I Weinig fietsers, maar gezellige rit Erehaag voor juf Annet en Evert-Jan Plaatselijk nieuws EENDRACHTBODE, I)E THOOLSE COURANT Donderdag 2 september 2010 Voetbalreünie Klassieke muziek Gym begint weer Mannenkoor zoekt zangers Kringloopwinkel Fosforslakken bij Oesterdam Helikopter mag een dag landen Schelpdieronderzoek Bestrating brandweerkazerne 300 reünisten Bridgelessen WIK begint weer Monumenten Ramp Ensemble fluiten en cello Wandeltocht Kandidaten kerkenraad I Geslacht in eigen slagerij s Verkoping kerk en monumentendag Schakers beginnen Predikant bij zangavond Dijke twee meter vis Bestek/Bedrijfsauto's Verhuur Eetbare bloemen Agenda Roncalli 2 •i' Thoien Voetbalclub Tholense Boys houdt zaterdag een reünie in het kader van hel jubileum van de vereniging. Die bestaat dit jaar een halve eeuw. De reünie is de afsluiting van een jaar vol festiviteiten en begint om vier uur op sportpark De Bent aan de Zoekweg. Sari Rasanen, Susanne Wendler en Agnieszka Osza ca zijn woensdag 15 september om half drie 's middags te zien en te horen in zorgcentrum Ten Anker. Samen vormen ze het Pramca ensemble en ze brengen een geva rieerd klassiek programma met wer ken van Bach, Vivaldi. Clauseck, Stamitz en Haydn. Gymnastiekvereniging Olympia start maandag het nieuwe seizoen. Voor alle jongens en meisjes van de basisschool en middelbare school beginnen dan weer de lessen gym nastiek, turnen, dansen en springen, zowel recreatief als wedstrijdge- richt. Ook voor de senioren is er aanbod in sport en spel. Peuters kun nen samen met één van de ouders klimmen, klauteren, rollen, springen en andere activiteiten in de gymzaal ervaren. Belangstellenden kunnen vrijblijvend een kijkje nemen. De lesdagen en -tijden van dé diverse groepen zijn te raadplegen op www.olympia-tholen.nl of via M. van Broekhoven, 0166-603931. De club is nog op zoek naar een leider voor de recreatieve gymnastickgroe- pen 3 en 4 voor 2 uur per week. Het christelijk samengesteld man nenkoor Zeeland, vallende onder de organisatie Omnis Canlare, zoekt mannen die willen meezingen in dit gelegenheidskoor. Het werkt jaar lijks mee aan de Oud-Hollandse kerstavond in de Nieuwe Kerk in Middelburg. In diezelfde kerk werkt pianist Peter Wildeman uit Tholcn mee aan de traditionele kerstuitvoe ring op 17 december. Opgave en inlichtingen via de website www.otnnis-cantare.nl. De vrijwilligers van de kringloop winkel zetten woensdagmorgen van negen uur tot half twaalf en zaterdag 18 september van half tien tot half vier de deuren van de kringloopwin kel aan de Wattstraat weer open. Be zoekers kunnen snuffelen in een groot assortiment meubels, huishou delijke artikelen en tweedehands boeken. Bruikbare, verkoopbare spullen kunnen tijdens de openings tijden worden ingeleverd. Voor in boedels en grotere stukken contact opnemen met Colinda de Heer. tel. 604107. Bij het plan voor de dijkverbetering van de noordkant van de Oesterdam, hebben gedeputeerde staten hun zor gen geuit over het gebruik van fos forslakken. Dat doen ze in een brief aan het ministerie van LNV waarin ze hun zienswijze geven met het be trekking tot de vergunningaanvraag van Rijkswaterstaat met betrekking tot de natuurbeschermingswet. G.s. vragen rekening te houden met het gebruik van fosforslakken voor de dijkverbetering. omdat daar een