f Verkoper zegt ja tegen verzorgende Plaatselijk nieuws 2 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 27 mei 2010 Noodlokaal school Muziekpresentatiedag Rolluiken Avondwandelvierdaagse Grootste vis voor Spapen Anita en Ed Dvd-presentatie met rode loper Subsidie hervormde kerk Berging Keu's Zat trofee Fancy fair Horloge Theo Baay Clubtitels geprolongeerd Pompinstallatie Toezicht op scholen Jamsessie en open podium Jeugdkooravond Minder personeel I Geslacht in eigen slagerij m Spandoeken weg Fruitloods Bestek/Bedrijfsauto's Verhuur Rode baksteen Dakpan dof zwart Sanering Nijverheidsweg Verkoop Pluumpot Kleine tuinfair Concert voor kinderen Doemiddag Zangavond Dijk Geertruidapolder Mooie oplossing Nieuwe koeienstal *4 Concert Ars Musica Onderhoud kerkgebouw Spontane groepsdans Agenda Kaal trapveld Astmafonds Tholen Het gemeentebestuur is akkoord met de plaatsing van een noodlokaal bij de Eben Haëzerschool. De uitbrei ding mag maximaal 193 vierkante meter bruto vloeroppervlak groot zijn. Muziekvereniging Concordia geeft zaterdag 5 juni een rondleiding in de eigen muzikale keuken. Bezoekers mogen instrumenten uitproberen tij dens de zogeheten instrumentenpa rade. Ook laten alle opleidingsorkes ten van de vereniging van zich horen. Een samenspclgroep van vol wassen-beginners treedt voor het eerst op. De blokfluiters zorgen voor een muzikale opening. In de mid daguren komen de andere instru menten aan bod. Ook worden er de hele dag spelletjes georganiseerd. Aan de muziekpresentatiedag is ook een wedstrijd verbonden. Kinderen kunnen thuis een muziekinstrument ontwerpen en in elkaar zetten. Dege ne die op 5 juni het meest originele instrument inlevert, krijgt als prijs een gratis proefles. De dag wordt van elf tot vier uur gehouden in het repetitielokaal aan de Zoekweg. Het aanbrengen van rolluiken aan de woning van P.J. Overbeeke aan de Dalemsestraat 42 kan eenvoudiger. Dat bleek toen de welstandscommis sie de technische tekening bekeek. Aanvankelijk adviseerde de com missie om de goot te verlagen, maar dat blijkt niet nodig. Zelfs zonder dat te doen, kunnen de luiken achter de goot worden verwerkt, zo bracht burgerlid L. Dcurloo naar voren. Hij bleek bekend met de situatie en her kende de constructie uit de tijd toen hij zelf nog in de bouw actief was. De wandel sportclub Vosmeer orga niseert van 14 t/m 17 juni de avond wandelvierdaagse, onder auspiciën van de wandelsportbond KNBLO Zuidwest Nederland. Er wordt elke avond tussen half zeven en zeven uur gestart vanuit Meulvliet en de te lopen afstanden zijn 5 en 10 km. Onderweg worden de wandelaars voorzien van een versnapering. Drie avonden meelopen is voldoende voor een herinnering en voor de grootste groep, minimaal elf perso nen, is er een beker. De organisatie vindt voorinschrijvcn gewenst om voor voldoende routes en verzor ging te kunnen zorgen. Voorin- schrijven kan via wscvosmeer@ kpnmail.nl. Mevrouw Spapen heeft met een gul van 42 cm de grootste vis van de dag gevangen bij de derde wedstrijd van het seizoen van visclub de Pieter man. Er vertrokken die dag 22 vis sers voor de wedstrijd nabij het Goe- se Sas. De heer Vrocgop ving het meeste vis van de dag met 508 cm. Het weer was prima, wel bewolkt maar een aangename temperatuur. Al snel werden de eerste scharren uit een snel stromende Oosterschelde gevangen. Opvallend was dat het vooral aan de bakboordzijde was, waardoor de leden die aan die zijde hadden geloot, een mooie voor sprong op konden bouwen. Rond het middaguur viel de stroming weg door het keren van het tij, en vielen ook de vangsten terug. Net nadat de stroom weer