Faber verorbert meeste maatjes Geen vuurspuwer, maar wel vals geld op geslaagde braderie Tholen Provincie snijdt vooral in eigen vlees en subsidies Met Belgische sleepwagen komt volop tractorgeweld Teleurstellende deelname bij wedstrijd haringhappen Stichting Voorkom waarschuwt publiek tegen comazuipen Donderdag 2 september 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 5 Financieel geen punt Sakofahal Tholen is positief over Veiligheidsregio Zeeland Open huis Praktijk voor Psychotherapie De door het rijk aangekondigde korting op het provincie fonds noopt Zeeland tot het aanhalen van de broekriem. De komende zes jaar moet er in de begroting blijvend 17,7 miljoen euro worden bezuinigd. In de begroting 2011 is 7,9 miljoen aan bezuinigingen opgenomen. Door het bijpassen van een bedrag uit de algemene reserve is de begroting sluitend. Fietshelmen Nu is het nog een groene grasvlakte. Maar als de regen geen roet in het eten gooit, liggen er zaterdag 11 septem ber op het bedrijventerrein Klaverveld bij Oud-Vosse- meer twee banen klaar voor volop tractorgeweld. Stich ting Thoolse Dagen organiseert dan de jaarlijkse trekkertrek, waar 170 deelnemers uit zowel de regio als uit België worden verwacht. Stormbaan Het haringhappen in Tholen zal volgend jaar in een an der jasje worden gestoken. De eigenaren van Hart van Tholen pakten dit evenement op tijdens de braderie, na dat het in het voorjaar - mét de havenfeesten - sneuvel de. Met drie deelnemers viel de belangstelling voor de zesde editie flink tegen. André Faber uit Sint-Annaland won met 23 haringen. Veel zon, veel volk, veel kramen en veel muziek. Een kwartet aan ingrediënten die elke braderie nodig heeft om tot de categorie geslaagde evenementen te kunnen worden gerekend. En in die categorie viel de braderie in Tholen. Het enige incident bleek het aanbieden van vals geld te zijn. Twee standhouders werden vrijdagmiddag met een vals briefje van 50 euro geconfronteerd. Een van hen had dat in de gaten en klampte de politiesurveillan ten aan. Eelt Alcoholverslaving Twijfels vuurspuwer Rustig Ds. J. van der Sleen. VERVOLG VAN VOORPAGINA Maar als ds. Van der Sleen beroep baar is bij de HHK, is het ook moge lijk dat hij vlakbij in Poortvliet be gint. waar nu een vacature is sinds het vertrek van ds. Gielen. De Vrije Hervormde Gemeente Scherpenisse blijft zelfstandig door gaan, laat diaken J.C.A. Geuze des gevraagd weten. „Op 17 september krijgt onze predikant pas officieel de bevestiging of hij toegelaten wordt tot de Hersteld Hervormde Kerk. Dan is er zekerheid en moeten onze gemeenteleden nog een beslissing nemen." Voor Geuze komt het vertrek van ds. Van der Sleen niet als een verras sing. „Hel speelt al een jaar, maar bij onze gemeenteleden is het pas de laatste weken bekend. De predikant wil een breder vlak in de kerk die nen en daarom sluit hij zich aan bij de HHK." De Vrije Hervormde Gemeente Scherpenisse telt 130 belijdende le den en doopleden. Geuze is niet bang dat na het vertrek van de predi kant het draagvlak zal versmallen. „Financieel is de kerkbouw voor ons geen last meer, want alles is goed rond wat dat betreft. Daar hebben we geen zorgen over. Als ds. Van der Sleen vertrekt, zal de kerkenraad leesdiensten gaan houden. Dhr. Lis- senburg is wel in opleiding tot predi ker, maar hij moet zich nog ontwik kelen. Te zijner tijd zullen we proberen om hem aan te stellen." De kerkenraad van de Vrije Her vormde Gemeente Scherpenisse be staat uit de ouderlingen A.J. v.d. Breevaart en