Carillon van Tholen past in eeuwenoude beiaardtraditie Leen Verhage laat Korenbloem op monumentendag met plezier draaien Gemeentebestuur praat met bewoners over hagelkanon Reclame in Thoolse bussen Havenplan Sint-Annaland moet economisch kloppen Muziek, cabaret en toneel in vijftien voorstellingen Gemeente krijgt kritiek van gs op inhoud en inspraak milieubeleid OV-kaart infopunt in Smerdiek Fietsen opladen aan boord pontjes Molen in Scherpenisse staat na twee eeuwen eindelijk recht Donderdag 2 september 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Besluit na onderzoek van regels wet milieubeheer De gemeente gaat onderzoeken, wat het betekent dat een anti-hagelkanon valt onder de werking van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het zo genaamde Activiteitenbesluit). Ze nodigt verder direct omwonenden van het bedrijf Alkema Fruit, aan de Veer- dijkseweg in Sint-Maartensdijk, uit voor een gesprek over de ontstane situatie. Gedeputeerde staten vinden het jammer dat de inspraak periode voor het ontwerpmilieubeleidsplan van de ge meente Tholen in de zomervakantie is gevallen. Deze kon daardoor volgens gs niet goed benut worden. Ze vinden dat de gemeente wel in het traject van de tot standkoming van het plan veel ruimte heeft geboden voor interactieve beleidsvorming en dat naar verwach ting intensieve afstemming heeft kunnen plaatsvinden. Verder maken gs opmerkingen bij enkele inhoudelijke punten. Dit jaar wordt het 500-jarig bestaan gevierd van de bei aard. Dat vertelde Richard de Waardt onlangs aan bezoe kers van het torentje op het oude stadhuis aan de Hoog straat in Tholen. Hij nam de toetsen even over van zijn vriendin Dina Verheyden die optrad in een zomerconcert van Jan de Viet. Vangstok gebroken Uitgesleten traptreden Niét malen Wilhelminastraat Sint-Maartensdijk voor gezin geen leefbare omgeving Stemmen van lezers Stemmen van lezers Kiwanis organiseert motortoertocht Uit op Tholen presenteert nieuw programma De stichting Uit op Tholen heeft haar programma voor het nieuwe seizoen klaar. Het is wederom een geva rieerd aanbod aan theatervoorstellingen met cabaret, muziek, toneel en literatuur. De eerste van vijftien voorstellingen is aan het eind van deze maand en de laatste is op 16 april. Fruitteler Alkema mocht van eind april tot november vorig jaar een proef doen met een zogenaamde schokgolfgenerator, een apparaat dat moet voorkomen dat een hagel bui het fruit beschadigt. Er kwamen veel klachten van omwonenden over de harde knallen. Volgens de inspectie van het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke orde ning en milieubeheer produceert een anti-hagelkanon geluidsgolven van ongeveer 140 decibel. De ge meente besloot geen nieuwe ver gunning te verlenen, ondanks dat de Thoolsc fruitteler inmiddels een 'stiller' apparaat had aangeschaft. De rechter heeft recent de ont heffing vernietigd die de gemeente Borsele voor negen anti-hagel- kanonnen had afgegeven. "Ook Al kema stapte naar de rechter, en hij kreeg gelijk. Dc gemeente Tholen had zich bij het verlenen van de ont heffing - en het weigeren van de vergunning - gebaseerd op de alge mene plaatselijke verordening (APV). En dat kan volgens de rech ter niet. Die verwees naar een uit spraak van de Raad van State uit 2008 waarin het apparaat als een in richting in de zin van de wet milieu beheer wordt aangemerkt. Vorig jaar was er een soortgelijke gerechtelij ke uitspraak met betrekking tot de gemeente Kapelle. Op vragen van de RFT-fractie daarover antwoord den burgemeester en wethouders dat dit voor Tholen geen gevolgen had omdat het een ander wettelijk kader zou betreffen. Eind 2008 heeft de VROM-inspectie echter al le gemeente- en provinciebesturen een brief gestuurd waarin uiteen wordt gezet dat de Raad van State een anti-hagelkanon onder de wet milieubeheer (en het Activiteitenbe sluit) schaart. Er bestaat jurispru dentie dat een APV geen bepalingen mag bevatten voor inrichtingen die onder de wet milieubeheer vallen. In dc brief staat ook dat het verlenen of