Leerlingen Oosterscheldeschool willen schoolzwemmen terug 3 jaar cel fraude afgekeurd vlees u ijl B. en w. praten over braderie Scherpenisse Tot 2.000,- Bal Prijswinnaar nieuwsquiz J Auto gestolen De Supermarkt van Halsteren 'Wilde actie'levert 685 handtekeningen op in Scherpenisse imabo Route volgende keer over zeedijk Mooi begin voor 184 wandelaars vierdaagse van Sint-Annaland A W*k' r- Z -«S f *1 Jt' Donderdag 27 mei 2010 66e jaargang no. 28 extra inruil bij aanschaf van een nieuwe Renault ft - Prijs erftrofee voor Thoolse boerderij zie www.plus.nl Uw woning direct en zonder zorgen verkopen? Bagro vastgoed koopt uw huis! 0167 - 522622 Het schoolzwemmen is afgeschaft om te bezuinigen. Dat bespaart de gemeente 30.000 euro per jaar ofwel een hal ve badmeester. Maar de leerlingen van de openbare basis school uit Scherpenisse laten het er niet bij zitten. Giste ren overhandigden ze 685 handtekeningen aan wethouder Jan Oudesluijs van sport om het schoo'zv emmen weer mogelijk te maken. Oudesluijs gaf ze weinig kans. imabo ESSE LINK Minder geld Directeur 'nietsontziende zakkenvuller' Een 43-jarige veehandelaar uit Anna Jacobapolder hoor de donderdag bij de rechtbank wegens fraude met afge keurd vlees drie jaar gevangenisstraf tegen zich eisen. Porkland Holding b.v., waarin de slachterij Porkland in het Limburgse Melderslo is ondergebracht en W. v. A. de directeur was, moet in de visie van het Openbaar Mi nisterie 45.000 euro boete worden opgelegd. Tegen de 46- jarige bedrijfsleider M. v. H. uit Tilburg werd een jaar gevangenisstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, geëist. Deze week ■0 mé Problemen in goed overleg oplossen „Op zeer korte termijn vinden er gesprekken plaats met vertegenwoordigers van de verschillende belangengroe pen en de organisator van de braderie in Scherpenisse." Dat is het antwoord van b. en w. op schriftelijke vragen van ABT, PvdA, VVD en SP over het niet doorgaan van het geplande optreden van de Small Town Dancers uit Sint-Maartensdijk. Brief bewoners f j s#È ,4f Cxi W* Autobedrijf T«L 0166-602440 T«i. 0186-607060 Fax 0166-604440 Fax 0166-607061 Bezoek ook otufl Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5, 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 0166-657007 b.g.g. 653474 Telefax 0166-657008 E-mail: redactie@eendrachtbode.nl advertentie@eendrachtbode.nl admin@eendrachtbode.nl Website: www.eendrachtbode.nl Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Bankrekening 30 30 05 556, Giro 12 44 07 Abonnement 17,15 per halfjaar, 31,00 per jaar, per post 55,50 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers 1,-. Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,31 plus btw per mm. Hoofdredacteur W. Heijboer. Een Thoolse boerderij maakt kans op de eerste prijs van de Erftrofee 2010. De trofee wordt om de drie jaar uitgereikt en is een initiatief van de stichting landschapsbeheer, de ZLTO en de boerderijenstichting. Er zijn drie prijswinnaars; één uit Tho len, een Zuid-Beveland en één uit Walcheren. Morgen wordt in Mid delburg bekend wie de eerste prijs krijgt. Gedeputeerde Van Waveren reikt de ereschildjes uit. Ook wordt bekend wie de publieksprijs krijgt. Thema van dit jaar was: welk erf houdt de weegschaal in evenwicht tussen streekeigen cultuur en flora en fauna. Boerderij Den Roosentuijl aan de Buurtweg in Stavenisse kreeg driejaar geleden een ereschildje. Adrie den Braber uit de Poststraat in Stavenisse is de winnaar van de zes de nieuwsquiz in het kader van het 65-jarig bestaan van de Eendracht bode. Hij had met vele anderen het goede antwoord op de vijf vragen. Dc Poortvlietse jeugd haalde in 1970 een bedrag van 840 gulden