'Goed gevoel als je weet dat mensen veilig op bed liggen' 'Scholen zouden zich meer in dyslexie moeten verdiepen' Niels van den Berge toert op trekker Pontje Harpoen bij Gorishoek is terug Slappe lach Natuurtocht over Tholen Nuis legt eerste steen kazerne Spraakprogramma helpt Mandy Kodde door haar examens heen nr"ziekenhuis Donderdag 27 mei 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 3 Ze had twee dagen vrij en zou op haar kleindochter Yara passen, maar toch werd verzorgende Adrie Manneke ge vraagd om in te vallen omdat een van haar collega's ten langen leste verhinderd was. Ze stemde toe. In plaats van te werken werd ze door haar collega's in hotel/restaurant Het Raedthuys in Sint-Maartensdijk in het zonnetje ge zet. De 64-jarige verzorgende is al een kwart eeuw actief en geniet nog elke dag van haar werk. Boodschappen Infoavond gemeente herzien waterkeringen Ze zit op de examens ach ter in het gymnastieklokaal van het Calvijn college in Tholen. En doet alle op drachten voor het vmbo op haar laptop. Ze is de enige die dat doet en ze is er blij mee dat het kan. De 16-ja- rige Mandy Kodde uit An na Jacobapolder is dys lectisch of woordblind. Dankzij de moderne tech niek kan ze toch gewoon meedoen aan de examens die ook de andere leerlin gen maken. Met oordopjes op. Niet voor het lawaai want dat is er niet, maar om de opdrachten te horen die bij het examen horen. Pinksteren 2010 Verzorgende Adrie Manneke uit Sint-Maartensdijk 25 jaar topperbij Allévo Gevaarlijk Zevendorpentocht In een blikje Nuchter Kandidaat-Kamerlid voor Groen Links in Tholen Oud-Tholenaar Niels van den Berge, twaalfde op de lijst van Groen Links voor de Tweede Kamerverkiezingen, komt vanavond (donderdag) met zijn trekker aan in Tho len. Hij is op campagne onder het motto Boerenzoon zoekt toekomst toer. Van den Berge bezoekt onder meer bedrij ven die gebruik maken van groene energie en bedrijven die op een andere manier produceren dan de gangbare. Groningse baggeraar wordt veerman De eerste fiets-voetveerverbinding van Zeeland, tussen Gorishoek en Yerseke, is weer in ere hersteld. De Har poen, die er 18 jaar heeft gevaren met schipper André Beuzenberg, gaat na een aantal jaar afwezigheid weer fietsers en wandelaars overzetten van het Thoolse naar het Reimerswaalse land en andersom. Groninger Ger- wen Harmsen heeft driejaar geleden het motorbootje ge kocht en gaat dit jaar in op het verzoek van de stichting Schippers Rondje Pontje om de veerdienst te verzorgen. Woonboot JLievensberg De jubilaris kreeg 's morgens om half zeven thuis aan de Veerhoekse- weg al bezoek van haar collega's. Die waren allen gekleed in een paars shirt (de kleur van het dossier waarmee ze bij Allévo werken). Op ieder shirt was een tekst aange bracht die hulde bracht aan de ver zorgende, zoals A3 is onze 25-jarige topper (verwijzend naar de meiden groep K3 en het mannentrio De Toppers). Ze brachten ook een groot spandoek mee: A3 is Allévo 25 jaar trouw, wij houden allemaal van jou. Ook haar zoon Erik was ingescha keld. Hij is lid van Euterpe maar speelde nu in alle vroegte zonder zijn medemuzikanten trompet voor zijn moeder. In Het Raedthuys werd ze getrak teerd op een uitgebreide lunch. Sa men met haar collega's die na hun ochtenddienst naar de Markt waren gekomen. Anja Geuze had samen met Sjaan Vermaas een lied en een gedicht gemaakt. Op de melodie van Heb je even voor mij van Frans Bauer, zengen ze dal Adrie moest gaan werken maar vergeten was om na te denken over het eten. 