i I Ruim kilometer geboord onder Zijpe voor kabel windmolens Jacobapolder 1 Plaatselijk nieuws 2 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 26 augustus 2010 Huis Plantagestraat Afgestudeerd Brandweerkazerne Onderzoek gasfabriek Gemaal Leguitsedijk Kids Co op wereldreis Speeldag DEV presenteert cd Glaasje teveel Activiteitenmarkt Bethelkerk Chalet aan Keetenweg Duwboot vast Fietspuzzeltocht Kleine botjes 4 Kleding Roemenië Geslacht in eigen slagerij ^7 s Stal aan Lage weg Poëzieavond Tractorchauffeur onwel Theologen in dorpskerk Gedaanteverwisseling Garage Burgemeet Dagkapel Molenstraat Hek Schelpkreekstraat Dakbedekking Freilandhennen AJP Agenda Tholen C.H. de Graaf mag de aanbouw bij zijn woning aan de Plantagestraat vergroten. De welstandscommissie gaf maandagochtend een positief ad vies aan b. en w. Met rood metsel werk, witte, houten kozijnen en ra men en een groene houten deur gaat het er volgens de commissie prima uitzien. De 22-jarige Patrick Jansen studeert af aan de Erasmus universiteit in Rotterdam. Woensdag verdedigt hij zijn scriptic, en mag ?ich daarna master of science in economics and business noemen. In de loop van september treedt Jansen in dienst bij Ernst Young, en gaat daarna nog een dag per week studeren voor re gisteraccountant. De oplevering van de nieuwe brand weerkazerne aan de Grindweg, vlak bij de afslag naar de brug, wordt in de eerste week van september ver wacht. Dat is dan hel bouwkundige gedeelte, want de bestralingen moe ten nog aangebracht worden. Voor 10.384 euro gaat Bioclear uit Groningen in opdracht van de pro vincie Zeeland de vijfde controle op het terrein van de voormalige gasfa briek uitvoeren. De provincie doet dit weer namens nutsbedrijf Delta. Voorbereidende werkzaamheden voor hel plaatsen van een peilbuis dienen bij het offertebedrag inbegre pen Ie zijn. Eventueel meerwerk be taalt de provincie alleen na een schriftelijke opdracht. Eerder is op het terrein van de voormalige gasfa briek een bodemsanering uitgevoerd en voor de vijfde keer wordt nu ge controleerd of alles goed schoon is. Oud- Vossemeer Aan de Leguitsedijk mag water schap Scheldestromcn een booster gemaal voor de persleiding bouwen. Hierdoor kan het rioolwater richting de zuiveringsinstallatie in Tholen beter gestuurd worden. De kosten bedragen 76.000 euro. Het gemaal krijgt blauwe gevels, groene deuren, een blauwe dakbedekking en een grijze betonnen kelder. De kinderen van de buitenschoolse opvang Kids Co zijn op wereld reis. In de opvang in de Burgemees ter Vèrsluijsstraat leren de kinderen wat daar allemaal bij komt kijken. De reis begon in Europa en ging via Azië en Amerika naar Afrika. Deze week zijn de kinderen nog op avon tuur en de laatste week zijn ze terug in Nederland. Bij deze wereldreis maakten de kinderen zelf koffers en paspoorten. Met constructiemateriaal werden wolkenkrabbers en de Eiffeltoren nagebouwd. Er werden gerechten gegeten uit allerlei landen en de kin deren spreken een aardig woordje buitenlands. Maar ze wisten niet zo goed of ze nu Engels of Russisch spraken. Op de fiets naar al die lan den kan natuurlijk niet, dus bezoch ten de kinderen een echt vliegveld en gingen op zoek naar auto's, mo toren. caravans en aanhangwagens. Wachten voor het spoor was dan ook helemaal niet erg, want daar zagen ze een trein voorbijkomen, een dub beldekker zelfs. Sint-Annaland Speeltuinvereniging Vrij en Blij houdt op 18 september een speeldag in de speeltuin