dis cussie over aan de gang is en daarom noemen ze het een gevoelig aspect. Wel geven g.s. aan dat ze denken dat de invloed van de dijkversterking niet van dien aard is, dat er geen ver gunning op basis van de natuurbe schermingswet verleend kan worden. Prince Helicopters uit Zierikzee mocht zaterdag 50 starts en landingen maken op het grasveld van de voorma lige oesterputten. Daar hebben gede puteerde staten een ontheffing voor verleend, die geldig was tussen tien uur 's morgens en zeven uur 's avonds. Bradcricbczoékcrs konden een rond vlucht maken met een helikopter. Imares afdeling Yerseke wil onder zoeksactiviteiten in de Ooster- en Westerschelde houden voor een aantal standaard onderzoeken naar schelp- dicrbcstandcn. Daarvoor heeft een in stituut een vergunning aangevraagd op grond van de natuurbeschermingswet. De gemeente Tholcn heeft daar vorige week een afschrift van gekregen en heeft tot acht weken na ontvangst de tijd om daarop te reageren. De Merwecombinatie uit Middel burg legt voor 58.400 euro, exclusief btw, de bestrating aan bij de nieuwe brandweerkazerne. Het worden alle maal klinkers op het parkeerterrein, de ontsluiting via de lus naar de brug en de afrit naar de Grindweg. Ook de afrastering zit in het bestek. Moerland en Dost uit Steenbergen schreef in voor 59.975 euro en gebr. Moerland uit Sint-Annaland wilde het karwei uitvoeren voor 67.000 eujo. Oud- Vossemeer Voor de reünie die zaterdag 18 sep tember de Week van Vosmeer afsluit, hadden zich gisteren via de website 300 deelnemers aangemeld. Zowel inwoners als oud-inwoners, van kleuters tot negentigers. Voor een dorpsreünic ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan zouden het er nog Hink meer kunnen zijn. Vanaf 12 uur 's middags is de ontvangst. Na een welkomstwoord om een uur hebben de reünisten de hele middag om met elkaar herinneringen op te halen en foto's te bekijken. Om zes uur is er de mogelijkheid een hapje te eten. en vanaf acht uur is er muziek van Live on Tour. Daar zijn ook niet-reünie- gangers welkom, die ter plekke een toegangskaart kunnen kopen. De week begint dinsdag 14 septem ber met een middag voor ouderen, en 's avonds een concert van de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Woensdagmiddag staat een poppen theater op het programma, gevolgd door een Wii-competitic. kinderdisco en een wedstrijd 'luchtgitaar spelen'. Op vrijdagavond is er volop zang en muziek met plaatselijk talent, tijdens de Night of the Vox. In dorpshuis de Vossenkuii begint maandagmiddag het nieuwe cursus jaar van bridgeclub Oud-Vossemeer. Zowel gevorderden als nieuwe bridgers zijn welkom bij de lessen. Deelname is gratis. De lessen wor den gegeven door Rien Eversen, zelf al veertig jaar fanatiek bridger. Bij hem kunnen belangstellenden zich aanmelden, tel. 677035. Gymvereniging WIK begint maan dag in De Wellevaete weer met de lessen. Belangstellenden om te spor ten kunnen bij de club terecht voor een gevarieerd aanbod: moeder kindgym, kleutergym, turnen, recre atieve gym, springgroep, dance, steps, body balance, sport fit fun. Stavenisse In het Watersnoodmuseum bij Ou- werkerk wordt vanmorgen het boek 'De monumenten van de watersnood 1953' gepresenteerd. Het is een in ventarisatie van de herdenkingsmo numenten die de afgelopen decennia zijn