Gouden Vrouwen van Nu Poortvliet Plaatselijk nieuws 8 Doré 61 cent TNO betrokken bij hagelkanon EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 1 juli 2010 Uitverkoop boeken Mutaties HHG Faillissement opgeheven Fietsen voor Gambia Borstvoeding Op auto gebotst Fietstocht sportproject Pieterman in de hitte Diaken vertrekt en komt Luchtmachtkapel en reünie Open tennistoernooi Auto's bespoten Bedankt voor beroep Afscheid ouderling Kampioenschap vu-vuzuela Muziek aan de haven Dansen voor gala Touwtrekken en beachvolley i i Geslacht in eigen slagerij Zwerus vertrekt Kerk voor u Inbraak in woning Dame meeste vis Mink leest voor Botsing Schapen weg/Kadijk SuperMan in 't Ouwe Raed'uus Agenda Ouderlingen bedankt Zuivering dicht Maag Lever Darm Vereniging viert jubileum met bezoek aan museum en barbecue Wereldtitel Haakon; Alexia wordt tweede Tholen Maandag vanaf twee uur begint de bibliotheek aan de Abraham Beeck- manlaan met dc verkoop van afge schreven boeken. Het gaat om hon derden romans, informatieboeken en jeugdboeken die stuk zijn gelezen. Of waarvan de inhoud niet meer ac tueel is of omdat ze niet meer passen in de collectie van de bibliotheek. Met de opbrengst worden weer nieu we boeken en andere materialen vóór de bibliotheek aangeschaft. In de Hersteld Hervormde Gemeente zijn er een aantal mutaties in de kerk voogdij. Dhr. Hak voort is gestopt als penningmeester en administrateur. De vacature in dc kerkvoogdij is op gevuld door diaken Schakel. Volgens de regels moeten er twee of drie le den van de kerkenraad zitting hebben in de kerkvoogdij. W. van Vossen is eerste penningmeester geworden. C. van Zielst zal het administratieve werk uitvoeren. T. v.d. Ree gaat de ledenadministratie verzorgen. Wegens gebrek aan baten is'het fail lissement van handelsonderneming Partijhal de Zeeuwse Eilanden b.v. al opgeheven. Dat is heel snel omdat de rechtbank het aan dc Ecndrachts- weg gevestigde bedrijf pas een paar maanden geleden failliet verklaarde. De Wereldwinkel organiseert zater dag tussen tien en vier uur een fiets tocht. De opbrengst ervan is be stemd voor Teesito Kafoo, een stichting die zich inzet om kansarme mensen in Gambia een betere toe komst te bieden. Er is een route uit gezet van 27 kilometer, eventueel in te korten tot 21 kilometer. Inschrij ven voor de tocht kan tussen tien uur en half een, zowel in de Wereldwin kel in de Kerkstraat, als bij camping Kruytenburg in Poortvliet. Voor meer inlichtingen kan men bellen naar 06-21924230 of0166-603238. Borstvoedingorganisatie La Leche League organiseert woensdag tussen tien uur en half twaalf weer een in loopochtend. Moeders kunnen er in een informele sfeer vragen en pro blemen bespreken, en ook ervarin gen delen. Bezoekers mogen hun ba by meebrengen. De ochtend wordt gehouden op het adres Kreeften- straat 21. Meer informatie verstrekt Ria Verheul, tel. 606333. Een 54-jarige Thoolse raakte donder dagavond rond zes uur betrokken bij een aanrijding op dc Oude Rijksweg bij Rilland. De vrouw was gestopt om enkele fietsers te helpen die op het fietspad onderuit waren gegaan. Ze had haar auto half op de weg en half in de berm gezet. Een andere au tomobiliste zag dat te laat en botste frontaal op de stilstaande wagen. Zij is met lichte verwondingen naar zie kenhuis Lievensberg gebracht. De vier kinderen die bij haar in de auto zaten, waaronder een baby, bleven ongedeerd. Omdat de bestuurster be kneld zat, werd de hulp ingeroepen van de brandweer van Kruiningen en