een beetje terugkwam, het werd opkomend water, werden hier en daar enkele fraaie botten ge vangen. De grootse waren rond de 35 cm. Nadat de stroming de boot volledig draaide werd er aan de stuurboordkant volop gevangen en werden de achterstanden omgezet in een flinke voorsprong voor de vis sers aan die zijde. De andere vissers konden hier en daar wel een visje vangen, maar toch niet genoeg bleek aan het eind van de dag. Verdere uit slag: 2. dhr. Spapen 444 cm; 3. dhr. Kikkert 409 cm; 4. dhr. Stokkers 397 cm; 5. dhr. Hamel ink 341 cm; 6. dhr. Wolvekamp 324 cm; 7. dhr. Ver- kerke 322 cm; 8. dhr. Hanser 318 Eetcafé The Sixties organiseert zondagmiddag om half drie een op warmronde voor de komende we reldkampioenschappen voetbal in Zuid-Afrika. Verschillende Nederlandstalige ar tiesten proberen 'het Hollandse ge voel' aan te wakkeren. Naast zang duo Anita en Ed is er een gevarieerd programma. Het mee- zinggehalte is hoog. Als ware filmsterren zijn de hoofd rolspelers van de scholenmusical 'Wereldberoemd in heel Oud-Vosse- meer' vrijdag naar de dvd-presenta tie in De Vossenkuil gebracht. De zes werden thuis opgehaald met een bijzondere auto. Bij het dorpshuis lag de rode loper voor hen uit, met aan weerskanten de ruim 130 andere kinderen opgesteld die aan de musi cal meededen. De jonge acteurs en actrices wisten niet wat hen over kwam. Toen alle kinderen op de tri bunes zaten, klonken de melodieën van de liedjes uit de musical. En uit zichzelf begonnen de jongelui die mee te zingen. Alsof er opnieuw ge repeteerd moest worden. Van de dvd van de musical zijn in middels zo'n 130 exemplaren in de voorverkoop aan de man gebracht. De band van het theaterspektakel 'Het geheim van Vosmeer' is nog veel meer in trek. Daarvan zijn er al 250 besteld bij de stichting 600 jaar Oud-Vossemeer. Deze dvd wordt in de loop van juni gepresenteerd. Voor onderhoud van de hervormde kerk heeft de provincie Zeeland 1821 euro subsidie gegeven. Dit is 20% van de maximale subsidiabele kosten van 9106,44 euro. De aan vraag is getoetst aan de provinciale cultuurdoelstelling behoud en ont sluiting van de cultuurhistorische monumenten. Aan de Hollaircwcg wil de familie Van der Harst de nieuwe berging korter op de woning bouwen In plaats van 3,5 meter op 1 meter. De welstandscommissie had er geen be zwaar tegen. Biljarters uit de regio strijden op 4 en 5 juni in café Hof van Holland om de Keu's Zat trofee. Er worden meer dan twintig deelnemers ver wacht die op de vrijdagavond om half acht starten in verschillende poules. Op zaterdagmiddag worden de finalepartijen gespeeld. Een half uur voor aanvang van het toernooi op vrijdag, verricht Jos Hommel de loting. Het toernooi wordt voor de derde keer georganiseerd door bil jartgenootschap Keu's Zat als tradi tionele afsluiting van het biljartsei zoen. De personeelsvereniging van zorg centrum de Schutse organiseert za terdag van half tien tot half twee een fancy fair. Er is van alles te koop, zoals oliebollen, groente en fruit, bolussen, appelflappen, eitjes grab belen en er is een rommelmarkt. Directeur Theo Baay van de School met de Bijbel ontving dinsdag avond een horloge met inscriptie, een dinerbon en bloemen. Voorzit ter Hans van Dijke sprak daarmee tijdens de ledenvergadering zijn waardering uit voor diens inzet bij de nieuwbouw van de brede school. „Je betrokkenheid was enorm en je visie op het geheel is ook door de gemeente zeer gewaardeerd." De voorzitter overhandigde bestuurslid Maarten de Vos bloemen voor zijn bijdrage aan de stuurgroep die de nieuwbouw begeleidde. „Wc heb ben een prachtige school gekregen die