Perenoogst begint bijna week later vanwege achterlopen van groei Ds. Van der Sleen wil hersteld worden Normaal vijf vruchten in een kilo, dit jaar zes Schaatsers en schutters naast Busmariteam OPEN WEEK 5 T/M 12 SEPTEMBER Tot €2.000, S Bal HEAL.THCLUB www.salushealthclub.nl 'Dit is Leonie op Oquido: we hopen dat het proefje okido is' De Supermarkt van Halsteren Vrije Herv. Gem. Scherpenisse Bus van de dijk Donderdag 2 september 2010 66c jaargang no. 42 extra inruil bij aanschaf van een nieuwe Renault Sint-Maartensdijk in Blauw Bloed Geen recreatie in Suzannapolder Onverlaat braderie in de kraag gevat Bezwaren Noord Tholen ongegrond zie www.plus.nl Maandag komen de eerste van de boom, niet spontaan, maar geplukt. Peren. Grote, goudgele sappige peren. Al thans, of ze groot zijn, is de vraag, want de vruchten lo pen wat achter qua groei. „Vorig jaar begonnen we nu al met plukken, zo rond l september", zegt fruitteler Jan van Dijk uit Oud-Vossemeer. Wat hij maandag gaat doen, heet de voorpluk. Het perenras dat gebruikt wordt voor het bestuiven van de andere bomen wordt dan geoogst: Bonne de Louise. „Die leveren dit jaar denk ik ook wel wat op." De echte pluk, van de populaire Conference, be gint pas over twee weken. Van Dijk verwiacht dat de prijs gunstig is, omdat het aanbod dit jaar lager lijkt uit te val len. „We weten het pas echt als het fruit in de kist ligt." Alle appels eruit Hagelbui Ds. J. van der Sleen (43) van de Vrije Hervormde Ge meente Scherpenisse wil zich aansluiten bij de Hersteld Hervormde Kerk. „Ik heb daarover meerdere gesprekken gehad met het landelijke kerkbestuur en er zijn zeker mogelijkheden voor toelating", zegt ds. Van der Sleen. De Vrije Hervormde Gemeente Scherpenisse blijft zelf standig doorgaan. Student P. Lissenburg uit Scherpenisse is in opleiding voor prediker. Geen tweedracht Deze week Sint-Annaland krijgt nieuwe ijsbaan De ijsbaan in Sint-Annaland wordt verplaatst. Naast het watersportbedrijf van Busmariteam aan de Koelhuisweg komt een nieuwe ijsbaan in de Joanna Mariapolder. Ook de schietvereniging mag daar een schietbaan aanleggen. Beide verenigingen gezamenlijk bouwen er een kantine. De gemeente wil op de huidige ijsbaan aan de Anne- was/Hoenderweg een waterberging maken om de water overlast in het dorp op te lossen. 33 Paarden Vosmaer lopen wedstrijd voor rusthuis Een wedstrijd met paarden voor andere paarden. De paar den van manege Vosmaer hebben in drie wedstrijden het brood voor vier collega viervoeters verdiend. De stichting Paarden welzijn Na Gedane Arbeid organiseerde gisteren de derde in de reeks op de manege in Oud-Vossemeer. Op 11 september horen alle 56 deelnemers de uitslag en wordt be kend gemaakt hoeveel geld er is ingezameld. Op de hoefslag ,1 Autobedrijf T«l. 0166 602440 Fax 0166-604440 Tal. 0166 607060 Fax 0166-607061 Rainob „„L i j. irtnhnilriifb -I n| "mi m De EÖ filmt binnenkort in Sint- Maartensdijk voor het tv-program- ma Blauw Bloed. Het programma over vorstenhui/en wijdt minstens twee afleveringen aan de Oranjerou te in Zeeland. De stimulator daar van, Jan Geldof, heeft er zich voor ingezet om naast Veerc, Middelburg en Vlissingen ook op Tholen filmop namen te maken. Hij is tevreden dat er, zó kort na het opnemen van de vier Zeeuwse plaatsen in de Oranje- route, al televisieaandacht is. Want in de elf jaar dat de Oranjeroute be staat, is van de Nederlandse leden alleen Amsterdam in beeld geweest in het royaltyprogramma. In de kleine Suzannapolder in Sint- Annaland mogen geen recreatiewo ningen gebouwd worden. Slechts permanente woningbouw is toege staan, zo hebben b. en w. besloten. De raadscommissie ruimte praat er maandagavond 13 september over. Deze beleidswijziging is heel opval lend omdat er vanaf het begin spra ke was van een gemengde bebou wing: deels recreatief en de strook die direct aan de Suzannaweg grenst, permanent. De huidige be woners hadden tegen de nieuwbouw steeds ernstige bezwaren. Ook de bebouwing op het havcnplateau en vervanging van de damwand komt 13 september aan de orde. Belang hebbenden kunnen van het spreek recht gebruik