Rilland. Ook kwamen verschillende ambulances naar de onheilsplek. De jongeren die namens Athletes in Action eind juli voor de vijfde keer sportactiviteiten aanbieden op de voormalige oesterputten, organise ren zaterdag een fietstocht over hel eiland. De deelnemers vertrekken om half elf vanuit De Oesterschelp aan de Simon Lindhoutstraat. De in leg is bedoeld voor dit sportproject van de christelijke interkerkelijke organisatie. Informatie verstrekt Jef frey Schipper, tel. 06-28697483. Van Dijk won zondag dc laatste vis wedstrijd van hengelsportvereniging Pieterman. Er werd vanaf een boot gevist in het Goesc Sas. De berichten over de vangsten daar waren positief. Er zou minder wier zijn dan op dc Oosterschelde. Het eerste uur wer den er enkele platvissen gevangen. Maar ook hier ondervonden de vis sers veel last van wier. Ook dc hitte speelde de hengelaars parten. Door dat de stroming minder werd en ook het wier afnam, werd er aan één kant van de boot meer gevangen. Na het keren van het tij werd er aan dc ande re kant van dc boot meer vis gevan gen. De achterstand die opgelopen was in de eerste wedstrijdhclfl werd op deze manier goedgemaakt. Dc heer Stokkers ving een gul en me vrouw Spapen een bot, beiden 35 cm lang. 1Van Dijk 322 cm, 2. Hanser 309 cm, 3. Mees 235 cm, 4. Kikkert 224 cm, 5. Mej. Kikkert 206 cm, 6. Wolvekamp 201 cm, 7. Spapen 194 cm, 8 De Visser 164 cm, 9. Vroegop 130 cm, 10. De Graaf 123 cm. Oud-Vossemeer De Hervormde Gemeente neemt zondagmorgen afscheid van kerken raadslid Zwalua. In dezelfde dienst wordt Rcné Ecrland uit Tholen als nieuwe diaken bevestigd. Op dinsdag 14 september zal de ka pel van dc koninklijke luchtmacht tijdens de week van Vosmeer, optre den. Op vrijdag 17 september is er het muziekspektakel The Night of the Vox. Een dag erna, op zaterdag 18 september, is er een reünie voor (oud)inwoners. Daarmee wordt de week afgesloten. De week opent op dinsdag met een seniorenbijeen komst in de Vossenkuil met een op treden aan de Zeeuwse cabaretgroep De Klikoos. 's Avonds is het de beurt van de Luchtmachtkapel die vanaf half negen optreedt op het dorpsplein. Op woensdag 15 september is er voor dc kinderen om 14.00 uur een optreden van het Kris-Kras poppen theater. Daarna kunnen kinderen vanaf zes jaar meedoen aan een WII- competitie. Om negen uur 's avonds is er een kinderdisco. Vrijdagavond treden vanaf half ne gen inwoners uit het dorp op die muziek maken of zingen. Het idee is afgeleid van de Night of the Proms. De toegangskaarten voor deze week van Vosmeer zijn vanaf dinsdag tot en met zaterdag verkrijgbaar bij Tweewielerservice Van der Zande en elke maandag- en dinsdagavond aan de Weelhoekstraat 10. Leden van de Club van 600 krijgen korting. Leden voor de reünie kunnen zich nu ook aanmelden. Tennisvereniging TOV organiseert, van 10 tot en met 18 juli, voor het eerst een open tennistoernooi. Leden van tennisverenigingen vanaf 15 jaar. met een KNLTB ledenpas, kun nen eraan meedoen. Inschrijving is mogelijk in alle dubbelcategorieën voor de speclsterktes 6, 7 en 8. Hoofdsponsor is Tweewielerservice Van der Zande. Inschrijven kan tot en met zaterdag op www.toernooi.nl. Op 17 en 18 ju li worden de finales gespeeld, in elke categorie zijn er prijzen voor de nummers één en twee. Meer informatie is te vinden op ww.tovonline.nl. In de nacht in van zaterdag op zon dag werden in de Willem van Bei- erenstraat acht auto's bespoten met purschuim. Of daardoor schade aan de voertuigen is ontstaan, is