helemaal bij de tijd is", zei Hans van Dijke. Hij was blij dat voor het eerst sinds jaren de leden vergadering weer in het eigen schoolgebouw kon worden gehou den. Mark Leune werd met alle 17 stemmen (zijn tegenkandidaat J. Verwijs kreeg geen enkele stem) herkozen als bestuurslid. In de kas- commissie maakte Jan Fase plaats voor Henk Gunter. Bij de opening van het nieuwe schoolseizoen zal kandidaat G. Kater van de Hersteld Hervormde Kerk een speciale jeugddienst leiden. De voorzitter hield dinsdagavond een overden king aan de hand van Johannes 16. De School met de Bijbel heeft 226 leden. 51 begunstigers, 7 onder- schrijvers, 18 personeelsleden, 1 schoonmaker en een administratief medewerkster. De clubkampioenen in de heren- en damesdubbel van tennisclub Sint- Annaland hebben hun titel geprolon geerd. Wederom is de wisselbeker gewonnen door de koppels Hanna Moerland en Jolita Meijnderts en Ruud Schot en Curtis Goedege- buure. Angelique Gocdegebuure en Ruud Schot mogen zich clubkam pioen gemengd dubbel noemen. In totaal hebben 39 mensen zich inge schreven voor het toernooi, waar voor maandag de finale werd gespeeld. De verliczcrsrondc is ge wonnen door Marion Quist en Anita Goedegebuure in de damesdubbel, in de hcrcndubbel door Sven den Engelsman en Jurian Hcijboer en gemengd dubbel Theo en Hanna Moerland. Aan de Hoenderweg wil het water schap Zeeuwse Eilanden het hek bij de pompinstallatie (bij de ijsbaan) een meter verplaatsen. Gezien de be staande situatie had de welstands commissie daar geen bezwaar tegen. De Tweede Kamer heeft een nieuwe wet aangenomen die scholen ver plicht om een raad van toezicht in te stellen. Dit voor een betere controle op het onderwijs, waarin heel veel publiek geld omgaat. De scholen krijgen tot 1 augustus 2011 de tijd om een en ander goed te regelen, vertelde secretaris Mark Leune dinsdagavond op de ledenvergade ring. Hij hield een presentatie over 'goed onderwijs, goed bestuur'. In samenwerking mei de scholenbond en de federatie Noord- en Oost-Zee land van christelijke basisscholen wordt gezocht naar de beste lokale aanpak. Voor de instelling van een raad van toezicht moeten de statuten gewijzigd worden en dat vergt altijd een zorgvuldige procedure. Leune presenteerde allerlei mogelijkheden, zoals een verkleind bestuur, dat nu uit 7 leden bestaat. De leden bepa len uiteindelijk welk toezichtmodel gekozen wordt. Het bestuur bestaat nu uit 3 leden van de Hervormde Gemeente en 2 van zowel de Her steld Hervormde als de Gerefor meerde Gemeente. De leerlingen zijn voor 32% afkomstig van de Hervormde Gemeente, 31% van de Gereformeerde Gemeente. 24% van de Hersteld Hervormde Gemeente en 13% van andere kerken. Stichting Tholen Rockt organiseert zaterdagavond om acht uur een jamsessie met open podium in café An de Slööve. De jamsessie met open podium wordt drie keer per jaar gehouden. Doel van deze driemaandelijkse jamsessie is het stimuleren van de pop- en muziek cultuur op het eiland. Ervaren mu zikanten en professionele geluids mensen zorgen voor de nodige begeleiding. Er worden bestaande nummers ten gehore gebracht door een mengelmoes van muzikanten, maar er is ook ruimte voor improvi saties en eigen werk. Degene die een instrument bespeelt of zingt kan zijn of haar kunsten op het po dium vertonen. Zowel kinderen als volwassenen kunnen deelnemen. Het meenemen van eigen instru menten is toegestaan, mits relevant: geen piano of drumstel. Versterkers en professionele zaalversterking is aanwezig. De toegang is gratis. Jeugdkoren Sjaloom uit Tholen en De Jonge Lofstem uil Scherpenisse en kinderkoor Sjaloom uit