Drie Thoolse verzetsstrijders met elf anderen herdacht in Udenhout Joth strijdt tegen alcohol Gouden Spil voor Thoolse vaklui Eetkamer als ontmoetingsplek 'Joth vergadert professioneel' 16 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 3 juni 2010 In Udenhout zijn vorige week veertien verzetsmensen herdacht die in de Tweede Wereldoorlog door de Duit sers werden gefusilleerd. Daaronder drie Tholenaren: Ja cob Everaers, Nap Hage en Cor Wagtho. Nabestaanden van alle drie waren bij de plechtigheid aanwezig. De gemeente wijst een subsidieverzoek af van de Ned. Patiëntenvereni ging Tholen. Provincie maakt mogelijk Notanieuws: Bio als basis Agenda Festival Vestrock met live muziek en eco-art Sluitingsdag Provincie iDl De Thoolse jongerenraad (Joth) werkt mee aan de cam pagne Laat ze niet (ver)zuipen! tegen overmatig alcohol gebruik door Zeeuwse jongeren. Ook andere jongerenra- den zijn betrokken bij de campagne. De zeven gemeenten van de Oosterschelderegio en onder meer GGD Zeeland werken mee aan het project. Wethouder Oudesluijs en raadslid Werkman: Arvin de Witte, Andries van Houdt en Andries Kersbergen Vijftig leerlingbouwplaatsen in Zuid Nederland dongen mee naar de prijs. Uit-alle inzendingen kwam het renovatieproject van Wonen West Brabant aan de Ligusterstraat in Bergen op Zoom als eerste uit de bus. De Gouden Spil, zo heet de onderscheiding voor de beste leerlingbouwplaats, ging naar hoofdaannemer Bergh Bouw. In zes hoekwoningen werden jonge vakkrach ten in de praktijk opgeleid. Arvin de Witte uit Sint-Annaland, Andries van Houdt uit Oud-Vossemeer en zijn dorpsgenoot Andries Kersbergen gaven de verpauperde buurt een beter aanzien. De Gouden Spil is daarom ook hun succes. „Leuk voor het bedrijf en voor ons." Sociaal Leerzaam hak, Keetie, Bella, Heieen en Nap Hage met mevrouw Hage-Bazen, het echtpaar Everaers en Maud van Nie (v.l.n.r.) hij het oorlogsmonument in de Loonse en Drunense Duinen. De twintigers Everaers, Hage en Wagtho waren in maart 1944 be trokken bij een mislukte overval op het distributiekantoor in Bergen op Zoom, door een Bergse verzets groep en een knokploeg uit Rotter dam. Samen met twee Bergse ver zetsmensen zijn de Tholenaren in de dagen erna opgepakt. In mei zijn ze ter dood veroordeeld, tegelijk met negen anderen uit dc regio's Tilburg en Groningen. Op 26 mei 1944 is het vonnis voltrokken in de Loonse en Drunense Duinen bij Udenhout. De veertien zijn begraven in een massagraf in deze zandverstuiving. Een graf dat. ondanks herhaald zoe ken, nooit is teruggevonden. Vijfjaar geleden is aan de rand van dit nationaal park een gedenkteken onthuld. De initiatiefnemers, Jan Schoenmakers en Henk Peters, or ganiseerden om die reden nu weer een herdenking. Daarvoor waren ongeveer 150 mensen samen geko men op het landgoed Bosch en Duin. Mevrouw Hage-Bazen uit Sinl-Maartensdijk was met vijf kin deren aanwezig, het echtpaar Evera ers uit Tholen met zoon Jacob. En Maud van Nie uit Breda als nichtje van Cor Wagtho. Provinciewerk Informatierubriek van de Provincie. Geïnteresseerd in het laatste nieuws? Kijk dan op www.zeeland.nl Bij de herdenking was een belang rijke rol weggelegd voor leerlingen van de Udenhoutse basisschool De Wichelroede, die het gedenkteken heeft geadopteerd. Zo vormden 24 leerlingen een erehaag waarlangs de nabestaanden naar dat monument liepen. Verder lazen ze de namen van de verzetshelden voor, en ge dichten. Ze legden bloemen en één van dc scholieren blies The Last Post. Enkele aanwezige familiele den reageerden geëmotioneerd op de mededeling van de Tilburgse lo co-burgemeester De Ridder dat de gemeente positief heeft beslist op het verzoek van Schoenmakers en Peters om straten te vernoemen naar drie gefusilleerdcn. Voorzitter Wally Blaas van heemkundekring Stad en Lande van Tholen was onder de in druk van de bijeenkomst. Nel als de