Tholenderwijs VERKIEZINGEN Tweede Kamer VERKIEZINGEN Tweede Kamer Stempas Twee Thoolse koren bij festival Middelburg carrosserie elenbaas www. bottva I www. e I e n b a a s n I T 0166-612310 Sluiting sportvelden gemeente Tholen 2010. Stembureaus Lange weg in Scherpenisse krijgt verkeersdrempel tegen hardrijders Bedrijfswagen in Evenementenkalender juni 2010 40 starters, maar ook 32 bedrijven gestopt reclame en autobelettering bedrijfswagenschadeherste Aanhoudingen voor harddrugs op festival bij Vossemeerbrug Kir Royal Sint-Annaland en BZB uit Tholen Besluit na meldingen en snelheidsmeting WN 14 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 27 mei 2010 week 21 Donderdag 27 mei 2010 De dameszanggroep Kir Royal uit Sint-Annaland en BZB vocaal ensemble uit Tholen doen mee aan de 12e editie van het Vol-Korenfestival in Middelburg. Aan dat festival doen ruim 3400 koorleden mee. Zaterdag 5 juni om 13.00 en 16.00 uur zingt Kir Royal in de Hofplein- kerk, BZB treedt zondagmiddag 6 juni om 14.00 uur op aan de Koepoortstraat 6 en om 15.30 uur in de sociëteit de Vergenoeging. Acht dames 100 banen weg door faillissementen Zeventien bezoekers van het mu zikale evenement Bassrulers Outdoor zijn zaterdag aange houden voor het in bezit hebben van harddrugs. Drie bezoekers moesten hun softdrugs inleveren. In beslag genomen is drie gram cocaïne, vier gram amfetamine, 40 ecstasypillen, vier gram hen nep, 111 ml GHB (partydrug) en vijf joints. Ook is voor een to taalbedrag van 2810 euro aan boetes opgelegd, in hoogte varië rend van 220 tot 480 euro. Ver der zijn een aantal dagvaardin gen uitgereikt om voor de rechter te verschijnen. Op het festivalterrein langs het Schelde-Rijnkanaal, net over dc Vossemeerbrug in Nieuw-Vosse- mccr, fouilleerde de politie meer dan 130 van de ruim tweeduizend bezoekers. Bij de controle zijn ruim twintig politiemensen en vier drugshonden ingezet. Tevoren was aangekondigd dat er gecontroleerd zou worden, en dat politie en be veiliging - in overleg met ge meente en justitie - een 'zero-to- leranee' beleid zouden voeren. Bassrulers Outdoor trekt bezoe kers uit heel Nederland en is door J&E Entertainment uit Tholen voor dc vierde keer georganiseerd op het terrein van de voormalige werkhaven. Zowel in twee tenten als buiten waren muzickpodia opgesteld. De doordringende en keiharde muziek klonk de hele middag en avond in de straten van het nabijgelegen Oud-Vossemcer. Zelfs bij het gemeentehuis in Tho len, hemelsbreed op zo'n zes kilo meter afstand, waren de beats 's avonds - zij het in de verte - te horen. VERVOLG VAN BRADERIE Het college denkt nu aan een brief die huis-aan-huis wordt verspreid en waarin duidelijk staal wat wel en niet kan. „Ofschoon hier meer kosten mee gemoeid zijn, is dc werking beter dan via dc website of Tholenderwijs." B. en w. delen de bezorgdheid van ABT, PvdA, VVD en SP dat het niet doorgaan van het lijndansen op de braderie in Scherpenisse 'mogelijk kan leiden tot ongewenste situaties.' „De braderieen op Tholen zijn open bare evenementen die regionaal be kend zijn. Iedere woonkern geeft daar met kraampjes, muziek en optredens zijn eigen, specifieke inkleuring aan met als oogmerk met anderen, dorps genoten en mensen van buiten, gezel lig samen te zijn en zich als dorp te manifesteren. Op die wijze kan een braderie een bijdrage leveren aan de levendigheid van het dorp", aldus b. en w. Overigens werd dc braderie in Scher penisse niet door een plaatselijke ver eniging ,specifiek ingekleurd', maar door een bedri jf georganiseerd, nadat plaatselijke organisatoren er geen gat meer in zagen. Het is een druppel op dc gloeiende plaat. Maar niettemin kan de ge meente Tholen een meevallertje in boeken. Ze krijgt een aanvulling van 3828 euro op dc algemene uit kering 2009 