weigeren van een vergunning op grond van de APV als een onbe voegd genomen besluit wordt aan gemerkt. Precies dat laatste is het gemeentebestuur van Tholen nu bij de Middelburgse rechter overko men. De gemeente gaat onderzoeken wat de consequenties zijn van het onder het Activiteitenbesluit brengen van de werking van het anti-hagelkanon. Ze praat met zowel Alkema als de omwonenden. En vervolgens zullen burgemeester en wethouders beoor delen of de Thoolse ondernemer het apparaat mag gebruiken, en onder welke voorwaarden. Ze schrijven over het onderdeel kwaliteit van de leefomgeving: 'In paragraaf 2.1. stelt u dat de leef baarheid vaak op een acceptabel ni veau kan worden gebracht en ge houden door uitvoering te geven aan de geldende wet- en regelgeving. Wij vragen ons dat af. In de wet- en regelgeving zijn vaak normen opge nomen die een bovengrens stellen aan een bepaalde milieudruk. Het duurzaamheidsniveau zal (ver) on der de maximaal toegestane milieu druk liggen. Ook zal de milieusitu atie in Tholen op veel plaatsen beter zijn dan de normen op basis van wet- en regelgeving.' Gs adviseren de samenhang tussen milieukwali teit en ruimtelijke ordening goed te benutten. Ze zijn van mening dat op die manier een goede milieukwali teit behouden kan blijven en opvul ling tot de normen (als dat in het ge ding zou zijn) in veel gevallen kan worden voorkomen. Ook adviseren gs ook de milieuge- relateerde uitgangspunten van duur zame stedenbouw worden meege nomen in het plan. 'Het is van groot belang deze aspecten in een vroeg stadium van planvorming te agende ren en af te wegen. Vaak is het zo dat in een late fase van het planpro ces de inbreng van milieubelangen stuit op moeilijk op te lossen weer standen.' Wat betreft grenswaarden van geluid, geven gs de gemeente in overweging geen hogere waarde af te geven als er een nieuwe ruimtelij ke invulling aan een gebied wordt gegeven en zelfs terughoudendheid te betrachten. Ze schrijven: 'Mede gezien het karakter van uw gemeen te zijn er voldoende alternatieven om aan de voorkeursnorm die in de wet is opgenomen te voldoen. Zo wordt de leefbaarheidsdoelstelling op het gebied van geluid in stand gehouden.' Bij natuur en landschap wijzen gs op het belang dat ook de bescher ming van aardkundige waarden als onderdeel van natuur en landschap wordt meegenomen. Verder missen ze bij het onderwerp bodem de op merking dat in beleid en uitvoering aansluiting wordt gezocht bij het stimuleringsprogramma 't Zeeuws Bodemvenster, waarbij gestreefd wordt naar duurzaam gebruik van de bodem/ondergrond. Wat betreft externe veiligheid wil de provincie samen met de gemeenten komen tot een gezamenlijke moni toring en gs komen daar later op te rug. Tot slot belichten gs het speer punt klimaat en energie van de gemeente. 'In 2025 moet minimaal 20 procent van dc energie die op het grondgebied van de gemeente Tho len gebruikt wordt afkomstig zijn van duurzame energiebronnen. Uit de plantekst wordt niet duidelijk hoe deze ambitie gemonitoord wordt', schijven gs. Ze besluiten de brief met succeswensen aan de ge meente bij de uitvoering van het plan. Het OV-chipkaart infopunt van de provincie Zeeland is op 24 septem ber een middag in Sint-Maartensdijk gevestigd. Bij het infopunt kunnen inwoners gratis een persoonlijke ov- chipkaart aanvragen waarmee met het openbaar vervoer zoals de bus en de trein gereisd kan worden. Het infopunt staat van twaalf tot vier uur op de Markt. Tholenaren die ge bruikmaken van de gelegenheid om de kaart aan te vragen, besparen daarmee 7,50 euro. Indien er wordt gekozen voor de optie automatisch opladen, ontvang de aanvrager een speciale Zeeuwse editie. Dc kaart aanvragen kan tot het einde van het jaar ook via de website www.zeeuw- seovchipkaart.nl of telefonisch via 0900-2100800. Vanaf deze week zijn dc bussen in Tholen aan de binnenzijde voor zien van posters voor de campagne Dc Goede Kant op. De provincie Zeeland presenteert daarmee haar beleidspunten met betrekking tot het openbaar vervoer over de weg. Uitgangspunt