Sint-An- naland werken zaterdag 5 juni mee aan een zangavond in de Bcthel- kerk. De koren zingen voor het kin derhuis Jemima in Beit Jala, een Palestijns stadje aan de rand van Bethlehem. In dit tehuis worden kinderen met een handicap opge vangen. De zangavond begint om half acht. Maandag 31 mei wordt er voor de zending oud papier opgehaald. Advertentie I.M. Wegens een lager aantal leerlingen en bezuinigingen bij de rijksover heid is het niet uitgesloten, dat de School met de Bijbel afscheid moet nemen van personeelsleden. Dat maakte directeur Theo Baay duide lijk tijdens de ledenvergadering. Per 1 oktober 2009 waren er 174 leerlingen tegenover 182 in zowel 2006 als 2007. Overigens waren het er in 2004 maar 166, dus dan zijn er nu 8 leerlingen meer. De nieuwbouw betekende een forse aanslag op het weerstandsvermogen van de school. Penningmeester Rino Kaljouw verwachtte een daling van 20%. Nagenoeg alle inventaris en automatiseringsvoorzicningen zijn volledig vernieuwd. De begroting 2010 laat een tekort zien van 27.227 euro en na het opstellen daarvan kwam het rijk nog met een bezuini ging van 10 mille voor het school jaar 2010-2011. Bijna 90% van de lasten wordt gevormd door perso neelskosten, dus als er bezuinigd moet worden, zal het op die post ge beuren. Maandag 24 t/m zaterdag 29 mei Rundertartaar Rundergehakt Babi pangang Nasi of bami uit eigen keuken 500 gr. 1 kg 500 gr. 500 gr. 3,49 3,98 3,75 2,25 Varkensfricandeau 100 gram 1.35 Snijworst 100 gram 1.00 Gebraden gehakt 100 gram 1,00 Rauwkostsalade 100 gram 1,00 Voor lekker vlees, mals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 Advertentie I.M. Stavenisse De provincie heeft bouwbedrijf Mart van Houte uit Sint-Maartens dijk en Sclckthuis te Rijssen ge waarschuwd om spandoeken voor bouwprojecten weg te halen. Dit in verband met overtreding van de landschapsverordening. Op een per ceel aan de Stavenisseweg buiten de bebouwde kom, eigendom van dhr. W.J. van Putte en mevr. C.J. Bur gers, trof de toezichthouders van de provincie een frame met twee span doeken van Van Houte aan. Tijdens de controle bleek dat nog geen werk in uitvoering was en ook niet op korte termijn zal gaan plaatsvinden. Het frame met spandoek van Selek- thuis aan de Stavenisseweg staat op grond van de provincie zelf. Er is geen toestemming voor verleend en de provincie is zuinig op het land schap. De gemeente en het regio naal milieuteam zijn door de pro vincie ingelicht over deze overtredingen. Dinsdag 1 juni wordt voor de zen ding en Aduliani oud papier opge haald. Advertentie I.M. Aan de Buurtweg 18 wil fruitteler Van Rossum een nieuwe loods van 70 bij 38 meter bouwen. De wel standscommissie kon er zich in vin den omdat - anders dan op de eer der ingediende tekening- de helling van het dak steiler was. Wel zag de commissie graag dat de deuren ook in de kleur van de wanden worden uitgevoerd. De stalen damwand wordt lichtgroen en donkergroen, de plint wordt grijs. Nieuw en gebruikt alle merken. Ook voor onderhoud en reparatie. luxe-, bedrijfswagens en personenbussen. Bovag autobedrijf NIEMANTSVERDRIET Poortvliet, tel. 0166-612680 Advertentie I.M. Aan de Dokter Zoetemanstraat wil J.A. de Vos een woning bouwen. De welstandscommissie bekeek het type dakpan en de kleur en de baksteen. De commissie ging akkoord met een keramische zwarte pan en de rode gevelsteen. Wel deed ze nog de sug gestie om de plint donker te voegen. De welstandscommissie blijft er bij dat de dakpan voor de familie Bij- nagte op hun nieuwe woning aan de Provincialeweg dof moet zijn. En niet geglazuurd. Jan Bijnagte was het er niet mee eens en