Toerdeloo kan in Sint Philipsland nog met drie dagen opvang toe 'We kunnen ons nu profileren als professionele gastouders' 'Roots' over Thoolse wortels door Mellema en Fondse thuisgebracht www.ardikiukens.nl Afgekeurde varkens uit destructieton gehaald Voormalig bankkantoor is prima plek voor kinderdagverblijf Ineke Elings een van de gediplomeerde Tholenaren bij Kobalt Donderdag 27 inei 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Toerdeloo kinderopvang kan de komende paar jaren vooruit in de voormalige Rabobank aan de Schoolstraat in Sint Philipsland. Maar goed ook, want directeur Johan Bosters verwacht niet dat de voorziene uitbreiding van dorpshuis De Wimpel over een jaar al gerealiseerd zal zijn. Hij zei dat zaterdagmorgen bij de officiële opening. Speels Poortvliet Koen Besters uit Oud-Vossemeer voelt zich thuis bij zijn gastouder Ineke Elings. Hij speelt in de huiskamer met een oude telefoon en probeert contact te zoeken met haar. Dat lukt als Koen haar ook een hoorn geeft. De an derhalf jaar oude Koen geniet zichtbaar van zijn verblijf bij Elings aan de Groeneweg in Tholen. Elings is gastou der en pas gediplomeerd bij de stichting Kobalt in Ber gen op Zoom, het bureau dat voor haar en de andere gastouders op Tholen en Bergen op Zoom bemiddelt. Spannend MRSA Geen twee verzoeken lamsoren op 1 adres Ties Mellema, Hans Eijsackers en de broers Martin en Maurits Fondse hadden zaterdagavond in het Thoolse gemeentehuis een aandachtig gehoor. Ruim honderd belangstellenden genoten van de verschillende mu ziekstijlen die ten gehore werden gebracht. Het concert was de afsluiting van het theaterseizoen van Uit op Tholen. Keuringsarts bedreigd en in stal opgesloten Zwart maken „We hebben hier een prima plek", aldus Bosters. Het kinderdagverblijf draait al sinds januari in het aange paste bankgebouw. Toerdeloo is vanaf 2006 bezig geweest om op die plek met kinderopvang te kunnen beginnen, maar het blijft tijdelijk. Inmiddels wordt gewerkt aan plan nen om in De Wimpel een gecombi neerde ruimte te maken voor de bi bliotheek en de buitenschoolse opvang, evenals een combinatie van kinderopvang en peuterspeelzaal. „Maar de haalbaarheidsonderzoe ken zijn nog niet afgerond en ook het bestemmingsplan moet nog aan gepast worden." Toerdeloo kan aan de Schoolstraat nog wel even vooruit, met zestien plaatsen voor dagopvang (op de be gane grond) en tien voor buiten schoolse opvang (op de verdieping). Momenteel worden alle kinderen in de ruimte beneden opgevangen, ge zien het nog beperkte aanbod. Ver der is de opvang op woensdag en vrijdag nog gesloten. Op de andere dagen is Toerdeloo open tussen ze ven uur 's morgens en zes uur 's avonds. Bosters heeft er alle ver trouwen in dat er gaandeweg meer gebruik gemaakt zal gaan worden van de voorziening. Lenny Oostdijk heeft de leiding in Sint Philipsland, verder zijn Mieke Kot en Marissa Bakker de vaste krachten. Annema- rie v.d. Sterren fungeert als invaller. De aanpassing van het bankkantoor is in eigen beheer door de techni sche dienst van Toerdeloo uitge voerd. De ruimte beneden, voor de zogenaamde verticale groep, is speels dankzij de bijzondere vorm. „De schuine kanten en de glazen wand hebben we er zomaar bij ge kregen", aldus Bosters. De spreek kamer is ingericht als slaapgelegen heid, met acht plaatsen. En in de kluis liggen nu de Pampers, ze doet dienst als magazijn. Verder is er een kleine keukenruimte. Op de verdie ping zijn drie verschillende speelka mers gemaakt, met in één daarvan - de groepsruimte - een aanrecht. Verder zijn hier toiletten, en ruimten voor de wasmachine en droger, en voor de verwarmingsketel. De ver trekken hebben allemaal hun eigen kleuren, zoals die ook in andere Toerdeloo-vestigingen toegepast zijn. „De verdieping werd door de bank ook al een tijd niet meer ge bruikt, dus daar moest het nodige aan gebeuren. Zo zijn nieuwe pla fonds