onbe kend. Kandidaar S. Maljaars uit Kapelle heeft bedankt voor het beroep van de Gereformeerde Gemeente. Hij nam inmiddels wel een beroep van de Gereformeerde Gemeente Middel- harnis aan. De Hervormde Gemeente heeft zon dagavond afscheid genomen van ou derling H. KaLs. Eind vorig jaar was hij aftredend en niet herkiesbaar, waarna Kats nog een half jaar mocht aanblijven. De vertrekkende ouder ling, die eerder ook diaken is ge weest, blijft nog wel als pastoraal medewerker bezoeken bij gemeente leden doen. De vacature van Kats is nog niet vervuld. Eerder stopte Peter Pipping al tussentijds wegens ge zondheidsredenen, zodat er twee nieuwe ouderlingen gezocht wor den. Per 1 juli gaat, ter ontlasting van de kerkenraad, een groep van twaalf ge meenteleden aan de slag om jarige gemeenteleden van 75 jaar en ouder te bezoeken. Tien vrouwen en twee mannen hebben zich hiervoor als vrijwilliger aangemeld. Het Schorrekoor, koor Kir Royal en het Casembrootkoor, de fanfare en dc slagwerkgroep van Accelerando werken mee aan het Schorrefestival dat zaterdag op het Havenplein wordt gehouden. Naast zang en mu ziek is er het eerste vu-vuzuela kam pioenschap en een veiling van dien sten. De jeugd kan zich vermaken met wipe-out, springkussen, grab belton en schminken. Verder is er in formatie te vinden over het kunst project Het onzichtbare zichtbaar maken, er zijn streekproducten, am bachtelijk gemaakte kaarsen, etens waren en drankjes te koop. Het Schorrefestival begint om half drie. w De watersportvereniging organiseert vrijdag 9 juni voor de derde keer het havenconcert Musica Nautica, een schouw- en luisterspel, op een pon ton in de haven. Beroepsmusici brengen licht klassieke muziek en jazz ten gehore voor toeschouwers en toehoorders, die zich daartoe rond het clubhuis de Buutengaets met een klapstoeltje en toeter en in allerlei bootjes rond het podium kunnen verzamelen. In het voorpro gramma, om kwart voor acht, treedt Dak d'r af op. Een half uur later be gint het hoofdprogramma, met Nata- lya Kraevsky (sopraan), Inez Cars- auw (mezzo-sopraan), Alex Vermeu len (tenor) en het Smalstads Man nenkoor onder leiding van de Thoolse wethouder Kees van Dis. Samen brengen zij opera, operette en filmmuziek ten gehore. Na de pauze zorgt het combo Mclphi voor een cross-over van klassieke naar licht klassieke en jazzmuziek. Wil- bert van den Bosch praat het pro gramma aan elkaar. De toegang voor dit concert is, dankzij sponsoring, gratis. Dameszanggroep Kir Royal gaat nu ook dansen. Als voorbereiding op het Winterdansgala, kan er vanaf 30 september tien weken lang op don derdagavond worden geoefend in Havenzicht. Op zo'n avond is ruimte voor twee keer 20 koppels. Dc dans avonden zijn ook voor niet-leden be doeld. Op die manier wil Kir Royal het publick bij dc gala betrekken. Het dansgala vindt plaats op 10 en 11 december. Vanaf zaterdag kan men zich in laten schrijven op de promotiestand van Kir Royal tijdens het Schorrefestival. De organisatie zoekt nog teams die willen meedoen aan het touwtrekken op 9 en 10 juli op het Havenplein. Ook voor het beach vol ley bal zijn nog teams welkom, hiervoor zijn al meer dan twaalf aanmeldingen bin nen. Opgave is mógelijk bij café De Hoop, bistro 't Backen, café Haven zicht en café An de Slööve. Op het tot een zandstrand met ter rassen omgetoverd Havenplein ne men de bcachvolleyballers het vrij dagavond vanaf zeven uur en zaterdag vanaf twaalf uur tegen el kaar op. Een team moet uit mini maal vier