voor alle kinderen. Ze viert daarmee het 50-jarig be staan van de club. Er wordt die dag tevens een receptie gehouden voor genodigden. Verloren tijdens de braderie Sint-Annaland 14 augustus jl. Jack Rijnberg heeft 's morgens een zwarte mobiele telefoon verlo ren, waarschijnlijk bij de bots auto's. Merk: LG, met touchscreen en ca mera. Aan de onderkant 3 knop jes. Er staan voor hem belangrijke foto's op. Tegen betaling terug te bezorgen bij Elly van der Jagt, Bierensstraat 73, Sint-Annaland, tel. 06-13528579. Advertentie LM. Tien jaar na de oprichting kan het christelijk mannenkoor DEV een cd uitbrengen. Het koor heeft onder lei ding van dirigent Koos v.d. Slikke gewerkt om een compleet product te leveren. De panfluitiste Noortje van Middelkoop heeft haar medewer king daaraan verleend. Mark Chris- tiaanse uit Yerseke heelt op de piano het koor begeleid. Ook bariton Sjaak Jansen uit Kruiningen heeft hieraan zijn medewerking verleend. Uiter aard is ook de vaste organist (sinds de oprichting) Leen Heijboer zeer nadrukkelijk aanwezig in het reper toire. Het koor houdt op vrijdagavond 1 oktober een cd-presentatie in de Hervormde kerk. Bij deze presenta tie zijn ook alle gastmuzikanten aan wezig. Maandag 30 augustus wordt er voor de zending oud papier opge haald. Advertentie I.M. Een 29-jarige automobilist uit de ge meente Tholen is donderdagmorgen gesnapt door de politie. Hij werd omstreeks half vier op de Dorpsweg aangehouden en op alcohol gecon troleerd. Daarbij bleek dat hij 2,4 keer de toegestane hoeveelheid had gedronken. Dat is volgens de politie net onder de grens waarop het rijbe wijs wordt ingevorderd. De man kreeg een rijverbod van 5 uur. Bij de Bethelkerk aan de F.M. Boo- gaardweg wordt zaterdag 4 septem ber een verkoping gehouden. Tussen tien en vier uur worden in een vijf tigtal kramen uiteenlopende artike len aangeboden. Daarnaast zijn er activiteiten zoals een rommelmarkt (met om 11 uur verkoping bij op bod), kaarsen maken, een rit met paard en wagen, en een springkus sen. 's Morgens wordt het orgel in de kerk bespeeld, 's middags treedt het ensemble Ars Musica op. De jeugd kan meedoen aan een kleur- wedstrijd, waarvoor ze de kleurpla ten kan halen bij Dineke Fase (Raiffeisenstr. 12) of Elly van der Jagt (Bierensslr. 73). Stavenisse Dhr. Suurlanl mag verder met zijn plan voor de bouw van een chalet aan de Keetenweg. Hij wil twee woonwagens slopen en daarvoor een chalet terugzetten. „Het is nu een zootje", bekende hij maandagoch tend in de welstandscommissie. „Dat durfden wij niet te zeggen", zei commissievoorzitter M. Onrust. „Het is er in elk geval rommelig", merkte burgcrlid Leen Deurloo op. Tegen opknappen van de situatie had de commissie dan ook allerminst be zwaar. „Ik heb op hel chaletpark in Sint-Annaland mooie dingen zien slaan en zoiets wil ik hier", vertelde Suurlant. Onrust vond de voorgestel de kleur wit echter niets voor perma nente bebouwing. Hij adviseerde donkergroen, antraciet of ossen bloed rood. „En maak het dak ook hoger, dan heb je ook meer ruimte." Suurlant had er geen moeite mee. „Het is alleen maar gemakkelijker als het hoger is." Hij zei wel uit de buurt van de aardstraal te willen bouwen, want daar vlakbij groeien de bomen niet. Het bouwplan moet nog wel getoetst worden of het qua bestemmingsplan ook mogelijk is. De Zephyrus van bergingsbedrijf Van den Berge is in de nacht van week woensdag op donderdag even na half één uitgevaren om de duw boot de Hercules 