op met pannenkoekken bakken voor Biafra. Tegen verzanding van het ka naal werd een dam aangelegd tussen Tholen en Sint Philipsland. Het op- laadpunt voor elektrische auto's staat in Tholen bij het gemeentehuis. Jaap Hage volgt Simon Nieuwkoop op als voorzitter van streekmuseum de Meestoof. En in 1970 sprak de KVP-afdeling Oud-Vossemeer over de tweedeling tussen noord en zuid. Uit dc vele goede oplossingen werd Adrie den Braber getrokken als win naar van de waardebon van 65 euro. Deze week zijn er weer nieuwe kan sen bij de nieuwsquiz van mei. U kunt opnieuw een waardebon van 65 euro winnen. Zie daarvoor de spe ciale 65 jaar pagina's 18 en 19. Aan de Ambachtsweg, op het be drijventerrein Welgelegen bij Tho len, hebben onbekenden een perso nenauto gestolen. De grijze BMW 350D, met kenteken 99-DP-XF, verdween tussen vrijdag en afgelo pen dinsdag. PLUS PLUS Grinwis Dorpsstraat 75-77 Halsteren Tel: 0164 68 32 71 Bel voor het hoogste bod: Wethouder Jan Oudesluijs (rechts) ontvangt de leerlingen van de Oosterscheldesrhool in de hal van het gemeentehuis. Kinderen uit groep 5,6,7 en 8 fietsten tegen de harde wind van Scherpenisse naar het gemeentehuis in Tholen om hun actie kracht bij te zetten. Samen met de voorzitter Mourice van Sinte maartensdijk van de ouderraad, de le den Corina Priem en Marleen van Haaften en onderwijzeres Wendy Stumpel. Dc kinderen hadden een tekst geschreven op drie stukken pa pier met daarop de tekst De Ooster scheldeschool wil het schoolzwem men terug. En een collage van zwemmende kinderen onder water, in het zwembad Haestinge in Sint-Maar tensdijk. In het gebouw keken ze hun ogen uit. Nog lang niet iedereen had het gemeentehuis van binnen gezien. Zeker de raadzaal niet waar Oude sluijs de kinderen uitlegde hex; het er in de gemeenteraad aan toe gaat. Ze hadden allemaal een stoel opgezocht van de raadsleden cn wilden al in de microfoon spreken om mee te doen aan een debat. Dat woord kwam hen echter niet bekend voor. Bekvechten, probeerde Van Sintemaartensdijk, maar die term dekte volgens de wet houder niet dc lading. Nadat de kin deren wat gedronken hadden, kwa men ze ter zake. Bart van der Horst uit groep 8 cn Kaya Bolier uit groep 7, Fleur Muller uit groep 6 cn Kelly Bergen op Zoom Zeelandhaven 7 T 0164 - 27 15 00 www.logusbergenopzoom.nl SPECIALE PRESENTATIERUIMTE Telefoon: 0187 475 400 - www.esselink.nl Advertentie I.M. Vroegop uit groep 5, brachten het ver zoek naar voren. Bart en Kaya lazen voor: ,.Wij hebben handtekeningen verzameld voor het schoolzwemmen. Wij zouden graag willen dat school zwemmen doorgaat. Want het is be langrijk om te zwemmen en te bewe gen. En wc doen het met veel plezier. En we leren heel veel verschillende dingen. Hier in Tholen is er veel wa ter, daarom is het voor onze veiligheid belangrijk dat wc goed kunnen zwemmen. Misschien heeft u vroeger ook wel schoolzwemmen gehad en kunt u zich nog herinneren hoe leuk dit was. Daaron heeft de Oosterschel deschool actie gehouden. Vanuit dc ouderraad is deze actie opgestart. We hebben allemaal een blad gehad om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Wc hebben iedereen uit gelegd waarom het schcxilzwemmcn door moet gaan. Hopelijk zal deze ac tie helpen." De andere twee kinderen gaven Ou desluijs een dikke map met handteke ningen. Oudesluijs was er wel van on der de indruk. Hij vertelde dat hij als kind geen schoolzwemmen had ge had maar dat zijn oudere broers hem gewoon in de Oosterschelde gooiden en hij zelf maar moest zien hoe hij weer boven water kwam. „Later op de school voor voortgezet onderwijs heb ik mijn diploma's gehaald. Toen kre gen we één uur per week les." Oudesluijs zei het belang