spelers bestaan. Het touwtrekken wordt in het schema van het beachvolleybal ingepast, dc finale is op zaterdagmiddag om vier uur. Hiervoor dienen teams minimaal zes en maximaal acht spelers te tellen, én een coach. In schrijven kan nog tot woensdag. Zowel bij hel beachvolleybal als het touwtrekken is dc Havcnplein- cuptrofee dc inzet. Mocht daarvoor voldoende animo bestaan, dan wordt voor de jeugd onder de 14 jaar een afzonderlijke competitie opgezet. Stavenisse i| i i i i i i i i I i^dUi Maandag 5 t/m zaterdag 10 juli Magere runder- of sucadelappen 1 kg 8,50 Spareribs naturel/gekruid 1 kg 4,95 Verse kipschnitzels 500 gr. 4,50 Kipblokjes of kipgezond 500 gr. 3,98 Ole cervelaat 100 gram 1,00 Ardenner boterhamworst 100 gram 1,00 Schouderham 150 gram 1,20 Zomer meloensalade 100 gram 1,00 Voor lekker vlees, mals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 Advertentie l.M. A.J. Zwerus stopt per vandaag als ouderling en scriba van de Hervorm de Gemeente. Hij is al heel lang kerkbestuurder, maar volgens de kerkorde was hij niet meer herkies baar. Een halfjaar na zijn officiële termijn mocht hij nog aanblijven, maar die zit er nu ook op. Helemaal weg, gaat Albert Zwerus echter niet. Als notulist blijft hij de vergaderin gen van de kerkenraad notuleren. J. Quist is nu de enige ouderling nog. Onder het motto 'de kerk is er voor u' is de Rehobothkerk aan de West- vest elke eerste en derde woensdag van de maand opengesteld voor ie dereen die een gesprek wil voeren. Tussen tien uur en half twaalf 's morgens is ds. J. Reehorst de gast heer. Voor bezoekers staat dc koffie of thee klaar. Een woning aan de Markt kreeg in de nacht van zaterdag op zondag ongewenst bezoek. De inbrekers gingen er vandoor met een televisie en een stereo-installatie. Mevrouw B. v.d. Rhee ving de meeste vis tijdens de eerste zomer wedstrijd van de Oosterscheldevis- sers. Ze sloeg 76 centimeter aan de haak. Tweede werd E. op den Brouw met 58 cm, 3. M. Keur 50 cm, 4. R. Lindhout 47 cm, 5. John ny Noom 43 cm, 6. F. Bout en Ph. Franke 32 cm, 8. W. Keur 27 cm. 9. C. Westerlaken 25 cm, 10. S. v.d. Rhee 22 cm. Scherpenisse Dichter/schrijver/uitgever Frans Mink draagt zaterdag 17 juli op ei genzinnige wijze voor uil eigen werk. Hij doet dal in het benefiet theater Locus Amoenus, Bakker straat 22. De volledige opbrengst van de avond wordt geschonken aan Peta. een organisatie die zich bezig houdt met het invoeren en bescher men van dierenrechten. In het theater is plaats voor slechts tien personen. Reserveren kan via ma- wihodi@live.nl of tel. 663023. Dc voorstelling begint om kwart over acht. vanaf een half uur eerder is er koffie of thee voor de bezoekers. Poortvliet Bij een ongeval op de kruising Schapenweg/Kadijk zijn maandag avond rond zeven uur twee auto's tegen elkaar gebotst. Een 20-jarige automobiliste die uit dc Schapen- weg kwam, wilde de kruising met de Kadijk oversteken om de Tichc- laarsweg in te rijden. Over de Ka- dijk kwam vanuit de richting van de Postweg een 48-jarige vrouw aan rijden. Volgens de politie heeft de 20-jarige bestuurder de andere auto niet opgemerkt. Ze botste met haar auto tegen de zijkant van de over stekende wagen. Die vloog achter stevoren op de zijkant een droog staande sloot in en kwam gedeeltelijk terecht in de tuin van de woning aan de Kadijk. De auto van de andere vrouw draaide een kwart slag en kwam met dc achterzijde in dc sloot terecht. Beide bestuursters konden op eigen kracht uit hun auto komen, maar zijn