gelegd", licht Johan Bosters toe. Ook is een brandmeldinstallatie aangelegd. „De opvang beneden is erg ruim. We hebben 4,5 tot vijf vierkante meter per kind, waar 3,5 vierkante meter is voorgeschreven." Nog niet alles is gereed, met name buiten. Langs de ruime speelplaats moet nog een deel van de afraste ring geplaatst worden. Verder is de zandbak niet af en moet nog een berging gebouwd worden. En de ruimte naast de ingang, waarin de geldautomaat zat, wordt garderobe. De geldautomaat is nog maar pas uit het pand verdwenen. Op de stoep er voor staat nu een tijdelijke voorzie ning, een zogenaamde pinbox. „In verband met de veiligheid, mogelij ke risico's bij het vullen, moest de automaat uit het gebouw", aldus Bosters. De officiële opening werd zaterdag gecombineerd met een open dag. Dc kinderen konden zich onder meer vermaken op een springkussen, of schatgraven in de provisorische zandbak, terwijl hun ouders een kijkje namen in het feestelijk ver sierde kinderdagverblijf. Voor ieder een was er koffie, thee of fris met een taartje. Twee kinderen - de twin tig maanden oude Bartosz Krajew ski en dc zesjarige Cep Boom - kre gen een 'burgemeestersketting' om en mochten een lint doorknippen dat Johan Bosters vasthield voor de in gang van het kinderdagverblijf. Na de zomervakantie hoopt Toerde loo ook in Poortvliet te kunnen be ginnen in de verbouwde voormalige Rabobank aan de Schoolstraat. „De verhuizing vanuit de Stoofstraat is puur op de toekomst gericht. We zit ten nu in Poortvliet in een ineffi ciënt en duur onderkomen", zegt Johan Bosters van Toerdeloo kin deropvang. Cep Boom (geschminkt) en Bartosz kinderdagverblijf. Krajewski assisteren directeur Johan Bosters (links) van Toerdeloo bij de officiële opening van het Koen Besters zit bij gastouder Ineke Elings op schoot. Moeder Loes Besters (rechts) is blij met de opvang. Tussen hen in coördinator Danielle Kaat van Kobalt. Ze is een van de 16 gastouders die onlangs op het kantoor van Kobalt een certificaat hebben gekregen. Daarvan zijn er elf van Tholen. De 34-jarige Ineke Elings vangt drie kinderen op. Ze doet dat nu 2,5 jaar. Zelf heeft ze twee kinderen, Christel van acht en Mark van vijf. „Ik heb altijd gezegd dat ik als moeder thuis wilde zijn voor mijn kinderen. Maar toen de jongste naar school ging, viel ik in een gat. Van half negen tot drie uur. Die tijd wilde ik opvullen." Ze meldde zich aan bij Kobalt en nadat ze aan allerlei voorwaarden had voldaan begon ze met de op vang. Ze vangt niet alleen Koen op, maar ook zijn zusje Meike als ze uit school komt. En Sara van 2,5 jaar uit Stavenisse. Haar ou ders werken allebei in Bergen op Zoom en gaan naar Tholen verhui zen. Voor de ouders van Koen en Meike is het een uitkomst. Moeder Loes Besters: „Ik werk twee dagen op het benzinestation bij de Wouwse Tol. 's Ochtends van half zes tot half twee, maar ik draai ook nacht diensten. Het is wisselend. Maar ook als ik eens weg moet, dan hoef ik Ineke maar te bellen om de kin deren op te vangen. Het is voor mij een bewuste keuze geweest om te blijven werken. Dat doe ik twee dagen in de week om ook iets voor mezelf te houden." Ze probeerde haar kinderen eerst bij Kids Co in Oud-Vossemeer te plaatsen, maar toen daar geen plaats was, is ze naar Kobalt ge gaan en kreeg ze een aantal adres sen van gastouders. „Sommige ou ders wilden bij mij thuis oppassen, maar bij Ineke kon het aan huis. Dat vond ik wel zo prettig." Ineke Elings is behalve gastouder ook één dag per week actief op de Montessorischool van haar kinde ren in Tholen. Ze is er leesmoeder en klassenouder en helpt bij het or ganiseren van een musical of gaat mee op schoolreis. Bovendien wil ze haar ervaringen als moeder van een kind met voedselallergie graag delen met ouders die daar ook mee te maken hebben. Nadat ze zich had aangemeld bij Kobalt, duurde het nog een half jaar voordat ze een kind aan huis