II THOLEN Vergaderingen raadscommissies Landelijk register kinderopvang Eenzaamheid kan iedereen overkomen Openbare bekendmakingen Raadscommissie Ruimte Raadscommissie Samenleving Raadscommissie Bestuurszaken Gemeentenieuws openbare bekendmakingen gemeente Tholen week 35 Donderdag 2 september 2010 gemeente Tholen MELDPUNT GEMEENTE 0166-667667 Tholenderwijs Gemeentehuis Tholen Bezoekadres: Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen Postadres: Postbus 51, 4690 AB Tholen Telefoon (0166) 668 200 Meldpunt (0166) 667 667 (24 uur per dag voor opmerkingen, meldingen over uw woonomgeving) Fax (0166) 663 553 E-mail gemeente@tholen.nl Website www.tholen.nl Openingstijden gemeentehuis Iedere werkdag geopend Van 8.30 uur tot 12.30 uur: vrije inloop Van 12.30 uur tot 17.00 uur: hal van het gemeentehuis geopend, dienstverlening op afspraak Avondopenstelling burgerzaken: do. 18.00 - 20.00 uur Burgemeester of wethouder spreken U bent van harte welkom op het gemeente huis. U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat: (0166) 668 330: voor de burgemeester (0166) 668 386: voor een van de wethouders Gemeenteraad Wanneer u iets met (een lid van) de gemeen teraad wilt bespreken, kunt u contact opne men met de raadsgriffie: 0166 - 668 350. Vragen over leven met een beperking? MEE Zeeland biedt ondersteuning bij leven met een beperking. U bent van harte welkom met uw vragen op elke woensdag van 09.00 uur tot 12.00 uur op het servicepunt in het gemeentehuis van Tholen. Cliëntenraad Hoe neemt u contact op met de Cliëntenraad Werk en Inkomen/WWB? 1. U belt naar de gemeente Tholen 0166-668200. 2. De receptionist(e) vraagt om uw naam en telefoonnummer. Let op: U hoeft niet te zeggen waar het over gaat, dat bespreekt u pas met iemand van de cliëntenraad zelf. 3.U wordt teruggebeld door iemand van de cliëntenraad. En hij/zij maakt een afspraak met u. Wegwerkzaamheden en verkeersmaatregelen Een overzicht van de wegwerkzaamheden en verkeersmaatregelen die de komende tijd bin nen de gemeente zullen plaatsvinden, kunt u vinden op de website van de gemeente: www.tholen.nlIn het linkermenu kunt u onder 'Actueel' klikken op Verkeersmaat- rege len'. Op deze pagina vindt u altijd de meest actuele informatie op het gebied van verkeer en wegenonderhoud. Tholenderwijs gratis via e-mail of print Inwoners van de gemeente Tholen die géén abon nement hebben op de Eendrachtbode, kunnen onze voorlichtingsrubriek Tholenderwijs toch gra tis thuis ontvangen. Via e-mail en als u geen internet-aansluiting hebt, op papier via de brie venbus. Let wel, u ontvangt dan alleen Tholenderwijs en niet de Eendrachtbode. U meldt zich hiervoor aan bij de Eendrachtbode (0166- 657007) of bij de gemeente Tholen (0166-668210). Of u stuurt een e-mail naar tholenderwijs@eendrachtbode.nl Wie betaalt er hondenbelasting? Iedereen die één of meer honden houdt moet daarvoor belasting betalen. Of de hond nu van uzelf is of van een huisgenoot, het "hoofd" van het gezin is verplicht de hond aan te melden. Dit moet gebeuren binnen veertien dagen na aanschaf. De indruk bestaat echter dat niet voor alle honden belasting wordt betaald. Heeft u dit in het verleden niet gedaan of heeft u sinds kort een hond? Dan kunt u deze week alsnog aangifte doen. Door het zelf doen van aangifte voorkomt u onnodi ge boetes die kunnen worden opgelegd bij het niet doen van aangifte. Een aangifteformulier is verkrijgbaar aan de balie van het gemeentehuis in Tholen en bij SaBeWa in Goes, tel. nr. (0113) 225623. U kunt het formulier ook downloaden op www.sabewa.nl. Controle Een controleur komt bij u aan de deur informeren of u een hond heeft. Als de controleurs een hond aan treffen waarvoor geen hondenbelasting wordt betaald, verzoeken zij u een aangiftebiljet in te vullen en te ondertekenen. Ook is de mogelijkheid