Oproep voor kranslegging Start zwemseizoen 2010 Vrijwilligers m/v Brandweer Enthousiaste vrijwilligers gezocht als voorzieningenconsulenten Vervolg openbare bekendmakingen De Vrijwillige Thuiszorg Steunpunt Mantelzorg Tholen Donderdag 22 april 2010 UW LOKALE VEILIGHEIDSORGANISATIE: BRANDWEER Alles is er. Alleen uw plaats als vrijwilliger is nog open. Gemeentenieuws openbare bekendmakingen gemeente Tholen week 16 Vrijdag 30 april 2010 zijn de poorten van zwembad Haestinge en zwembad De Spetter vanaf 13.30 uur geopend voor het publiek. De reguliere openingstijden van beide zwembaden zijn als volgt: Maandag t/m vrijdag van: Woensdagmiddag van: Zaterdag en zondag van: 07.30 - 09.00 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 20.00 uur 13.30 - 17.00 uur 13.30 - 17.00 uur UITZONDERING: Tijdens de meivakantie van maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei zijn de zwembaden van maandag t/m vrijdag extra geopend van 13.30 - 17.00 uur. De zwemabonnementen zijn geldig voor zwembad Haestinge te Sint-Maartensdijk en zwem bad De Spetter te Tholen. De gemeentelijke zwembaden zijn geopend van 30 april t/m 4 september 2010. Ook willen we nog graag de huisregels van zwembad Haestinge en zwembad De Spetter onder de aandacht brengen: 1. In het kader van de algemene veiligheid zijn luchtbedden en andere grote opblaasattri- buten niet toegestaan. 2. Het is niet toegestaan alcohol te nuttigen in en rond het zwembad, tevens is het niet toegestaan alcoholische dranken mee te brengen naar het zwembad. 3. Het is niet toegestaan glaswerk mee te brengen naar het zwembad. 4. Etenswaren mogen alleen genuttigd worden op de zonneweide en bij de horecagelegen heid. 5. Schoenen die op straat gedragen worden, mogen niet gedragen worden op de perrons. Waterschoenen zijn wel toegestaan. 6. Uit veiligheidsoverwegingen mag er niet gerend worden. 7. Huisdieren zijn niet welkom. 8. Er mag niet gedoken worden in water minder dan 1.40 meter diep. 9. Discriminerende uitlatingen worden niet getolereerd. Bij herhaling volgt verwijdering uit het zwembad. 10. Zwemmen en zonnebaden is alleen toegestaan in zwemkleding. N.b. onderbroeken, string, afgeknipte spijkerbroeken, t-shirts en luiers worden niet erkend als badkleding. 11. Kinderen zonder zwemdiploma worden, zonder begeleid(st)er ouder dan 16 jaar, niet toegelaten. 12. Onzedelijk gedrag is niet toegestaan. 4 mei herdenking Tholen Ill Tholenderwijs WET MILIEUBEHEER KENNISGEVING Kennisgeving van mededeling ontwerpbesluit Burgemeester en wethouders van Tholen delen mede, gelet op artikel 3.12, eerste lid en derde lid van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 13.4 van de Wet milieubeheer, dat zij voornemens zijn om op de aanvraag van Caravan Recycling Zeeland, Nieuwlandje 3 te Bruinisse, voor een ver gunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor het oprichten en in werking hebben van een caravan recycling bedrijf, gelegen aan de Pluimpotweg 20 te Sint- Maartensdijk, kadastraal bekend Sint-Maartensdijk, sectie M, nummer(s) 1468, die zij hebben ontvangen op 9 maart 2010 gunstig te beschikken onder oplegging van de nodige voorschriften om nadelige gevolgen voor het milieu te voor komen, danwel zoveel mogelijk te beperken. Deze aanvraag wordt tevens aangemerkt als een melding op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. 1 Het ontwerpbesluit, alsmede de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen met ingang van 23 april 2010 gedu rende zes weken ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Hof van Tholen 2 te Tholen van 08.30 uur tot 17.00 uur (indien tussen 12.30 en 17.00 uur een toelichting wordt gewenst dient daarvoor een afspraak te worden gemaakt, telefoonnummer 0166-668277. Indien het college daartoe een schriftelijk verzoek ontvangt kunnen de stuk ken gedurende deze zes weken tevens tijdens de avond openstelling in de centrale hal van het gemeentehuis wor den ingezien. Na de genoemde periode van zes weken liggen de stukken 'tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen het geven van het aangevraagde be-sluit, elke werkdag van 08.30 uur tot 12.30 uur ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente. Gedurende zes weken vanaf de dag waarop de ontwerpve*- gunning