4 vlot te trekken. Die was rond dat tijdstip vastgelo pen bij laag water in de Witte Ton nen Vlije. De Duitse schipper was een boei te vroeg afgeslagen. De Hercules 4 duwde twee bakken met in totaal 6000 ton kolen. Het gevaar te van 200 meter lang en 12 meter breed voer ruim 20 km per uur bij de stranding. Daardoor was de voorste bak zover omhoog geduwd dat het de Zephyrus niet lukte het schip snel vlot te trekken. Dat gebeurde wel om negen uur 's morgens, vlak voor het hóóg water werd. Zonder schade kon de Hercules 4 zijn reis weer ver volgen. De Hersteld Hervormde Gemeente organiseert op 4 september een fiets puzzeltocht voor het hele gezin. De opbrengst is bestemd voor hulp aan Christenen in China. In de prijs zit ten de kosten voor de versnaperin gen van onderweg inbegrepen. De fietstocht heeft een lengte van onge veer 30 kilometer en voert langs di verse plekken op het eiland. Er kan tussen één uur en half twee gestart worden vanuit gebouw Calvijn, het verenigingsgebouw bij de Maartens kerk. Op hel eindpunt wordt voor koffie, thee en frisdrank gezorgd. Tevens is daar een verkooptafel t.b.v. de Bonisazending. Er kan vooraf worden ingeschreven bij de familie Koopman, via tele foonnummer 663197 of per e-mail koop0827@planet.nl. Bij regen en/ of stormachtig weer wordt er uitge weken naar 11 september. De deelnemers aan de achtste club- wedstrijd van de Oosterscheldcvis- sers haalden zaterdag niet veel vis uit het water. De vangsten bestonden alleen uit kleine botjes. Daarmee won Izak Lindhout wel de eerste prijs en liet hij respectievelijk Rini Neele en J. Boogaart achter zich. Bij de jeugd streek Jan van de Bosch met de hoogste eer. Verdere uitslag senioren: 4. Bep v.d. Rhee; 5. G v.d. Rhee; 6. A. Hoogendoorn; 7. S. Lindhout: 8. J. van Tilburg: 9. S. v.d. Rhee; 10. R Opree. De Roemeniëcommissie van de Hervormde Gemeente Rehoboth kan weer kleding gebruiken. Dat is gebleken uit een bezoek dat leden van de commissie hebben gebracht aan de partnergemeente Szekely- kal. Naast kleding is er in de Roemeense plaats behoefte aan meerdere dames- en herenfietsen. Wie kleding of fietsen over heeft, kan ze - elke eerste zaterdag van de maand tussen 9 en 12 uur - af geven in de loods van de familie Wielaard aan de Wouthoekwcg 5. Ook andere goederen blijven wel kom. De commissie organiseert het transport van de spullen zelf, waar door ze er van verzekerd is dat al les op de juiste plaats terechtkomt. Men kan ook tweedehands boeken kopen en op die manier dit project financieel steunen. JLH Maandag 30 augustus t/m zaterdag 4 september Magere of boerenhamlappen 1 kg 4,50 Saucijzen rund/varkens 500 gr. 2,49 Kipfilet 500 gr 2,98 5 Hamburgers halen 4 BETALEN Runderrookvlees 100 gram 1,45 Zeeuws spek 100 gram 1,00 Corned beef 150 gram 1,20 Back to school-salade 150 gram 1,75 Nu met gratis doosje kleurpotloden Voor lekker vlees, mals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 I I I I I I I I I I I Advertentie I.M. De maatschap De Jong gaat aan de Lageweg een rundvcestal van 2534 nr bouwen met een inhoud van 17.000 kubieke meter. De wel standscommissie stond wel verbaasd over de enorme omvang, maar keur de het plan maandagochtend goed. De enige opmerking was, dat de si lo's in een wolkengrijze kleur uitge voerd moeten worden. De gevels worden antraciet, de gevelbekleding is donkergroen, de kunstof kozijnen worden wit en de kunststof deuren donkergroen. Verder komen er grijze dakgoten, donkergrijze