A.K. van Hemert en de diakenen D. v.d. Velde uit Sint- Maartensdijk en J.C.A. Geuze uit Tholen. VERVOLG VAN VOORPAGINA B. en w. hebben ook met de pachter van de grond, W.A. Boogaard, over eenstemming bereikt over een schadeloosstelling. Behalve de nieuwe ijsbaan komt op deze grond ook een overloopparkeertcrrein voor de woningen en winkels in het nieuwe havenplan. Schietvereniging Prinses Juliana zit nog steeds in de oude Sakofahal. waar eerder muziekvereniging Ac celerando al vertrok. De gemeente had voor de schietvereniging grond gereserveerd tussen de brandweer kazerne en autobedrijf Van Vossen aan de Veilingweg, maar dat bleek financieel toch te hoog gegrepen voor de honderdjarige vereniging. Samen met de ijsclub gaat het nu wel lukken naast Busmariteam. De schietvereniging legt een onder grondse schietbaan van 100 meter aan en bouwt en exploiteert samen met de ijsclub de kantine. Door de ze gezamenlijke aanpak worden de kosten gedeeld, want zoveel dagen per jaar kan er nu ook weer niet ge schaatst worden. Overigens heeft de ijsclub nu wel een kantine op de be staande ijsbaan in eigendom. Naast de gemeenteraad moeten ook de ledenvergaderingen van zowel de ijsclub als de schietvereniging nog instemmen met de voorstellen van de gemeente. y B. en w. geven een positief advies over de jaarrekening 2009 en wijzi ging van de begroting 2010 van de Veilighcidsregio Zeeland. Zaterdag II september houdt de praktijk voor Psychotherapie Bauer en Catsburg in Stad aan 't Haringvliet open huis. U kunt met ons, mw. L. Bauer (docent en therapeut) en H.J. Catsburg (pre dikant en therapeut) kennis ma ken. Wij leggen kort uit welke soorten psychotherapie er zijn. En u hebt volop de gelegenheid om vragen te stellen of een van ons persoonlijk aan te spreken. En wij presenteren onze activitei ten voor het najaar. U en jij bent van harte welkom op zaterdag II september van 14.00- 15.30 uur. De entree is gratis. In Stad aan 't Haringvliet, Niéuw- straat 27, in de Ark. Omdat we graag weten hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten, stellen we het op prijs als u zich opgeeft. Dat kunt u doen via een mailtje naar info@gestaltnet.nl of via (M87- 611680. Advertentie LM. Fietspad bij Oud-Vossemeer staat op voor 2012 De taakstelling voor volgend jaar is bijna 8,4 miljoen en er moet dan ook nog 4,6 ton aan bezuinigingen wor den gevonden. Ook voor de vijf ja ren na 2011 zijn de bezuinigingen uit het meerjarenperspectief nog niet volledig ingevuld (in 2016 is 12,8 van de 17,7 miljoen euro gevonden). Een belangrijk deel van de besparin gen moet uit de organisatie zelf ko men: van de 694 banen bij de pro vincie moeten er in vijf jaar tijd 85 verdwijnen. Uitgangspunt is om dit via natuurlijk verloop te realiseren. Inmiddels zijn al zo'n veertig forma tieplaatsen vervallen. Ook moet er bespaard gaan worden op inkoop, huisvesting en documentaire infor matievoorziening. Verder worden de subsidies onder de loep genomen. Het aantal vaste sub sidies van minder dan een ton moet verlaagd worden. En instellingen die jaarlijks meer dan een ton uit Mid delburg ontvangen, moeten santen 4,2 miljoen euro inleveren. Dat be drag wordt over vier jaar uitge smeerd. De motorrijtuigenbelasting wordt volgend jaar niet verhoogd. Krijgt Zeeland nu jaarlijks ruim 80 miljoen uit Den Haag, volgend jaar zal dat ongeveer 68 miljoen zijn en de jaren daarna nog een miljoen minder. Voor het huidige college van gede puteerde staten is dit de laatste be groting, aangezien er in maart