ter inzage is gelegd, kan een ieder zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking op grond van de Wm schrifte lijk bij Burgemeester en wethouders van de Gemeente Tholen naar voren brengen. Eveneens bestaat gedurende deze termijn, indien daarom telefonisch wordt verzocht, voor een ieder de gelegenheid tot het mondeling naar voren brengen van zienswijzen. U kunt daarvoor bij voor keur voor 21 mei 2010 een afspraak maken met mevrouw G.J. Hertogs-van der Gouwe of mevrouw C.M. Hage- Goudzwaard van de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoon: 0166-668238/381. De ingebrachte zienswijzen worden mede ter inzage gelegd. BEKENDMAKINGEN Bekendmaking Het hoofd van de afdeling Openbare Werken heeft namens het college van burgemeester en wethouders van Tholen op 12 april 2010 besloten: 1. een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren tot 1 januari 2012 aan het Van Henegouwenplantsoen te Tholen ten behoeve van de heer M.J. Bogers. 2. de gehandicaptenparkeerplaats aan de overzijde van het pand Koningin Julianastraat 1 te Tholen op te heffen in verband met verhuizing van belanghebbende. Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van afkondiging bezwaar maken bij ons college. Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het bezwaarschrift voorzien zijn van naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de redenen waarom tegen dit besluit bezwaar wordt gemaakt. Nadere informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslis sing van de overheid" die u op verzoek door het cluster Communicatie wordt toegezonden. Zoekt wegens toenemend aantal hulpvragen: voor de Vriendendienst, als maatje voor men sen met een psychische aandoening, om een zame ouderen in de thuissituatie te bezoeken, om af en toe de zorg van mantelzorg ers over te nemen. Zoek je boeiend en dankbaar vrijwilligerswerk, waarbij je zelf te tijd kunt indelen? Informeer dan bij: Vrijwillige Thuiszorg Steunpunt Mantelzorg Tholen telefoon 0166-668315 of email mantelzorgvrijwilligers@tholen.nl •9 Als voorzieningenconsulent komt u bij de mensen thuis. Tijdens een dergelijk gesprek brengt u de hele situatie van de mensen in beeld op het gebied van welzijn, zorg, wonen en financiën. De bedoeling hiervan is dat deze mensen met een beetje hulp bijvoorbeeld langer zelfstandig kunnen wonen, wat meer financiële middelen ter beschikking krijgen of meer sociale contacten met anderen hebben. Vervolgens helpt u met het daadwerkelijk aanvragen van deze voorzieningen. Wij verwachten: Vaardigheid op administratief gebied; Beschikking over goede communicatieve vaardigheden; Invoelend vermogen en dat u goed door kunt vragen; Een flexibele instelling; Het bezit van een auto/rijbewijs. Wij bieden: Een training ter voorbereiding op het werk waarin de volgende zaken aan bod komen: - Sociale vaardigheden en integriteit. - Het invullen van formulieren en kennis opdoen van gemeentelijke voorzieningen. Ondersteuning en begeleiding door de voorzieningencoördinator van de gemeente Tholen; Reis- en eventuele onkostenvergoeding; Het gebruik van een laptop met internet tijdens huisbezoeken; U kunt zelf aangeven wanneer u beschikbaar bent. Wilt u uzelf inzetten vocq de inwoners van onze gemeente? Stuur dan uw motivatie en CV uiterlijk 5 mei 2010 naar: mbo@tholen.nl. Mocht u nog vragen hebben, bel dan naar Marja Boluijt, telefoonnummer 0166-668304. b Met blusgroepen in de kernen Tholen, Sint-Maartensdijk, Stavenisse, Sint-Annaland en Sint Philipsland. Als ergens bij u in de buurt brand uitbreekt of er is een ernstige aanrijding, dan belt u de brandweer. Maar ook als er bomen omwaaien of dieren in nood raken, dan belt u de brandweer. De brandweer roept dan zijn "vrijwilli gers" op. Mensen die, net als u, gewoon aan het werk zijn. Ze hebben een draagbare alarmontvanger. Ze laten alles en iedereen in de steek als hun "pieper" gaat, want vanaf dat moment telt letterlijk elke seconde. Onwillekeurig zou je kunnen denken dat vrijwilligers "amateur-brandweerlieden" zijn. Maar niets is minder waar. Hun taak is precies hetzelfde als die van beroepsbrandweermensen. Het enige verschil is dat hun brandweertaak geen dagtaak is. Toch komt daar nogal wat bij kijken. Niet alleen studie en verantwoordelijkheid