van zwem men te onderstrepen in een gebied met zoveel water. „Daarom is dc be hoefte aan schoolzwemmen ont staan." Dc wethouder legde uit waarom het schoolzwemmen was geschrapt. Dat had te maken met de recessie, zei hij. „Over de hele wereld is er een groot probleem met geld. Er is overal min der geld om uit te geven. We kunnen niet zoveel meer uitgeven als voor heen. We hebben geld nodig voor scholen, wegen, speeltuinen en zwembaden. En moeten keuzes ma ken. Daar worden voorstellen voor gemaakt. In de gemeenteraad is ge zegd dat schoolzwemmen zoveel geld kost. En dat het diploma dikwijls ge haald wordt op een zwemcursus. Het is een bezuinigingsmaatregel." Oudesluijs legde uit dat begin juni het voorstel wordt besproken. „Dan kan de gemeenteraad zeggen of ze wel of niet bereid is om het weer op te pak ken. Als de meerderheid van de raad met jullie meevoelt, dan hebben jullie gewonnen. Ik zal de boodschap over brengen. Het is goed dat jullie je stem hebben laten doorklinken." De kinde ren gaven de wethouder een applaus. Maar hij liet ook weten dat hij dc kans klein acht dat het schoolzwemmen te rugkomt. In de jaren negentig lag het school zwemmen ook onder vuur. Het voor stel om het af te schaffen kon toen op veel protest rekenen. De basisscholen kwamen in het geweer. Het voorstel om het af te schaffen, werd toen te ruggedraaid. Nu is het al afgeschaft. Na de ontmoeting met Oudesluijs zochten de leerlingen hun fietsen weer op en reden terug naar Scherpe nisse. Ook goed voor het bewegen. Van A. heeft zich volgens officier van justitie I. Koopmans in 2006 en 2007 schuldig gemaakt aan de ver koop van grote hoeveelheden afge keurd en besmet varkensvlees aan slagerijen, grossiers en vlecshande- laren. Ook gingen er vleespakketten (karbonades, fricandeaus) naar Chi nese restaurants en particulieren. „U bent een nietsontziende zakken vuller, die erop uit is om snel geld te verdienen. U heeft op grove wijze het vertrouwen van de consument geschonden." Het was volgens de officier niet bekend of er mensen in dc omgeving van slachthuis Pork land ernstig ziek zijn geworden of er aan zijn overleden, simpelweg omdat daar geen onderzoek naar is gedaan. Het staat dus niet vast dat mensen aantoonbaar ziek zijn geworden of nog erger door het eten van (bedor ven) vlees van Porkland. „Dat neemt niet weg dat afnemers van dit vlees zijn blootgesteld aan grote gezondheidsrisico's", meende dc officier. Zij verwees naar de ver klaringen van getuigedeskundigen, zoals de dierenartsen en de keur meesters van Voedsel Waren Auto riteit en Algemene Inspectie Dienst. Uit diens bevindingen kon worden opgemaakt dat er gevaar bestond voor toxines (gifstoffen) waar mensen doodziek van kunnen worden en voor zoönoscn: op men sen overdraagbare ziekten. Ook stond het vast, dat er afgekeurd vlees was geleverd aan bejaarden tehuizen. Volgens een ex-medewer ker van het bedrijf zat Van A. daar niet mee. „Die mensen gaan toch dood, zei hij daarover. De varkens waren vies, zaten vol ontstekingen en abcessen." Juist de ziektever wekkende bacteriën zijn zeer ge vaarlijk en kwetsbaar voor ouderen en baby's. Zie ook pagina 7: Afgekeurde varkens uit destructieton gehaald Adrie Manneke 25 jaar topper als verzorgende bij Allévo Spraakprogramma helpt Mandy Kodde uit Anna Jacobapolder door examens heen JÈk Volgens b. en w. is er slechts l be zwaarschrift ontvangen. „Verder zijn wij door dc organisator van dc braderie op de hoogte gebracht van de bezwaren die hem bereikt heb ben en de aard van de bezwaren: te gen muziek en dans. In 2009 zijn er geen klachten binnengekomen met betrekking tot de braderie." Het college zegt niet op de hoogte te zijn geweest