uit hel gemeentefonds. De periode genoemd in artikel 6 van de Verordening op het gebruik van de gemeentelijke sportterreinen waarin de velden onbespeeld dienen te blijven tot herstel van de grasmat, hebben wij voor dit jaar als volgt vastgesteld: De stembureaus voor de verkiezing van de Tweede Kamer op 9 juni 2010 zijn gevestigd op de volgende locaties: a. Alle trainingsvelden, m.u.v. het schoolveld/ trainingsveld te Tholen en het korfbal-/trainingsveld Sint-Maartensdijk: b. alle wedstrijdvelden m.u.v. 2e veld Tholen, 2e veld Oud-Vossemeer, le veld Sint-Maartensdijk en le veld Sint-Annaland: c. korfbal-/trainingsveld Sint-Maartensdijk: d. 2e wedstrijdveld Tholen; le wedstrijdveld Sint-Maartensdijk; le wedstrijdveld Sint-Annaland: e. schoolveld/trainingsveld Tholen: f. 2e wedstrijdveld Oud-Vossemeer: 8 mei tot 1 augustus 2010 6 juni tot 4 augustus 2010 6 juni tot 4 augustus 2010 14 juni tot 4 augustus 2010 14 juni tot 3 september 2010 28 juni tot 3 september 2010 Vanaf het tijdstip dat deze velden gesloten worden zijn de scholen voor hun eventuele bui tensportactiviteiten aangewezen op de in elke kern aanwezige trapvelden/speelweiden. Bij sluiting van de sportvelden zullen de bedoelde trapvelden/speelweiden extra geveegd, gemaaid en gereinigd worden. Voorts bestaat voor de scholen in Tholen en Sint-Maartensdijk de mogelijkheid om van de zonneweide bij de zwembaden gebruik te maken. Voor het gebruik hiervan dient men vooraf contact op te nemen met de chef-badmeester, de heer J. Stoutjesdijk. Tijdens de genoemde sluitingsperioden mag van de desbetreffende trainings- en wedstrijd- velden beslist geen gebruik gemaakt worden. Nummer stembureau Locatie 1 Verenigingsgebouw "De Wingerd", Nieuwepad 1Tholen 2 Dalemhof, Dalemhof 1Tholen 3 Gemeenschapscentrum "MeuMiet", Zoekweg 8, Tholen 4 Zalencentrum Gereformeerde Gemeente, Ds. G.H. Kerstenstraat 1, Tholen 5 Dorpshuis '"t Ouwe Raed'uus", Achterstraat 26, Poortvliet 6 Dorpshuis "Holland Huis", Laban Deurloostraat 28, Scherpenisse 7 Gemeenschapscentrum "Haestinge", Sportlaan 2, Sint-Maartensdijk 8 Zorgcentrum "Maartenshof, Maartenshof 1Sint-Maartensdijk 9 Dorpshuis"de Stove",Voorstraat 42, Stavenisse 10 Zorgcentrum "De Schutse", F.M. Boogaardweg 10, Sint-Annaland 11 Gemeenschapscentrum "De Wellevaete", Hoenderweg 133, Sint-Annaland 12 Dorpshuis "de Vossenkuil", Bou Kooijmanstraat 48, Oud-Vossemeer 13 Ver.gebouw Ger.Gemeente in Ned., Hofstraat 4, Oud-Vossemeer 14 Dorpshuis "De Wimpel" Eendrachtstraat 52, Sint Philipsland 15 Dorpshuis "Ons Dorpshuis", Langeweg 7, Sint Philipsland Onderstaand kunt de ons bekende evenementen, collectes en overige verkopingen zien. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw M. Zegers-Vreede (0166)668372. Schriftelijke reacties kunt u zenden aan gemeente Tholen, afd. Publiekszaken, Postbus 51, 4691 AB Tholen, of per email naar MVR@tholen.nl. De evenementenkalender over het gehele jaar kunt u vinden op de website van de gemeente Tholen. NAAM EVENEMENT DATUM Collecte Prins Bernard Cultuurfonds Maandag 31 mei t/m zaterdag 5 juni Straatspeeldag Woensdag 2 juni Open dag bij Huis Emma aan de Molendijk 8 te Sint-Maartensdijk Zaterdag 5 juni van 11.00 - 16.00 uur Collecte Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie Maandag 7 t/m zaterdag 12 juni Kinderconcert in de Haestinge te Sint-Maartensdijk Super Kinderconcert in samenwerking met de basisscholen. Donderdag 10 juni vanaf 19.00 uur Kermis Oud-Vossemeer Vrijdag 11 en zaterdag 12 juni Open dag bij C.V.A.B. Elkie-stichting, Roolandsedijk 2 te Tholen Zaterdag 12 juni van 10.00 - 16.00 uur Schuurfeest te Poortvliet PJZ afdeling Tholen en Sint Philipsland Zaterdag 12 juni vanaf 12.00 uur Delta Tour Zeeland Zaterdag 12 juni Rommelmarkt aan de Paasdijkweg te Poortvliet Hersteld