daarbij is onder an dere een goede afstemming van vraag en aanbod en dat alle Zeeuw se kernen bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. De reclame duurt twee keer vier weken (sep tember en december) en de posters zijn te zien in vijftig bussen in Ber gen op Zoom, Tholen en Zeeuws- Vlaanderen. De provincie heeft Triple Media uit Weerselo voor maximaal 5250 euro en OVMedia uit Wormerveer voor maximaal 4000 euro (beide bedragen exclu sief btw) opdracht gegeven voor het verzorgen van de busreclame in A3-formaat. De meeste pontjes van de toeristi sche fiets-/voetveren in Zeeland beschikken over een oplaadpunt voor elektrische fietsen. Dat meldt Coby Hoogstad van de Frisia, in reactie op het bericht in deze krant over het realiseren van zo'n op laadpunt bij Dc Meestoot. Zowel de Frisia, die vanuit Sint-Annaland naar Zierikzee en naar Kamperland vaart, als dc Harpoen die het tra ject Gorishoek-Yerseke onder houdt, hebben een oplaadpunt aan (boord. De Diivia Alfina - die vaart tussen Anna Jacobapolder en Brui- nisse - niet. Maar daar is de-voor ziening aangebracht bij restaurant Het Veerhuis. Dc pontjes willen nadrukkelijk een rol vervullen in het Zeeuwse fiets- netwerk - ze zijn immers ingericht op het vervoer van fietsers - en treffen dan ook steeds meer voor zieningen. „Zoals toegankelijkheid voor rolstoelen en scootmobielen", zegt Coby Hoogstad. Dc Frisia heeft ook een fietspomp en een banklenplakset aan boord. <>v Beiaardier Richard de Waardt met Dina Verheyden spelen op het carillon in Tholen. Het echtpaar Letzer uit Stavenisse met kleinzoon uit Duitsland luistert en kijkt toe. De Vlaamse sopraan zong liederen van onder meer Jacob Cats, maar beklom daarna de trappen naar het carillon om de klokken te laten bei eren. Een klein gezelschap waagde zich naar boven om te kijken hoe het er aan toe gaat als het carillon wordt bespeeld. Omdat het maar een klein klokkenspel is, en de afstand van de toetsen naar dc klokken niet groot is. hoeft de beiaardier niet hard op de stokken te slaan. De 28-jarige Richard is de zoon van Gerard de Waardt die al vele jaren de gemeentelijke carillons in Tholen en in Sint-Maartensdijk bespeelt. Ri chard studeerde in juni af aan de Ko ninklijke Beiaardschool in Mechelen, Jef Denym. Een zesjarige opleiding. „Het is 500 jaar geleden in België be gonnen en is daar, en hier in Neder land, tot grote bloei gekomen. Zelfs in Amerika is het populair. Dc grote universiteiten, zoals Yale en Harvard, hebben een carillon. Dat is leuk voor ons omdat wij er af en toe op mogen komen spelen." Richard won twee prijzen. In 2008 in Middelburg en in 2009 in Wavre. Het was Jan Van Spiere die in 1510 in Oudenaarde het luiden vanuit de stadhuistoren vooraf liet gaan door een melodietje op negen klokken. Een rekening in het stadsarchief is de oudst bekende tekst die verwijst naar een beiaardklavier. Daarom werd 2010 uitgroepen tot het jaar van het carillon. Hij had niet gedacht dat het nog zover zou komen. Maar ruim een maand geleden kon vrijwillig molenaar Leen Verhage uit Tholen de wieken van De Korenbloem in Scherpenisse laten draaien. Zeker twaalf jaar stond de molen stil en het afgelopen jaar is ze gerestau reerd. De bestrating van het terrein en de vloer in de molen gebeurt deze weken. Tijdens de Open Monumentendag, op 11 september, hoopt Verhage bezoekers te kunnen ontvangen. De Korenbloem, aan de Westkerkse- weg, staat er weer als een plaatje bij. De stelling, staart, schoren, wieken, en de korte en lange spruit zijn ver nieuwd, de kap is van nieuw dakleer voorzien. Ook het pietselwerk van de romp is hersteld, waarna deze weer fraai wit is geschilderd. En wat ook •opvalt: de molen staat recht. Want al vanaf de bouw in 1872 verzakte de korenmolen. In een zo erge mate, dat bij een noordoostenwind de wieken niet meer konden draaien. Dan raak ten ze dc grond. „Het lichten van de vang en het kruien gaan een stuk minder zwaar nu alles weer recht staat", zegt Verhage. De Tholenaar werd, na het overlijden van molenaar Jan Rijstenbil in 