van. Er hangen daar om schrikballonnen in de boom gaard. „Die helpen tegen kraaien en eksters, maar met zangvogels fieb- ben we grote problemen. Die ne men hapjes uit het fruit en in die gaatjes gaan oorwurmen zitten. Normaalgesproken is dat een nuttig diertje, maar op dat moment wordt een oorwurm ook een lastig bees tje." Knalkanonnen moeten alle vo gels weghouden. Door dc harde wind van afgelopen dagen zijn er wel wat peren van de bomen gewaaid. Die kunnen als verloren beschouwd worden. Maar één weerselemcnt hoopt Van Dijk de komende maand echt niet boven zijn boomgaard te zien: hagel. „Gelukkig krijgen wij die buien meestal niet hier. We zitten vlakbij het water en de wolken zijn meest al al leeg voordat ze hier zijn. Als we het hebben, is het maar een puntje dat verhagelt." Zo ging vo rig jaar de appeloogst teloor aan een hagelbui. Over het algemeen komt Van Dijk goed weg wat hagel betreft, vindt hij. De fruitteler heeft begrip voor de aanschaf van een anti-hagelkanon door collega André Alkema in Sint-Maartens dijk. „Hij heeft drie jaar achter el kaar hagel gehad. Ik kan begrijpen dat hij dan denkt, ik ga er wat aan doen. Als wij een jaar of drie a vier achter elkaar hagel hebben, willen wij ook zo'n ding." De alternatieven tegen hagelschade zijn eigenlijk geen optie, vindt Van Dijk. „Verzekeren kost veel geld. Omdat ons bedrijf spreiding heeft over meerdere plekken, zijn we De fruitkisten staan al gereed op de pluktrein. Vanaf maandag worden ze gevuld met peren die direct van de boom de kist in gaan. Teler Jan van Dijk van boomgaard De Hoogkamer vertelt dat er zo minder kans op beschadigingen is en dat de plukkers minder ver hoeven te lopen naar de kist. niet verzekerd. Als je dat wel bent en je oogst verhagelt, dan krijg je weliswaar uitgekeerd, maar betaal je het jaar daarop een hogere pre mie. Dus dan betaal je het uitge keerde bedrag in feite weer terug." Hagelnetten kosten volgens Van Dijk ook meer dan ze opleveren. „Die moet je ook open en dicht doen, want ze geven 20 tot 30 pro cent lichtreductie. Dan ben je al zo'n 30 uur per hectare bezig met alleen al het open- en dichtdoen en dat kost ook weer omzet." Hij heeft weinig begrip voor de mensen die dwarsliggen bij het an ti-hagelkanon. „Als Alkema nog drie keer verhagelt, kan hij wel stoppen met zijn bedrijf." Het argu ment dat het vroeger ook zonder kanon ging, gaat nu niet meer op, vindt hij, omdat er hogere eisen aan het fruit worden gesteld. „Al leen het klasse I fruit is goed ge noeg." Plukken gebeurt sowieso en Van Dijk heeft zijn rooster al een eind klaar. Hij heeft 35 mensen besteld bij het uitzendbureau. Hij werkt sinds zes jaar met Poolse arbeiders. „Die werken negen uur op een dag en de Nederlanders willen dat meestal niet. Dus dan is dc keuze niet moeilijk." Het werken met Po len bevalt hem goed. „Maar de taal is wel lastig. Het liefst zou ik ge woon mensen uit eigen land willen hebben." Hij geeft toe dat hij ook vanuit praktisch oogpunt met een uitzendbureau werkt. „Als er ie mand niet kan. of er moet vervan ging komen, hoef je maar te bellen en ze sturen nieuwe mensen." Van Dijk vindt het belangrijk dat de Polen goed behandeld worden. „Ze rijden duizenden kilometers van huis om hier te komen werken. Het had net zo goed andersom kunnen