Reünie hengsten in haven Stavenisse GRATIS! 8^ Kom snel kijken! De eerste a 100 klanten krijgen een bos bloemen Ruucstoppelen op vierde plek Geen subsidie Sint-Annaland en de smalstad Burkina Fasoproject van Joth stopt aan eind van dit jaar Danny de Munk hoogtepunt Maritiem Concert Concordia Donderdag 27 mei 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 11 Authentieke platbodems zeilen Oosterschelde over naar Yerseke Zeskamp Smerdiek CDA'er Koppejan bezoekt Tholen Dagje scouting voor jongerenraad De schippers van de vier hengsten, v.l.n.r. Rolf Bringmann uit Stavenisse (TH5 Jan Korneel), Theo Kloet (TH49 Drie GebroedersFranke Lok (Tolerant) en Els van Kerckhove (P/77 D'n Bruinen). Drie van de vijf originele hengsten die nog rondvaren, lagen vrijdag in de haven van Stavenisse. Samen met de nagebouwde Tolerant voeren ze zaterdagmorgen naar Yerseke, tot 1958 de thuishaven van het laatste houten exemplaar van dit scheepstype waarmee nog daadwerkelijk werd gevist. Een reünie van een stukje nautisch erfgoed op initiatief van de Vlaamse vereniging Tolerant. „We vinden het prachtig om met onze schepen samen te komen in getijdenhavens zoals hier in Stave nisse", vertelt voorzitter Franke Lok van Tolerant. Hij vaart met een replica van een hengst, eveneens Tolerant genaamd. Ze ligt aan de steiger achter D'n Bruinen. Deze hengst uit 1902 stond oorspronke lijk in Philippine geregistreerd als PI77. Maar jarenlang was het de YE199. Die aanduiding is voor de gelegenheid opnieuw op de boeg aangebracht, nu het scheepje in het pinksterweekeinde na een halve eeuw terugkeert in Yerseke. „Daar zoeken we de insteekhaven op om te liggen." D'n Bruinen is eigen dom van de vereniging Tolerant, en er worden dagtochten mee gevaren. Tolerant zet zich in voor het be houd van nautisch erfgoed en tradi tionele schepen, en biedt onder meer een cursus zeilen piet platbo dems aan. Aan de andere kant lig gen de Drie Gebroeders (TH49) van de stichting Behoud Hoogaars, en de Jan Korneel (TH5) van Rolf en Angclika Bringmann die al meer dan dertig jaar een vakantiehuis in Stavenisse hebben. De resterende twee originele hengsten zijn de Pe gasus, die momentcel door Tole rant wordt herbouwd op de werf in Rupelmonde, cn de Jonge Jozef. Deze laatste is particulier bezit cn ligt momenteel eveneens op de werf voor een opknapbeurt. Julian de Jonge uit Sint-Annaland is één van de scheepstimmerlieden die daar leiding geeft aan de restaura tie en nieuwbouw van houten sche pen. Ooit bevoeren honderden hengsten de Schelde, weet Lok. Oorspronke lijk zijn het Vlaamse schepen, ge bruikt door vissers van de linker oever van de rivier. Verzanding dwong hen steeds verder oost waarts, Zeeuws-Vlaanderen in. Om op de Zeeuwse wateren te mogen vissen, lieten de Vlamingen hun schepen in Zeeland registreren. Bijvoorbeeld in Clingc, dat niet eens een haven had. Of ze stopten met vissen en verkochten de heng sten aan Zeeuwse vissers. Die gin gen ze gebruiken voor het vervoer van mosselen, naar België en Noord-Frankrijk. En zo is het beeld ontstaan dat de hengst een Zeeuws scheepstype zou zijn. Lok: „Dat de YE199 in 1958 aan een particulier is verkocht, is waar schijnlijk de redding geweest van dit houten schip. Anders zou het zeker zijn afgezonken." Het echtpaar Bringmann heeft de Jan Korneel in 2006 naar Rupel- monde gevaren om het schip daar, op de werf van Tolerant, te laten restaureren. Twee jaar later kwam het terug. „Ik heb een oude foto ge vonden waarop de TH in Lier ligt", vertelt Rolf Bringmann. Lok zegt dat de mosselvisserij en -handel Voetbalclub Smerdiek organiseert op vrijdag 4 juni een zeskamp op het veld in Sint-Maartensdijk. Teams van minimaal zes personen gaan dan vanaf zeven uur 's avonds met elkaar de strijd aan. De ge meente is vertegenwoordigd met een team en ook de jongerenraad doet mee. vroeger door familiebedrijfjes