nabestaanden. „Ik had niet verwacht dat er na zoveel jaren nog aan mijn broer zou worden gedacht", zei de 87-jarige zus van een van de ver zetsstrijders. Ze vroeg die in ver band met bepaalde voorzieningen, maar die zijn er volgens bur gemeester en wethou ders in voldoende ma te. Zoals het steunpunt mantelzorg en de voor- zicningenadviseur. Bij de afwijzing speelt verder mee, dat de NPV in 2009 al een eenmalige subsidie kreeg. O O CD Resto VanHarte vestigt zich na de zomer in Middelburg. Om toerbeurten worden vijf Middelburgse grand cafés de ontmoetingsplek waar mensen uit alle lagen van de bevolking elkaar kunnen ontmoeten om lek ker met elkaar te eten. Dit zijn de Grand Cafés Getij (Oosterscheldestraat 18a), Buitenrust (Buitenruststraat 221), Willem (Oranjelaan 17), Palet (J. van Reigersbergstraat 2) en 't Gasthuis [Noordpoortplein 2). Direct klaar U krijgt dan een Zeeuwse editie van de kaart, die in heel Nederland is te gebruiken en waarmee u ook nog eens auto matisch saldo kunt opladen. Kortom: altijd voldoende saldo op uw kaart. De gebruikelijke kosten van 7,50 euro voor de aan vraag van de 0V-chipkaart hoeft u niet te betalen. Binnen vier weken wordt de kaart gratis per post toegestuurd. Deze is direct klaar voor gebruik. Met de Resto's VanHarte, naast de geserveerde maaltijden, ook vrolijkheid in de wijk. Ontmoeten Resto VanHarte is een onafhankelijke organisatie die investeert in de sociale cohesie van de Nederlandse samenleving. Fred Beekers, directeur Resto VanHarte: 'Eén op de drie mensen heeft volgens het Sociaal Cultureet Planbureau te kampen met eenzaamheid. Bovendien wordt eenzaamheid onder ouderen een serieus probleem. Ik wilde hier iets aan doen en besloot restaurants op te zetten. Niet zozeer voor arme mensen, maar voor mensen die behoefte hebben aan contact. Wij geloven in de eetkamer als ontmoetings plek en de maaltijd als bindmiddel en we zijn ervan overtuigd dat maatschappelijke integratie, participatie en samenhang begint bij de mens zelf, zijn straat en zijn wijk. Maar, we zijn niet zomaar een restaurant. Naast de maaltijden die we serveren, hebben we ook een 'plus'programma. Om mensen uit hun isolement te halen vormt Resto VanHarte samen met lokale sleutelfiguren een sociaal netwerk. Vaak eten de wijkagent, de imam of de sociaal raadsman mee. Rondom de maaltijd organiseren we activiteiten om mensen te informeren en met elkaar in contact te brengen. Onze keukens zijn leerwerk- plekken voor scholieren en ze bieden vrijwilligers de kans om zinvol werk te doen. Daarnaast brengen we vrolijkheid in de wijk en bieden we mensen kansen op een betere toekomst. Ons motto is: Eten, Ontmoeten en Activeren. Er zijn inmiddels 23 resto's in Nederland met een nieuwe op komst in jullie provincie.' Betaalbare maaltjden 'Vanuit onze beleidsprogrammering Sociale Zorg en het programma 'meedoen en nieuwe kansen' subsidië ren we dit initiatief met 15.000 euro,' vertelt gedeputeerde George van Heuketom. 'Ook in de Zeeuwse samenleving zien we mensen die eenzaam zijn. Al is zien niet helemaal Jiet juiste woord, want het is vaak niet zichtbaar. Het is voor beleidsmakers dan ook heel moeilijk om wat te doen aan die problematiek. Daarnaast wonen ook in Zeeland mensen die op of onder het bestaansminimum leven en soms daardoor niet meer buiten de deur komen. Ze kunnen niet, durven niet en vereenzamen verder. Die problematiek is soms moeilijk op te sporen en door middel van een maaltijd kun je mensen op ongedwongen manier in con tact laten brengen met elkaar. De combinatie van betaalbare maaltijden voor minima en ontmoeting sprak me zeer aan. Het kan een begin zijn van een netwerk. Zo'n ontwikkeling wil ik vanuit de Provincie graag aan jagen. En waarom subsidiëren we nu juist in Middelburg? Allereerst omdat het initiatief zich hier voordoet en ook vanuit de gemeente volop wordt