zijn. Ik vind dat je goed moet zijn voor je mensen en ik ben blij dat het uitzendbureau waarmee ik werk, ze ook gewoon onderdak geeft in huizen. Dan hebben ze alle benodigde voorzieningen, zoals een warme douche na een dag in de kou werken." Hij weet dat niet elke col lega het daar zo nauw mee neemt. Als de pluk eenmaal op gang is, kunnen er zó vijf tot tien werkne mers extra nodig zijn. „Voor als het fruit te hard gaat." De pluk duurt drie weken. In de boomgaard van Van Dijk wordt het fruit geoogst met een pluktrein. Dat zijn karretjes met fruitkisten die in een rij worden voortgetrokken door een tractor. „Het voordeel daarvan is dat het fruit direct de kist in gaat en er geen plukkorf meer gebruikt hoeft te worden." Dat betekent minder kans op schade aan het fruit. Normaalge sproken stond er aan het eind van een pad een kist en liepen de pluk kers daar naar toe. Nu staat de kist telkens bij dc boom waar ze aan het plukken zijn. De plukkers moeten het fruit heel netjes plukken. „Bij de steel en dan wegleggen. Niet gooien of rollen. Het is belangrijk dat er geen peren met gebroken stelen tussen zitten, want die gaan rotten. Ook prikken de stelen in andere peren. Over het algemeen komt 40 tot 50 procent van het rotten door plukschade. dus tijdens het plukken kun je al heel wat voorkomen." Het fruit uit De Hoogkamer gaat weg op stam. Dat betekent van de boom de kist in en zo het bedrijf af. „Wij bewaren het fruit hier niet." Dat doet dc eigenaar. Van Kessel Fruit, wel in Velddriel. Die heeft een koelhuis staan. Daardoor kan het hele jaar door fruit worden gele verd. De peren van Van Kessel wor den voornamelijk aan dc Duitse su permarktketen Lidl geleverd. Dat de peren nu wat kleiner zijn, is in de huidige markt nog niet zo ern stig, meent Van Dijk. „Bij een te kort zeggen ze: oh. dat kleine peer tje willen we ook nog wel hebben. Maar de peren breiden zich uit, dus het kan goed dat over vijfjaar de lat nog hoger ligt." Degene die nu een kilo peren in de supermarkt wil ha len, zal er waarschijnlijk eentje bij moeten doen: „Normaal rekenen we vijf vruchten in een kilo, dit jaar zitten we op zes." B. en w. van Tholen hebben een sa menwerkingsovereenkomst onderte kend voor de stimulering van duurza me energiebesparende maatregelen voor particuliere woningen. Thoolse woningeigenaren kunnen in aanmer king komen voor een subsidie van 1400 euro. Via het Zeeuwse energie- loket (www.energieloket.nl/zceland) kan men zich aanmelden voor de Meer Met Minder regeling. Een groep met Thoolse bedrijven o.l.v. ir. Wim Mol uit Tholen heeft zich ge specialiseerd op dit terrein. Doel is om woningen 20 tot 30% energiezui niger te maken. F.O.ThO, de begin dit jaar opge richte Thoolse fotoclub, hervat haar activiteiten. Maandagavond is de eerste bijeenkomst na de vakan tie, in De Vossenkuil in Oud-Vos- semeer. Het bestuur heeft in de vakantiepe riode hard gewerkt om de vereni ging vorm te geven. Binnenkort hoopt het de website officieel te kunnen openen en verder is voor de komende maanden een interes sant en afwisselend programma opgesteld. Ruim twintig enthou siaste amateurfotografen gaan ver der met het samen beoefenen van deze hobby. Ze verdiepen zich in de techniek en de mogelijkheden die digitale fotografie biedt. Geïn teresseerden