gemaakt. Zoals 'de vis' aan de Derdedijk, de plaquette aan de kerk toren, en in Sint Philipsland de ge denkplaat bij de kerk met de namen van de slachtoffers. In het 300 pagi na's tellende boek zijn ook de blad zijden opgenomen van het Rode Kruisboekje van 1953 met de namen van de slachtoffers. In het museum wordt tevens een expositie gewijd aan de monumenten, waarbij ont werpen, voorstudies, replica's en fo to's een beeld geven van de totstand koming en de plaatsing ervan. De storm/watersnoodramp 1953 is tevens hel thema van een Zeeuwse kinderzangdag die op 18 september wordt georganiseerd in de Geertes- kerk in Kloetinge. Deze dag is be doeld voor kinderen tussen de 6 en 14 jaar. Dinsdag 7 september wordt voor de zending en Adullam oud papier opgehaald. Advertentie I.M. Het klassieke Pramea ensemble geeft op 16 september om half acht 's avonds een concert in zorgcentrum Maartenshof.Het ensemble bestaat uit Sari Rasanen en Susanne Wendler (beiden traverse) en Agnieszka Ewa Oszanca (cello). Ze brengen tijdens hun bezoek werken van Bach. Vival di. Clauseck. Stamitz en Haydn ten gehore. De leden van het ensemble hebben elkaar leren kennen in Utrecht waar ze oude muziek aan de Hoge school voor de Kunsten studeerden. Sari Rasanen werd geboren in Kuo- pio, Finland, waar ze dwarsfluit stu deerde aan het conservatorium voor muziek en dans. Susanne Wendler, geboren te Kiel in Duitsland, studeer de moderne fluit aan de Staatliche Hochschule für Musik in München en ging daarna naar Freiburg om haar studie voort te zetten. 1995 begon Su sanne traverso te spelen. Agnieszka Osza ca werd geboren in Opole, Po len. Vanaf 2002 heeft Agnieszka ba- rokcello aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht gestudeerd. Ag nieszka haalde haar Bachelor of Mu sic in 2006 met lof. De concerten worden door zorgverlener SVRZ in samenwerking met de stichting Mu ziek In Huis (SMIH) georganiseerd. SMIH verzorgt klassieke kamermu ziekconcerten in zorgcentra. Wandelliefhcbbers kunnen zaterdag hun hart ophalen. De nazomertocht van de Oosterschcldestappers kent zes afstanden. Voor de 20. 30 en 40 kilo meter kan vanaf half acht 's morgens gestart worden in Haestinge; voor de 5. 10 en 15 kilometer vanaf half ne gen. De wandelclub verbindt een goed doel aan haar activiteiten, namelijk de Cystic Fibrosis stichting die zich richt op de erfelijke, chronische en niet te genezen taaislijmziekte. Kees Wessels is geen voorzitter van de Oosterscheldestappers, zoals wij vorige week meldden, maar secreta ris/penningmeester. De voorzitter is Piet Groffen, en de overige bestuurs leden zijn Jan Oudesluijs (vicevoor- zitter), Siem Schot (tweede secreta ris) en Cobie Hage. Zij kunnen voor de tochten die ze organiseren een be roep doen op een twintigtal vrijwilli gers. Gezien de plannen voor een wandelmarathon, volgend jaar, is uit breiding van zowel het bestuur als het aantal vrijwilligers wenselijk. Acht kandidaten zijn er voor vier vacatures in de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Rchoboth. Anton Klippel uit Stavenisse en Pe ter Uijl zijn kandidaat-ouderling. Jannie Menheerc-Lindhoud uit Tho lcn, Dinie Weggemans-Nièmantsver- driet. Ria Bijl-Seherpenisse en José Lindhout-Wilsing uit Sint-Annaland kandidaat diaken, Margrcct Mol- Krijgcr en Siem Schot