kreeg. „Ik doe het puur omdat ik het leuk vind. Niet voor het geld. Als je het voor één kind doet, dan kost je het geld. De kosten die je maakt en de uren die je er aan besteedt wegen dan niet op tegen de vergoeding." Het afrekenen verloopt via Kobalt. Elings vult de uren in, de moeder ondertekent de lijst en Kobalt re gelt de betaling. Zo was het en zo is het nog steeds, maar sinds vorig jaar scherpte het rijk de eisen voor gastouders aan. Daniëlle Kaat, coördinator van Kobalt: „Er werd veel misbruik van de regeling gemaakt. Gastou derbureautjes schoten als padde stoelen uit de grond. Soms waren het alleen maar internetbureautjes. Er waren soms alleen buurvrou wen die eikaars kinderen opvingen en op die manier het subsidiegeld vingen. Er is een nieuwe regeling gekomen, de wet op dc kinderop vang die hier een eind aan moest maken. Het werd heel snel inge voerd. Het was heel spannend voor ons om het te regelen. Dat bleek niet in korte termijn te realiseren." Via het ROC Westerschelde werd er een cursus opgestart. Alle dertig gastouders van Kobalt werden er over geïnformeerd, een derde haakte af. Sommigen hoefden niet mee te doen omdat ze al over een diploma sociaal pedagogisch werk beschikten. Anderen zagen op te gen de cursus. Volgens Kaat vond toen al een selectie plaats. „In die zin heeft het zijn werk al wel ge daan." Het bleef nog een tijd onzeker wie de kosten van de opleiding voor zijn rekening moest nemen. Eerst leek het erop dat de gastouder alles moest betalen. Elings: „Dat was een hoop geld. Het zou een half jaar duren voordat ik het terug zou kunnen verdienen. De vraagouders wilden zelfs bijdragen in de kos ten." Kobalt sprong in met een ver goeding en zo kon de cursus als nog tot tevredenheid van de gastouders worden gegeven. On derdeel van de cursus was EHBO voor kinderen. Elings: „De gewo ne EHBO was niet voldoende. De hele cursus was best wel pittig. We kregen meer te horen over pedago gische inzichten, er was extra aan dacht voor hygiëne en op welke tijd er luiers verschoond moeten worden. Eigenlijk doe ik de mees te dingen automatisch omdat ik werk vanuit een moederinstinct. Maar nu word je er wel meer be wust van. We moeten meer volgens een plan werken, maar met kleine kinderen loopt het toch altijd an ders." Het theoretisch examen werd op kantoor afgenomen, het praktisch gedeelte gewoon thuis. Een uur lang werd er geobser veerd. Elings is wel blij met het diploma: „Aan de ene kant wel goed dat het er nu is omdat je je nu kan profile ren als professioneel gastouder. Aan de andere kant is het jammer dat het er moest komen omdat er misbruik van werd gemaakt." Toch is nog niet alles rond. De GGD komt ook nog thuis kijken of aan alle voorwaarden wordt vol daan. Elings woont op het varkens bedrijf van Britt aan dc Groeneweg waar haar man bedrijfsleider is. Ze is zich er van bewust dat dit moge lijk voor de GGD aanleiding kan zijn om kritisch te zijn over de op vangplek in verband met besmet ting met MRSA. De bacterie die ongevoelig is voor de meest gang bare antibiotica. Vooral voor men sen met verminderde weerstand in ziekenhuizen en verpleeghuizen kan het gevaarlijk zijn. „Daar ben ik me van bewust. Er wordt ook al tijd naar gevraagd als ik naar het ziekenhuis ga. Maar ik leg het ook altijd uit aan de ouders. Zij zijn daar ook verantwoordelijk voor. Zij beslissen zelf of ze dat risico willen nemen. Zij hebben er mee ingestemd." Ineke benadrukt dat ze op een boerderij woont. Niet alleen met varkens (waar de kinderen niet di rect mee in contact komen) maar ook met paarden, honden, konij nen en schapen. „Die zijn privé. De schapen zijn getest en zijn Q- koorts vrij." Kaat is trots op de gastouders die hun diploma hebben gehaald. „Ze hebben goed hun best gedaan. Ik voel me er ook verantwoordelijk voor. Het was best spannend met zo'n examen. Het is ook een leuke club om mee te werken. Het