1983, vrijwillig molenaar op De Koren bloem. „Molens hebben me altijd geïnteresseerd.' Als jongen kwam ik in Ouddorp al op de molen." Als tim merman bij de gemeënte Tholen deed Leen Verhage geregeld kleine repara ties aan Dc Korenbloem (door Rijs tenbil in 1970 aan de gemeente Scherpenisse verkocht) en andere molens. Zijn interesse was gewekt en hij ging in de leer bij de broers Kees en Maris Kodde, op de standerdmo len in Sint-Annaland. „Van hen heb ik heel veel geleerd. Vooral Kees was een ware technicus op molcngcbied." Het diploma vrijwillig molenaar heeft Verhage nooit gehaald. „Ik heb wel een keer proefexamen gedaan. Maar het was me allemaal veel te theoretisch, daar heb ik me tegen ver zet. Je moest alle molentypes in ons land tot in detail kennen." Het ontbre ken van het diploma was destijds voor de gemeente geen belemmering om de Tholenaar te vragen op Dc Ko renbloem te gaan draaien. „Ik nam mijn gereedschapskist nogal eens mee naar de molen. Terwijl hij draaide, repareerde ik dan dingen", vertelt Verhage. Halverwege de jaren zeventig was een restauratie uitge voerd. Maar desondanks zaten er veel slechte plekken in de vloeren. „Daar waren hele lagen jutezakken op aan gebracht, of blik op gespijkerd. En hoeveel nieuwe planken ik niet in de stelling heb gestoken!" Om de wie ken van de verzakkende molen rond te laten draaien, liet de timmerman geregeld planken van de stelling zak ken. „Totdat de zaak aan de zuid westkant omhoog kwam." Het ging goed tot op een kwade dag de vangstok brak. „Daardoor kon ik de vang niet meer lichten, terwijl er nog één zeil van de wieken gehaald moest De Korenbloem draait weer. n^iar het toegangspad staat na de vele regen vol water. worden." Verhage stelde zijn chef voor om een nieuwe vangstok te ma ken, maar dat ging niet door. „Doe de zaak maar op slot. De molen moet toch gerestaureerd worden, kreeg ik te horen." Dat was nog vóór de samenvoeging van de gemeenten Tholen en Sint Philipsland 1995). Maar omdat er bij de gemeente bezuinigd moest wor den, is de opknapbeurt steeds (in 1997 is een plan op papier gezet) uit gesteld. De eis van Monumentenzorg dat bij een restauratie de molen recht gezet zou worden, een kostbare ope ratie, speelde daarbij eveneens een rol. In 2007 lag er opnieuw een res tauratieplan, en die zomer kwam het bericht dat het rijk 241 mille zou bij dragen. De totale kosten waren in middels op bijna een half miljoen eu ro begroot. Datzelfde jaar is de romp kaal gezet, omdat de houten onderde len dermate slecht waren dat ze eraf dreigden te vallen. Eind september vorig jaar is eindelijk met de restaura tie begonnen. Binnen in De Korenbloem is, zegt Leen Verhage, niet veel veranderd. „Alles is wél van zijn plek geweest, om het opnieuw te stellen na het rechtzetten van de molen." De oude materialen zijn zoveel mogelijk her gebruikt. „Het moest authentiek blij ven. Maar ik vind het wel erg ver gaan: de uitgesleten traptreden zijn niet gerepareerd." De Tholenaar is goed te spreken over de medewerkers van molenmakersbedrijf Berkhof die de restauratie hebben uitgevoerd. „Het zijn een stel vakbekwame men sen." Hij legt uit dal de kap van de molen op iepenhoutcn rollen draait, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Dc Hoop in Tholen waar de rollen van metaal zijn. „Het verschil is dat hou ten rollen zwaarder draaien." Nu de molen zover is, moet het bui- tenterrcin nog aangepakt worden. Dat is nog een bouwplaats. En het pad naar De Korenbloem moet bestraat worden, net als de vloer binnen op de begane grond die op hetzelfde niveau wordt gelegd. Na de vele regen van de voorbije dagen stond het toe gangspad afgelopen zaterdag volle dig blank. Verhage pakt het molenaarsvak weer met plezier op. Maar aan het malen van graan begint hij niet meer. zegt hij. „Toen ik er pas mee begon, heb ik dat nog wel gedaan. Maar kleine beetjes malen, dat is eigenlijk niks. En je moet een bakker hebben die het af wil nemen." Dc vrijwillig mo lenaar onderstreept dat het malen minder eenvoudig is dan het lijkt. „Het meel