'Ik was het helemaal vergeten o wé o wé.' Gelukkig kon ze een beroep doen op haar man Gerard die 'wat in een pan gooit',Heb je eten voor mij/ ik heb een avonddienst erbij.' In een lang gedicht, voorgedragen door Anja Geuze werd de jubilaris van vele kanten belicht. Met vele kwinkslagen waar hartelijk om werd gelachen. ,A1 25 jaar werken in de thuiszorg/ sta je voor al de cliënten borg/ Voor Allévo ga je op pad, 's morgens vroeg of 's avonds laat/ Door weer en wind, of je nu met de auto of op de fiets gaat.' Adrie zei er geen woorden voor te hebben. Ze was volledig verrast door alle aandacht. Zelf had ze het dienstrooster nog eens bekeken en inderdaad gezien dan al haar colle ga's echt niet konden. „Iedereen had een goede reden. Ik had het tot elf uur kunnen doen." Het was in 1985 toen Adrie sollici teerde bij de Thuiszorg. Het ging toen om huishoudelijke hulp, vertelt ze. „Dat heb ik een jaar of drie ge daan, maar toen besloot de organi satie om het huishoudelijke en de verzorging te gaan splitsen. Ik kon naar school om verzorgende te wor den. Dat was toen bij het ROC in Goes, één dag in de week, drie jaar lang. Het werk ging gewoon door, maar ik kreeg wel door de opleiding meer salaris." Vijftien jaar lang deed ze alleen dag dienst. Daarna wisselende diensten, dagdienst, weekenddienst en nacht diensten. Bij heel veel vooral ouderen thuis. Mensen helpen bij het opstaan of bij hel naar bed brengen. „Ik heb het altijd met veel plezier gedaan. Ik heb nog geen dag gehad dat ik met tegenzin naar mijn werk ging." Wel is er veel veranderd. Er is een duidelijke scheiding aangebracht tussen het werk dat de verzorgende doet en wat de huishoudelijke hulp doet. „In het begin deed je alles. Als je iemand had gewassen en aange kleed, deed je ook boodschappen en bleef je ook poetsen. Het was vroe ger een totaalplaatje. Maar de ma nier van werken is nu anders. Wij komen nu binnen en verzorgen de mensen en zijn weer weg naar de volgende. Anderen nemen het huis houdelijke voor hun rekening. Dat valt tegenwoordig onder de WMO en wij onder de AWBZ. Ik vind de manier waarop we nu werken, rusti ger." De verzorgenden zijn flexibel. Ze werken 's ochtends en 's middags of 's middags en 's avonds. „Niet meer. Dat is beter. Voor de mensen maar ook voor jezelf. Als je langer werkt ben je minder geconcen treerd." Adrie vindt de avonddien- ,,lk was eens bij een oudere vrouw die net een scootmobiel had gehad en hem uit wilde proberen. Ik zei nog dat ze het voorzichtig aan moest doen en ik haar wel wilde helpen. Maar ze zei dat ze vroeger auto had gereden. Maar ze trapte op het gaspedaal en vloog door de keuken en de bijkeuken. Ze was heel netjes, maar toen reed ze alles omver en kwam tegen de buitenmuur tot stil stand. Toen we van de schrik waren bekomen, kregen we allebei de slappe lach. Ze zei: ik lijk net opa Flodder, maar ik mocht niks tegen haar kinderen vertellen. Dat heeft ze later zelf wel gedaan." Dinsdag start in Sint-Annaland dc driedaagse fiets- en vaartocht op en rond de Oosterschelde over Tholen, Zuid-Beveland en Schouwen-Duive- land. Daarbij staat natuurbeleving centraal. Het is een initiatief van IVN Zeeland en het platform nationaal park Oosterschelde. De fietstochten zijn ongeveer 18 kilometer lang. Voor dinsdag hebben zich 46 deelnemers aangemeld. De start is om tien uur op de haven van Sint-Annaland. De rou te voert via Sint-Maartensdijk naar de Bergse Diepsluis. Daar wordt in gescheept en teruggevaren naar Sint- Annaland. Natuurgidsen Sjak de Koek en George Koenders vertellen onderweg over de bijzondere flora en fauna en het Thoolse landschap. Be langstellenden kunnen drie dagen meedoen, maar zich ook voor één dag inschrijven. Dat kan nog tot en met zaterdag bij ivn@zeelandnet.nl of 0113-301883. Dinsdagmiddag legt burgemeester W. Nuis de eerste steen voor de nieu we brandweerkazerne in Tholen. Ge nodigden komen eerst samen in de kazerne aan de Ten Ankerweg waar na het gezelschap naar dc bouwplck loopt bij de oprit naar de brug. Een aantal waterkeringen in de ge meente Tholen, die behoren tot het stelsel van regionale waterkeringen, wordt aangepast. Het is onderdeel van het project Normering regionale wa terkeringen, dat de provincie Zeeland heeft opgestart. Doel is het herzien van het huidige stelsel