zijn welkom. Zij kun nen contact opnemen met de voor zitter, email janhendrikx@zeeland- nel.nl. Smerdiek startte sterk en binnen een minuut was het al 1-0, doordat Debbie Doornen teamspeelster Nathaly Jeras vrij voor hel doel zette. Nathaly tikte beheerst de 1-0 op het bord. Twee minuten later was het weer raak voor Smerdiek. Debbie Doornen herhaalde het kunststukje nog een keer en legde de bal breed op Nathaly Jeras die keihard in de bovenhoek schoot: 2- 0. Oostkapelle was daardoor hele maal de kluts kwijt en na zeven mi nuten viel de derde treffer voor de Thoolse dames. Marieke Goeree, de uitblinker deze middag, kon met een schitterende lob van 25 meter de 3-0 aantekenen. Smerdiek ging er wellicht te mak kelijk over denken, waardoor Oost kapelle na een halfuur spelen terug kon komen. Een bal van Jeras werd onderschept door Oostkapelle en de Walcherse spits kon op snelheid doorlopen en de 1-3 scoren. In deze fase moest Smerdiekkccp- ster Agnita Nouwen alle zeilen bij zetten om Oostkapelle van het sco ren af te houden. Na de thee was het toch Oostkapelle dat goed be gon en een paar behoorlijke kansen kreeg. Het wist hier echter geen raad mee en Smerdiek kreeg weer moed om terug in de wedstrijd te komen. Inge Pcetcrs kon in de ze stigste minuut een voorzet op maat geven op Angelique Hage die dc 1- 4 binnenschoot. Daarna had Debbie Doornen de kans om zeker driemaal te scoren maar ze stuitte op doelvrouw Kay- lee Dieleman die tegenwoordig voor Oostkapelle speelt. Een paar minuten later gaf Josca Lamper van Oostkapelle iedereen bij Smer diek het nakijken: 2-4. In de tachtigste minuut kreeg Deb bie Doornen een prima voorzet van Nathaly Jeras die de 2-5 betekende voor Smerdiek.- Zaterdag speelt Smerdiek de eerste competitie wedstrijd in Ridderkerk tegen RVVH. Agnita Nouwen is geselecteerd voor het B-elftal van Oranje. Ze speelde mee in een oefenwedstrijd tegen ADO Den Haag en heeft de test goed doorstaan. De keepstcr van Smerdiek is gekozen om over een paar weken mee te gaan voor de kwalificatiewedstrijd in Noor wegen. Het keurkorps van bonds coach Hesterine de Reus speelt tus sen II en 16 september in Noorwegen. Op 11 september is Faeröer Eilanden de tegenstander, op 13 september Wit-Rusland en op donderdag 16 september wacht gastland Noorwegen. Het is de eer ste keer dat Smerdiek een speelster aflevert voor het oranje dames team. die tevens een kwalificatie wedstrijd gaat spelen in Oranje. Met bijna twintig punten verschil ten opzichte van zijn directe con current, nam hij de eerste prijs in ontvangst. Hij had 261,6 strafpun ten ten opzichte van 283,2 van Niels Janse, die tweede werd. Van wege de hevige regenval was het terrein veranderd in een moeras, maar Brooijmans liet zich daar niet door weerhouden. Lieke Bevelander uit Sint-Anna- land reisde zondag richting het oosten voor een dressuurwedstrijd in Roosendaal. Dat leverde haar een winstpunt op. Ze deed met haar paard Orchidee mee in de klasse LI. Het winstpunt haalde ze in de eerste proef met 180 punten. In de tweede proef kwam ze net twee puntjes tekort: 178 punten. De Zeeuwse en Brabantse spring- kampioenen Linsey van der Slikke en Kaylee Heijnen uit Tholen kon den dit weekend hun pony's niet in de trailer laden om te strijden voor dc Nederlandse