cement ge bonden golfplaten en donkergroene schuifdeuren. Dichter Frans Mink zag zijn eerde re optreden in het benefiettheater Locus Amoenus niet doorgaan. Het is doorgeschoven naar zaterdag 18 september. Mink zal voordragen uit eigen werk, zowel oudere ge dichten als werk uit zijn nieuwe bundel. Belangstellenden kunnen een plaats reserveren via tel. 0166-663023 of email mawiho- di@live.nl. De opbrengst van de avond gaat naar een organisatie die zich internationaal bezig houdt met het invoeren en beschermen van dierenrechten. Op de Sluiswegeling verloor vrij dagmiddag een 44-jarige tractor chauffeur uit Maurik de macht over het stuur nadat hij onwel was ge worden. De tractor reed vervolgens tegen een geparkeerde auto aan en duwde die ondersteboven de tuin in van een woning. De auto werd daar bij volledig vernield en de tractör had schade. De bestuurder is met een ambulance naar ziekenhuis Lie- vensberg gebracht. Ds. Meine Veldman en Jeffrey Laurin - beide verbonden aan de theologische school in het Cana dese Montreal - zijn op donderdag 2 september te gast bij een ge meenteavond van de Hervorm de Gemeente in de dorpskerk. Daar zal Laurin, een voormalige Rooms-Katholiek, spreken over zijn werk. Na afloop is er in het verenigingsgebouw De Hoeksteen gelegenheid voor ontmoeting, waarbij aan de spreker vragen ge steld kunnen worden. De avond begint om half acht, de collecte is bestemd voor evangelisatie in Ca nada. familie De Rooy als trendsetter", zei burgerlid Leen Deurloo van de wel standscommissie. Esther Langenhuizen van Musi cal Xpres ondergaat een gedaante verwisseling. Ze doet, samen met haar Bergse projectleider Jorina Verhees, mee aan het televisiepro gramma 'Trinnv Susannah: Mis sie Holland'. Het Britse stylisten duo zorgt ervoor dat beide dames een ander uiterlijk krijgen. De uit zending is woensdagavond van half tien tot half elf te zien op RTL4. Poortvliet J.C. van Dijke mag aan de Burgemeet zijn garage uitbreiden. De welstands commissie keurde de plannen maan dagochtend goed met witte gevelbe kleding, witte dakgoten en boeidclcn en een dakbedekking in herfstkleur. „Prachtig als het zo zou kunnen", zei Jan Stoutjesdijk maandag in de wel standscommissie. De dakkapel op de woning van zijn dochter (familie J.H. de Rooy in de Molenstraat) kan er met wat passen en meten komen. Hij en zijn dochter kregen een schets mee die ze ook aan de buren kunnen to nen. want mogelijk is er dan nog wel meer interesse om de woningen qua ruimte comfortabeler te kunnen ma ken. Het gezin De Rooy heeft die ruimte met 2 kleine kinderen in elk geval hard nodig, zodat de slaapka mer aan de voorkant groter kan wor den. Zo kun je met rechte muren ge makkelijker een kast plaatsen. De welstandscommissie had met het oor spronkelijke plan moeite omdat de dakkapel daarin wat te groot was en niet aan de gemeentelijke eisen vol deed. De initiatiefnemers wilden alles zoveel mogelijk in dezelfde stijl handhaven en het boeibord doortrek ken. De naaste buren hadden er geen problemen mee, vertelden ze, maar die wilden nu nog geen dakkapel. Zou dat wel het geval zijn. dan werd het voor de commissie een stuk ge makkelijker. „Nu beschouwen we de Het hekwerk aan de Schelpkreek straat mag gedeeltelijk verhoogd worden. De gemeente wil dat doen om te voorkomen dat er ballen op de nabijgelegen appartementen ko men. Het karwei vergt 1800 euro. Het kantoor op het steunpunt van de provincie, op het bedrijventerrein, wordt voorzien