ter observatie met dc ambulance naar Lievensberg in Bergen op Zoom vervoerd. De au to's zijn volgens de politie vermoe delijk Total loss. Omdat het ongeval op een kruising plaatsvond, werd om 12 over zeven ook de brandweer van Tholen gealarmeerd om het ver keer te regelen. Maandag 5 juli hoopt de zending oud papier op te halen. Advertentie I.M. MusicalXpres voert maandagavond het stuk SuperMan uit in "t Ouwe Raed'uus. Het is een try-out voor het optreden in De Mythe in Goes. Zes Bergse spelers hebben er elke weck voor gerepeteerd in het dorps huis. De voorstelling is bedoeld om spelers en regisseur meer inzicht te geven over het komische gehalte. Tijdens de repetities op maandag avonden is er wel al veel gelachen, volgens artistiek leider Esther Lan- genhuizen. Opmerkelijk aan het stuk is dat er zes mannen meedoen en slechts één vrouw. Aahvang is half negen. Sint-Philipsland De door de leden van de Gerefor meerde Gemeente gekozen ouder lingen S. Kodde en D.J. Vorstelman hebben bedankt voor hun benoe ming. In de Hervormde Gemeente zijn A. Breeman en J. Walpot kandidaat om ouderling te worden. De rioolwaterzuiveringsinstallatie is vorige week buiten werking gesteld. Ze voldeed niet meer aan de huidige eisen voor het lozen van afvalwater. In plaats van een nieuwe zuivering te bouwen, heeft het waterschap Zeeuwse Eilanden een rioolpersge- maal geplaatst. Voortaan wordt het afvalwater van Sint Philipsland en THOLEN 3 juli Fietstocht Athletes in Action, vertrek Oesterschelp. 10.30 u. 3 juli Fietstocht Wereldwinkel, ver trek Kerkstraat 28. 10-12.30 u. 7 juli Inloopochtend borstvoeding, LLL, Kreeftenstraat 21, 10-11.30 u. 8 juli Vergadering gemeenteraad, gemeentehuis, 19.30 u. 12 juli Vergadering jongcrcnraad, gemeentehuis, 19.30 u. 17 juli Natte kernenslag, spelletjes- dag, de Spetter, v.a. 10 u. OUD-VOSSEMEER 10 juli Zevendorpéntocht. 10 juli Braderie en dwcilbandfesti- val. 17 juli Rommelmarkt herv. Ge meente, Raadhuisstraat. SINT-ANNAI.AND 3 juli Schorrefestival, 15-20 u. 3 juli Smash naar Bosbad Hoeven, vertrek 9.15 u. 9 juli Musica Nautica. jachthaven, 19.45 u. 9 en 10 juli Beachvolleybal en touwtrekken, Havenplcin; vr 19 u., za 12 u. 19 juli Infomarkt middelbare school, voor ouders met kinderen in groep 8, jongerenwerk Tholen. Wel- levaete, 19-21 u. STAVENISSE 17 juli Braderie. SINT-MAARTENSDIJK 10 juli Viswedstrijd Oostcrschclde- vissers, 13.45-16.45 u. POORTVLIET 3 juli Fietstocht Wereldwinkel, ver trek camping Kruytenburg, 10- 12.30 u. BERGEN OP ZOOM t/m 29 aug Spotprenten, Marius' Bauer e.a.. Markiezenhof, t/m 30 aug Tentoonstelling Willem van Dort sr., schilderijen, Markie zenhof. t/m oktober Bezichtiging Bergse monumenten, di t/m zo van 13- 16.30 u. +film+++film+++film+++tllm+ CINEM'ACTUEEL: Toy story (Ncd. gespr.) - vr 18.45 u., za, zo en wo 13.45 en 16 u. Ro bin Hood - do 20 u., vr 20.15 u. Sh rek 4 Forever after-za 16, 18.45 en 2115 u., zo 16 en 2115 u., ma en di 20 u., wo 16 en 20 u. Shrek 4 Voor ecuwig en altijd (Ned. gespr.) za, zo en wo 13.15 en 16 u. The twilight saga: Eclipse - do 20 u, vr 18.15 en 21.15 u., za en zo 16, 18.45 en 2115 u, ma en di 20 u, wo 16 en 20 u. Wickie de Viking - za, zo en wo 13.45 u. The A-team - do 20 u, vr en za 18.45 en 21.15 u., zo 18.15 u., di en wo 20 u. Hoe tem je een draak - za. zo en wo 13.45 u. De gelukki ge huisvrouw - vr en za 18.45 u. Sex and the city - do 20 u„ vr t/m zo 20.15 u., ma en wo 20 u. Millen nium I: Mannen die vrouwen haten - zo 19 u, ma 20.30 