maken. In de Bebouwdendam in Tholen zijn in de nacht van vrijdag op za terdag enkele braderiekramen om gegooid, waardoor gevels bescha digd raakten. Dal gebeurde rond kwart over twaalf. De jonge daders gingen op de loop. maar één van hen - een Scherpenissenaar - werd in de kraag gevat door een beveili ger. De braderieorganisatie had na melijk beveiligingsbedrijf B&B in gehuurd om 's nachts een oogje in het zeil te houden. Na een handge meen kon de jongeman in een auto worden gewerkt, waarna hij aan de politie werd overgedragen. Het grootste deel van de zienswij zen tegen plan Tholen Noord heb ben b. en w. ongegrond verklaard. De gemeenteraad kan dat nog bij stellen. Maandagavond 13 septem ber praat de raadscommissie ruimte erover. Eèn bezwaar wordt wel deels gegrond verklaard en het col lege wil daarom ook het bestem mingsplan gewijzigd vaststellen. Twee zienswijzen tegen hel exploi tatieplan zijn ongegrond verklaard, een is er niet-ontvankelijk. De reac ties op het beeldkwalileitsplan zijn volgens b. en w. ongegrond. Er komt wel een hogere grenswaarde voor Tholen Noord, waaronder o.a. de Edisonweg, Wattstraat en het Slachtveld vallen. PLUS Grinwis Dorpsstraat 75-77 Halsteren PLUS Tel: 0164 68 32 71 Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5, 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 0166-657007 b.g.g. 653474 Telefax 0166-657008 E-mail: redactie@eendrachtbode.nl advertentie@eendrachtbode.nl admin@eendrachtbode.nl Website: www.eendrachtbode.nl Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Bankrekening 30 30 05 556, Giro 12 44 07 Abonnement 17,15 per halfjaar, 31,00 per jaar, per post 55,50 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers 1,-. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,31 plus btw per mm. Hoofdredacteur W. Heijboer. Fruitteler Jan van Dijk controleert de Conferenceperen in boomgaard De Hoogkamer in Oud-Vossemeer op grootte. Ze zijn nog wat klein van stuk. Achter hem collegabedrijfsleider Alex de Nooijer en uiterst rechts Poolse werknemer Roman Wcislak uit Auschwitz die voor het zevende jaar het fruit komt plukken bij Van Dijk. De fruitteler vertelt dat er in de he le Europese gemeenschap 15 tot 20 procent minder pefcn zullen wor den geplukt dan vorig jaar. „In alle landen is er wel wat aan de hand. Zo hebben ze in Polen last gehad van overstromingen. Er zijn dus minder peren, maar ook de maat is kleiner en dat geeft minder kilo's." De 57-jarige Van Dijk leidt fruitbe- drijf De Hoogkamer aan de Lange- weg samen met Alex de Nooijer (24) uit Wissqnkerke. De boom gaard was oorspronkelijk van hem en zijn vrouw Ali, maar hij ver kocht het 25 jaar geleden vanwege de lage prijs voor'appels en is sindsdien bedrijfsleider. Het zijn voor hem heel wat zorgen minder. Ongeveer een jaar of twaalf is het bedrijf in bezit van de firma Van Kessel uit Velddriel. Dat bedrijf handelt ook in fruit en pakt alles grootschalig aan. Zo zijn er twee jaar geleden zeven hectare nieuwe bomen aangeplant en bestaat dit jaar voor het eerst de hele boom gaard alleen uit perenbomen. Dat hebben de wandelaars van de Ze- vendorpentocht in juli al van dicht bij kunnen bekijken. Elk jaar loopt een deel van de route dwars door de boomgaard. „Je moet ook wat doen voor de gemeenschap", zegt de sympathieke kweker. Vorig jaar had Van Dijk nog 4,5 hectare aan appelbomen in de to taal 28 hectare tellende boom gaard. „We hebben de appels eruit gegooid", zegt Van Dijk. De bomen waren 12 jaar oud en in de fruit teelt zijn ze op die leeftijd aan ver vanging toe. Hij noemt appels een moeilijk product. „De kostprijs is hoger dan de opbrengst. Maar het is de laatste vijftien jaar al slecht in de appels. Je kunt er niet aan ver dienen." Vandaar de keuze voor de peren. Daar is momenteel een bete re markt voor. In de boomgaard staat 16 hectare, Conference en de rest is Beurre Alexander Lucas (B.A.L.). Daartussen staan hier en daar de bestuifbomen. Een peer mag dan wel meer ople veren dan een appel, het is tegelij kertijd ook een gevoeliger product. Het fruit raakt eerder beschadigd en rot eerder. En