kandidaat voor ouderling-kerkrentmeester. Zondag a.s. na de morgendienst kun nen de leden hun stem uitbrengen om vier kerkbestuurders te kiezen. Maandag 6 t/m zaterdag 11 september Rundvlees met randje 1 kg 7,00 Vet spek of spekblokjes 500 gr. 2,50 Kalkoenschnitzels 500 gr. 4,50 5 Rundervinken halen 4 BETALEN York ham 100 gram 1,25 Snijworst 100 gram 1,00 Gebraden gehakt 100 gram 0,99 Selleriesalade 100 gram 1,00 Voor lekker vlees, mals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 I I I I I I I I I I I 2. C. Westerlaken 142 cm, 3. M. Westdorp 108 cm, 4. K. de Graaf 105 cm, 5 L. Poot en A. Heijboer 100 cm. 7. K. Fase (eerste jeugd) 94 cm, 8 L. Koppenol 90 cm. 9 J. Bijl 71 cm, 10 K.J. Priem 70 cm, 11. M. Mosselman 66 cm, 12 J.W. Gouw 51 cm. Scherpenisse De Dorpskerk is tijdens de Open Advertentie I.M. Monumentendag, zaterdag 11 sep tember, van tien tot vijf uur geopend voor belangstellenden. De restaura tie van de binnenkant van het ge bouw is vorig jaar afgerond, nu staat het Vermeulen-orgel op de no minatie voor een opknapbeurt. Jon ge organisten uit de regio zullen het deze dag bespelen. In de kerk is een gratis brochure verkrijgbaar over de geschiedenis. En ds. Van Kooten verzorgt enkele rondleidingen. Ook is de evangelisatiecommissie aan wezig. die voor geïnteresseerden gratis brochures of Bijbels heeft. Tegenover de kerk, in gebouw De Hoeksteen, is voor bezoekers gratis koffie, thee of limonade met cake verkrijgbaar. Verder worden daar tal van artikelen aangeboden op een verkoping: kleding en stoffen, huis- houdtextiel, etenswaren en snoep, tweedehands boeken, speelgoed, woonaccessoires en cadeau-artike len. De opbrengst wordt bestemd voor het onderhoud aan de kerk. Op de zolder van het voormalige gemeentehuis kunnen .schaaklicf- hebbers vrijdagavond vanaf acht uur een kijkje komen nemen 'Seni- orspelers zijn welkom bij Denk en Zet, voor kennismaking en om te schaken. De club kent een interne competitie en speelt daarnaast mee in de Zeeuwse competitie. Op 17 september om half zeven begint het seizoen voor de jeugd van de ver eniging. Die leert schaken aan de hand van de stappenmethode, en speelt een interne competitie in twee niveaugroepen. Predikant ds. M. van Kooten ver zorgt op 18 september de meditatie op een massale zangavond in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Er wor den psalmen gezongen uit de berij mingen 1773 en Dathcen, de orga nist is Pictcr Heijkoop. De organisatie laat van deze avond een cd opnemen. De 27 deelnemers aan de zevende be kerwedstrijd van De Zeebaars vingen zaterdag bij Moggershil samen 1046 centimeter vis. Winnaar werd H. Dij ke met 202 cm. De verdere uitslag is: Poortvliet Maandag 6 september hoopt de zending oud papier op te halen. Advertentie I.M. Nieuw en gebruikt alle merken. Ook voor onderhoud en reparatie. luxe-, bedrijfswagens en personenbussen. Bovag autobedrijf NIEMANTSVERDRIET Poortvliet, tel. 0166-612680 Advertentie I.M. Sint-Philipsland Het jaarthema is 'proeven', en daar om brengen de Vrouwen van Nu op dinsdagmiddag 14 september een bezoek aan de consumptieve kwe kerij Zonnemaire. Gedurende een rondleiding van anderhalf uur zien de dames daar eetbare groenten en bloemen die ze waarschijnlijk'nog niet kennen. Het vertrek is om kwart voor een vanuit de Voorstraat. Goed