u. Lourdes - di 20.30 u. De collecte voor de Maag Lever Darm stichting heeft in Poortvliet 331,34 euro opgebracht. De stich ting gebruikt het geld voor weten schappelijk onderzoek en voorlich ting in de strijd tegen spijsver- teringsziekten. Anna Jacobapolder via een nieuwe persleiding doorgepompt naar het rioolgemaal in Sint-Annaland. Van af daar wordt het water getranspor teerd naar de zuiveringsinstallatie in Sint-Maartensdijk. De Vrouwen van Nu uit Poortvliet maakten een uitstapje naar het streekmuseum de Meestoof. De afdeling Poortvliet van de NBvP/Vrouwen van Nu vierde het gouden jubileum vrijdag met een uitstapje naar De Meestoof in Sint- Annaland en een barbecue. Ineke de Rijke en Ineke Kesteloo zijn door voorzitter Jannie van Dijke gehuldigd omdat ze een kwart eeuw lid zijn van de vereniging. 22 dames stapten vrijdagmiddag in Poortvliet op de fiets. Dc rijwielen waren voor deze gelegen heid versierd met een paarse ballon met het logo van de vereniging. Bij het streekmuseum werd eerst een groepsfoto gemaakt, waarna de koffie met gebak gereed stond. Een vrijwilligster van De Meestoof leidde de groep rond door het museum, met de wisseltentoonstellingen over de Tweede Wereldoorlog en dc vlaggen van beurtschepen. Daarna fietste hel gezelschap terug naar Poort vliet, waar op Kruytenburg een barbecue klaar stond. De dames - het gezelschap was inmiddels aangevuld met een aantal leden die de fietstocht niet mee hadden gemaakt - lieten het zich goed smaken. Tijdens de geslaagde feestavond werden Ineke de Rijke en Ineke Kesteloo in het zonnetje gezet wegens hun zilveren jubileum. De afdeling Poortvliet heeft geen leden meer die vanaf de oprichting, dus een halve eeuw, lid zijn. Van de oprichters is mevrouw Speijer-Slager nog in leven. „Eerst was er één eilandelijke club, maar na tien jaar zijn plaatselijke afdelingen ge vormd. In Poortvliet was mevrouw Kugel daar van dc trekker", weel Maddy Niemantsverdrict. Het bestuur van de jubilerende afdeling bestaat uit Jannie van Dijke (voorzitter), Maddy Nie- mantsverdriet, Greet Mayer, Micntje ten Holte en Marthy Poot. Dc afdeling Poortvliet telt 47 leden. Op de maandelijkse bijeenkomsten in 'l Ouwe Raed'uus zijn gemiddeld 20 lot 25 leden aanwe zig. Het zijn avonden met een informatief of een creatief karakter. Bij de afsluiting van het seizoen wordt meestal een fietstocht georganiseerd. Ver der is de vereniging present op dc zomermarkt in Poortvliet, en bezoekt het bestuur de provinciale jaarvergadering. Een reisje wordt sapicn met dc afdelingen Scherpenisse en Sint-Annaland geor ganiseerd. En sinds enkele jaren is er ook een ge zamenlijke activiteit voor alle afdelingen op Tho len en Sint-Philipsland, die op toerbeurt wordt georganiseerd, -3 Predikbeurten Zondag 4 juli THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. (H.D.) en 18.30 u. ds. Me ijer. HERSTELD HERV. GEMEENTE 8.30 u. ds. v.d. Want, Schiedam. 18 u. ds..Verheul, Woudenberg. HERV. GEM. 1MMANUEL 10 u. ds. De Bie, 's Gravenpolder. GEREF. KERK 10 u. ds. Dc Graaf, Waalwijk. CHR. GEREF. KERK 10 u. leesdienst. 18.30 u. ds. Den Boer. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. CHRISTENGEMEENTE 10 u. ds. Wisse. H.A. VRIJZ. GEL. GEM. N.P.B. 10.30 u. prof. dr. Cossec, Rotter dam. R.K.-KERK zo 11 u. woord-, gebed- en commu nieviering. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Scheurwater, bev. nieuwe en afscheid oude ambtsdrager 18.30 u. ds. Scheurwater. 