een rotte peer, daar kun je niets mee, volgens Van Dijk. „Peren hebben geen rest waarde. Ais ze gaan rotten, moetje verder schillen en dan blijft er min der over. Het gebeurt wel inciden teel dat ze nog verwerkt worden, bijvoorbeeld voor schijfjes, maar alles is nog op heel kleine schaal." Die ene peer, die straks misschien wel iemand zijn gebakje siert, op zijn bord ligt of die in de hand wordt gehouden om er een hap uit te nemen, heeft een hele weg afge legd om daar te komen. Of beter gezegd, is heel veel bespaard ge bleven. Want alleen het beste fruit haalt de eindstreep. „Er mag aan fruit niets mankeren. Wat dat be treft, is er door de jaren heen heel wat veranderd. De consument heeft daar zelf voor gekozen." De gevaren voor een peer liggen op de loer vanaf zowel de grond als vanuit de lucht. Het weer is een allesbepalende factor. Als er nu een hagelbui valt, zo vlak voor de pluk, kan de volledige oogst verlo ren gaan. Maar of het fruit is afge schreven of niet, het moet toch ge plukt worden. „Je kunt het niet la ten hangen, want je wilt dat je vol gend jaar ook weer kunt oogsten." Door het koude en late voorjaar zijn de peren momenteel wat klei ner van maat. „Er is meestal vraag naar peren tussen de 65 en 70 mil limeter dik, maar dat zal dit jaar niet gaan", denkt Van Dijk. „Als ze de 65 halen, moet je blij we zen." De veelvuldige regen van afgelo pen weken heeft zo zijn voor- en zijn nadelen. Ongedierte, zoals de perenbladvlo kan niet goed gedij en. „De regen spoelt een hoop weg, maar teveel regen zorgt voor rot." De boomwortels kunnen er door wegrotten. Het fruit plukken als het nat is, probeert de fruitteler te voorkomen. „Maar ja, je hebt een groot bedrijf, dus je moet op een gegeven moment gewoon gaan plukken." Bij een natte oogst is de kans dat het fruit gaat rotten in de kist ook groter. „Afgelopen week hebben we 60 millimeter water gehad. Dat bete kent dat we opnieuw moeten gaan spuiten tegen phytophtera en gloe- osporium, twee schimmels. Het bestrijdingsmiddel is er na zoveel regen wel afgespoeld." Overigens probeert Van Dijk zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Alleen blijkt nu dat er andere fac toren het fruit gaan bedreigen. Vol gens Van Dijk speelt het natuur vriendelijkere beleid van de overheid daarin een rol. 7.IF. VERDER PAGINA 7 De Vrije Hervormde Gemeente hield sinds maart 1996 diensten in het Holland Huis en kocht daarna de voormalige Rabobank, even ver der in de Laban Deurloostraat. Sinds juli 2003 worden daar elke zondag twee diensten gehouden met tussen de 90 en 100 kerkgan gers. De helft uit Scherpenisse, de andere helft van de mensen woont elders op Tholen en Sint Philips- land. „De gemeente is in de afgelo pen 14,5 jaar aardig stabiel geble ven", zegt ds. Van der Sleen. Hij deed 2 maart 1994 intrede in de Hervormde Gemeente Scherpenis se, maar voelde zich later niet meer thuis in de pluriforme kerk. Biddag 1996 leidde hij er zijn laatste dienst en ging zelfstandig verder. Uit de Hervormde Gemeente werden 50 leden uitgeschreven. „Van meet af aan had ik echter de gedachte om later aan te sluiten bij een kerkverband", zegt ds.Van der Sleen. Bij de stichting van de Her steld Hervormde Kerk in mei 2004 kreeg hij daarvoor de kans. „Toen heb ik gewacht omdat de kerken raad niet wilde. Dat is nu nog het geval, maar ze hebben mij de vrij heid gelaten om nu toch aan te slui ten bij de HHK. In goede harmonie hebben we daar al maanden gele den over gesproken. Er is geen twist of tweedracht in de Vrije Her vormde Gemeente Scherpenisse", benadrukt de predikant. Hij wijst er verder op, dat het in zijn gemeente .menselijkerwijs ge sproken op rolletjes loopt.' „Heel veel jaren is er aan de opbouw ge werkt. De kerkbouw kwam er bij, maar alles loopt nu goed. En we hebben een kleine gemeente die niet zoveel pastorale zorg behoeft, terwijl je je toch dienstbaar wil ma ken. In de beginjaren preekte ik veel elders, maar dat is minder ge worden. Financiën spelen geen doorslaggevende rol voor mijn ver trek, want de gemeente heeft wat dat betreft altijd haar verantwoor delijkheid