van regionale waterkeringen, ofwel binnendijken die een waterstaatkundige functie hebben. De ligging van het stelsel wordt dit najaar opnieuw aangewezen en in 2011 genormeerd. Woensdag avond is er een informatieavond van zeven uur tot half negen in het ge meentehuis horen. Er zijn daarbij ver tegenwoordigers uit de projectgroep, zoals medewerkers van het water schap, Rijkswaterstaat en de provin cie, en van dc gemeente aanwezig. Dc avond loopt vooruit op de officiële in spraaktermijn, die eind dit jaar begint. Dc locaties op Tholen die worden aangepast zijn: Sint Philipsland - Kra merspolder, Slaakdijk: binnendijk zonder regionale functie wordt bin nendijk met regionale functie; Oud- Vossemeer - Van Haaftenpolder, zee dijk: binnendijk zonder regionale functie wordt binnendijk met regiona le functie; Sint-Maartensdijk - De Pluimpot: gedeeltelijk binnendijk met regionale functie wordt binnendijk zonder regionale functie en nieuwe binnendijk met regionale functie ver binding tussen Gorishoeksedijk en de Pluimpotdijk. „Ik ben ernstig dyslectisch. Ik moet elk woord spellen. En dat steeds op nieuw. De woorden zitten niet auto matisch in mijn hoofd zoals bij de meeste mensen. Ik heb moeite met de d en de t. En ik draai altijd de k en de h om. Als ik een k wil schrij ven, schrijf ik een h. En andersom. Ik weet niet anders." Het werd ontdekt toen ze op de ba sisschool in groep drie zat en leerde lezen. „Ik liep erg achter. Eerst leek het er op dat ik een nakomertje was. Maar door veel testen te doen, zijn ze er achter gekomen dat ik dyslec tisch ben." Dat heeft wel de nodige gevolgen. „Door veel te oefenen, heb ik het wel kunnen verbeteren, maar ik kan er niet over heen groeien." In het dagelijks leven levert dat soms pro blemen of ongemakken op. „Als ik in dc auto zit en ANWB-borden met de namen van plaatsen moet lezen, lees ik heel snel fout. Ik zeg dan dat er iets heel anders staat. Of als op een bord op het perron staat dat een trein vertraging heeft. Dan lees ik dat fout. Het gaat om de simpelste dingen die iemand anders makkelijk leest." Sinds twee jaar heeft Mandy een speciaal computerprogramma waar op ze wordt voorgelezen. Gemakke lijk was dat niet. „Mijn moeder scande alle schoolboeken in. Pagina voor pagina. Die worden hier op school op een usb-stick gezet zodat ik ze met het computerprogramma kan oproepen." Volgens Kodde was de school bereid om mee te helpen. Daar is ze dankbaar voor. „Meneer Flikweert heeft er heel veel tijd aan moeten besteden om het te controle ren. Daar ben ik echt heel blij om. Het programma leest elke letter dat op papier staat, maar soms is de volgorde van de tekst niet goed. Hij moet het allemaal doorlezen." Het programma zet wel de tekst om in spraak, maar niet de tekeningen of plaatjes die bij de opdracht wor den gegeven. „Zo ver zijn ze nog t Stemmen van lezers Adrie Manneke met haar man Gerard en haar kleindochter Yara temidden van haar collega 's van Allévo voor Het Raedthuys in Sint- Maartensdijk. sten wel het leukst om te doen. „Het geeft elke keer weer een goed ge voel als je weet dat de mensen weer veilig op bed liggen." Het vereist ook hier een flexibele inzet: „Er zijn mensen die pas om elf uur naar bed gaan. Dan sta je niet om acht uur aan de deur. Anderen gaan wel vroeg naar bed, maar het komt voor dat ik dan twee keer op een avond naar Scherpenisse ga. De klant is zoveel mogelijk koning." Adrie werkt in Sint-Maartensdijk en Scherpenisse, maar er is ook een tijd geweest dat ze overal kwamen. „Maar dan maakte je veel kilome ters. Dat was duur. Nu is dat alle maal gesplitst. Mijn collega's die hier vandaag zijn, werken allemaal in Sint-Maartensdijk en Scherpenis se." Toch herinnert ze zich nog wel de avonddiensten in de winter. Ze moest dan bijvoorbeeld van Sint- Annaland naar Stavenisse. „Dat was soms best gevaarlijk op de dijk." Nu kan ze veel op de fiets doen. En de