van het feit dat sommi ge bewoners van Scherpenisse niet meewerkten aan het vrij maken van de openbare weg. „Achteraf is ons dat gebleken. Het is mogelijk tijde lijke parkeerverboden in te stellen en de parkeerwachter op gezette tij den te laten controleren en bekeu ren. Wij geven er in geval van een evenement, zoals een braderie, de voorkeur aan het niet naleven van dergelijke verboden in goed overleg op te lossen. Dit voorafgaand aan het evenement, in plaats van te be keuren en de voertuigen te laten staan. Voor het wegslepen zullen ook tijdig (4-6 weken voorafgaand aan het evenement) borden geplaatst moeten worden. Onze handhaver (buitengewoon opsporingsambte naar) kan op de desbetreffende dag dan verbaliserend optreden. In het verleden hebben wij echter wel op gemerkt, dat het wegslepen slechts in uiterst noodzakelijke gevallen moet plaatsvinden." B. en w. onderzoeken op welke ma nier de bewoners van straten waarin verkeersmaatregelen getroffen wor den, bij het evenement betrokken kunnen worden. Het parcours van de braderie Scherpenisse was niet in de gemeentelijke voorlichtingsru briek Tholendcrwijs vermeld, noch waren omwonenden persoonlijk op de hoogte gesteld. ZIE VERDER PAGINA 14 Sjaan Vermaas uit Sint-Maartensdijk al kwart eeuw een tic van EHBO EN VERDER... Toerdeloo kan in Sint Philipsland nog met drie dagen opvang toe Klanken Vosmeers Lof verwelkomen Runningteam Tholen in Halsteren IEDER HEEFT ZOVEEL RECHT ALS HIJ MACHT HEEFT Dit nummer bestaat uit 20 pagina's Een zachte voorjaarsavond nodigde dinsdag 184 mensen uit om mee te doen aan de wandelvierdaagse van Sint-Annaland. Eddie van Ast van de organiserende voetbalclub WHS noteerde op de eer ste avond 170 deelnemers op de vijf kilometer en 14 op de tien. Hij weet niet precies hoeveel er vorig jaar meededen, maar hij denkt dat het er dit jaar iets minder zijn dan voorheen. „Maar er kunnen er nog wat bijkomen", zegt hij. De wandelaars worden elke avond gefêteerd op een versnapering, telkens door een ander gesponsord. Of het weer ook een feest blijft, was bij ter perse gaan van deze krant nog de vraag. Het regende gisteren de hele dag, maar het zag ernaar uit dat de wandelaars 's avonds droog, of met hooguit een enkel spatje, konden starten. Voor vandaag zijn de voorspellingen minder rooskleurig, maar morgen staat er in elk geval een zonnetje op het programma. Dan worden de wandelaars bij de haven opgewacht door Acce lerando, die ze muzikaal begeleidt naar de finish bij WHS. Dinsdag liepen de wandelaars in de richting van Sint-Maartensdijk. De route begon door dc F.M. Boogaardweg en ging verder via de Oudelandsewcg cn dc Winkelzee- seweg. Ze stuitten op een controlepost in de Lange Kruisweg. De wandelaars van de tien kilometer bereikten die via een omweg. Ze liepen namelijk door op dc Lagc- weg, waar de wandelaars op de vijf kilometer linksaf sloegen, de Lange Kruisweg in. Via de Keenhoekseweg en dc Bosweg werden beide groepen wandelaars weer naar het startpunt bij WHS geleid. Gisteravond ging dc route richting Ptxirtvliet en via de zeedijk terug. Vanavond lopen de wandelaars richting Stavenisse en morgen wordt het een ronde om het dorp. Van Ast vertelt dat dc route niet echt nieuw is. „Je kunt niet echt veel kanten op. Maar de volgende keer wil ik de wandelaars over de zeedijk laten lopen. Het pro bleem is alleen dat ze nu nog een trap op moeten en dat is lastig met een kinderwa gen." Hij htxrpt dat het straks wel kan als de dijken zijn aangepast. 1 V», Wf Jr «SÉ 'V Ijl 4t h* v m mÉf De wandelaars op zowel de 5 als de 10 kilometer werden dinsdagavond over de Winkeïzeeseweg geleid.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 1