ge beurde die meestal naar bepaalde plaatsen voeren om er de mosselen te verhandelen. „Ik heb een 95-ja- rige man uit Yerseke gesproken die als knecht bij zijn oom wekelijks naar Roubaix voer." D'n Bruinen ligt in de zomermaan den in de haven van Steenbergen. Net als de andere platbodems doet ze onder meer mee aan wedstrij den. Zoals de schout- en schcpe- nenrace in Sint-Annaland en de Van Loon hardzeildagen in Veere. Het eerste damesteam van De Ruuc stoppelen is als vierde geëindigd in de hoofdklasse van de tcnniscompe- titie. Vorige week werd nog vermeld dat het team vijfde werd, maar toen was de einduitslag van alle clubs nog niet compleet. Uiteindelijk zijn de Fluplandse dames met 13 punten gedeeld vierde geworden samen met Golfbreker uit Zoutelande. Bru- Ten werd met 26 punten met veel overmacht kampioen en gedeeld tweede werden Kruiningen en Bos- kreek uit Breskens met 16 punten. OP 2 JUNI OPENT IN STAVENISSE [mïcId! MCD is gevestigd in de voormalige Golff supermarkt. De winkel is 31 mei en 1 juni wegens verbouwing gesloten. Varkenshaas kilo Fyffes bananen kilo Boonacker brood wit en bruin vers uit eigen oven heel, gesneden Ariel wasmiddel Jong of jong belegen kaas kilo Dommelsch bier* krat 24 flesjes Ronde achterham van het mes vers van het mes 100 gram D.E. Aroma rood 3 pakken a 250 gram Openingstijden: Ma t/m do.: 8-18 uur. Vrijdag: 8-20 uur. Zaterdag: 8-17 uur. Voor de herstructurering van de ver ouderde bedrijventerreinen haven plateau Sint-Annaland en Slab- becoornpolder Sint-Maartensdijk krijgt de gemeente Tholen geen subsidie. Dat hebben gedeputeerde staten van Zeeland laten weten aan b. en w. Allen Tholen Noord, met o.a. banketfabriek De Waal en zee vishandel de Eendracht, voldoet aan de regels van het provinciaal her structureringsprogramma. Voor transformatie van dat gebied is ook al een provinciale bijdrage toe gezegd. „Wij hebben helaas moeten constateren, dat de overige projec ten niet in aanmerking komen. Voor het havenplateau Sint-Annaland geldt, dat dit een project betreft waarvoor de gelden uil het herstruc tureringsprogramma niet bestemd zijn. Voor Slabbecoornpolder Sint- Maartensdijk geldt dat de urgentie en omvang van de problematiek in verhouding tot de economische po tentie van het bedrijventerrein, be perkt is", aldus gedeputeerde staten van Zeeland. Volgens de provinciale regels moet de herstructurering be trekking hebben op een gebied van tenminste 8 ha. „Dat lijkt hier voor alsnog niet het geval te zijn", zo drukken gedeputeerde staten heel voorzichtig uit. Tweede Kamerlid Ad Koppejan van het CDA komt volgende week vrijdag naar Tholen om zich te ver diepen in recreatie en toerisme. Hij staat op de 20ste plaats van de kan didatenlijst voor de verkiezingen van de Tweede Kamer op 9 juni. Hij komt op uitnodiging van de sa menwerkende recreatiebedrijven Tholen. Er zal onder meer gespro ken worden over de plannen voor de Pluimpot en Wulpdal bij Scher- penisse, het belang van het toeris me en recreatie op Tholen en de kansen en bedreigingen van Natura 2000. Koppejan wordt om half twee ontvangen op de Pluimpot en eindigt zijn werkbezoek om vijf uur op landschapscamping Kruy- tenburg in Poortvliet. De jongerenraad Tholen (Joth) wil haar goede doelenproject Burkina Faso aan het eind van dit jaar afsluiten. Met het project zamelt de jon gerenraad geld in voor de bouw van een school in Burkina Faso. Eerder al is er middels het project een waterpomp gerealiseerd in het Afri kaanse land. De stichting Jongeren voor Jongeren is speciaal voor het project in het leven geroepen en beheert de geldpot. Daar zit nu 26.000 euro in, maar de Joth hoopt met een eindactie op 17 en 18 december dat bedrag te verdubbelen. Kapitaalkrachtige Tholenaren wor den gevraagd om op de vrijdag een soort benefïetdiner bij te wonen. Het is de bedoeling dat ze daarbij hun