gesteund. Daarnaast omdat er veel partners betrokken zijn bij het project. Het kan volop op draagvlak rekenen. Het heeft voor ons echter pas het gewenste resultaat als de leer resultaten en de ervaringen van het project overdraagbaar worden voor andere delen van Zeeland. Dat is ook wat we met Resto VanHarte afspreken.' Kijk ook eens op http://loket.zeeland.nl/subsidies/zorg/bs2 en www.restovanharte.nl De Zeeuwse editie van de OV-chipkaart. Diverse aanvraagmogelijkheden De gratis 0V-chipkaart kunt u aanvragen via: www.zeeuwseovchipkaart.nl. Als u niet beschikt over internet, moet u eerst telefonisch een formulier aanvragen. Dit doet u via 0900-21 00 800 (lokaal tarief). Het is ook mogelijk om de 0V- chipkaart aan te vragen bij het OV-chipkaart Infopunt op diver se locaties. Het Infopunt is een rijdend informatiecentrum, waar u direct de kaart kunt aanvragen met behulp van een pro motiemedewerker. De locaties en de data waarop het Infopunt aanwezig is, zijn te vinden op: www.degoedekantop.nl/chip/ov-chipkaartjnfopunten. Overigens blijft de vertrouwde strippenkaart nog geldig tot in ieder geval eind 2010. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 0900-21 00 800 of www.zeeuwseovchipkaart.nl. De economie moet duurzamer en wat Zeeland betreft onder andere de chemische industrie en energiesector. Deze sectoren hebben namelijk een belangrijk aandeel in de Zeeuwse economie en er valt veel milieuwinst te behalen. Het credo is ondermeer biobased eco nomy: een economie gebaseerd op groene grondstoffen. k aJ 0p 5 juni vindt een nieuw grensoverschrijdend festival plaats in Hulst, genaamd Vestrock Dit duurzame en eco-cultureie festival is onderdeel van het samenwerkingsproject 'De Smeltkroes' en is het eerste festival van Europa dat vanaf de eerste editie C02 neutraal is. Tijdens het festival komen beeldende kunst, vormgeving, innovatie, wetenschap, professions te podiumkunsten, dans en muziek samen. De Smeltkroes is mede mogetijk gemaakt door een subsidie van 10.000 euro van de Provincie. Meer informatie over het festival en het program ma: www.vestrock.nt Het Provinciehuis is gesloten op vrijdag 11 juni 2010. Een belangrijk voordeel dat Zeeland biedt voor een biobased economy zijn de havens: voor gemakkelijk aan- en afvoer van grondstoffen. De Provincie heeft een visiedocument met actieplan over deze groene grondstoffeneconomie: 'Bio als basis: kader, kansen en keuzes voor een Biobased Economy Zeeland'. Enerzijds laat het rapport zien wat de Zeeuwse visie is op zo'n biobased economy. Anderzijds geeft het rap port aan dat er al ontzettend veel gebeurt, zoals de meer dan twintig concrete initiatieven die al lopen of op het punt staan te starten. Een voorbeeld is het Biobase Europe Opleidingscentrum in Terneuzen, waar de procesoperators van de nabije toekomst zullen worden opge leid. U kunt dit visiedocument opvragen bij het provinciaal informatie centrum via de email: infocentrum@zeeland.nl of telefonisch 0118-63 U 00. Het rapport is ook te downloaden via http://provincie.zeeland.nl/wonen/pseb/energie/ Provincie Zeeland Colofon Redactie afdeling Communicatie en Statengriffie Provincie Zeeland Opmaak Prepress Provincie Zeeland Fotografie Vincent van den Hoogen IResto VanHartel, Six Senses (Zeeuwse OV-chipkaart), Jord Stenvert (Biobased Economy) Reageren op deze uitgave van Provinciewerk? Of geïnteresseerd in verschenen nota's of wilt u inzage van stukken? Neem dan contact op met de mensen van het informatie centrum. Via de e-mail infocentrum® zeeland.nl of per telefoon op 0118- 63 16 00. Of schrijf naar Postbus 6001, 6330 LA Middelburg. Bezoekadres: Provinciehuis, Abdij 6, 6331 BK Middelburg. De volgende Provinciewerk verschijnt 16 juni 2010. Een aantal leden van Jolh bezoekt activiteiten om daar jongeren aan te spreken op hun alcoholgebruik.' Zo bezochten ze zaterdag het