Hervormde Gemeente Poortvliet Zaterdaq 12 juni Avondwandelvierdaagse Tholen WSC Vosmeer Maandag 14, dinsdag 15, woensdag 16 en donderdag 17 juni Collecte Maag Lever Darm Stichting Maandag 14 t/m zaterdag 19 juni Actiedag "Gewoon Gastvrij" Zaterdag 19 juni van 13.30 - 20.00 uur Jaarmarkt aan de Ds. G.H. Kerstenstraat 2 te Tholen Zaterdag 19 juni van 9.00 - 17.00 uur Braderie Sint Philipsland Braderiecommissie Sint Philipsland Zaterdag 19 juni Collecte Nederlandse Rode Kruis Maandag 21 t/m zaterdag 26 juni Verkoping van cake te Oud-Vossemeer Hervormde Gemeente Oud-Vossemeer Maandag 21 t/m vrijdag 25 juni Voor de mantelzorggroep: Rondje fietsen, verzamelen bij Hotel Zeeland te Tholen Donderdag 24 juni om 13.15 uur Open dag bij Puk en Muk te Tholen Vrijdag 25 juni van 14.00 - 17.00 uur Tholympics te Oud-Vossemeer Vrijdag 25 en zaterdag 26 juni Bazar in Ons Dorpshuis te Anna Jacobapolder Beraadgroep Kerk en Wereld Zaterdag 26 juni Schout Schepenenrace te Sint-Annaland Zaterdag 26 juni van 10.00 - 18.00 uur Truckersrit D.A.C. de Schutse Zaterdag 26 juni Avondwandelvierdaagse St. Evenementen Comité Smalstad Maandag 28, dinsdag 29 juni, woensdag 30 juni en donderdag 1 juli Collectie Muziekvereniging Concordia te Sint Philipsland Maandag 28 juni tot en met vrijdag 2 juli Voor de stemming voor de Tweede Kamer op 9 juni 2010 ontvangt u een stempas. Deze stempas is voorzien van echtheidskenmerken, waardoor verval sing of kopiëren van de kaart onmogelijk wordt gemaakt. Ook is deze voorzien van een uniek nummer. De stempas wordt in de week van 17 tot en met 21 mei 2010 bezorgd bij alle kiesgerechtigden in de gemeente Tholen. Waar stemmen Op de stempas wordt het stembureau vermeld waar u het dichts bij woont. Toch kunt u met deze stempas stemmen in elk ander stembu reau binnen de gemeente Tholen. Let op: alleen binnen de gemeente Tholen. U dient bij het uitbrengen van uw stem naast de stempas ook een identiteitsbewijs te kunnen overleggen. Dit identiteitsbewijs mag alleen voor het uitbrengen van uw stem maximaal 5 jaar verlopen zijn. Machtigen met de kiezerspas Door gebruik te maken van de stempas levert u het voordeel op dat u iedereen binnen de gemeente Tholen kunt machtigen om voor u te stemmen. Vroeger moest u iemand zoeken die in hetzelfde stembureau moest stemmen om ook voor u te kunnen stemmen. Dat behoeft dus nu niet meer. Ook hier geldt weer alleen binnen de gemeente Tholen. Ook hier geldt dat voor het uitbrengen van deze volmachtstem ook een kopie van het identiteitsdocument en de volledig ingevulde stempas van de gemachtigde moet worden overlegd. Waardedocument De nieuwe stempas is bijna een waardedocument. Alleen als u in het bezit bent van een stempas kunt u gaan stemmen. Het stembureau controleert uw stempas op de echtheidskenmerken en het unieke nummer wat er op staat. Bent u de stempas kwijt op de dag van de stemming, kunt u helaas niet meer stemmen. Het stembureau kan namelijk ook niet meer zien of u stemgerechtigd bent, omdat zij geen overzicht meer hebben waarop alle kiesgerechtigde personen voorko men. Het stembureau heeft nu alleen maar een lijst van personen die absoluut niet meer mogen stemmen. U bent uw stempas kwijt Indien u geen stempas heeft ontvangen of u bent hem kwijt dan kunt u tot en met maandag 7 juni 2010 tot 17.00 uur nog een nieuwe stem pas aanvragen. Dit moet schriftelijk of mondeling aan de balie van de afdeling Publiekszaken plaatsvinden. Bij een schriftelijk verzoek moet een kopie van een legitimatiebewijs meesturen en bij een mondeling verzoek kunt u ook gevraagd worden naar een legitimatiebewijs. Houdt u daar rekening mee!!! U hebt een nieuwe stempas gekregen en u vindt de oude alsnog Als u een nieuwe stempas heeft gekregen (uiterlijk 2 dagen voor de stemming) en u vindt