titel. Op het wed strijdterrein in Ermelo had het zo veel geregend, dat het daar blank stond. De hippische sportbond KNHS heeft daarom voor de po- ny'sv de hippiadc, de kampioen schappen voor de basisklassen. verzet naar 11 september in Koot wijk. Linsey heeft de vorm van haar pony Surprice dit weekend daarom maar getest op een con cours in Wouw. Daar bleek weder om dat ze haar Zeeuwse titel waard is. Na een foutloos basispar- cours in de klasse ABC-L bleef ze in de barrage ook foutloos en zette hierbij tevens de snelste tijd weg. Dit leverde een eerste plaats op. De Zeeuws springkampioene bij de paarden. Mandy Deurloo uit Tholen, heeft ook meegedaan met het avondconcours in Wouw. Ze bleef in het klassieke parcours van de B-paarden en de barrage fout loos. Maar ze kwam een half punt je tekort voor de eerste plaats. Met 50,5 stijlpunten werd ze tweede. Ko Brooijmans heeft zijn paarden in goede vorm, bleek zaterdag bij de Powerhorse Competition in Domburg. Er zit weinig beweging meer in dc aardappelprijzen. Ook lopen de aan voeren terug. Vanaf deze week wordt er dan ook niet meer dagelijks geveild in Sint-Annaland, maar al leen nog op dinsdag cn donderdag. Dinsdag 31 augustus: Doré 36, Frieslander 27-28, Nicola 25, bon ken 50, kriel 37, aanvoer 77 ton. Vrijdag 27 augustus: Frieslander 25-27, Nicola 25. Bildfstar 40-41, kriel 36-37, aanvoer 89 ton. Donderdag 26 augustus: Doré 36, Première 23, Frieslander 26-28, Bildtstar 38-40, aanvoer 26 ton. Een autorit ten bate van de gehandi captenzorg in West-Brabant komt zondag 12 september voor een deel door de gemeente Tholen. De stoet met verschillende categorieën au to's, van naoorlogs tot hedendaags, vertrekt die dag vanuit Bergen op Zoom en rijdt via Steenbergen en de Philipsdam naar Bruinisse. Dc rola- ryclub uit Bergen op zoom organi seert het evenement onder de naam Cars and Charity. Het financieel resultaat van Castria Wonen over 2009 is, tegen dc ver wachting in. positief uitgevallen. Het boekjaar is afgesloten met een half miljoen euro in de plus, terwijl aan het begin van het jaar een negatief re sultaat van 3,3 miljoen euro was be groot. Het is een meevaller, vindt di recteur Jaap Kloet, maar toch is het een aanzienlijk slechter resultaat dan in 2008. Toen was er een overschot van 3,1 miljoen. Het gaat slecht in dc woningmarkt en dat merken de wo ningcorporaties zoals Castria maar al te goed. Kloet verklaart de positieve cijfers van dit jaar uit de meevallende onderhoudslasten. „Er was meer be groot dan daadwerkelijk is uitgege ven." Daarnaast is de rente laag en dat is ook voordelig uitgepakt op het eindresultaat. De begroting voor 2010 ziet er desalniettemin niet rooskleurig uit. „Schrik niet, voor dat jaar hebben we 4,4 miljoen negatief begroot." Kloet vertelt dat dat alles te maken heeft met waardeveranderingen in vastgoed. De corporatie heeft voor 7 miljoen aan nieuwbouwprojecten op de planning staan cn moet nu al de waardevermindering meenemen in de begroting. In de toekomst betekent dat dat er minder wordt geïnvesteerd door Castria. Of dc cijfers weer om hoog gaan, is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de huurprijzen. „De regering heeft de laatste jaren gezegd dat de huurprijzen niet omhoog mo gen. Daar is nu een landelijke discus sie