gemutst passeren de fietsers de Roolandsedijk. Bij de Smalstadse Fietsmeerdaagse gingen dinsdagavond 46 deelne mers op pad. Ze waren gelijk verdeeld over de twee startplaatsen: 23 vanaf cafetaria Centrum in Sint-Maartensdijk, een zelfde aantal vanaf Zeelands Welvaren in Scherpenisse. „Het zijn er ongeveer net zoveel als vorig jaar. Vaak ook dezelfde. We blijven stabiel", zegt woordvoerder Piet Groffen van het evenementencomité Smalstad. Het evenementencomité organiseert, samen met de Dorpsgemeenschap Scherpenisse, drie avonden fietsen door de Thoolse polders. Routes van ongeveer 25 kilometer lang. Met onderweg een stop waar de deelnemers koffie krijgen met een versnapering. En waar ze een opdracht moeten af werken. Dinsdag moesten vijf gevonden voorwerpen genoteerd worden die op de stopplaats niet thuis hoorden. Gisteren was het de bedoeling om een appel te schillen en daarbij de schil zo lang mogelijk te maken. En vanavond moeten de antwoorden worden gevonden op vijf algemene vra gen. „Wc doen dit graag voor de mensen die wel komen", reageert Grof fen op het toch geringe aantal deelnemers uil de beide dorpen. „En het is altijd gezellig." De fietsers zijn over het algemeen van middelbare leef tijd. Het weer werkte dinsdag goed mee. Want in tegenstelling tot de voor gaande dagen was er weinig wind, en de zon scheen. De rit ging via de Noormansweg en Pelleweg in de richting van Oud-Vossemeer, om af te buigen naar Sint-Annaland en door de Wcihoek en Malland terug te rij den naar de startplaats. Met siertakken in de hand vormden leerlingen van groep 4 van dé School met de Bijbel in Sint-Annaland donderdagmiddag een ere haag in de Schoolstraat in Scherpenisse. Een erehaag voor hun juf Annet Schot en haar bruidegom Evert-Jan Eerland. Het stel ar riveerde in een open trouwauto met Belgisch kenteken bij de kerk van de Gereformeerde Gemeente, waar ds. Bakker het huwelijk inzegende. De 21-jarige juf Annet komt uit Sint-Maartensdijk, de 23-jarige Evert-Jan uit Stavenisse. Hij werkt bij Berk accountancy en belastingadviseurs en studeert nog voor accountant. Het paar gaat in Sint-Annaland wonen. De Sint-Annalandse scholieren maak ten de kerkdienst mee en gingen aansluitend naar de kinderreceptie van h(U stel. Predikbeurten Zondag 5 september THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Meijer. 18.30 u. ds. Versluis, Sint-Anna land. HERSTELD HERV. GEMEENTE 9.30 en 15 u. ds. v.d. Bas. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. Visser, Apeldoorn. GEREF. KERK 10 u. ds. Broere, H.A. CHR. GEREF. KERK 10 u. ds. Boot. 18.30 u. ds. De Graaf. GEREF. GEM. 10. 14.30 en 18.30 u. leesdienst. CHRISTENGEMEENTE 10 u. dhr. Wisse, H.A. R.K.-KERK zo 11 u. eucharistieviering. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. De Koning, Gcndercn. 18.30 u. ds. Abma, Gouda. GEREF. KERK 10 u. mevr Littel-van Dommele, Willemstad. CHR. GEREF. KERK 10 en 15.3Ö u. ds. De Graaf. GEREF. GEM. IN NED. 10. 14.30 en 18.30 u. leesdienst. R.K.-KERK vr 9 u. eucharistieviering. zo 9.30 u. eucharistieviering. SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Versluis. 18 u. kand. Van Kralingen. HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 u. ds. Oorschot, Stellendam. 15 u. kand. Verhaar, Genemuiden. GEREF. GEM. 9.30. 