mensen die hul nodig hebben, zijn niet altijd bejaard. „Vroeger waren het allemaal ouderen, maar er zijn nu ook mensen van 50 of 60 jaar bij die bijvoorbeeld na een heupoperatie thuis hulp nodig heb ben. En als iemand een been heeft gebroken, dan moetje daar ook naar toe. En als een dienst uitloopt, dan kun je altijd een beroep doen op een collega. De collegialiteit onderling is heel goed. Dat is wel de basis voor het werk. Als er wrijving is, dan gaat dat toch ook over op de cliënt." Adrie werkt 34 uur per week. Dat is voor een verzorgende lang. „Dat zie je nog maar zelden. Tegenwoordig zou dat twee contracten worden. Maar ik vind het gewoon fantas tisch. Ik doe ochtend- en avonddien sten, werk twee weekenden per maand, maar ben op dinsdag vrij. Dan pas ik op Yara, mijn kleindoch ter." Binnen Allévo is ze ook actief als lid van het bestuur van de perso neelsvereniging met 600 leden. Ze vertegenwoordigt de regio Tholen. Ze organiseren diverse workshops en verschillende uitstapjes. Een bus reis naar Parijs en Berlijn, een vlieg reis naar Barcelona. Nu staat Brus sel weer op het programma. Dit jaar zoekt ze het nog dichter bij huis door leden warm te krijgen voor de Zevendorpentocht in Oud- Vossemeer op 10 juli. ..Dat heb ik nu pas ingelast. Er doen er twintig aan mee. Ze mogen zelf kiezen wel ke afstand ze lopen. Het is een mooie manier om je eiland te pro moten." Gewoonlijk doet zij de 50 kilometer, maar omdat er nu na af loop ook een barbeque is gepland, loopt ze er maar 30. Het is voor haar ook weer een goede training om mee te doen aan de Nijmeegse Vier daagse. Dit jaar doet ze voor de ne gentiende keer mee. Niet langer met haar dochter Amanda, maar met haar zus Janny. „Ja, ik moet dan vrij zijn. De derde dinsdag in juli is voor mij een heilige dag want dan begint de Vierdaagsde. Maar dat weten mijn collega's allemaal, hoor." De voordracht van Anja Geuze had een hilarisch slot. „Over een jaar wordt je alweer 65 en trek je dus pensioen/ en over 20 jaar komen de jongere collega's jou naar bed doen." Waarop Anja er aan toevoeg de. „Dan ben ik 71. Dan trek jij mijn kousen uit en ik de jouwe." Mandy Kodde als enige met laptop achter in het gymlokaal Calvijn college niet. Maar ik vind het wel belang rijk dat er meer over bekend wordt. En dat scholen zich er in verdiepen in leerlingen met dyslexie. Leren begrijpen wat het inhoudt." Zo kan Mandy niet zomaar een boek lezen omdat ze niet meteen al le woorden herkent. Boeken bestelt ze via de blindenbibliotheek (loket aangepast lezen). „Het zijn digitale boeken. Op een cd-rom. De tekst wordt via de computer voorgelezen. Dat is gratis. De boeken kun je dan weer terugsturen." Zonder de digitale hulpmiddelen, zou Mandy veel langer over de school moeten doen, vermoedt ze. „Bij de examens heb ik wel een half uur extra als ik in tijdnood ben. Van ochtend bij geschiedenis was er veel leeswerk. Ik heb er een kwartier langer over gedaan." Dc stem die Mandy voorleest, heet V Ellen, een Vlaamse. „Het is een echte softwarestem. Net of het in een blikje zit. Dat is niet altijd han dig. Alle stemmen zijn zo, maar de Vlaamse is beter om naar te luiste ren omdat er meer afwisseling tus sen hoog en laag in zit." Mandy kan van stem wisselen. Via Lexima, een organisatie die ICT-op- lossingcn bedenkt voor mensen met schrift en leesproblemen. „Ze stu ren dan een nieuwe stem op cd op. Die kun je dan opslaan in je compu terprogramma." De Jacobiaanse doet de theoretische leerweg met de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, biologie en scheikunde. Tijdens de eindexamens studeert Mandy niet meer tussendoor. „Ik moet echt uit rusten. Het is erg vermoeiend." Ze staat er echter goed voor. Dankzij de schoolonderzoeken. „Als ik nu een vijf of een zes haal, slaag ik nog." Gisteren (woensdag) rondde ze sa men met de andere leerlingen het V examen Engels af. Na het Calvijn college gaat