over gaande. Dus het is de vraag: wat gaan de huren doen?" De afdeling zuidwest van de Vereni ging van Organisten der Gerefor meerde Gemeente (VOGG) brengt op 25 september een bezoek aan dc Hersteld Hervormde kerk in Sint- Maartensdijk en de Gereformeerde Gemeente in Scherpenisse. De le den bekijken om één uur het twee- klaviers orgel van P. Flaes uit 1882 in dc kerk in Sint-Maartensdijk cn vervolgen de excursie om drie uur in Scherpenisse bij het orgel van de firam Valckx en Van Koutcrcn, dat in 1986 is omgebouwd door de fir ma Schcucrman. Over beide orgels wordt een toelichting gegeven, waarna de organisten de gelegen heid hebben om de instrumenten zelf te bespelen. VERVOLG VAN VOORPAGINA De dames vonden dat af en toe best lastig. „Het is soms schipperen voor een goede verdeling van de prij zen", zegt Christa. „Wc letten erop of ze netjes de figuren rijden, of ze bij de letter afwenden en weer bij dc letter op de hoefslag komen en of ze rechte lijnen rijden." Het was tevens de bedoeling dat de deelnemers vol doende punten bijeenreden om over te mogen naar dc volgende klasse. In de B2 was dat 120 punten en in dc BI 108. Maar dat lukte lang niet iedereen. In dc B2 was 's morgens 119 punten de hoogste score, 's Middags konden de juryleden t wel wat zogeheten winstpunten kwijt. Zoals aan de 12-jarige Rick Nelc uit Tholen. Het was Rick zijn allereerste wed strijd. Hij rijdt sinds zes jaar paard, waarvan twee jaar op manege Vos- maer. „Eerst reed ik in Drcischor cn daarna in Halsteren." Hij is best ze nuwachtig. Samen met bestuurslid Carolien Bierens oefende hij in de binnenbak zijn proef. Rick reed op een grote bruine merrie, genaamd Yoshi. Ze wil niet zo hard lopen, maar ze doet het wel goed, meende Maryn Quist (13) uit Sint Philips land. Haar nichtje en plaatsgenoot Eline Koolaard (12) mocht ook op dat paard. Zelf deed ze mee op een pony. Surprise. De zus van Maryn. de 15-jarige Lenny, deed gisteren mee op Weldy en mocht als laatste in de buitenbak verschijnen. Alle drie hadden ze een beetje last van plankenkoorts. Ook zij maakten hun wedstrijddebuut. Ze hadden graag aan de eerste twee wedstrijden willen meedoen, maar dat kon niet. omdat ze met vakantie waren. Van alle deelnemers werd gevraagd minimaal een uur van tevoren aan wezig te zijn. Maar dat was geen probleem. Het deelnemersveld be stond voornamelijk uit meisjes en die waren ruim voor tijd volop op het manegeterrein te vinden. Som migen moedigden de deelnemers aan, anderen waren bezig met op zadelen en poetsen. Een paard of pony invlechten was niet nodig en speciale wcdstrijdklcding ook niet. Maar het paard waar Leonie Men- heerc (15) uit Tholen op reed, was wel voorzien van knotjes in zijn ma- nen en een vlecht bovenin zijn staart. Ze reed op Oquido, een don kerbruin gekleurde ruin (gecastreer de hengst). Wilna van Engelen las voor iedereen dc proefonderdelen voor, dus ook voor Leonie. Ze kon digde ook alle deelnemers aan. „Dit is Leonie op Oquido. We hopen dat het proefje okido is." Ze stelde ie dereen met een opmerking gerust, zoals bij de eerdergenoemde Rick: „Lekker ontspannen Rick. we doen het voor de lol Rick Nele uit Tholen reed gisteren zijn allereerste dressuurproef in wedstrijdverband. Juryleden José Koole (links) en Christa Gaakeer