is nu aantoonbaar dat ze vaardigheden hebben. Goed voor hun maar ook goed voor ons." Dc provincie Zeeland gaat voor een eerlijker verdeling van de ver gunningen voor het snijden van lamsoor en zeekraal uit van 1 ver zoek per adres. Het nieuwe beleid is al in 2007 ingegaan naar aanlei ding van een enquete onder de zee groentesnijders in 2006. Twee in woners van Sint-Maartensdijk en 1 uil Tholen. Twee Sint-Annalanders vielen buiten de boot omdat ze de vergunning te laat hadden inge diend. Die moest 24 februari bij de provincie binnen zijn, maar de twee uit Sint-Annaland kwamen 26 februari in Middelburg aan. Die moeten hun lamsoren en zeekraal nu in de winkel kopen. Voorzitter Karei Saris noemde de voorstelling om meerdere redenen bijzonder. „Het is voor ons de eerste keer in het atrium van het gemeen tehuis, het is de laatste voorstelling van het seizoen, én wc hebben su- pergasten." Drie van de vier musici die optraden, hebben Thoolse wor tels. De ouders van de broers Fond se zaten op de voorste rij. Maar ook voor Ties Mellema, wiens vader ja renlang huisarts in Tholen is ge weest, was het best spannend, be kende hij. Saris had hem aangekondigd als de man die later dit jaar de prestigieuze Nederlandse Muziekprijs ontvangt. Tijdens de in troductie klonk kindergehuil. „U vraagt zich mogelijk af wie er nou zo gek is om een klein kind mee te nemen naar een concertzaal. Dat was ik!" bekende Mellema en daar mee was de ongedwongen toon voor de avond gezet. De saxofonist opende het concert samen met pianist Hans Eijsackers, met muziek van Schumann. Daarna volgde 'Syrinx' van Debussy, waar voor Eijsackers de pianopartij zelf heeft geschreven. Voor de pauze stond ook 'Roots' op het program ma. Martin Fondse schreef deze suite op verzoek van Ties Mellema, nadat beiden elkaar op een festival in Utrecht voor het eerst hadden ontmoet. Dc acht delen, die Thool se namen dragen, zijn gemaakt naar aanleiding van de Sonate in bes opus 45 van Mendelssohn. Maar het is meer jazzachtig. „De wereld première was in het Concertge bouw en sindsdien heb ik het overal gespeeld. Nu brengen we het eigen lijk thuis", zei Mellema. De com ponist hoorde zijn schepping pas voor de tweede keer uitvoeren, en leverde zelf een bijdrage als toetse nist. Het was een bruggetje naar de jazz nummers van Martin Fondse zelf. Hij improviseerde ook nog eens op de melodica. En vervolgens speel den de broers Fondse samen: Mar tin aan de piano en Maurits op ac cordeon. „We wisten van tevoren niet dat we dit gingen doen", zei Martin. „De laatste keer dat we sa men hebben gespeeld, was op de einduitvoering van de Zeeuwse Muziekschool." Na de pauze ver volgden de broers Fondse het pro gramma. Het muzikale slot van de avond verzorgden de vier musici gezamenlijk. Saxofonist Ties Mellema vond het best spannend om in Tholen een concert te geven. Achter de piano zit Hans Eijsackers. Officier van justitie mevr. mr. I. Koopmans heeft bij de zaak tegen de 43-jarige directeur van Porkland uit Anna Jacobapolder bewijs gevon den voor 93 afgekeurde varkens. Die haaiden medewerkers in opdracht van de verdachten uit de destructie en boden ze, al of niet vermengd met goed vlees, ter consumptie aan. Koopmans kon putten uit een groot aantal belastende verklaringen. Volgens het personeel was hun werkge ver altijd bij de slachtingen aanwezig. Zo gebeurde het dat Van A. bui ten het zicht van de keurmeester en de dierenarts afgekeurd vlees weer uit de destructieton haalde. VERVOLG VAN VLEESFRAUDE „Hij sleepte de varkens uit de zwar te tonnen naar ons toe om ze vervol gens te slachten. Het afsnijden van afkcurmerken gebeurde in zijn uit drukkelijke opdracht. De dieren hadden altijd iets met de longen, darmen of hadden ontstekingen, die wij eruit sneden", verklaarde een Poolse medewerker. Een andere me dewerker vertelde dat hij samen met zijn baas het karkas van een afge keurd