de oude nog terug dan kunt alleen maar stem men met de nieuwe stempas. De "oude" stempas die u eerst heeft gekregen wordt namelijk ingetrokken en vermeld op de lijst die op het stembureau aanwezig is. Deze lijst wordt gecontroleerd als u komt stemmen. Volgens de organisatoren gaat het om een zangfestijn voor jong en oud waarin niets moet en alles kan. Dat betekent deelname van koren, zang groepen en ensembles uit dc regio en ver daar buiten. Het Middelburg se festival is een onderdeel van de stichting Kunst- en Cultuurroute Middelburg en wordt dit jaar voor dc twaalfde keer gehouden. Zaterdag treden er ongeveer 53 ko ren op, zondag laten 50 deelnemers hun prestaties horen. Van die aantal len komen er 41 uit Zeeland en 31 uit Noord-Brabant. Een koor komt uit Gelderland, 1 uit Utrecht en 22 uit Zuid-Holland. De deelnemers zijn niet op kwaliteit beoordeeld, maar er moet jaarlijks, vanwege hel grote aantal aanmeldingen, worden geloot. Dit jaar zijn Kir Royal en BZB in geloot. Kir Royal wil met de deel name 'aan de weg timmeren', legt bestuurslid Ingrid Rauls uit. Samen met Willly Dekker vormt ze bij de vereniging de evenementencommis sie en door deelname hoopt ze op meer uitnodigingen en optredens. „Voor elke deelnemer is het pure promotie." Kir Royal werd in 2007 opgericht na het succesvol verlopen spekta kelstuk in Sint-Annaland. De da meszanggroep telt momenteel 45 le den en staat sinds de oprichting onder leiding van de Setallandse di rigent Pierre van Broekhoven. Dc dames proberen Middelburg voor zich te winnen met onder meer nummers als Rithm of Life en So mewhere over the Rainbow. Van Broekhoven laat zich niet al leen zien met Kir Royal, maar slaat tijdens het festival ook de maat voor dc leden van Bekoor uit Bergen op Zoom. Een groep van 30 zangers die in 2008 bij elkaar kwamen na succesvolle uitvoeringen van de Bergse Operette Vereniging, waar Van Broekhoven eveneens de diri geerstok hanteert. Bekoor stelt zich ten doel het zingen van zoveel mogelijk muzikale stro mingen en toepassingen daarvan. Dat houdt in dat zowel jazz, pop, spirituals, klassiek, barok, modern, film, opera, operette en musicalmu- ziek op de lessenaar staan. Gezelligheid is troef bij de Bergena- ren, maar de uitvoeringen dienen van hoogwaardige kwaliteit te zijn, vinden ze zelf. Die maatstaf hanteren ook de acht dames van BZB Vocaal Ensemble uit Tholen. Ze zingen intussen tien jaar samen en hebben een repertoire dat varieert van klassiek tot lichte pop, musical- en traditionele liedjes, Veel nummers worden a capella ge zongen en als er dan begeleiding wordt gevraagd, zit Edu dc Goffau achter de piano. De directie van het koor is in handen van Sarien Bout. De Tholcnarcn zingen nummers uit hun programma Sprookjes. Dat be tekent bijvoorbeeld Les Trois Prin cesses. Drie prinsesjes die onder dc appelboom liggen te dromen van hun geliefde. Het koor heeft een daverend slot be dacht met werken als Sound The Trumpet en Chappel of love. Woordvoerster Colinda van Licrc belooft een vrolijke kerkdienst in de kapel. In het eerste kwartaal zijn 40 be drijven op Tholen en Sint Philips- land gestart. Dat is 11 meer dan het eerste kwartaal van vorig jaar, toen er 29 ondernemingen werden ingeschreven bij de Ka mer van Koophandel. Ondanks de stijging, is het oude niveau nog niet bereikt, want het eerste kwartaal van 2008 begonnen er 44 bedrijven en in dezelfde perio de van 2007 zelfs 53. Tegenover de 40 nieuwe onderne mingen staan 32 bedrijven die in het eerste kwartaal van 2010 op Tholen en Sint Philipsland zijn gestopt. De zelfde periode vorig jaar waren dat er 25 en daarom spreekt de KvK van een groei van 7. Tholen behoort tot de 7 van de 13 Zeeuwse gemeen ten met een plus. Vccrc groeit het meest met 12 bedrijven in het eerste kwartaal, Goes