beoordeelden zijn verrichtingen met de vereiste 108 punten. Matthijssen eindigde in beide man ches op een tweede plaats, omdat de kopman een te groot gat had we ten te slaan. In de training bouwde Kyle zijn tempo rustig op. Het as falt was nat cn daarom moest er ge concentreerd gereden worden. Over beide groepen had Kyle de zesde tijd en dit betekende dat hij vanaf de tweede startrij mocht starten. In de eerste manche kwam hij goed weg bij de start en dook op een vijf de plaats de eerste bocht in. Gelijk zette hij de druk op de ketel bij de vierde man en deze rijder wist hij na een aantal ronden te passeren. Kyle zette zijn opmars gedurende de wedstrijd verder en passeerde la ter in de wedstrijd ook de tweede en derde man. De kopman was on dertussen al te ver weg, waardoor Kyle in de eerste manche genoegen nam met een tweede plaats. Ook in de tweede manche pakte Kyle een goede start. Maar omdat een deelnemer hard ten val kwam, vond er een herstart plaats. Ook bij de herstart zat Kyle er goed voor aan bij en hij kwam op een derde plaats door de eerste bocht. Het rij den ging lekker en na een aantal ronden zette Matthijssen de aanval in om de tweede man te passeren. Met een mooie inhaalmanoeuvre nam hij deze positie over cn kwam daarmee als tweede over dc finish, omdat de kopman niet meer was in te halen. Teams van Thoolse tennisclubs kunnen zich vanaf 26 september met elkaar gaan meten in de strijd om de Eilandencup voor teams. Dan gaat de derde editie van het of ficiële Thoolse tennisverenigings kampioenschap van start. Dc leden van de vijf gemeentelijke tennis verenigingen maken in de cilande- lijke competitie uit wie zich de sterkste vereniging van Tholen mag noemen. Zal TOV haar titel uit 2009 prolongeren of zal een nieuw team met de beker naar huis gaan? Dat is de vraag die na de finalcdag op zondag 7 november kan worden beantwoord. Die wordt gehouden op het sportpark van De Ruucstop- pelen in Sint Philipsland. De orga nisatie heeft dit jaar gekozen voor een nieuwe opzet om de vrijwilli gers per vereniging niet teveel te moeten belasten. Het teamcup sei zoen zal meer gaan lijken op de re guliere KNLTB competities. De in schrijving is geopend tot 19 september en opgeven kan via de website eilandencup.nl. Laura van Dijke (1998) uit Tholen heeft haar vierde plek in de ranglijst voor de Brabantbeker weten te be houden na de derde open water wedstrijd in de reeks. Dc zwemster bij de junioren 1 kwam zondag in Oosterhout voor het eerst aan de start op de 1000 meter schoolslag en werd derde in haar leeftijdscate gorie en 19de in het algemene klas sement. Ze had die afstand nog nooit gezwommen. Gezien de weersomstandigheden was het een wedstrijd voor bikkels te noemen. De omgevingstempera tuur lag rond dc 14 °C, de water temperatuur lussen de 17 cnl8 °C, met wind cn hevige regenbuien. Dergelijke omstandigheden zorgen meestal voor niet zulke snelle tijden in de wedstrijd, maar er werd deze keer hard gezwommen. Laura, die voor Hiëronymus uil Roosendaal uitkomt, streefde naar een tijd tus sen de 20 en 22 minuten cn daarin slaagde zij met een eindtijd van 20.39.28. Op 19 september wordt dc slotwedstrijd gezwommen in Eindhoven. tA Zaterdag stond de vierde natoer- vlucht op het programma, ditmaal vanuit Morlincourt, dat voor