maar gelukkig ook een stuk teamgeest en plezier. Zelfs u kunt straks misschien zelf voor anderen klaar staan. En niet alleen voor het te hulp schieten van "der den". Ook hebt u veel aan deze kennis voor uw eigen thuissituatie of voor uw werkgever. Bedrijfshulpverlening is inmiddels een begrip geworden waar veel werkgevers in willen investeren. Want voor veiligheid zorgen we met elkaar en voor elkaar. Uw lokale veiligheidsorganisatie is steeds op zoek naar mensen die de bereidheid bezitten om zich dienst baar te maken aan de lokale samenleving en daarvoor (bij voorkeur ook overdag) beschikbaar zijn. Denk daarbij niet alleen aan "beschikbaarheid overdag" in de woonsituatie maar juist ook in de werksituatie. Wellicht woont u niet in een kern met een uitrukpost van de brandweer maar werkt u er wel? Ook dan zijn er mogelijkheden. Voor alle taken krijgt u te maken met hypermoderne apparatuur, moderne verbindingsmiddelen, veilige en beschermende kleding. Andere uitrustingsstukken en kwalitatief hoogstaande voertuigen. Concreet zijn we op zoek naar aanvulling door één brandweerduiker* voor het duikteam Tholen brandweermensen* voor de blusgroepen: Sint-Maartensdijk, Stavenisse, Sint-Annaland Inwoners die in de afgelopen periode hun interesse al kenbaar hebben gemaakt door te solliciteren, zullen in deze procedure worden opgenomen. Interesse? Vraag een informatiemapje aan bij de commandant brandweer, telefonisch bereikbaar via nummer: 0166-668200 of kijk op de website www.brandweertholen.nl Solliciteren? Laat uw interesse blijken door het sollicitatieformulier in te vullen en voor 7 mei 2010 in te leveren bij de com mandant brandweer, Hof van Tholen 2, Tholen of via postbus 51, 4690 AB THOLEN. Dit jaar zal de gemeente Tholen in samenwerking met het 4 mei Comité de officiële 4 mei herdenking organiseren in het wandelpark nabij de Vossemeersepoort te Tholen. Alle inwoners van de gemeente Tholen, jong en oud, worden uitgenodigd om deze plechtigheid bij te wonen. Evenals vorig jaar zal burgemeester W. Nuis een toespraak houden. Naar aanleiding van de diverse positie ve reacties uit de Thoolse samenleving en na overleg met het 4 mei Comité zal ook dit jaar het kransleg- gen op afroep plaatsvinden en wordt er gebruik gemaakt van een geluidsinstallatie. Het programma van de 4 mei herdenking 2010 ziet er als volgt uit: Vanaf 19.15 uur Leden van het korps Nationale Reserve betrekken de dodenwacht bij het monument Vanaf 19.45 tot ongeveer 20.00 uur Koninklijke Muziekvereniging Concordia speelt een aantal koralen Even vóór 20.00 uur Van 20.00 uur tot 20.02 uur 20.02 uur 20.05 uur 20.10 uur Aansluitend Klinkt het 'Taptoe-signaal' Wordt twee minuten stilte in acht genomen Zingen eerste couplet van het Wilhelmus Toespraak van burgemeester Nuis Kranslegging Zangkoor brengt liederen ten gehore Oproep kranslegging Ook dit jaar vindt de kranslegging op afroep plaats. Daarom willen wij inwoners, verenigingen of instan ties die bloemen/kransen willen leggen, oproepen om dit vooraf aan te geven bij de gemeente Tholen. Op deze manier zijn wij tijdig in het bezit van uw gegevens, die wij verwerken in de lijst met af te roepen namen. Wilt u bloemen of een krans leggen, dan kunt u uw gegevens mailen naar voorlichting@tholen.nl, t.a.v. mevrouw M. Teeuw. U kunt ook contact opnemen met mevrouw M. Teeuw via telefoonnummer 0166- 668388. Wij verzoeken u vriendelijk om uiterlijk 23 april 2010 uw gegevens door te geven. Uiteraard kunt u ook na de plechtigheid in stilte uw bloemen/krans leggen. Vrijheid Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Juist omdat Nederland in de periode 1940-1945 onderdrukking heeft gekend, zetten we ons in voor vrijheid in andere landen in de wereld. Sinds 1947 is Nederland betrokken geweest bij ruim vijftig vredesmissies. Inmiddels hebben ruim tachtigduizend Nederlandse soldaten gediend in onder meer Libanon, Irak, Cambodja, Angola, Oeganda, Rwanda, Kosovo, Bosnië, Liberia en Afghanistan. Deze militairen hebben zich inge zet voor vrede en veiligheid, in dienst van.de internationale rechtsorde. Tijdens sommige van deze vredesmissies vallen er ook slachtoffers. Ook deze slachtoffers herdenken we op 4 mei.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2010 | | pagina 12