ver kiezingen zijn. Om de opvolgers niet met een financieel probleem op te zadelen, is de bezuiniging van 17,7 miljoen gerealiseerd en is de uitvoering van langlopende plannen geborgd. Verder is er gezorgd voor ruimte om nieuw beleid te formule ren. Dat is onder meer gedaan door het dividend van Delta na 2012 niet meer in de begroting in te boeken. Dit jaar en volgend jaar krijgt Zee land - dat de helft van de aandelen bezit - nog 25 miljoen uitgekeerd. Daarna wordt dal opnieuw bekeken. Voor 2012 is tien miljoen in de pro vinciale begroting opgenomen. Om prioriteiten te kunnen stellen binnen het huidige collegeprogram ma. is voor dit en volgend jaar 3,5 miljoen euro beschikbaar. Daarvan gaat anderhalve ton naar preventief jeugdbeleid, een taak die vanaf 2012 naar de gemeenten gaat. Verder wordt 275.000 euro uitgetrokken voor een plan van aanpak om iets te doen aan de bevolkingsafname. En een half miljoen voor onderzoek en uitvoering van een aantal projecten op het gebied van duurzaamheid. Voor de verbetering van de toegan kelijkheid van natuurgebieden is 1.5 ton extra beschikbaar en voor verde re uitvoering van het programma van de Zuid-Westelijke delta 3,5 ton. Een kleinere post, 75 mille, wordt gebruikt om het fietshclmenproject - het gebruik van helmen door kinde ren op de fiets - versneld door te voeren: in twee in plaats van vijf jaar. In de Zeeuwse begroting staat nog altijd de doelstelling om de ontbre kende fietspaden langs 80 km-we- gen uiterlijk in 2012 te realiseren. Het gedeelte Molendijk/Hiksedijk Oud-Vossemeer wordt daarbij voor het jaar 2012 genoemd. Honderden Snoepen worden op za terdag 2 oktober in Middelburg ver wacht tijdens een familiereünie waar een boek over de familie wordt gepresenteerd. Het is samengesteld door Henk Rolvink, die meer dan twintig jaar onderzoek deed naar de familie van zijn vrouw. Rolvinks schoonmoeder heet Deurloo en is afkomstig uit Tholen. De stamvader van de familie. Jan Snou(y)p, is rond 1510 in Wcmel- dinge geboren. Alle nog levende Snoepen zijn tot hem te herleiden. De achtste generatie kwam op Tho len terecht. Dat was Willem Snoep (1746-1824), die zich vóór 1792 in Sint-Annaland vestigde. Er is volop nageslacht op Tholen. Rolvink beschrijft in bijna 300 pa gina's de geschiedenis van ruim 1500 Snoepen. Foto's, anekdotes en persoonlijke verhalen zijn in het boek opgenomen. Vanuit Zeeland verspreidde de familie zich door het hele land. Inmiddels wonen er Snoepen elders in Europa, in Noord- en Zuid-Amerika, Australië, Afrika en Indonesië. Ze hadden be roepen als arts, predikant, molenaar, landbouwer, schrijver, fotograaf, militairen hoogleraar. Meer informatie is op internet te vinden op www.familiesnoep.nl. Toekomstbestendig platteland. Voor het opstellen van een concrete handleiding voor het platteland in relatie tot krimp van de bevolking trekken gedeputeerde staten van Zeeland 5000 euro uit. Roosevelt Academy. De provincie Zeeland geeft 12.500 euro ten bate van een onderzoek naar de econo mische betekenis van de Roosevelt Academy, een onderwijsinstituut in Middelburg. Thoolse Dagen verwacht 170 deelnemers trekkertrek Naast de eigen sleepwagen, De Stille Kracht, zet de organisatie The Black Fury uit België in. Deze laatste kan de prostock- en de vrije klasse, alsmede de zware standaardklasse aan. Mét die sleepwagen komt de internationa le tractorpullingvcrcniging (ITPV) met haar complete competitie naar Oud-Vossemeer. Ook vrachtauto's, met wat meer pk's dan standaard, ko men voor hun competitie in actie dankzij de moderne sleepwagen. De standaard tractoren zullen probe ren zoveel mogelijk meters af te leg gen v(K>r de felbegeerde bekers en an dere prijzen. Anders dan vorig jaar, beginnen de wedstrijden voor de stan daardklasse al om elf uur. De beste tien van elke categorie gaan door naar de finale. Voor de tractoren van 9 en maximaal 12 ton is de trekhoogte aangepast: maximaal 60 cm, in plaats van 50 cm. Naast de standaardklasse is de 4,5 ton hotstock klasse te zien. Tractoren die .