muziek festijn Rcgioruis in Rcncsse. De jon- gerenraden mengen zich op 12 juni in het uitgaansleven in Goes en vra gen jongeren om een blaastest af te laten nemen. Diezelfde avond houdt de politie een alcoholcontrole. Jothleden bezoeken op 19 juni een frisfeest in Krabbcndijke, waar hel uitgaan zonder alcohol te drinken wordt gepromoot. De leden van de Thoolse jongerenraad zijn vooral benieuwd hoe het er op zo'n fris- feest aan toe gaat en bekijken de mogelijkheid om dat ook op Tholen te organiseren. De campagne richt zich voorname lijk op jongeren van 10 tot 23 jaar. 'Voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs staat in de maand juni een aantal theatervoor stellingen gepland. Daarnaast zijn er informatiebijeenkomsten voor dc ouders waarin informatie over alco hol en opvoedtips op een aanspre kende manier wordt aangeboden. Met de deelnemende scholen zijn afspraken gemaakt over de voorstel lingen voor leerlingen. De ouderin- formaticavonden zijn vrij toeganke lijk. De precieze data en locaties voor deze avonden zijn nog niet be kend. Indigo organiseert in een aantal ge meenten zogenoemde homepartitjs voor ouders die liever in kleiner ver band met elkaar praten over opvoê- ding rondom alcohol en drugs. Dc jeugdverpleegkundigen en jeugdart- scn van de GGD besteden in de ge zondheidsonderzoeken op school bij leerlingen van 10 jaar expliciet aandacht aan alcoholgebruik. De leden van de jongerenraad Tho len hebben in hun onlangs gehou den vergadering in het Holland Huis in Scherpenisse complimenten ge kregen van wethouder Jan Oude sluijs en raadslid Jack Werkman. Beiden waren namens de gemeente bij de vergadering aanwezig en wa ren aangenaam verrast over de ma nier van vergaderen. Oudesluijs vond dat er voortvarend wordt gewerkt, ook qua tijd en was onder de indruk van dc directheid waarop de leden elkaar aanspreken. Ook keek hij op van de hoeveelheid afspraken die er tijdens de vergade ring zijn gemaakt. „Daar kunnen we met zijn allen iets van leren", zei hij. Werkman roemde ook de manier van vergaderen en zei erdoor verrast te zijn. „Het is erg professioneel." Oudesluijs bezocht de jongerenraad om kennis te maken. Hij heeft als wethouder welzijn in zijn pakket en daardoor valt ook de Joth onder zijn hoede. Werkman woont in Scherpe nisse en was als raadslid benieuwd wat de Joth doet en hoefde daar dit maal niet ver voor van huis. Hij gaf als tip iets te doen met ouderen tij dens Make A Difference Day, de landelijke dag ter promotie van vrij willigerswerk. Onder de prijswinnaars drie Tholenaren: rechts Andries Kersbergen, naast hem Andries ban Houdt, tweede van links Arvin de Witte. Als leerling-werknemer zijn de jonge Tholenaren in dienst van het Samenwerkingsverband Praktij kopleiding Bouw (SPB). Vier dagen in de week werken ze in de praktijk. Eén dag in dc weck wordt op school de theorie bijgespijkerd. In de loop van het schooljaar draaien ze op de meest uit eenlopende projecten in de regio mee. Aanko mend timmerman De Witte (19) werkt nog steeds op het projecl in de Ligusterstraat, een onderdeel van de grootscheepse renovatie van dc wijk Ga geldonk. Metselaar Van Houdt (19) is ondertussen actief op een project in Hoogerheide dat wordt uit gevoerd door de Thoolse aannemer Paul Dcurloo, een van de vele bouwbedrijven in de streek die sa men SPB mogelijk maken. Kersbergen (17) was eerder als metselaar betrokken bij de nieuwbouw van Haestinge en leert de kneepjes van de vak nu in Nieuw-Vossemeer waar Wonen West Brabant een nieuw seniorencomplex realiseert. Het project in de Ligusterstraat is bijna afgerond. De drie vak lui van morgen kijken met plezier op hun tijd in hel Bergse project terug. Zeker nu hun werk is ge waardeerd met de Gouden Spil. „Toen we kwa men, waren de woningen echt uitgeleefd. En nu zijn ze heel erg mooi geworden. Leuk dat we ons steentje