moet niet te grof zijn en ook niet te fijn. Je moet een product maken dat goed is." De Tholenaar gaat zachtjesaan naar de zeventig toe. Hij hoopt daarom dat de ge meente uitkijkt naar jongeren die be langstelling hebben voor het mole naarsvak. Dan kunnen de Thoolsc molens ook in de toekomst blijven draaien. Onlangs is er in de Wilhelmina straat te Sint Maartensdijk een op rui mdag georganiseerd waarvan in de Eendrachtbode ook een verslag is gepubliceerd. Deze ochtend is vrij succesvol verlopen. Ook ik was één van de bewoners die heeft meegedaan aan deze actie. Sterker nog, ik heb samen met de huis meester Jan Bruijnzeel om de tafel gezeten om dit op poten te zetten. Ik moet helaas wel melden dat het bij deze ene ochtend is gebleven. Als bewoonster van één van de flats, met een dochtertje van vijf tien maanden, heb ik zelf maar weer het heft in eigen handen ge nomen. Ik heb een deel van de plantsoenen gesnoeid, (waar de gemeente voor verantwoordelijk is en ook had beloofd deze in de toe komst beter te gaan onderhouden) en om mijn post te halen in de por tiek, mag ik eerst 'genieten' van een grote hoop ontlasting van een hond, waarvoor ik de woningstich ting Castria meerdere malen heb gebeld. Ook de huismeester, maar helaas is dit het derde weekend dat dit er nog steeds ligt. Wel ligt er al een brief in de bus over de algeme ne voorwaarden van de stichting over het schoonhouden van derge lijke ruimten. Telefonisch is mij gemeld dat het schoonmaakbedrijf, in week 34 was ingepland, dus of ik nog eventjes geduld had, want de week was nog niet om... Ik had hierover vorige week woensdag nog gebeld. U snapt dat dit ontzettend frustre rend is, want wij als bewoners krij gen door dit soort taferelen een slechte naam. terwijl wij er het meest mee zitten. Wij moeten hier namelijk wonen! Het lijkt erop dat het dc stichting niet veel doet en de gemeente zal wel weer moeten bezuinigen op deze omgeving, of laat het eerst aan de bewoners zelf over (het welbekende afschuiven). Typisch, want er is met man en macht gewerkt aan precies dezelf de flats in de Kuipersdreef te Tho len. waar zelfs de woningen een grondige renovatie ondergingen evenals de directe leefomgeving van deze flats. Ik vraag mij dan toch af waarom er hier zo weinig moeite voor gedaan wordt en men 'het zo wel best vindt'. Voor mij persoonlijk is dit een niet leefbare omgeving met een klein kind. Ik sta daarom ook meer dan een jaar ingeschreven voor een eensgezinswoning in Tholen. Het is een komen en gaan van jongelui, er wordt ontzettend hard gereden met auto's in de Wil helminastraat in Sint-Maartens dijk. Ook door sommige bewoners uit deze straat, terwijl dit een woonerf is! (de borden staan aan het begin en het einde van de straat) Er is een hoog gebruik van alcohol en drugs, dus vandaar ook in eerste instantie de aanpak van de opruim- ochtend, zodat het niet verder ach teruit gaat. Als er dan van de offi ciële instanties geen respons komt, dan is het ook niet verwonderlijk dat dc bewoners zelf terugvallen in hun oude gewoontes! Ik hoop dan ook dat er nog een vervolg komt op de eerdere straatopruimdag. Mevrouw T.C. Schot, Sint-Maartensdlijk. Wat is erop tégen dat op de voor malige plaats van Cebeco in Sint- Annaland - waar vroeger een oerle lijk en hoog gebouw stond - een appartementencomplex komt met veelal mooi uitzicht over de prach tige Krabbenkreek? Ik denk ook dat dit soort apparte menten (met liften) erg in trek zul len zijn bij mensen die zich de koopsom of hoge huur kunnen per mitteren. Bijkomend voordeel: zij laten vaak een huis in het dorp ach ter. Heel goed voor de doorstro ming en voor starters op de wo ningmarkt. Mensen die enigszins dc economie begrijpen, weten dat sociale wo ningbouw - een ander onderdeel van het havenplan in Sint-Anna land - alleen maar betaalbaar en re aliseerbaar is als de exploitatie van de vrije sector voldoende oplevert. Laten de politieke partijen die té gen de woontorens (kun je daarvan spreken als zij maar vijf of zeven verdiepingen hoog worden?) zijn, ook