'GEREF. KERK 10 u. mevr. Littel-van Dommele, Willemstad. CHR. GEREF. KERK 10 u. ds. Den Boer. 15.30 u. ds. H.H. de Haan, Zaam- slag. GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. R.K.-KERK vr 9 u. eucharistieviering, zo 9.30 u. eucharistieviering. SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Van 't Hof, Oude Tonge. 18 u. ds. Versluis. vr 2/7 14.30 u. ds. Versluis, huwe- lijksbev. HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 u. kand. Diepeveen, Stellendam. 15.30 u. ds. Verheul, Woudenberg. GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. leesdienst. 14.30 u. ds. Bakker. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Heikoop, Nieuwegein. 18 u. ds. Quist, Groot-Ammcrs. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. do 8/7 19.30 u. ds. Zwartbol, Wc- kcrom. SINT-MAARTENSDIJK HERSTELD HERV. GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Joppe. HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. ds. Hoffman, Halsteren. 19 u. ds. Westerneng, 's-Graven- polder. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30u. leesdienst. do 1/7 19.30 u. dhr. Van Boven, Dc Valk Wekerom GEREF. GEM. IN NED. 9.30 en 18.30 u. ds. Geuze. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. dr. v.d Sluijs, Veenendaal 14.30 u. ds. Simons, Vinkeveen. GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. ds. Bakker. 14 u. leesdienst. vr 2/7 14 u. ds. Bakker, huw.bev. VRIJE HERVORMDE GEM. 9.30 en 14.30 u. ds. v.d. Sleen. POORTVLIET HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 ds. Egas, Werkendam. 18 u. prof. dr. Buitelaar, Ridder kerk. GEREF. KERK 10 u. ds. Mesu, Nieuw en St. Joos- land. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. wo 7/7 19.30 u. ds. Vermeij, H.D. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Den Boer. 17 u. kand. Molenaar, Oud-Vosse- meer. GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. (B.V.) 10 en 18 u. ds. Van der Meer. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. Klauwen. Steeg op de aardappelveiling in Sint-Annaland de prijs van Doré na het weekeinde naar boven dc zes dubbeltjes, gisteren zette een daling in. De aanvoer van aardappelen blijft onveranderd groot, met nega tieve gevolgen voor de prijs van Première, Frieslander en Bildtstar. Eigenheimer vormde, net als Doré, een positieve uitzondering voor de telers. Woensdag 30 juni: Doré 55-61, Première 31-35, Gloria 40, Frieslan der 34-37, Eigenheimer 77-78, Bildtstar 55-56, drielingen 15, kriel 50-57, aanvoer 147 ton. Dinsdag 29 juni: Doré 58-64, Pre mière 39, Gloria 39, Frieslander 37- 44, Nicola 45, Eigenheimer 79, Bildtstar 58-62, kriel 50-55, aanvoer 151 ton. Maandag 28 juni: Doré 59-62, Première 30-33, Frieslander 40-44, Eigenheimer 78, Bildtstar 65, drie lingen 15, kriel 50-56, aanvoer 120 Weekenddiensten HUISARTSEN Huisartsenpost Bergen op Zoom e.o., tel. 0164-273855 (Paracelsuslaan 2), ma t/m vr 17-8 u„ za en zo. TANDHEELKUNDIGE HULP 0900-82637456. APOTHEEK THOLEN Vliethof 8, za 11-12 u. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11.30-12 u., Poort vliet za 8.30-9 u., tel. 0166-662596. KRAAMZORG, Verloskundigen: Maatschap Steen bergen: tel. 604969. Sifra: 604664. Dé Provinciale Kraamzorg, tel. 0113-224000. Bevallingenlijn tel. 0113-224022 (24 u. p.dag). Homecarc (24 u. per dag), tel. 0113- 232924 of 0115-615595. Tot uw dienst ROLSTOELVERVOER Personen(rolstoel)vervoer Ned. Ro de Kruis afd. Tholen. Voor reserve ringen tel. 06-12257399. CENTRUM THUISZORG Dr. Tazelaarstraat 1, St.