ze naar het ROC in Vlissingen naar de mbo-opleiding voor laboranten. Ze heeft zich al aangemeld, maar moet nog even afwachten of ze wordt toegelaten. „We hebben uitgelegd wat de pro blemen zijn. De school zag het wel zitten om me te helpen. Daar moet je wel rekening houden bij de keuze van een vervolgoplei ding." Ze heeft er al een school dag meegedaan en is enthousiast. Scheikunde is mijn lievelings vak. Het is niet altijd even makke lijk, maar ik vind het leuk om uit te leggen wat er gebeurt na een chemische reactie." De volgende stap die ze wil maken ligt in het verlengde hiervan: fo rensisch onderzoek. „Het .onder zoeken van bewijsmateriaal van een moord of een inbraak. Probe ren een schot in een zaak te bren gen. Dat is een uitdaging." Daar voor moet ze wel naar een school in Amsterdam. Zo ver is het nog niet. Mandy vindt het een uitkomst dat ze via haar laptop gewoon examen kan doen. Ook al zit ze achterin het lo kaal zodat er niemand achter haar op haar scherm kan afkijken. En ook al doet ze er langer over. „Als je gewoon wel intelligent bent, maar je kan gebruik maken van hulpmidde len, dan moet je je daar niet voor schamen. Eerst wilde ik het ook niet. Je wilt hetzelfde zijn. Net als de anderen. Je wilt niet datje uitge lachen wordt. Ik ben het toch gaan proberen." Mandy is er nu heel nuchter onder: „Als iemand een been breekt, dan heeft hij krukken nodig, de computer is mijn hulp middel." Na elk examenvak bergt ze het hulpmiddel op in de kluis van de school. Achter slot en grendel. Ellen hoeft dan even niet te praten. Wat was het dit jaar mooi weer. Hebt u er ook zo van genoten? Op zondagavond overkwam mij iets waaraan ik nog steeds met veel ple zier moet denken. Daarom wil ik het u vertellen. Als het mooi weer is, sta ik 's avonds regelmatig aan de voet van de oude Pluimpotdijk aan de kop van Sluiswegeling. Er passe ren dan mensen per auto, met de fiets of te voet over dc Westkerkse- weg. Zo ook zondagavond met Pinksteren. Even na acht uur nader den uit de richting van Sint-Maar tensdijk een tweetal fietsers. Ik ben niet zo scherp van gezicht, maar toch herkende ik al snel de markan te kop, met zeemanspet, van onze dorpsfietsenmaker. Samen met zijn vrouw fietsen ze rustig in huiswaart- se richting. Toen mijn hand een groetende beweging wilde maken. zwenkte hij naar me toe en stopte. Hij reikte een blompot met een prachtige witte geranium aan en zei: alsjeblieft! U zult begrijpen dat ik hem even sprakeloos aanstaarde. „Waaraan heb ik dat te danken?", vroeg ik hem. „Nergens aan", zei hij. „Maar uit de kerk gaven ze die mee om te geven aan iemand die we tegenkwa men en jij bent de eerste die hier staat." Opnieuw was ik sprakeloos en dat is men niet echt van mij ge wend. Een klein kaartje aan de mooie plant verklaart meer: Her vormde Gemeente Rehoboth Sint- Maartensdijk wenst u een goede Pinksteren. Daar word je stil van en daar kun je van genieten. Pinkster feest waarop God Zijn gave van de Geest uitdeelt. Dikwijls weergege ven in een beeld van een witte duif in stralend licht. Vertolkt in een wit te geranium op een stralende zomer avond. Dat was Pinksteren 2010. Dirk Teeuw, Scherpenisse. Hij is maandag in Middelburg ge start en reed in zeven uur naar Kaatsheuvel om te overnachten op een camping. Dc campagne was uit gesteld na de vliegtuigramp in Tu nesië. Dinsdag toerde hij in een uur of vier naar Wageningen voor een bezoek aan een groentekwekerij waar direct aan leden verkocht wordt, maar die ook meehelpen in de tuin. In Epe overnacht hij op een kampeerboer derij. Gisteren bezocht het kandi daat-Kamerlid een biologische vee houderij in Wythem bij Zwolle met runderen, varkens en kippen en zon nepanelen en in Swifterband een 'gangbare boerderij' maar wel met een windmolen. Vandaag staat het bezoek aan de zorgboerderij in Hil versum op het programma en een biologische boerderij met winkel in De Doef