<x)it standaard waren, maar door vele uren sleutelen en proberen nu aan zienlijk sneller en met meer rook over de baan gaan. Ook de 3,5 ton super- stock is van de partij. De 3 en 4 ton vrije klasse bestaat uit zelfbouwtrac- toren, die speciaal zijn geprepareerd, met meer dan 1000 pk vermogen. Al met al beloven het spannende en spectaculaire wedstrijden te worden. Aanmelden voor deelname kan tot 4 september. De organiserende stichting Thoolse Dagen hcx>pt rond zes uur zaterdag middag klaar te zijn met het program ma. Ze maakt van de trekkertrek een dag voor het hele gezin. Zo mogen kinderen tol en met 12 jaar gratis het terrein op. Zij kunnen zich vermaken op de stormbaan en een springkussen. Op het terrein aan het Klaverveld, de toekomstige uitbreiding van het be drijventerrein. is een consumptietent aaftwezig. And ré Faber (midden) verorberde de meeste haringen. Hij wordt geflankeerd door de andere deelnemers. Dennis Hasny (links) en Jan van Houten. Presentator en entertainer Leo Troost: „De deelnemers hebben we zelf m<x;ten rekruteren uit de voor bijgangers. Zeg maar dat wc ze zo'n beetje met een geweer in de rug op hel podium hebben gejaagd." tJet aantal deelnemers liep de laatste ja ren terug. Vorig jaar waren er negen haringhappers, in 2008 nog veertien. De 'slachtoffers' dit keer waren Dennis Hasny uit Tholen. André Fa ber uit Sint-Annaland en y)an van Houten uit Halsteren. De haringen kwamen van zeevishandel De Een dracht die na afloop het publiek trak teerde. Rond de klok van drie gleden de eerste maatjes het keelgat in. Dennis kwam niet verder dan der tien Hollandse Nieuwe. De Halster- naar dronk meer water dan dat hij haring at. Troost stelde hem voor een time-out te nemen. „Even een hamburgertje te gaan eten en dan te rug te komen." Van Houten kreeg toch een beker voor zijn derde plaats. Favoriet en deelnemer voor de zesde keer was de Setallander. Dit maal sleepte hij, met 23 haringen in am per drie kwartier, de eerste prijs weg. De bekers werden uitgereikt door de enige vrouw op het podium, jurylid en staartentelstcr Jolanda van Zetten. De wisselbcker, die in feite be stemd is voor Faber, staat nog thuis bij de vorige winnaar, Paul Peeman uit Bergen op Zoom. „De man ligt in het ziekenhuis. Waarschijnlijk nog beroerd van zijn overwinning", grapte Troost. Bij navraag bleek dat Peeman zijn maag Iaat verkleinen om te proberen gewicht te verlie zen. Volgens de standhouders ging het om. vermoedelijk, twee Antillianen in leeftijd variërend van 22 tot 25 jaar. Een van de mannen had een ro de bandana op zijn hoofd en droeg een zwart trainingsjack en een rood vest. Daaronder was een tatoeage te zien. Zijn maat had een forser pos tuur. had kort haar en droeg een zwarte broek en een zwart vest. De politic werd tijdens de patrouille door een van de standhouders aange sproken over het voorval. Hij vond het briefje van 50 euro nogal dik. De agenten hebben vervolgens in over leg met de organisatie laten omroe pen dat er vals geld in