bracht foto's mee van huizen in de buurt met ge glazuurde pannen. Hij is bang dat er op de pannen die niet glad zijn, groene aanslag ontstaat. Maar daar kon hij de commissie niet mee over tuigen. Ook Sjaak Dorst van het bouwbedrijf was meegekomen en had een glimmende en een minder glimmende pan meegebracht om het verschil te laten zien. Beide vol deden in de ogen van de commissie niet. Dorst vroeg of het niet opgeno men is in het bestemmingsplan. Dat is niet het geval. Ze bleven verschil van mening houden. Bijnagte: „Mag ik jullie bellen om het dak schoon te maken als ik er doffe op leg?" Voorzitter M. Onrust beaamde dat: „Maar dan zijn wij al lang met pensioen." De familie wilde aan vankelijk een gele gevelsteen en een rode pan. maar de welstandscom missie vond een rode steen in het buitengebied beter. Daar hoorde dan weereen zwarte pan bij. m Sint-Maartensdijk Uit de vijfde voortgangsreportage van de biologische bodemsanering op het bedrijfsterrein Nijverheids- weg 6 blijkt, dat de gehalten aan gechloreerde koolwaterstoffen in diverse filters weer verder zijn afge nomen. De stoffen Per en Tri wor den niet meer aangetroffen. De stof fen Cis en VC zijn er nog wel. In enkele filters zijn de gehalten nog steeds onaanvaardbaar hoog.Er is volgens de provincie Zeeland dan ook nog geen sprake van een stabie le situatie. De aanbevelingen zijn gericht op de verdere afbraak en sti mulering hiervan van Cis en VC tot voor de bodem onschadelijke stof fen. De sanering wordt uitgevoerd door Hannover milieu- en veilig heidstechniek uit Ede. De provincie heeft k«6liediiii.sch bcdrijl Goed hart op de hoogte gebracht van de grondwatersanering op haar be drijfsterrein. Van vrijdag 4 tot en met maandag 7 juni worden machines verkocht uit de failliete Timmerfabriek de Pluumpot aan de Nijverheidsweg. De executoriale verkoping gebeurt on line in opdracht van de pand- houdster Beusekom in Baarn. Het gaat om allerlei machines, zoals kantfreesbanken, compressors, verf spuitinstallatie, pneumatische stans, maar ook om gereedschappen. Op vrijdag 4 juni kunnen belang stellenden in het bedrijf komen kij ken, van 's ochtends 9 uur tot 's middags vier uur. Op zaterdag 5 juni wordt aan de Molendijk 8 een kleine tuinfair ge houden ten bate van het familiehuis van de Daniël den Hoedkliniek. 'Tussen de heggen,' heet het evene ment dat voor het eerst wordt ge houden. Er doen 12 standhouders mee. De meesten uit het dorp. De fair duurt van tien uur tot vijf uur. De ingang is aan de Sportlaan. De entree is gratis. De samcnspcelgrocp/jeugdorkest en de fanfare van Euterpe werken samen om op 10 juni een concert speciaal voor kinderen te organiseren. Hierbij krijgen zij hulp van de leerlingen van diverse basisscholen uit Stavenisse, Scherpenisse en Poortvliet. Het mu ziekstuk is zo geschreven dat de kinde ren actief mee kunnen zingen, klappen en bewegen. Op deze manier maken ze kennis met blaasmuziek. Het concert is opgebouwd aan de hand van het ver haal over Wieger, een achtjarige jon gen die graag een instrument wil leren bespelen. Wieger weet niet goed welk instrument hij wilde bespelen. Zou hij hetzelfde instrument kie/en als het mexnste meisje van de school? Of zou hij net als zijn vriend Boris gaan drum men? Wieger vindt alles leuk, hij kan bijna niet kiezen. Er zijn ook zoveel leuke instrumenten. Uiteindelijk weet Wieger toch welk instrument hij wil. Het verhaal eindigt met een liedje over Wiegers eerste muziekles. Het concert wordt gehouden in Haestinge van ze ven tot acht uur 's avonds. Basisschool De Ricburch houdt op donderdag 3 juni een creatieve doe middag. De kinderen