Tholen een gemiddelde afstand betekent van 235 kilometer, 's Morgens om half negen kregen 818 Thoolse duiven het startsein. Onderweg hadden de dui ven te maken met zonnig weer en een stevige westenwind. Hierdoor wer den de vroegste duiven aan dc oost kant van Tholen verwacht. Dit werd bevestigd door vroege duiven die werden geconstateerd in Tholen, maar vooral in Oud-Vossemeer. Dick Vaders van De Zwaluw in Oud- Vossemeer klokte zijn winnaar na twee uur cn 50 minuten om 11.20 u. wat een gemiddelde snelheid geeft van 1396,6 meter per minuut of te wel bijna 84 kilometer per uur. André Havermans, clubgenoot van Vaders, werd nipt geklopt. Zijn eerste duif werd in dezelfde minuut geklokt, maar vliegt omgerekend anderhalve meter per minuut langzamer. Haver mans kende verder een goede uilslag, met zes duiven binnen de eerste tien in zijn eigen vereniging. Doordat Ha vermans niet deelnam in het samen spel Tholen/Sint Philipsland/Schou- wen-Duiveland, ging Jan-Jaap Bolier van De Reisduif uit Scherpenisse met de tweede prijs aan de haal. In het 1352 duiven tellende concours was zijn duif gemiddeld een kilometer per uur langzamer dan die van Vaders en Lindhout. De Reisduif Scherpenisse, 258 duiven van 13 deelnemers. Eerste duif 11.1829 u. is 1384.394 m/min. Laatste duif 13.27.48 u. is 1311,852 m/min. J.J. Bolier 1,4, 9, 10. 11. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 20, 25, 31, 32, 33. 38, 45, 46, 47, 50. 51, 53, 54, 55. 56, 64, 65. 66. 70, 71. 72, 77, 78. 79, 80, 81M. de Graaf 2. 6. 19, 2122, 27, 28. 29,41.49, 52,61,63. 76; J. de Graaf 3. 7, 24, 26. 34. 39,48. 74, 75: D. Noom 5, 30. 35. 36, 40, 68, 84, 85, 86: P. Laban 8, 23, 42, 58; D J. Menheere 12, 37. 59, 82: J. Moerland 43. 44, 57. 67, 69, 73, 83; A.J. Hage 60; A. Moerland 62. De Vredesduif Sint Philipsland, 279 duiven van 17 deelnemers. Eerste duif 11.33.13 u. is 1322,51 m/min. Laatste duif 1139.22 u. is 1156.266 m/min. comb. Hoek 1, 2, 3, 9, 22, 37,67; K. de Frel 4, 10. 14, 19. 34, 39, 42. 47, 48, 49, 50; gebr. Vermeij 5. 13, 26, 40, 58; R. Reijngoudt 6, 8, 12, 16, 20, 21, 23, 25, 28, 46; comb. Reijn- goudt&zn 7, 18. 31, 32; A.W.A.P. Bolijn II, 29, 45. 65; I. Quist 15, 35, 36, 54, 61, 66; gebr. Ligtendag 17, 30; comb. Reijngoudt 24, 27, 33, 38, 62, 64, 68: Jac. Reijngoudt 41, 53, 55, 56. 59; comb. Vermaas 43, 51, 60; L. Reijngoudt 44, 70; J.C. Verwijs 52, 59, 63; M. Meijer 57. De Zwaluw Sint-Maartensdijk, 61 duiven van 4 deelnemers. Eerste duif 11.2135 u. is 1358,843 m/min. Laatste duif 113737 u. is 1242,722 m/min. A.J. Scherpenisse 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. II, 13, 14, 15; A. Bijl 4; H. van Hemert-Rijnberg 12. De Zwaluw Oud-Vossemeer, 220 duiven van 15'deelnemers. Eerste duif 1130.2 u. is 1396,627 m/min. Laatste duif 1131.48 u. is 1309,874 m/min. D. Vaders 1,5, 6, 11, 13,21,23, 25. 26, 27. 28. 29. 46. 48, 50; A. Haver mans 2, 3, 4. 7, 8, 9. 19, 24, 30, 35, 39, 40, 41, 55; A. Capelle 10, 12, 20, 38, 52, 54; P. de Wilde 14. 18, 31, 32, 33, 34; F. Bar 15. 16. 22. 36. 37. 42, 43, 45. 47; R. Fonteyne 17; S. Bcrkey 44,49,51,53. ADVOCATEN Burg. Van Hasseltstraat 50a. Bergen op Zoom www.lensink-advocaten.nl ELKE MAANDAGAVOND VAN 17.30 TOT 19.30 UUR GRATIS INLOOPSPREEKUUR Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 7