omloop was. „Dat was een preventieve maatre gel", aldus een woordvoerster van de politie. De twee standhouders deden aangifte. De daders zijn nog niet ge pakt. Zaterdag kwamen over dat onder werp geen meldingen meer binnen. Integendeel. Na een paar stevige re genbuien tijdens de kinderbraderie brak de zon door. De rest van de dag was het gezelligheid troef in de stra ten van Tholen. Het was druk en de verkopen waren beter dan vrijdag. Alleen de standhouders in de Brug straat waren minder tevreden. Daar was de loop er uit. „Volgend jaar houden we weer onze traditionele acht in de binnenstad aan", beloofde Toine Klaassen, voorzitter van de Ondernemersverenging Tholen (OVT). De OVT heeft de organisatie van de braderie al enkele jaren uit handen gegeven aan Star Promotions uit Rotterdam. „We kregen op het laatste moment nog aanmeldingen binnen van standhouders die tóch wilden komen. Die moet je dan er gens kwijt en dat werd de Brugstraat. Maar ik ben het met de OVT eens dat we dat volgend jaar niet meer moe ten doen", verklaart woordvoerder John van Winden. Wat volgend jaar ook in een ander jasje wordt gestoken, is het haring- happen. Daar waren slechts drie deelnemers voor, gerekruteerd uit het publiek. Hel was goed toeven op de braderie en af en toe ook lachen om de aan kondigingen van de standhouders. Magna liet weten gespecialiseerd te zijn in grote maten voor damesbo- venklcding. Ze kwam zelfs aan maat 66. Je kon koffiedrinken zonder koek maar met evangelie, liet een school bord buiten weten. Een andere stand houder vroeg om mensen met eelt. Hij had een spulletje waarmee dat gemakkelijk kon worden verwijderd. Runningtcam Tholen stond er ook. De vertegenwoordigers gaan van Pa rijs naar Rotterdam geld bijeen lopen voor Roparun. Geld dat bijvoorbeeld wordt gebruikt om in Nederland en België ziekenhuizen hoofdhuidkoe- lers te laten aanschaffen. Er worden hospices voor ingericht en er wordt geholpen om zickenhuisafdelingen meer kindvriendelijk te maken. Tijdens de braderie konden de brade riebezoekers bij Roparun spijker- brcxikhangen. Pictcr en Harm Ver wijs lieten zich verleiden en bleven respectievelijk 45 en 53 seconden aan een broek hangen. „We hebben twee dagen op de braderie gestaan en tientallen volwassenen en kinderen hebben aan de broeken gehangen", weet woordvoerster Zoë Braai. „De inzet is hulp aan mensen met kanker. We zijn heel blij met het grote aantal winkeliers dat prijzen beschikbaar heeft gesteld voor degenen die het langst hingen." Verder was er op sportief gebied het penaltyschieten. Een wichtje van een jaar of tien probeerde de bal langs een ronddraaiende keeper te schie ten. Te moeilijk. „Ik wist wel dal vrouwen niet konden voetballen", riep de standhouder door de micro foon. „He, hé", waarschuwde een voorbijlopende dame „Misschien kunnen we niet voetballen, maar wel schoppen." Op muzikaal-niveau was er eveneens van alles te beleven. De Kaaij bleek het centrum van watje noemt Thool se muziekmakers. Nederpop en koormuziek, afgewisseld door een optreden van De Klienkers (blazers van de plaatselijke muziekvereniging Concordia), Anita en Ed, de cover band Kaas en niet te vergeten het charmante optreden van Oor ons us. Dat het niet allemaal gezelligheid en aardigheid is, werd het publiek dui delijk bij de stand van de Stichting Vtxtrkom. Een stichting die versla ving wil voorkomen. Preventief wer ken dus door voorlichting aan ouders en informatie op scholen aan te bie den. Gokken, drugs en vooral alcoholver slaving zijn