14 en 18 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Zeedijk. 18 u. ds. Scheurwater, Oud-Vosse- meer. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. wo 8/9 19.30 u. ds. Klok. Urk. SINT-MAARTENSDIJK HERSTELD HERV. GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Joppe. HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. ds. Tanghé, Sliedrecht. 19 u. ds. Reehorst. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.30 en 18.30 u. ds. Weststrate (H.A.). di 7/9 19.30 u. ds. Krijgsman. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Van Kooten. GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. ds. Bakker. 14 u. leesdienst. do 9/9 13.15 u. ds. Bakker, huw.bev. VRIJE HERVORMDE GEM. 9.30 en 14.30 u. ds. v.d. Sleen. POORTVLIET HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 u. ds. Kot, Huizen. 18 u. ds. Ruijgrok, Monster, vr 3/9 14 u. ds. Gielen, huw.bev. GEREF. KERK 10 u. ds. Van Amstel, Barendrecht. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. di 7/9 19 u. ds. Hakvoort. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Den Boer. 17 u. ds. Verwijs. Rwanda. GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. leesdienst. do 2/9 19.30 u.ds. De Wit. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. (B.V.) 10 en 18 u. leesdienst. ANNA JACOBAPOLDKR GEREF. KERK 10 u. ds. De Zeeuw, Zierikzee. Weekenddiensten HUISARTSEN Huisartsenpost Bergen op Zoom e.o., tel. 0164-273855 (Paracelsuslaan 2), ma t/m vr 17-8 u., za en zo. TANDHEELKUNDIGE HULP 0900-82637456. APOTHEEK THOLEN Vliethof 8, za 11-12 u. DIERENARTS W. BRONS Thoien spr.u. za 11.30-12 u., Poort vliet za 8.30-9 u„ tel. 0166-662596. KRAAMZORG Verloskundigen: Maatschap Steen bergen: tel. 604969. Sifra: 604664. Dé Provinciale Kraamzorg, lel. 0113-224000. Bevallingeniijn tel. 0113-224022 (24 u.p.dag). Homccare (24 u. per dag), tel. 0113- 232924 of 0115-615595. HOOGWATERSTANDEN Donderdag 2 t/m vrijdag 10 sept. donderdag 2 9.27 -21.49 vrijdag 3 10.32 -23.12 zaterdag 4 12.02 - zondag 5 0.47 -13.27 maandag 6 2.09 -14.37 dinsdag 7 3.12-15.32 woensdag 8 4.02 -16.19 donderdag 9 4.45 - 17.02 vrijdag 10 5.27 -17.42 wo 8/9 12.30 u. NM Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor uitgebreidere informatie bel h^KNMI tel. 0900-9771. j THOLEN t/m medio sept Expositie John Beekhof, olieverfschilderijen, Ten Anker, vrije inloop. 2 sept Therapeutische behandelin gen, lezing Els Deurloo voor leden chr. ouderenver., NPB, 14.30 u. 4 sept Fietsexcursic, ca.' 20 km, SBB/VVV Thoien, start praathuisjc haven, 13.30u. 4 sept Reünie Tholense Boys, de Bent, 16 u. 8 sept Eef de Jonge vertelt over de langste merklap, voor leden vrijz. vrouwenbond, NPB-gebouw, 14 u. 13 sept. Vergadering comm. ruimte, gemeentehuis, 19.30 u. 14 sept. Vergadering comm. samen leving, gemeentehuis, I9.30u. 15 sept Pramea ensemble, klassieke muziek. Ten Anker, 14.30 u. 15 sept. Vergadering comm. be stuurszaken, gemeentehuis, 19.30 u. 25 sept Kledinginzamcling Dorcas, Regenlessestraat 50, 9-12 u. OUD-VOSSEMEER 11 sept. Trekkertrckwcdstrijdcn Thoolse Dagen, Klaverveld, v.a. 11 u. 14 sept. Ouderenmiddag, Oud-Vos semeer 600, Vossenkuii, 14 u. 14 sept. Concert Kapel Kon. Lucht macht, plein Raadhuisstraat, 20.30 u. 15 sept. Poppentheater, Oud-Vosse- meer 600, plein' Raadhuisstraat, 14 u. 15 sept