daalt het meest met 20 ondernemingen minder. Hel aantal starters is met ruim 11% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. „Ondanks de economische tegenwind, blijft het beginnen van een eigen zaak nog steeds in trek. Flexibiliteit tus sen werk en privé is een belangrijke reden om voor jezelf te beginnen", zegt Kvk-voorlichter Mare Volle man. „En mensen die hun baan ver liezen en weinig uitzicht hebben op een nieuwe werkkring, kiezen noodgedwongen voor een eigen zaak." De toename komt vooral voor rekening van de zorgsector en opvallend genoeg ook de vervoers sector. Het aantal ondernemers dat in de bouw begint, is met iets min der dan dc helft afgenomen. In het eerste kwartaal van 2010 sloten zo'n 430 Zeeuwse ondernemingen vrijwillig hun deuren. Iets minder dan in 2009 en dat wijkt af van de landelijke tendens met bijna 10% meer opheffingen. De meeste slui tingen zijn in dc detailhandel, maar dat is een flinke daling ten opzichte van 2009. De eerste maanden van 2010 zijn er in Zeeland ruim 30 faillissementen geteld. Dit ging ten koste van zo'n 100 banen. Dc belangrijkste oorzaak is de economische crisis, waarvan nog steeds ondernemers in verschil lende sectoren het slachtoffer zijn. Op de Langeweg in Scherpenisse wordt te hard gereden en daarom komt er een drempel in die weg. Die conclusie is getrokken na een snelheidsmeting van Veilig Verkeer Nederland (VVN), die gehouden Is nadat er bij het Zeeuwse meldpunt verkeersonveiligheid een klacht binnenkwam over hardrijders op die weg. Bij dat meldpunt zijn vo rig jaar 342 meldingen uit heel Zeeland binnengekomen, waaron der ook uit Tholen. Burgers kunnen zowel verkccrson- vcilige situaties melden bij het meld punt van VVN als bij dc gemeente. Daardoor is een exact overzicht van door burgers opgemerkte verkeerson- veilige situaties lastig te maken. In elk geval zijn er 15 meldingen bij de gemeente Tholen gedaan over vooral te hard rijdende auto's. Het betreft de volgende locaties: Hoenderweg en Curecstraat, Sint-Annaland; Kalis- buurt. Onder de Molen, Klaverveld en Molenweg, Oud-Vossemeer; Wel gelegen, Tholen; Paasdijkweg en Smidsstraat, Poortvliet; Westkerkse- weg, Scherpenisse; kruising Es doornhof/Plataanstraat, Sint Philips land; Langeweg, Anna Jacobapolder;, Bloemcnlaan en Oostvest, Sint- Maartensdijk. Bij laatstgenoemde straat betrof de klacht name het laden en lossen bij de supermarkt. Het meldpunt verkeersonveilige situ aties is in 2003 in het leven geroepen door VVN met behulp van subsidie van de provincie Zeeland en het Re gionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). Het wordt gezien als een laagdrempelig portaal en on afhankelijk loket waarbij burgers sig nalen van verkeersveiligheid in hun woonomgeving kunnen neerleggen. Het meldpunt zorgt er vervolgens voor dat de melding bij de juiste wegbehccrdcr of bij de politie te rechtkomt. Vooral verkeerssituaties binnen de bebouwde kom worden aangegeven door burgers. Daarbij worden vooral meldingen over te snel rijden in een 30 km-zone gedaan. Zogenaamde la serteams van VVN hebben vorig jaar naar aanleiding van die meldingen 21 snelheidsmctingen verricht, onder andere in Scherpenisse. Het resultaat van deze meting heeft de gemeente Tholen niet verrast en daarom gaat de gemeente een plateau op het kruis punt Langcwcg/Laban Deurloostraat/ Amberboomlaan realiseren. Dc aan leg hiervan wordt meegenomen in de herbestrating van de Langeweg, waarbij ook naar de positie van de voetgangers wordt gekeken. Er wordt gewacht met de uitvoering hiervan tot het woonzorgcomplex in de Laban Deurloostraat klaar is, in verband met eventuele schade aan de bestrating door bouwvcrkccr. Bezoek voor meer informatie de website:d 1300 c <120 mm

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 14