aanwezig dat u een boete wordt opgelegd. Daarnaast stellen zij enkele vragen over het al dan niet hebben van één of meerdere honden. Indien niemand thuis is, is het mogelijk dat de controleur op een ander moment langskomt. Of de controleur laat via een brief weten dat hij aan de deur is geweest. Medewerkers van het bureau Legitiem B.V. uit Velp voeren de controle in opdracht van ons belastingkantoor SaBeWa uit. Zij zijn in het bezit van een legitimatiebewijs. Tarieven hondenbelasting De gemeente Tholen hanteert een progressief tarief. Dit betekent dat voor elke hond meer van dezelfde houder, per hond het belastingbedrag hoger wordt. In het belastingjaar 2010 gelden de volgende tarieven: Aantal honden Tarief desbetreffende hond Totaal eerste hond 66,50 66,50 tweede hond 109,50 176,00 derde hond 152,50 328,50 kennel 337,00 De tarieven voor een vierde hond en volgende worden u desgevraagd graag verstrekt. Wijzigingen Een hond kan weglopen, overlijden of in andere handen overgaan. Ook is het mogelijk dat u zelf naar een andere gemeente verhuist. In al deze gevallen kunt u deze wijzigingen bij SaBeWa melden, zodat de aan slag hondenbelasting gecorrigeerd wordt. Dit kunt u doen via het formulier beëindiging hondenbelasting. Een beëindigingformulier is verkrijgbaar bij SaBeWa en op de website www.sabewa.nl. Meer informatie Heeft u nog vragen over het aangeven van een hond of over de hondenbelasting? Dan kunt u contact opnemen met SaBeWa, tel. nr. (0113) 225623. °P™ De GGD heeft een inspectie kinderopvang uitgevoerd bij Toerdeloo kinderopvang aan de Stoofstraat 21 te Poortvliet. Dit inspectierapport kunt u inzien op de website van het landelijke register voor kinderopvang, www.landeliikreqisterkinderopvanq.nl. BOUWEN Ingekomen bouwaanvragen - Rijksweg 6 te Sint Philipsland: het bouwen van een woning, rundveestal, 4 gleufsilo's en een mestopslag; - Oesterdam 3 te Tholen: het bouwen van een recreatie woning; - Oesterdam 3 te Tholen: het bouwen van drie recreatie woningen type B.04; - Hiksedijk 6 te Oud-Vossemeer: het plaatsen van units t.b.v. gelegenheids medewerkers; - Buurtweg 71 te Stavenisse: het vergroten van een recreatiewoning; - Geulweg (kavel 1183) te Sint-Maartensdijk: het bou wen van een loods; - Voorstraat 41 te Sint Philipsland: het plaatsen van een overkapping; - Coentjesweg 41-43 te Oud-Vossemeer: het gewijzigd uitvoeren van bergingen/dierenverblijf. Welstandscommissie De welstandscommissie vergadert op maandag 6 septem ber 2010 in het gemeentehuis te Tholen. Aanvang 9:30 uur. In deze vergadering worden de op de agenda geplaatste bouwaanvragen behandeld. De agenda ligt voor iedereen op donderdag 2 en vrijdag 3 september 2010 ter inzage in de publieke leesruimte van het gemeentehuis. De vergadering is openbaar en opdrachtgevers/ontwerpers en direct belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht. De behandeling van zogenaamd voorover- leg/schetsplannen is niet openbaar. Verleende bouwvergunningen - Dokter Zoetemanstraat 12 te Stavenisse: het bouwen van een berging: verzonden 23 augustus 2010 - Machteld van Gelrestraat 26 te Tholen: het vernieuwen van de bijkeuken en de schuur: verzonden 23 augus- tus 2010 - Oudelandsestraat 41 te Tholen: het veranderen van een woning: verzonden 26 augustus 2010 - Nieuweweg 12 te Stavenisse: het verbouwen van stal len tot een loods: verzonden 26 augustus 2010. Volgens de algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen een verleende vergunning bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden aan de aanvra ger schriftelijk worden ingediend bij het college van bur gemeester en wethouders van Tholen. Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, tel (0166) 668200. ONTHEFFING GUNNING EN BOUWVER- Ontwerpbeschikking Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij voornemens zijn ontheffing van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verle nen voor de navolgende aanvraag om bouwvergunning met toepassing van: Artikel 3.6, lid 1, sub c, van de Wet ruimtelijke ordening: Parksingel 58 te Tholen; het vergroten van een woning (2010-639); Vanaf 3 september 2010 tot en met 16 september 2010 ligt de ontwerpbeschikking ontheffing en bouwvergunning met de daarbij behorende stukken ter inzage in het gemeentehuis (zie voor adres en openingstijden het colofon). Zienswijze: binnen deze inzagetermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren bren gen. Binnen de genoemde inzagentermijn kan mondeling of schriftelijk een zienswijze over een ontwerpbeschikking naar voren worden gebracht bij bur gemeester en wethouders van Tholen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Degene die monde ling een zienswijze wil indienen kan, voor het maken van een afspraak, contact opnemen met de afde ling vergunningen en handhaving, tel. (0166) 668 363/ 668 562. Van een mondelinge zienswijze zal een verslag worden opgesteld. Als je ouder word en alleenstaand bent, kan eenzaamheid op de loer liggen. Leeftijdsgenoten zijn er steeds minder en de kinderen wonen ver weg. Deelnemen aan groepsactiviteiten is fijn, maar toch mist u iemand die er eens helemaal voor u kan zijn. Iemand waarmee u samen een kopje koffie drinkt, waarmee u gaat winkelen of die u begeleidt naar het ziekenhuis. De vrijwillige thuiszorg van de gemeente Tholen zet vrijwillige maatjes in bij eenzame ouderen. Er vindt eerst een kennismakings bezoek plaats met de hulpvrager. Hier worden interesses en moge lijkheden van de vrijwilliger en de hulpvrager op elkaar afgestemd. Wilt u u meer weten over deze hulp? Neem dan contact op met Jacqueline Heijboer consulent voor de vrijwillige thuiszorg van de gemeente Tholen via telefoon nummer 0166-668315 De vrijwillige thuiszorg zet ook vrijwilligers in voor vervoer, een klusje of boodschappen doen. De commissie Ruimte vergadert op maandag 13 sep tember om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Tholen. Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten: Schriftelijke vragen voor het college van burge meester en wethouders Antwoord B&W op schriftelijke vraag 10.16281 frac tie SGP over budget startersleningen Door burgemeester en wethouders voorbereide stukken Voorstel om in het kader van het project Havengebied Sint-Annaland: 1. m.b.t. de bebouw ing op het havenplateau; 2. m.b.t. de bestaande damwand te vervangen; 3. m.b.t. de woningen in de Kleine Suzannap older Voorstel tot het bepalen van een standpunt over de uitvoering van de ruimte-voor-ruimteregeling Voorstel om in te stemmen met de jaarrekening 2009 en begroting 2011 van het Woonwagenschap Midden- en Noord-Zeeland Voorstel om over te gaan tot het gewijzigd vaststel len van de "Bouwverordening gemeente Tholen" met daarin verwerkt de 13e serie wijzigingen van de Modelbouwverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten e.e.a. conform bijgevoegd besluit Voorstel tot het ontvankelijk, deels gegrond en deels ongegrond verklaren van de tegen het bestemmingsplan Tholen Noord ingediende ziens wijzen en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen Voorstel tot het ontvankelijk, doch ongegrond ver klaren van 2 zienswijzen en het niet ontvankelijk verklaren van 1 zienswijze en het exploitatieplan Tholen Noord ongewijzigd vast te stellen Voorstel tot het ontvankelijk doch ongegrond ver klaren van de reacties en het beeldkwaliteitsplan Tholen Noord ongewijzigd vast te stellen Voorstel om in te stemmen met de verplaatsing van de ijsbaan en de realisatie van de waterberging nabij de kern Sint-Annaland volgens de huidige projectopzet Voorstel om tot besluitvorming over te gaan over het doel en de wenselijkheid van het opstellen van een landschapsbeleidsplan De commissie Samenleving vergadert op dinsdag 14 september om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Tholen. Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten Schriftelijke vragen voor het college van burge meester en wethouders Antwoord B&W op schriftelijke vraag 10.05033 frac tie PvdA over gebruik oude Haestinge Antwoord B&W op schriftelijke vraag 10.16602 frac tie WD over uitstel nieuwbouw schoolgebouwen Antwoord B&W op schriftelijke vraag 10.17579 frac tie CU over CAO-verplichtingen gesubsidieerde instellingen Door burgemeester en wethouders voorbereide stukken Voorstel tot goedkeuring van het jaarverslag 2009, bestuursverslag 2009 en de verantwoording bruids schat 2009 van stichting Octho Voorstel tot invoering van de nieuwe Algemene subsidieverordening Voorstel om niet in te stemmen met de jaarreke ning 2009 van de GGD Zeeland Voorstel om opmerkingen te maken over de le begrotingswijziging 2010 en begroting 2011 van de GGD Zeeland Voorstel om in te stemmen met de tweede begro tingswijziging 2010 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio en een bedrag van 118.548 bij te ramen bij de programma rapporta ge van september Door de gemeenteraad ingebrachte onderwerpen Bespreken brief MEE Zeeland d.d. 28 april 2010 over arbeidsdeelname van mensen met een functie beperking Bespreken brief Werkgroep Zeeuws Armoedebeleid d.d. 17 mei 2010 over speerpunten 2010-2012 De commissie Bestuurszaken vergadert op woensdag 15 september om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Tholen. Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten Door burgemeester en wethouders voorbereide stukken Voorstel om in te stemmen met 1. voorkeursvariant 6, 2. sportlocatie VI, 3. voorgestelde procedure voor het vaststellen van een projectplan op grond waarvan verdere uitwerking zal plaatsvinden van variant 6 en sportlocatie VI Voorstel om in te stemmen met de begroting 2011 van SaBeWa Voorstel om de rekenkamerfunctie tijdelijk in te vullen door de heër H. Geluk, als plaatsvervangend voorzitter van de raad, te benoemen in deze functie Voorstel om in te stemmen met de ontwerp-4e begrotingswijziging 2010 van de Veiligheidsregio Zeeland Voorstel tot het vaststellen van de Brandbeveiligingsverordening 2010 Door de gemeenteraad ingebrachte onderwerpen Bespreken jaarverslag 2009 van de Rekenkamercommissie Spreekrecht voor inwoners De commissievergaderingen zijn openbaar. U kunt als inwoner gebruik maken van twee vormen van spreek recht. Aan het begin van de commissievergaderingen kunt u in maximaal 5 minuten zaken onder de aan dacht te brengen van de commissieleden die niet op de agenda staan. Dit noemen we het algemene spreek recht bij commissievergaderingen. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, kunt u zich aan het begin van de vergadering aanmelden bij de raadsgriffie. Daarnaast is er het spreekrecht per agendapunt. Per agendapunt is er discussie mogelijk met de commissieleden. Als u gebruik wilt maken van dit spreekrecht, wordt het op prijs gesteld als u dit van tevoren doorgeeft aan het griffiesecretariaat (tel. 0166) 668 350. Inzage agenda's De (voorlopige) agenda's met bijbehorende voorstellen liggen voor iedereen van maandag tot en met vrijdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis ter inzage in de publieke leesruimte. De agenda vindt u ook op www.tholen.nl (via de knop Bestuur en Organisatie, Vergaderkalender). U kunt op dezelfde plaats op de website later de audionotulen (in MP3- formaat) van deze vergaderingen beluisteren. Indien u niet de beschikking heeft over een computer of een internetverbinding, maar toch graag de notulen wilt beluisteren, kunt u contact opnemen met de griffie, tel. (0166) 668 350.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 11