mogen dan de gehele middag leuke creatieve acti viteiten doen die zij zelf hebben ge kozen. Het thema vakantie komt bij alle technieken terug, 's Avonds van zes tot acht uur worden alle ouders en andere belangstellenden in de gelegenheid gesteld de gemaakte werkstukken te bezichtigen. In de Maartenskerk wordt op 5 juni om half acht een zangavond gehou den. Aan deze avond werken mee: mannenkoor Rehoboth uit Tholen, o.l.v. dirigent Kees van der Steenho ven en organist Bram Bout, en de chr. gemengde zangvereniging Met Hart en Stem uit Sint-Maartensdijk, o.l.v. dirigente Jacobine Quist en or ganist Pieter Quist. Beide organisten zullen ook de samenzang begelei den. De collecte is bestemd voor de Spaanse evangelische zending. Dhr. J. de Kramer zal namens hen een ap pèlwoord spreken. Scherpenisse Onder voorwaarden krijgt water schap Zeeuwse Eilanden vergun ning van de provincie Zeeland voor werkzaamheden aan het dijktrajcct Geertrui da-, en Schcrpenissepoldcr. De natuurbelangen van de Ooster schelde verzetten zich niet tegen vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. Aan de Westkerkseweg 37 wil C.K. Verhage de woning vergroten. De welstandscommissie was zeer te spreken over de manier waarop het huis wordt uitgebreid. Het nieuwe deel ziet er uit alsof er een schuur bij komt. „Dit is een mooie oplos sing," zei voorzitter M. Onrust. Aan de Lageweg wil veehouder M.L de Jong een nieuwe koeienstal bouwen. Het gaat om een grote schuur die mogelijk later nog eens uitgebreid kan worden. Dat ver klaarde ook de vorm van de stal die aan een kant hoger is. De wel standscommissie pleitte ervoor de wand met gewassen tegels donker uit te voeren om minder op te vallen in het landschap. Op een hoek ein digden de schuifdeuren. De wel standscommissie wilde daar een De bewoners van verzorgingstehuis De Samaritaan staan met bogen voor hun verzorgende Diana Oosdijk en haar kersverse echtgenoot voor het gemeentehuis in Tholen. Stavenissenaren Frank Eerland en Diana Oosdijk hebben elkaar vrij dag het jawoord gegeven in het gemeentehuis van Tholen. Daar wer den ze na de huwelijksceremonie opgewacht door een aantal bewoners van verzorgingstehuis De Samaritaan uit Sommelsdijk. Zij hielden bo gen vast voor het bruidspaar en maakten gelijk van de gelegenheid ge bruik om cadeaus aan te bieden aan hun 20-jarige verzorgende en haar kersverse echtgenoot. Laatstgenoemden vertrokken na ontvangst van hun boterbriefje naar de Oud Gereformeerde Gemeente in Neder land in Stavenisse, waar dominee Th.L. Zwartbol het huwelijk kerke lijk inzegende. De 22-jarige bruidegom is verkoper binnendienst bij Van Iperen in Westmaas, een specialist in land- en tuinbouw. Hij werkt in zijn vrije tijd graag in de tuin en houdt ook van vissen met vrienden. Diana gaat in haar vrije tijd graag winkelen met een vriendin. Het paar blijft in Stavenisse wonen. Predikbeurten Zondag 30 mei THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 18.30 u. ds. Meijer. HERSTELD HERV. GEMEENTE 9.30 u. ds. Van Wijk, Hcrkingcn. 15 u. ds. v.d. Bas. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. Visser, Apeldoorn. GEREF. KERK 10 u. ds. v.d. Griend, Krabbendijke. CHR. GEREF. KERK 10 u. ds. Tanis. 18.30 u. ds. Den Boer. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30u. leesdienst. CHRISTENGEMEENTE 10 u. dhr. v.d. Wiel. R.K.-KERK zo 11 u. woord-, gebed- en commu nieviering. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Scheurwater. 18.30 u. ds. Smink, Nieuwcrkerk. GEREF. KERK 10 u. mevr. Balder, Willemstad. CHR. GEREF. KERK 10 u. ds. Den Boer. 15.30 u. ds. Tanis. GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. R.K.