Wii-compelitie, aansluitend kinderdisco, plein Raadhuisstraat, 15-21 u. 17 sept. Night of the Vox, plein Raadhuisstraat, 20.30 u. 18 sept. Reünie Oud-Vossemeer 600, Raadhuisstraat, v.a. 13 u. SINt-ANNALAND 4 sept 8 uur van de Oosterschclde, zeilwedstrijd, watersportvereniging, 10-18 u. 4 sept Verkoping en activiteiten- markt, Bethelkcrk, 10-16 u. 7 sept Start tafeltennisseizoen, Smash '76, Wellevaete, 19 u. 11 sept Natte laarzentocht, SBB/ VVV Thoien, start eind Sluispol- derdijk, 11 u. 18 sept Speeldag, speeltuin Vrij en Blij. STAVENISSE t/m 25 sept Maïsdoolhof, Zuid- moerseweg. SINT-MAARTENSDIJK t/m 9 okt Expositie A. Cook en F. Antonietti, natuurschildcrijcn, Scal- dis Naturalis. 4 sept Nazomerwandeltocht, Oos terscheldestappers, start Haestinge v.a. 7.30 u. (20, 30, 40 km) en v.a. 8.30 u. (5, 10, 15 km). 4 sept Fietspuzzeltocht, Hersteld Hervormde Gemeente, start gebouw Calvijn, 13-13.30 u. 15 sept Strandjutten bij Pluimpot, IVN Zld., 14 u. 16 sept Pramea ensemble, klassieke muziek, Maartenshof, 19.30 u. 18 sept Speuren langs de waterkant, gezinsactiviteit, IVN Zeeland, Pluimpot, 14 u. 24 sept OV-chipkaart infopunt, Markt, 12-16 u. 25 sept Kledinginzamcling Dorcas, Wouthoekweg 5, 9-11.30 u. SCHERPENISSE 11 sept. Verkoping Hervormde ge meente, De Hoeksteen, 10-17 u. 16 en 25 sept Struinen door Scher- pcnissepolder, SBB/VVV Thoien, start Platteweg/Gatweg, 16 sept 19.30 u. en 25 sept 13.30 u. 25 sept Zangavond t.b.v. Woord en Daad, Hervormde kerk, 19.30 u. POORTVLIET 11 sept Wielerronde. 14 sept Jongerenraadsvergadering, 't Ouwe Raed'uus, 19.30 u. SINT-PHILIPSLAND 14 sept Vrouwen van nu naar Zon nemaire, vertrek Voorstraat, 12.45 u. BERGEN OP ZOOM 4 sept Zaterdagmiddagmuziek: or ganist Janno den Engelsman en alt mezzo Charlotte Stoppelenburg, Gertrudiskerk, 16 u. 4 sept Kofferbakverkoop, Gedemp te Haven, 9.30-17 u. 4 en 5 sept Braderie, Boulevard, za 10-17 u. en zo 11-17 u. 5, 8 en 12 sept Stadswandeling, VVV Brabantse Wal, start Grote Markt, 14 u. 5 sept Boekenmarkt vrijmetselaars, Engelsestraat 30, 13.30-16.30 u. 6 t/m 11 sept Open les week CKB de Maagd. +film+++film+++film+++film+ CINEM'ACTUEEL Bergen op Zoom: Cats and dogs 2 - do t/m zo en wo 13.45 u. De bonte brigade - do t/m zo en wo 13.45 u. Inception - do l/m zo 20.45 u„ ma en wo 20 u. Knight and day - do t/m zo 18.45 u. Lc concert - ma 20.30 u. Letters to Juliet - do t/m zo 21.15 u., ma en wo 20 u. Shrek 4: Voor eeuwig en altijd (Ned. gespr.) - do t/m zo en wo 16 u. Step up 3 - do t/m za 16, 18.45 en 21.15 u„ zo 16 en 21.15 u„ di 20 u., wo 16 en 20 u. The Doors: When you're strange - zo 19 u., di 20.30 u. The expendables - do t/m zo 16, 18.45 en 21.15 u., ma en di 20 u., wo 16 en 20 u. The karate kid - do t/m zo en wo 13.30 en 16 u. The sor cerer's apprentice - do t/m zo 18.45 u„ di 20 u. Toy story 3 (Ned. gespr.) - do l/m zo en wo 13.45 u. Aan de Roncalli scholengemeen schap in Bergen op Zoom zijn dc volgende Thoolse leerlingen in au gustus geslaagd voor hun examen. Zij mogen woensdagmiddag hun di ploma ophalen: Havo: Lisa Hage uit Sint-Maartens dijk, Lucas den Hartog uil Thoien en Thomas van Popering uit Sint- Annaland. Vnibo: Iris Goedegebuure en Jasper Lindhoud uil Sint-Annaland en Joyce van der Zande uit Oud^Vosscmccr.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 2