hebben kunnen bijdragen." De jury van Bouwend Nederland kende de prijs aan de leerlingbouwplaats in het Bergse project vooral toe vanwege de sociale context. Gagel donk staat te boek als een wijk met de nodige pro blemen, met veel werkloosheid en een groot aan tal allochtonen. Veel woningen zijn sterk verouderd. Een deel van de wijk gaat daarom te gen de vlakte. Voor de Ligusterstraat en de nabij gelegen Kamperfoelieslraat wordt een uitzonde ring gemaakt. Beide straten hebben een bijzondere uitstraling en worden beschouwd als een mooi voorbeeld van de Delftse school, een stroming in de architectuur die rond 1950 heel populair was. Als corporatie was Wonen West Brabant er veel aan gelegen om het unieke karak ter te bewaren en tegelijkertijd moderne woonei- sen te realiseren. In dc hoekwoningen woonden voorheen twee gezinnen die elk een verdieping huurden. Nu zijn ze omgetoverd in één groot he renhuis dat geschikt is gemaakt voor de koopsec tor. Meteen werden ook keuken, toilet en douche gemoderniseerd. Juist het werken in een zogehe ten krachtwijk stelde volgens de jury extra eisen aan dc leerling-werknemers en hun begeleiders. Een goede omgang met de buurtbewoners was nodig om van het project een succes te maken. Van Houdt heeft geen problemen ondervonden. „Het ging van een leien dakje. Van de winter bracht een van de buurtbewoners zelfs een pan erwtensoep. Aan mij is dat niet besteed, maar het was wel een mooi gebaar." Wel zag hij meer dan eens politie in de straat. „Maar ik laat me niet gauw afleiden. Ik-concentreer me op mijn werk." Kersbergen herinnert zich wat opmerkingen over een radio die te hard stond. „Maar zelf zou ik ge luidsoverlast ook niet leuk vinden. Eigenlijk heb ben wc nooit problemen gehad." De Witte had ook het nodige contact met de buurt. „Ze stapten geregeld binnen in de woningen waar we bezig waren, om iets te lenen of te gebruiken, van een stuk gereedschap tot een emmertje specie. Daar hebben we nooit moeilijk over gedaan." Wat bij de jonge vaklui overheerst, is de tevre denheid. Kersbergen was vooral blij met de af wisseling in het project. „Van vuil metselwerk tot voegen en het lijmen van binnenwerk." Van Houdt heeft naar eigen zeggen het nodige ge leerd. „Ik vond het leuk dat ik hier steeds zelf standiger kon en mocht werken. Bij eerdere pro jecten liep ik altijd mee met een leermeester. Nu had ik zelf een leerjongen bij en leer je beslissin gen te nemen, zonder overleg met een meer erva ren iemand. Ik vond het jammer dat ik hier weg moest. Renovatie is echt mijn ding." Ook De Witte noemt het project in de Ligusterstraat leer zaam. „Vanaf september heb ik hier gewerkt en dan wordt het echt een beetje je eigen project. Van alles heb ik hier gedaan. Van geprefabriceer de dakkapellen in elkaar zetten tot plafonds tim meren en kozijnen stellen. Elk facet van het werk is hier wel voorbij gekomen." Dc Witte stroomt na de zomer door naar het vierde leerjaar van zijn opleiding tot allround timmerman. Van Houdt is in principe klaar met zijn opleiding en heeft in middels een contract van drie maanden bij SPB op zak. „En dat mag drie keer verlengd worden. Maar eigenlijk ben ik wel op zoek naar iets vasts." Kersbergen hoopt op een contract bij de aannemer uit Oosterhout, waarvoor hij nu als leerling-werknemer actief is. „Ik heb het goed naar mijn zin. Leuk werk en goede collega's, bin nenkort krijg ik te horen of het doorgaat." On danks de huidige malaise in de bouwwereld zijn de drie jonge Tholenaren optimistisch over hun toekomstkansen. „Als je goed zoekt, vind je al tijd wat." De leerlingbouwplaats aan de Liguster straat dingt door het behalen van de Gouden Spil mee naar de landelijke prijs voor beste leerling bouwplaats bouw en infra. Op 30 september wordt de uitslag bekend gemaakt.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2010 | | pagina 16