in het Groene Hart om daarna een lange tocht van 5,5 uur naar Tholen te maken en daar thuis bij zijn ouders in de Oesterstraat te overnachten. Morgen (vrijdag) ver trekt hij voor de laatste etappe van Tholen naar Oost-Kapelle om een biologisch dynamische boerderij Loverendale te bezoeken. Rond vier uur 's middags eindigt de toer op de Markt in Tholen met een 'kleine eindmanifestatie.' In de peilingen staat Groen Links op 11 zetels. Met de komst van de Harpoen, va ren er nu drie fiets-voetveren van Tholen en Sint-Philipsland naar 'de overkant'. De Frisia, van Gerard en Coby Hoogstad, vaart al een aantal jaar tussen Sint-Annaland en Zierik- zee en vorig jaar zijn Eric en zijn vader Kees Moerland begonnen met een veerdienst tussen Anna Jacoba polder en Bruinisse. Het pontjessei zoen wordt op 4 juni officieel geo pend. Dat gebeurt in Gorishoek, waar om drie uur in brasserie De Zeester de aftrap voor alle pontjes in Zeeland wordt gegeven. Harmsen is werkzaam als bagge raar. Omdat er in de zomermaanden niet wordt gebaggerd, ziet hij tijd om als schipper van de Harpoen de veerdienst te verzorgen. „Het valt prima te combineren", zegt hij. Harmsen was al eerder gevraagd door de stichting Schippers Rondje Pontje om dat te doen, maar dat liep op niets uit. Met behulp van Wilbert van Rijt van vakantiepark De Pluimpot in Gorishoek is de draad weer opgepakt en is er wel een samenwerkingsovereenkomst met Rondje Pontje tot stand gekomen. Harmsen heeft eerder zes weken een veerdienst gevaren in Noord-Hol land, toen daar de brug gerepareerd werd. De Harpoen heeft hij aanvan kelijk gekocht met als doel er een woonboot van te maken. Het werd gebruikt als plezierjacht. Hij zag het op internet te koop staan en heeft het voor het eerst bij Rotterdam in het echt gezien. Oorspronkelijk is de Harpoen een beunbak. Het casco is in 1904 gebouwd, zonder motor. Het werd gebruikt in de Duitse binnen vaart en werd geduwd of gesleept. Harmsen heeft de Harpoen opge knapt en voorzien van een nieuwe motor en relingen en een nieuw dek. Ook heeft het schip een andere kleur gekregen. „Hij was wit met groen. Nu is hij Rijkswaterstaatgeel met grijze gangboorden en witte re lingen. De voor- en achterkant is een soort bordeauxrood. Of de kleu ren zo blijven, weet ik niet. Hij valt wel op, maar het Rijkswaterstaat geel is toch feller dan ik dacht." De Harpoen is een platbodem van 16,4 meter lang en 4,2 meter breed. Er passen ongeveer 24 personen en evenveel fietsen op. Het vaart met een snelheid van maximaal onge veer 12 tot 13 kilometer per uur. De gemeente heeft de aanlegsteiger bij Gorishoek laten opknappen voor de veerdienst. Of er subsidie vanuit de gemeente wordt gegeven voor het fiets-voetveer, weet Harmsen nog niet. „Er lopen allerlei gesprekken. Ik weet nog niets." Hij kent de omgeving ook nog niet. „Ik ben nieuw hier." Hij verblijft momenteel op vakantiepark De Pluimpot. In Yerseke is hij één keer met de auto geweest, dc haven heeft hij nog nooit per boot bezocht. Hij ziet daar geen probleem in. „We hebben kaarten aan boord." Boven dien gaat oud-schipper Beuzenberg meevaren. Hij hield het een aantal jaren geleden weliswaar voor ge zien en verkocht toen het schip, maar het lijkt hem nu toch weer leuk. Net als Harmsen. „Het lijkt me leuk om te doen, het is hier een mooi gebied. Ik hoop dat het wat wordt." De Harpoen vertrekt in juni tot en met augustus dagelijks vanaf tien uur vanuit Gorishoek. Dc overtocht duurt ongeveer een half uur en het laatste vertrek is om half zes. Via de website rondjepontje.nl zijn de vaartijden van alle pontjes te raad plegen en wordt de actuele situatie weergegeven. Nieuwe specialisten in ons ziekenhuis! ti i i UX&im£i mciïïA-s»i h taaao BS MM Per 1 juni 2010 vestigen zich: mevrouw P.S. in 't Anker, gynaecoloog mevrouw N. van Werkhoven, kinderarts Advertentie LM.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 3