gedragen. Ik ben ook ge hecht aan mijn gemeenteleden, die mijn komende vertrek eerst rustig moeten verwerken." Ds. Van der Sleen weet nog niet wanneer hij toegelaten wordt tot de HHK. Na het aanstaande vertrek van ds. Van Kooten, zou Scherpe nisse dit jaar nog een tweede predi kant kunnen zien vertrekken. ZIE VERDER PAGINA 5 Ibrahim Eljilali van Vosmeer droomt van derde klasse en internationaal zaalvoetbal Leo van Nieuwenhuijzen uit Sint Philipsland gebruikt trekpaarden voor alle doelen De raadscommissie ruimte spreekt maandagavond 13 september om half acht over het voorstel van b. en w„ waaraan achter de schermen ve le maanden is gewerkt. „De ijsclub Sint-Annaland heeft een ijsbaan die moeilijk dichtvriest door het ont staan van een zoute kwel", zegt het college. „Door verhuizing naar de Joanna Mariapolder zou de ijsclub daar geen problemen meer van on dervinden. Daarnaast is de gemeen te op zoek naar een plaats om een waterberging te realiseren. Deze kan gebruikt worden om Sint-Anna land meer bescherming te bieden te gen wateroverlast. De afgelopen tijd was dat nog het geval met heftige buien." Sinds de aanleg van een bergingsri ool aan de Hoenderweg kampt de ijsclub Sint-Annaland met proble men op de ijsbaan. Vanaf 1997 wordt er ook al gesproken over ver plaatsing. De toenmalige wethouder Leen van Doorn opperde het idee van de Nieuwlandseweg tegenover het chaletpark. De laatste drie jaar heeft wethouder Kees van Dis zich met de verplaatsing beziggehouden en hij is erin geslaagd om met alle partijen een akkoord te krijgen. De gemeente koopt 1,8 ha bouwland in de Joanna Mariapolder van mevr. C.L. Geluk aan en ruilt die grond met de ijsbaan aan de Annewas, die eigendom is van de ijsclub Sint-An naland. ZIE VERDER PAGINA 5 Harm Verwijs doet mee aan spijkerbroek hangen op braderie Tholen EN VERDER... Tholenaren maken met dominee Joppe reis in voetsporen van Mozes Johan Aarnoudse redt eer van Smash '76 op invitatietoernooi in Sint-Annaland NIETS OVERTREFT EEN OUD WUF BEHALVE EEN VENT DIE EEN OUD WIJF IS Dit nummer bestaat uit 18 pagina's Een 18-jarige bestuurder van een bestelbus uit Westervoort raakte za terdag om 21.10 uur van de Oud- Vossemeersedijk. Tijdens het keren ter hoogte van de Leguitsedijk raak te de bus in de berm.. Een sleepbe drijf bracht hem vtfeer op de weg. Advertentie I.M. De stichting zet zich in voor oude manegepaarden en pony's en wil hen een goede oude dag bezorgen als ze niet meer of bijna niet meer ingezet kunnen worden voor het manegewerk. De vijf bestuursleden onder leiding van vxx>rzitler Marga Bale mans organiseren allerlei activiteiten op de manege van Wilna van Engelen. Daar staan de vier rusthuispaarden dan ook gestald. Het eerste paard. Johnny, is vorig jaar overleden. De overige bejaarde paarden zijn Bonny 1975), Minka 1979), Anouska 1982) en Carmen 1984). Eén van hen, de witte pony Minka, werkt nog wel voor haar eigen onderhoud. Ze liep gisteren ook een dressuurproefje met één van de deelnemers, Bas Weerdenburg, Onder de deelnemers waren wat meer en wat minder gevorderde ruiters. Die laat- sten reden 's morgens een proefje in de klasse B2. 's Middags reden veel deelnemers voor het eerst een echte dressuurproef in wedstrijdverband. Zij moesten de 17 on derdelen van een B1 -proef afwerken. Juryleden José Ktxfle uit Oud-Vossemeer en Christa Gaakeer uit Stavenisse beoor deelden vanaf 11 uur 's morgens de combinaties van paard met ruiter of amazone in de buitenbak van de manege aan de Zeedijk. Om tien over vier 's middags hadden zij de laatste deelnemer in de ring. Ze hadden dan ruim twintig combinaties beoor deeld. Zie verder pagina 7. Minka is een gepensioneerde pony die gisteren nog wel zelf haar brood verdiende bij de manegewedstrijd waar gisteren onder anderen (v.l.n.r. en van achter naar voren) Jedididja Eerland en Demy van Duivendijk uit Tholen, de zusjes Sanne en Maartje van den Kerkhof uit Poortvliet, Nadine van der Lede uit Sint-Maartensdijk en Sigrid Ouwehand uit Oud-Vossemeer aan meededen of toeschouwer of helper waren.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 1