varken in diens auto had ge legd. Hij had ook gezien dat Van A. een goedkeuringsstempel van de VWA in zijn zak stopte en daarmee samen met de bedrijfsleider illegaal dieren afstempelde. Een vleeshandelaar had in juni 2007 twee varkens naar de slachterij teruggebracht. „Ze stinken als een otter. Ik denk dal het darmbloeders zijn", had hij tegen de bedrijfsleider gezegd. Dierenartsen van de VWA en keur meesters van de KDS (Keurings dienst Dierlijke Sector) keuren de slachtdieren of ze geschikt zijn voor consumptie. Dit wordt onder meer vastgesteld aan de hand van een DNA-profiel en een bacteriologisch en antibiotica onderzoek. Dieren die niet tot de slacht worden toegelaten en karkassen die ongeschikt zijn verklaard voor menselijke con sumptie, moeten als destructiemate- riaal worden afgevoerd. De dieren arts van de VWA zou niet bevoegd zijn geweest, waardoor de verdachte volgens de verdediging in zijn be langen was geschaad. Volgens de officier was de desbetreffende die renarts op grond van de Europese regelgeving bevoegd om haar- en vleesmonsters te nemen. Overigens had de eigenaar regelmatig aanva ringen met de keuringsartsen, ging met ze in discussie, die soms hoog opliepen en zelfs uitmondde in be dreigingen van een arts. Die deed daarvan aangifte bij de politie. Een van de dierenartsen werd zelfs een keer opgesloten in een stal. Binnen slachthuis Porkland werden zo'n 300 tot 400 varkens per week geslacht. Per slachtdag werden er acht tot tien varkens onderzocht, waarvan de helft werd afgekeurd. De projectleider keuring en toezicht VWA benadrukte dat de consument beschermd moet worden tegen on veilig vlees. Verder mag ook het personeel van het slachthuis en het keuringspersoneel niet bloot mogen worden gesteld aan het besmettings gevaar van besmet vlees, waarbij bacteriën allerlei ontstekingen, ab cessen en infecties veroorzaken. Van A. ontkende de beschuldigin gen, maar zweeg voor de rest en liet de verdediging over aan zijn advo caat K. Stassen. Vier getuige-des- kundigen waren op verzoek van dc verdediging voor de tweede keer opgeroepen, maar hun verklaringen voegden niets nieuws toe aan de zaak. Stassen vond dat de getuigen verklaring van dc veearts niet als bewijs mocht dienen. Dat gold ook voor de verklaringen van medeverdachte Van H. „Hij wil mijn cliënt zwart maken, maar hij had als leidinggevende van de slach terij de grootste rol. Aan een aantal getuigenverklaringen hecht ik geen waarde, omdat zij niet meer werk zaam zijn op het bedrijf." De straf pleiter meende dat een afgekeurd dier nog niet hoeft te betekenen dat het vlees schadelijk is voor de ge zondheid. „In de Tweede Kamer zijn daar vragen over gesteld, maar er is niet één geval van voedselvergifti ging bekend. Verklaringen van des kundigen vormen geen bewijs voor gevaar voor de gezondheid." Raadsman J. Stijns zei dat zijn cliënt onder druk stond van zijn baas. „Hij is slachtoffer van zijn malversaties." De raadslieden be pleitten vrijspraak of een milde straf. De officier bestempelde Van A. als een veelpleger. Uit het strafblad bleek dat de man eerder is veroor deeld voor milieudelicten, voor het onttrekken van beslag aan goederert en belastingontduiking. Ook was cr een stillegging van zijn bedrijf ge weest. De man heeft voor de vlees fraudezaak 101 dagen in voorarrest gezeten. Hij zou 2,5 miljoen schuld hebben. Zijn slachterij wordt ge sloopt voor bouwgrond. In Anna Ja cobapolder heeft hij nog de var- kensmesterij. „De slachterij was één groot drama", wilde hij nog kwijt. De bedrijfsleider heeft een blanco strafblad en werkt weer als slager. De officier kondigde nog een ontnemingsvordering aan. De rechtbank heeft meer tijd nodig voor de uitspraak. De verdachten krijgen eerst nog de gelegenheid voor het laatste woord, waarna de rechtbank twee weken later het vonnis uitspreekt. Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 7