de schrikbeelden van menig ouder, vertelde Joke van Gas tel die de kraam bemande. Ze had cijfers uit Schouwen-Duivenland. „Er zijn weekeinden dat soms vier kinderen moeten worden opgenomen in het ziekenhuis in Goes vanwege het comazuipen. Soms moet hun maag worden leeggepompt." Internist dr. D.P. Verbiest bevestigt dat in zijn ziekenhuis, het Admiraal de Ruyterziekenhuis in Goes, soms vier kinderen tegelijk moeten wor den opgenomen door excessief alco holgebruik. Ook in het Lievensbergziekenhuis in Bergen op Zoom worden kinderen die bewusteloos zijn geraakt door overmatig alcoholgebruik binnenge dragen. Cijfers over het Thoolse aan deel zijn er niet. „Uit privacyoverwe- gingen wordt dat niet bekend gemaakt", aldus de yvoordvoerster van het ziekenhuis. Ze geeft wel aan dat de situatie dermate ernstig is dat er op 7 december aanstaande in het ziekenhuis een voorlichtingsavond voor artsen en zorgverleners uit de regio over het onderwerp wordt ge houden. Wat was er eigenlijk niet op de Thoolse braderie, kun je je afvragen? Die eer viel Ronald Klok te beurt. De man die prominent werd aangekon digd als sensationele vuurtpuwer. Met die actie zamelt hij geld in voor de bestrijding van en onderzoek naar Cystic Fibroses. Taaislijmziektc. Hij heeft daartoe een fonds opgericht, al thans zo stelt John van Winden van Star Promotions. „Maar hij is niet geweest. Vrijdag kregen we een mailtje dat het weer te slecht was. Zaterdag hoorden we niks en zagen we hem ook niet. Heel jammer. Ik heb twee 06-nummers, maar ik heb hem niet te pakken kunnen krijgen". Ook deze krant probeerde dat ver schillende malen zonder succes. Dat er twijfels zijn gerezen over de werkwijze van Klok is bekend bij de Nederlandse Cystic Fibrosis Stich ting (NCFS) Directeur J. Noord- hoek: „Onze stichting heeft veel geld nodig voor het geven van voorlich ting en het stimuleren van onder zoek. Het aantal mensen met taai- slijmziekte is de afgelopen jaren verdubbeld. Het fonds van de heer Klok ken ik niet. In het begin van zijn aetivitciten gebruikte hij het lo go van de NCFS. We hebben hem verzocht dat niet meer te doen en aan dat verzoek heeft hij gevolg gegeven. In een periode van twee maanden heeft hij wél 40 euro overgemaakt naar onze stichting. Let wel, ik be schuldig meneer Klok nergens van, maar er zijn twijfels over zijn aan pak. Vooral als hij spreekt over het verhogen van de levenskwaliteit van kinderen. Veel uitgaven op dat ge bied worden door verzekeringsmaat schappijen vergoed." Noordhoek zegt er echter met nadruk bij dal ze geen enkele aanwijzing heeft dat het geld dat Klok met zijn acties ophaalt, verkeerd wordt gebruikt. Klaassen intussen toonde zich na af loop van de braderie een tevreden mens. Evenals H. van Dricl van de plaatselijke EHBO. „Het is nog ntxtit zo rustig geweest. We hebben geen pleistertje hoeven plakken." Toch is hij met zijn vrijwilligersteam van een man/vrouw of tien van harte bedankt door de organisatie. „We hebben een flinke tegoedbon gekregen." Rond negen uur, de boel was bijna opgeruimd, barstte er een plensbui los. Dat kon echter niet verhinderen dat de braderie werd afgesloten met een fraai vuurwerk. Veel standhou ders waren, gezien de voorspelde buien, al om acht uur opgebroken. De Kaaij was omgetoverd tot het marathonmuziekcentrum van Tholen. Onder meer blaasorkest De Klienkers trad op. Pieter(links) en Harm Venvijs bleven voorde Roparun zo lang mogelijk aan een spijkerbroek hangen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 5