-KERK vr 9 u. echaristieviering. zo 9.30 u. woord-, gebed- en commu nieviering. SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Versluis, dienst voor verstan delijk gehandicapten. 18 u. ds. Versluis. HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 u. kand. Kos, Barncveld. 16 u. kand. Kater. GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. do 3/6 19.30 u. ds. De Leeuw. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Zwanenburg. 18 u. ds. Zeedijk. OUD GEREF. GEM. 9.30,14 en 18 u. leesdienst. SINT-MAARTENSDIJK HERSTELD HERV. GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Joppe. HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. kand. Walhout, Kapelle. 19 u. ds. Reehorst, St.-Maartensdijk. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. do 3/6 19.30 u. ds. Kort, Krimpen a/d Llssel. GEREF. GEM. IN NED. 9.30 en 18.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Stelwagen. GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. ds. Bakker. 14 u. leesdienst. VRIJE HERVORMDE GEM. 9.30 en 14.30 u. ds. v.d. Sleeri. POORTVLIET HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 u. kand. Diepevccn, Stellendam. 18 u. ds. Bouman, Nijkerk. GEREF. KERK 10 u. ds. Broere, H.A. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30u. leesdienst. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Van Eckeveld, Katwijk aan Zee. 17 u. ds. Den Boer. GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30,14.30 en 18.30u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. (B.V.) 10 en 18 u. ds. Van der Meer. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. v.d. Hauw, Maasland, H.A. stijl om het gebouw af te ronden. Voor de bouw zijn lange heipalen nodig. Aanvankelijk werd gedacht aan 12 meter, maar dat is niet ge noeg. Er moet 17 tot 18 meter ge heid worden. De Jong vroeg of het mogelijk is om de loods een stuk naar achteren te plaatsen. Daar was geen enkel bezwaar tegen. Instrumentaal ensemble Ars Musica houdt zaterdagavond om acht uur in samenwerking met de chr. gemeng de zangvereniging Crescendo een concert in de hervormde kerk. Op deze avond laat het ensemble wer ken van o.a. Pachclbcl, Mozart en Vivaldi horen. Het koor zingt wer ken van o.a. Schütz, Handel en Franck. Ook zullen het ensemble en het koor Crescendo enkele werken gezamenlijk laten horen. Poortvliet De Hersteld Hervormde Gemeente krijgt 706 euro subsidie van de pro vincie Zeeland voor onderhoudskos ten in 2009. Dit is 20% van de subsi diabele kosten van 3528,24 euro. De MusicalXpres wil een 'flash mob' organiseren en zoekt hiervoor deelnemers. Esther en haar dochter Nienke Langenhuizen en Jorina Verhees van de musicalschool heb ben dit idee opgevat, nadat ze zelf hebben meegedaan aan zo'n evene ment in Luxemburg. Bij een 'flash mob' begint een persoon te dansen, waarna vervolgens steeds meer mensen mee gaan dansen. Het lijkt een spontaan geheel, maar blijkt he lemaal in scène gezet te zijn. De drie vonden het een geweldige erva ring om met 200 mensen een groot publiek te verrassen met een dans. Weekenddiensten HUISARTSEN Huisartsenpost Bergen op Zoom e.o., tel. 0164-273855 (Paracelsuslaan 2), ma t/m vr 17-8 u., za en zo. TANDHEELKUNDIGE HULP 0900-82637456. APOTHEEK THOLEN VliethofS, za 11-12 u. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11.30-12 u„ Poort vliet za 8.30-9 u„ tel. 0166-662596. KRAAMZORG Verloskundigen: Maatschap Steen bergen: tel. 604969. Sifra: 604664. Dé Provinciale Kraamzorg, tel. 0113-224000. Bevallingenlijn tel. 0113-224022 (24 u. p.dag). Homecare (24 u. per dag), tel. 0113- 232924 of 0115-615595. HOOGWATERSTANDEN Donderdag 27 mei t/m vrijdag 4 juni donderdag 27 3.42 - 16.09 vrijdag 28 4.27 -16.52 zaterdag 29 5.12 - 17.35 zondag 30 5.55 -18.12 maandag 31 6.37-18.52 dinsdag 1 7.15-19.22 woensdag 2 7.52 -19.59 donderdag 3 8.32 - 20.42 vrijdag 4 9.15-21.27 vr 28/5 1.08 u.VM Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 0900-9771. THOI.EN 29 mei en 26 juni Kledinginzameling Dorcas. Regentessestr. 50,9-12 u. 29 mei Maritiem concert, Concordia, zwembad de Spetter, 20 u. 30 mei Opwarmmiddag WK voetbal, muziek. The Sixties, 14.30 u. 1 juni Damesdag, tennis, Eegedima, 9- 15 u. 5 juni Fietsexcursie, Staatsbosbeheer/ VVV Tholen, start praathuisje haven, 13.30 u. 5 juni Muziekpresentatiedag, Concordia, lokaal Zoekweg, 11 -16 u. OUD-VOSSEMEER t/m 30 mei Hol' van Holland bokaal, bil- jarttoernooi, Vossenkuil. do en vr v.a. 19 u., za 12 u. en zo 13.30 u. 29 mei Fiets- en wandeltocht, hervorm de gemeente, start verenigingsgebouw 14.30 u. 4 en 5 juni Keu's Zat trofee, biljarttoer- nooi, café Hof van Holland, start 19.30 u. SINT-ANNAI.AND t/m 28 mei Wandelvierdaagse, start WHS. 29 mei MeestoofMeiMarkt, Meestoof, 9.30-16.30 u. 29 mei Fancy fair, de Schutse, 9.30- 13.30 u. 29 mei Jamsessie en open podium, stich ting Tholen Rockt, café An de Slöóve, 20 u. 1 juni Diploma-avond, beginners Smash '76. Wellevaete, 19 u. SINT-MAARTENSDIJK 29 mei en 26 juni Kledinginzameling Dorcas, Wouthockwcg 5,9-11.30 u. 29 mei Gezclligheidsrit met paarden, start Vierdedijk 6, 10.30 u. SCHERPENISSE 29 mei en 26 juni Turengluren Scherpe- nissepolder, Staatsbosbeheer/VVV, start Plattewcg/Gatweg, I3.30u. 29 mei Concert Ars Musica i.s.m. Cres cendo, hervormde kerk, 20 u. POORTVLIET 31 mei Bezoek streekeigen erf, Zeeuws Landschapsbeheer SLZ, 19-20.30 u. SINT-PHILIPSLAND 27 mei Uitstapje plattelandsvr. Afd. St. Philips!., naar Tiengemeten, vertrek Voorstraat 8.50 u. 29 mei Verkeersveiligheidsdag, chauf feursveren., havenplateau, 8.30-15.30 u. 29 mei Pleintjesfeest, schoolplein Het Kompas, 11-15 u. CINEM'ACTUEEL Bergen op Zoom: An Education - zo 19 u., ma 20.30 u. De gelukkige huisvrouw - do en ma 20 u., vr t/m zo 21.15 u„ wo 20.30 u. Het regent gehaktballen - za, zo en wo 16 u. Hoe tem je een draak (NL) - za, zo en wo 13.45 u. Iron man 2 - vr 18.45 u., za en zo 16 en 18.45 u., di 20 u. en wo 16 u. Lebanon - di 20.30 u. Nanny McPhee: De vonken vliegen eraf (NL) - za, zo en wo 13.45 u. Planet 51 - za, zo en wo 13.45 u. Prince of Persia: The sands of time - do en ma 20 u., vr 18.45 en 21.15 u., za 16, 18.45 en 21.15 u., zo 16en 21.15 u„ wo 16en 20u. Robin Hood - do, di en wo 20 u„ vr tm zo 21.15 u. Sex and the city 2 - do, ma en di 20 u., vr 18.30en2l.l5u.,zaenzo 15.30, 18.30 en 2115 u„ wo 15.30 en 20 u. Wic- kie de Viking - za, zo en wo 13.45 u. Belangstellenden kunnen zich aan melden viajorina@musicalxpres.nl. Sint-Phiiipsland Het trapveldje aan de Deensestraat staat bij slecht weer telkens onder water. Hierdoor zijn kale plekken ontstaan op het veld. Omwonenden hebben hierover geklaagd bij jonge- renraadslid Hermen Geluk die het tij dens de openbare vergadering van de Joth in Scherpenisse aankaartte. Het probleem wordt doorgegeven aan de gemeente. Bewoners van Sint Philipsland en Anna Jacobapoldcr hebben samen 972,20 euro aan de collectant van het Astmafonds gegeven. De opbrengst is bijna 25 euro minder dan vorig jaar, maar er was op minder gerekend omdat de wandelvierdaagse in de zelfde week werd gehouden. Het Astmafonds verandert binnenkort van naam. Het gaat Longfonds heten.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 2