maar eens duidelijk maken hoe zij het havenplan op een andere manier willen laten realiseren en deels door de gemeente laten finan cieren. Ik heb begrepen dat vooral Christen Unie in de gemeente Tho len zich verzet heeft tegen de 'woontorens' (een negatief overko mend begrip). Natuurlijk heeft een ieder het recht in ons land ergens tegen te zijn en door procedures de boel soms jaren op te houden. Bezwaren tegen 'de horizonvervuiling' van het apparte mentencomplex schijnt er vooral te zijn bij bewoners op de ruim 3(X) meter liggende Suzanneweg. Bewo ners ook die kennelijk vroeger nog nooit het Cebeco-gebouw foeilelijk vonden. Woonappartementen, kijk maar bij de haven van Tholen altijd nog veel mooier dan de enor me windmolens die je ver boven Sint-Annaland al van verre ziet uit steken. Heb ik daar bezwaren tegen gehoord? Tenslotte, je moet natuur lijk ook niet de ontwikkeling van een dorp tegenhouden. Dan verpau pert het op de lange termijn. Zijn er soms ook mensen die tégen de prachtige jachthaven zijn? Hans Roodenburg Sint-Annaland kijk zijn f- enor- De Kiwanisclub Tholen organiseert op 9 oktober een motortoertocht. Hiermee wil de serviceclub die zich inzet voor kinderen over de hele wereld, geld inzamelen voor stichting De Luchtballon. Deze stichting zet zich in voor kinderen met astma. Het is de eerste keer dat Kiwanis een dergelijke tocht orga niseert. Eerder liet de Thoolse club van zich horen door hel verkopen van dakpannen voor het kweken van oesters. De toertocht is een vrije tocht, dat wil zeggen dat deel nemers meedoen op eigen risico. De start is tussen tien en elf uur 's morgens aan de Nobellaan 27 in Bergen op Zoom. De rijders krij gen een routebeschrijving mee. Onderweg is er een tussenstop en om drie uur worden de motorrij ders, na een rit van 200 kilometer, verwacht in café Havenzicht in Sint-Annaland. Daar wordt onder het genot van een kop snert nage praat. Inschrijven kan tot 15 sep tember via marco.rijstenbil@pla- nct.nl of tel. 06-53468686. De stichting heeft de wereldbe roemde pianist Daniël Wayenberg weten te contracteren. Hij geeft op 22 oktober een pianoconcert in De Vossenkuil in Oud-Vossemeer. Dc Zeeuwse artiest Piet Brakman bijt de spits af in het programma. Hij geeft op 25 september een optreden in Dc Vossenkuil. Cabaretliefheb- bers komen aan hun trekken met Vincent Bijlo (5 november), Leon van der Zanden (18 december). Luider Van Donselaar 12 febru ari, Meulvlict) en Mark van de Veerdonk (1 april), allen in Meui- vliet in Tholen. In samenwerking met dc BibliOosterschelde is er op 16 maart een literaire avond met schrijfster Nelleke Noordervliet in de bibliotheek Tholen. Speciaal voor kinderen vanaf vier jaar is er op 17 november de muzi kale voorstelling Het Dierenbal van gezelschap Kleintje Kaf in De Vossenkuil. Samen met theaterpro ductiehuis Zcelandia presenteert Uit op Tholen op 26 november mu ziektheater in de vorm van Mooie Anna. een Zeeuwse fado. Ook het toneelstuk Zwieg Stille is een sa menwerking met Zeelandia. Dat stuk is gebaseerd op het boek De Rietdekker van Rinus Spruit en wordt op 25 maart in Tholen uitge voerd. Muziek en muziektheater krijgen dit jaar veel ruimte: onder meer Circle Percussion, al eerder in Tho len opgetreden, komt op 18 maart naar het voormalige eiland met het sensationele programma Drums of the World 4. Daarnaast zijn er op 16 april als hekkensluiter ballades en scherpe liedjes van Joop Visser en Jessica van Noord. Op 22 janu ari brengt Maarten van Roozendaal solo achter de vleugel, een theater concert genaamd Zonder Vrienden. Micheline van Hautem en Erwin van Ligten geven op 25 februari een akoestisch theaterconcert. Bijzonder te noemen is een concert aan de hand van foto's: het World Photo concert. Foto's uit onder an dere de World Press Photo collectie worden op 10 december muzikaal tot leven gebracht door Hans Visser en Ernesto Arrcndel.. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website stich- tinguitoptholen.nl.v

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 3