van nieuwe dakbe dekking. Van Doom te Krabbendij- kc voert dit werk uit voor 2250 eu ro. exclusief btw. Vennootschap onder firma La Solitu de van W.C. van Nicuvvcnhuijzen heeft geen vergunning nodig op grond van de Natuurbeschermings wet voor het starten van een bedrijf met freilandhennen. Het gaat om een neventak van het akkerbouwbedrijf aan de Hogewcg in Anna Jacobapol- der. Van Nieuwenhuijzcn experimen teert ook met een mosselakker. Bij het houden van freilandhennen is er spra ke van ammoniakuitstoot. Volgens berekeningen zal dat bij Van Nieu- wenhuijzen 158 mol per hectare per jaar zijn voor de Oosterschcldc en slechts 4 tot 9 mol voor het Krammer- Volkerak. Het mag voor dit gebied 800 tot 1300 mol zijn, dus La Solitu de blijft ruim onder de waarden van der ter plaatse aanwezige habitatty pen. Negatieve effecten op de Natura 2000-gebieden verwacht de provincie dan ook niet. Vandaar dat er geen ver gunning nodig is op grond van de Na tuurbeschermingswet voor de neven tak met freilandhennen. Een boorpijp gaat aan de Del Campoweg in Anna Jacobapolder de grond in om ver\'olgens in Bruinisse weer boven te komen. Op de achtergrond restaurant het Veerhuis en hotel Oosterschelde. Het water in het Zijpe ziet er niet anders uit dan anders, maar toch is er sinds vorige week iets veranderd. Er ligt nu één kilometer lange pijp van 315 centimeter doorsnede onder de waterbodem tussen Anna Jacobapolder en Bruinisse. Werklieden van Van Vulpen uit Gorinchem hebben negen dagen lang vanaf de Del Campoweg op Sint Philipsland een 1214 meter lang gat onder het Zijpe door geboord. Ze deden dat in opdracht van energiebedrijf Delta dat er drie kabels door trekt om de te bouwen windmolens van KP&P in Anna Jacobapolder te verbinden met het elektriciteitsstation in Oosterland. Dat er onder water door wordt geboord, is niet uniek. Maar de lengte van deze horizon taal gestuurde boring is wel bijzonder vol gens Cor Versluis, boormeester van Van Vulpen. Zo stond er vanaf vorige week maandag tot en met afgelopen dinsdag een boorinstallatie, in vaktermen een 250 tons rik, aan de Del Campoweg. Zo'n acht man nen waren continu bezig met het verwisselen van koppelstukken. De boorpijpen gingen schuin de grond in tot 53 meter onder het maaiveld. Onder het Zijpe was dat 14 meter in de bodem. Bij Bruinisse kwam de boorkop weer boven de grond. Vanaf die kant werd dinsdag in één dag tijd de buis erin geschoven Om het boren te vergemakkelijken, werd ge bruik gemaakt van de boorvloeistof Bcntolnict. Daarmee werd het zand uit de grond gespoeld. Dat werd in Bruinisse opgeladen in vrachtwa gens - er reden er vier - en naar Anna Ja cobapolder gebracht waar het zand in een re- cyclebak werd gestort. Daarin werd het zand weer gescheiden van de Bentolniet, waardoor de vloeistof opnieuw kon worden gebruikt. Predikbeurten Zondag 29 augustus THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 uur: ds. J.R. Volk. Den Haag. 18.30 uur: ds. W. Meijer. HERSTELD HERV. GEMEENTE 8.30 u. ds. v.d. Want. 15 u. kand. Treur. Kesteren. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. mevr. Roggeband. GEREF. KERK 10 u. ds. Westerneng, 's-Gravenpol- der. CHR. GEREF. KERK 10 en 18.30u. ds. Wallet. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 1-8.30 u. leesdienst. CHRISTENGEMEENTE 10 u. dhr. v.d. Wiel. R.K.-KERK zo 11 u. eucharistieviering. VRIJZ. GEL. GEM. N.P.B. 10.30 u. da. Punt. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10.00 uur: ds. J.H.J. Hoffman, Hal steren. 