portemonnee uit hun zak willen halen om zo een bijdrage te leveren aan het Burkina Faso project. Tot nu toe is het idee om de maaltijd door brasserie Dubois in Tholen te laten bereiden. Jothleden en mensen met een beperking serveren deze dan uit. Er zijn ook gesprekken met fit nesscentrum Salus, dat heeft aange geven mee te willen werken om ruimte ter beschikking te stellen. De volgende dag zijn er allerlei acti viteiten voor Tholenaren uit alle ge ledingen. van jong tot oud. Hoe die dag er precies komt uit te zien, weet de Joth nog niet. In elk geval wor den de basisscholen benaderd. Het idee is om de technickklassen te la ten helpen met het bouwen van een klaslokaal van ingezamelde lege statiegeldflessen. Met die flessen wordt ook weer geld ingezameld. Om aan de lege flessen te komen, wil de Joth een Maand van de Lege Flessen organiseren. Die zal in ok tober of november worden gehou den. Het Burkina Fasoproject loopt bijna drie jaar. De jongerenraad heeft zich bij de start ten doel gesteld het eind dit jaar af te ronden. Er is in totaal 50.000 euro nodig om de school te kunnen bouwen. Wordt dat bedrag niet gehaald, dan stopt het project toch. Volgens Joth-voorzitter Annct Vroegop wordt er dan wel gepro beerd de school te bouwen. „Mis schien in een wat afgeslankte vorm." Vooralsnog is ze hoopvol ge stemd en gaat ze ervan uit dat het beoogde bedrag wordt gehaald. De stichting Jongeren voor Jonge ren blijft waarschijnlijk wel be staan. Gedacht wordt aan het steu nen van nieuwe goede doelen die betrekking hebben op Tholen. Er kunnen volgens Vroegop bijvoor beeld Thoolse jongeren die dat no dig hebben mee worden gesteund. Ze geeft als voorbeeld de Actie Beurkens, waarbij geld werd inge zameld voor sportrolstoelen voor de broers Aaron cn Joël Beurkens uit Schcrpenisse. De jongerenraad Tholen gaat een dagje meelopen met de scouting. De Joth heeft daarvoor een uitnodiging gekregen van de scouting Heenetrccht uil Tholen. Het doel is een nadere kennismaking en daarnaast wordt gekeken of er ideeën kunnen worden uitgewisseld en hoe de twee partijen in de toe komst iets voor elkaar kunnen betekenen. De Jothleden bezoeken op 10 juli het terrein van de scouting op de voormalige Oesterputten in Tholen en gaan dan waarschijnlijk mee het water op. Het Maritiem Concert van de jubilerende koninklijke muziekvereni ging Concordia belooft zaterdag iets bijzonders te worden. Tegen het decor van zwembad De Spetter wordt swingende en afwisselende mu ziek gebracht. Het gezamenlijk optreden met zanger Danny de Munk zal het hoogtepunt van de avond zijn. Concordia viert het 125-jarig bestaan met een reeks evenementen ver spreid door het jaar. Zaterdagavond speelt het orkest op het zwcmbadler- rein. Maar niet alleen Concordia zelf treedt vexrr het voetlicht. Er wordt ook volop gezongen. Door het Schorrekoor uit Sint-Annaland, met dirigent Pierre van Broekhoven. Door Anni K, die ooit klarinet speel de bij de Thoolse harmonie. En die in november ook al zong bij het con cert Concordia Hollandia. En ten slotte is er de bekende zanger Danny de Munk, die eerder dit jaar zijn nieuwe album 'Dit is mijn leven' uit bracht. En die op tv te zien is in de docu-soap 'Danny cn Jenny gaan verhuizen'. De Munk en Concordia doen een aantal nummers samen. Het concert begint om acht uur. Via de kassabonactie bij concert- sponsor Cl000 Jurgen Strooi krijgt een aantal mensen de kans om het Maritiem Concert gratis bij te wo nen. Fam. L.B. Lutcn heeft een vol ledig verzorgde avond gewonnen, met twee zitplaatsen, 20 consump ties en de cd 'Dit is mijn leven'. Twee kaarten voor het concert zijn voor zowel S. Bestman als fam. Hartog. En één toegangskaart is ge wonnen door lam. Westdorp. fam. Bal, J. Stokkers, Jannic Stokkers, A. Moerland, Maureen Smits, E. de Rijke en Ellen Brasz.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 11