-Maartens- dijk. In het Centrum Thuiszorg zijn gehuisvest: Allévo Bereikbaar 24 u. per dag, tel. 0113- 249111 (Hoofdkantoor: Hollandia- plein 1Goes). Uitleen vcrplcegartikclen: St.-Maartensdijk, ma t/m vr 14-17 u. en ma 18.45-19.45 u. Maatschappelijk werk Ma t/m vr 8.30-9.30 u„ tel. 0166- 662055. Voor dringende vragen en hulp buiten kantooruren (noodsitu aties) tel. 0118-628743. VRIJWILLIGE THUISZORG/ STEUNPUNT MANTELZORG Jeugd- en Jongerenwerk Servicebu reau, 0166-668200. CHR. THUISZORG Curadomi, tel. 0166-667337. INDICATIESTELLING (CIZ) Hof van Tholen 2, Tholen, tel. 088- 7891480. WERKGROEP GEHANDICAP TENBELEID Hulp bij problemen, vragen en klachten, tel. 603342. PATIENTENVER. Advies- en informatielijn NPV Tho len 604275 en 653146; Sint-Philips land 572342 of 572530. Vrijwillige thuiszorg 0166-662264. VRIJWILLIGERS PALLIATIE- VE TERMINALE ZORG WEST BRABANT THOLEN Postbus 334, 4600 AH Bergen op Zoom, tel. 06-51498069. www.vptz- westbrabanttholen.nl HET KLAVERBLAD IKG, 0113-249490, ma t/m vr 9.30- 12 u. WAO-platform, 0113-249315, ma t/m vr 9.30-11.30 u. ALZHEIMER Informatieverstrekking en gespreks partner bij dementie, tel. 030- 6596285. LAAT LEVEN Hulp bij ongewenste zwangerschap, 06-0730 of 0166-692861. BLIJF VAN M N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 0118-469869. TELEFON. HULPDIENST tel. 0118-615551kindertelefoon 0800 -0432 (gratis). STORINGEN ENERGIE Tel. 0800-9009. HOOGWATERSTANDEN Donderdag I t/m vrijdag 9 juli. donderdag 1 7.32 -19.37 vrijdag 2 8.02 -20.12 zaterdag 3 8.42 -20.52 zondag 4 9.22 -21.32 maandag 5 10.07 -22.27 dinsdag 6 11.02 -23.32 woensdag 7 12.12 - donderdag 8 0.42 - 13.17 vrijdag 9 1.47-14.22 zo 4/7 16.37 LK Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishock steeds twee minuten later. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 0900-9771. Wout en Helma Dijksman uit Sint- Maartensdijk waren succesvol met hun Sint Bcrnhardhonden op het wereldkampioenschap in Denemar ken. Hun korthaar reu Haakon, de wereldkampioen van vorig jaar, prolongeerde zijn titel. „Het is écht heel bijzonder dat een hond twee jaar achter elkaar de beste is", zegt Helma Dijksman. Hun teef Alexia werd uitgeroepen tot vice-wereld- kampioen van de hondenshow. „Ze werd eerste in haar eigen klasse, te gen vijftien andere langhaar hon den. En vervolgens werden alle kampioenen van de show tegen el kaar gezet waarbij Alexia tweede werd", legt een trotse Helma Dijks man uit. ton. Vrijdag 25 juni: Doré 48-56, Pre mière 36-37, Frieslander 37-42, Ei genheimer 75, Bildtstar 63, drielin gen 15, kriel 56, aanvoer 133 ton. Donderdag 24 juni: Doré 50-56, Première 36-44, Frieslander 38-44, Eigenheimer 74, Bildtstar 61-65, kriel 56, aanvoer 173 ton. Het anti-hagelkanon van fruitteler A. Alkema in Sint-Maartènsdijk houdt dc politieke gemoederen nog steeds bezig. Maandagavond kregen de vertegenwoordigers van alle po litieke partijen tekst en uitleg van een deskundige van TNO. Dat ge beurde in een van de vergaderruim tes in het gemeentehuis, vooraf gaand aan de vergadering van de ad viescommissie ruimte. Dc gemeente verleende Alkema vergunning voor een proef met het apparaat, maar trok die na een jaar weer in omdat het te veel lawaai zou produceren. Omwonenden hadden er klachten over ingediend. De fruitteler pleitte - met steun van onder meer de Thoolse CDAfractie - om een ver volg nadat hij extra geluiddempen de voorzieningen heeft aangebracht,

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2010 | | pagina 2