18.30 uur: ds. H.J. van der Veen, Sliedrecht. GEREF. KERK 10 u. dhr. Daleboudt, Ossendrecht. CHR. GEREF. KERK 10 u. leesdienst. 15.30 u. ds. Wallet, em. Naarden. GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30u. leesdienst. R.K,-KERK zo 9.30 u. eucharistieviering. SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10.00 uur ds. E. Versluis. 18.00 uur ds. K. Groenendijk, Bruchem. HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 u. kand. Kater. 16 u. ds. Groenenberg, Schoonre- woerd. GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdjenst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10.00 uur ds. H. van Ginkcl, Goes. 18.00 uur ds. G. van den Berg, Klaaswaal. OUD GEREF. GEM. 9.30. 14 en 18 u. leesdienst. SINT-MAARTENSDIJK HERSTELD HERV. GEMEENTE 9.30 u. kand. Krooneman. 14.30 u. ds. Blom. HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. ds. De Jong, Rotterdam. 19 u. ds. Reehorst. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.30 en 18.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEBEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. M. van Kooien. GEREF. GEM. do 26/8 14 u. ds. Bakker, huwe lijksbevestiging. 9.30 en 18.30 u. ds. Bakker. 14 u. leesdienst. 26/8 ds. Bakker, huw.bcv. VRIJE HERVORMDE GEM. 9.30 en 14.30 u. ds. v.d. Slccn POORTVLIET. HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 en 18 u. ds. Blom, Kaatsheuvel. GEREF. KERK 10 u. ds. Broere, H.A. GEREF. GEM. 10. 14.30 en 18.30 u. leesdienst. SINT-PHII.IPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 uur ds. D.J. van Eckeveld, Katwijk aan Zee. 17.00 uur ds. L.W. den Boer. GEREF. GEM. 9.30 u. leesdienst. 18.30 u.ds. Gunst. do 2/9 19.30 u.ds. de Wit. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. (B.V.) 10 en 18 u. ds. Van der Meer. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. mevr. Timmers-Huijgen, Te- teringen. THOLEN t/m medio sept Expositie John Beekhof, olieverfschilderijen. Ten Anker, vrije inloop. 27 en 28 aug Braderie, vr 13-21 u., za 9-21 u. 28 aug en 25 sept Klcdinginzame- ling Dorcas, Regentessestraat 50, 9- 12 u. 2 sept Therapeutische behandelin gen, lezing Els Deurloo voor leden chr. ouderenver., NPB, 14.30 u. 4 sept Fietsexcursie, ca. 20 km SBB/VVV Tholen, start praathuisje haven, 13.30 u. 4 sept Reünie Tholense Boys, de Bent, 16 u. SINT-ANNALAND 27 aug Voetbaldag WHS, de Waaje, v.a. 13.30 u. 28 aug Invitatietoernooi tafeltennis, Smash '76, Wellevaete, 9-18 u. I sept Nattelaarzentocht, SBB/VVV Tholen, start Sluispolderdijk 13.30 u. 4 sept 8 uur van de Oosterschelde, zeilwedstrijd, watersportvereniging, 10-18 u. 7 sept Start tafeltcnnisscizoen. Smash '76, Wellevaete, 19 u. 18 sept Speeldag, speeltuin Vrij en Blij. STAVENISSE t/m 25 sept Maïsdoolhof, Zuid- moerseweg. SINT-MAARTENSDIJK l/m 9 okt Expositie A. Cook en F. Antonietti, natuurschilderijen, Scal- dis Naturalis. 28 aug en 25 sept Kledinginzame- ling Dorcas, Wouthoekweg 5, 9- 11.30 u. 31 aug, 1 en 2 sept Fietsmeerdaag- se, start cafetaria Centrum v.a. 18.30 u. Weekenddiensten HUISARTSEN Huisartsenpost Bergen op Zoom e.o., tel. 0164-273855 (Paracclsuslaan 2), ma t/m vr 17-8 u., za en zo. TANDHEELKUNDIGE IIULP 0900-82637456. APOTHEEK THOLEN Vliethof8.za 11-12 u. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11.30-12 u.. Poort vliet za 8.30-9 u., tel. 0166-662596. KRAAMZORG Verloskundigen: Maatschap Steen bergen: tel. 604969. Sifra: 604664. Dé Provinciale Kraamzorg, tel. 0113-224000. Bevallingenlijn tel. 0113-224022 (24 u. p.dag). Homecare (24 u. per dag), tel. 0113- 232924 of 0115-615595. Tot uw dienst ROLSTOELVERVOER Personen(rolstoel)vervocr Ncd. Ro de Kruis afd. Tholen. Voor reserve ringen tel. 06-12257399. CENTRUM THUISZORG Dr. Tazelaarstraat 1, St.-Maartens- dijk. In het Centrum Thuiszorg zijn gehuisvest: Allévo Bereikbaar 24 u. per dag. tel. 0113- 249111 (Hoofdkantoor: Hollandia- plein l,Go.esj. Uitleen verpleegartikelen: St.-Maartensdijk, ma t/m vr 14-17 u. en ma 18.45-19.45 u. Maatschappelijk werk Ma t/m vr 8.30-9.30 u„ tel. 0166- 662055. Voor dringende vragen en hulp buiten kantooruren (noodsitu aties) tel. 0118-628743. VRIJWILLIGE THUISZORG/ STEUNPUNT MANTELZORG Jeugd- en Jongerenwerk Servicebu reau, 0166-668200. CHR. THUISZORG Curadomi, tel. 0166-667337. INDICATIESTELLING (CIZ) Hof van Tholen 2, Tholen, tel, 088- 7891480. WERKGROEP GEHANDICAP TENBELEID Hulp bij problemen, vragen en klachten, tel. 603342. PATIËNTEN VER. Advies- en informatielijn NPV Tho len 604275 en 653146; Sint-Philips- land 572342 of 572530. Vrijwillige thuiszorg 0166-662264. VRIJWILLIGERS PALLIATIE- VE TERMINALE ZORG WEST BRABANT THOLEN Postbus 334, 4600 AH Bergen op Zoom, tel. 06-51498069. www.vptz- westbrabanttholen.nl HET KLAVERBLAD IKG. 0113-249490, ma t/m vr 9.30- 12 u. WAO-platform, 0113-249315, ma t/m vr 9.30-11.30 u. ALZHEIMER Informatieverstrekking en gespreks partner bij dementie, tel. 030- 6596285. LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwangerschap, 06-0730 of 0166-692861. BLUF VAN M N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 0118-469869. TELEFON. HULPDIENST tel. 0118-615551: kindertelefoon 0800 -0432 (gratis). KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 0118- 628800. KINDEROPVANG KOBALT Kinderdagverblijf en gastouderbu reau tel. 0164-273633. JONGERENWERK Jeugd- en jongerenwerk tel. 0166- 668200. STORINGEN ENERGIE Tel. 0800-9009. HOOGWATERSTANDEN Donderdag 26 aug. t/m vrijdag 3 sept. donderdag 26 5.32 - 17.40 vrijdag 27 6.05 -18.12 zaterdag 28 6.35 - 18.42 zondag 29 7.02 -19.09 maandag 30 7.32 - 19.35 dinsdag 31 8.02 -20.09 woensdag 1 8.37 -20.52 donderdag 2 9.27 -21.49 vrijdag 3 10.32 -23.12 wo 1/9 19.24 u. LK Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 0900-9771. 4 sept Nazomerwandeltocht, Oos- terschcldestappcrs, start Haestinge v.a. 7.30 u. 4 sept Fietspuzzeltocht, Hersteld Hervormde Gemeente, start gebouw Calvijn, 13-13.30 u. SCHERPENISSE 28 aug Wandelexcursie Scherpenis- sepolder, SBB/VVV Tholen, start Platteweg/Gatweg, za 13.30 u. 31 aug, 1 en 2 sept Fietsmeerdaag- se, start Zeelands Welvaren v.a. 18.30 u. 2 sept J. Laurin en ds. M. Veldman spreken over hun werk aan de theo logische school in Montreal, dorps kerk, 19.30 u. POORTVLIET 11 sept Wielerronde. +film+++film+++film+++film+ CINEM'ACTUEEL Bergen op Zoom: Agora - ma 20.30 u. Cats and dogs 2 - do t/m wo 13.45 u. De bonte brigade - do t/m wo 13.45 u. Inception - do t/m wo 20.45 u. Knight and day - do t/m wo 18.45 u. Letters to Juliet - do t/m wo 2115 u. Shrek 4: Voor eeuwig en altijd (Ned. gespr.) - do t/m wo 16 u. Step up 3 - do t/m zo, di en wo 16, 18.45 en 21.15 u., ma 16 en 18.45 u. The ex pendables - do t/m wo 16, 18.45 en 21.15 u. The karate kid - do t/m wo 13.30 en 16 u. The sorcerer's appren tice - do t/m wo 18.45 u. Toy story 3 (Ned. gespr.) - do t/m wo 13.45 u.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 2