DIE VOOR ONZE VRIJHEID VIELEN. Eerste steen Haestinge donderdag 8 april 2010 Gemeentenieuws openbare bekendmakingen Gemeente Tholen week 14 wmM v-' f: WltèMSÊ I Tholenderwijs V. P Op donderdag 22 april houdt de gemeenteraad van Tholen drie maal een openbare vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis te Tholen. Iedereen is van harte welkom. Op de voorlopige agenda's staan onder meer de volgende voorstellen: Bespreek/hamerstukken Voorstel om besluit te nemen op het bezwaarschrift van Zeeuwind Voorstel tot het nemen van maatregelen in het kader van rechtmatigheid over 2009 Voorstel om de evaluatie van de rekenkamercommissie 2009 vast te stellen Voorstel tot vaststelling van het milieuprogramma 2010 Voorstel om bestemmingsplan Kom Tholen, 4e herziening (Bebouwdendam 20-22 en 30 te Tholen), ongewijzigd vast te stellen Voorstel tot het ontvankelijk en ongegrond verklaren van de tegen het bestemmingsplan Buitengebied, 7e herziening ingediende zienswijze en het bestemmingsplan ongewijzigd vaststellen Voorstel om een krediet beschikbaar te stellen van 1.600.000,- voor aankopen en voorbereidende werkzaamheden in Tholen Noord Vergadering 15.00 uur Bespreek/hamerstukken Onderzoek geloofsbrieven nieuw te benoemen wethouders Afscheid wethouders Dit jaar zal de gemeente Tholen in samenwerking met het 4 mei Comité de officiële 4 mei herdenking orga niseren in het wandelpark nabij de Vossemeersepoort te Tholen. Alle inwoners van de gemeente Tholen, jong en oud, worden uitgenodigd om deze plechtigheid bij te wonen. Evenals vorig jaar zal burgemeester W. Nuis een toespraak houden. Naar aanleiding van de diverse positieve reacties uit de Thoolse samenleving en na overleg met het 4 mei Comité zal ook dit jaar het kransleggen op afroep plaatsvinden en wordt er gebruik gemaakt van een geluidsinstallatie. Het programma van de 4 mei herdenking 2010 ziet er als volgt uit: Vanaf 19.15 uur Leden van het korps Nationale Reserve betrekken de dodenwacht bij het monument Vanaf 19.45 tot ongeveer 20.00 uur Koninklijke Muziekvereniging Concordia speelt een aantal koralen Even vóór 20.00 uur Van 20.00 uur tot 20.02 uur 20.02 uur 20.05 uur 20.10 uur Aansluitend Klinkt het Taptoe-signaal' Wordt twee minuten stilte in acht genomen Zingen eerste couplet van het Wilhelmus Toespraak van burgemeester W. Nuis Kranslegging Zangkoor brengt liederen ten gehore Oproep kranslegging Ook dit jaar vindt de kranslegging op afroep plaats. Daarom willen wij inwoners, verenigingen of instanties die bloemen/kransen willen leggen, oproepen om dit vooraf aan te geven bij de gemeente Tholen. Op deze manier zijn wij tijdig in het bezit van uw gegevens, die wij verwerken in de lijst met af te roepen namen. Wilt u bloemen of een krans leggen, dan kunt u uw gegevens mailen naar voorlichting@tholen.nl, t.a.v. mevrouw M. Teeuw. U kunt ook contact opnemen met mevrouw M. Teeuw via telefoonnummer 0166-668388. Wij verzoeken u vriendelijk om uiterlijk 23 april 2010 uw gegevens door te geven. Uiteraard kunt u ook na de plechtigheid in stilte uw bloemen/krans leggen. Vrijheid Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Juist omdat Nederland in de periode 1940-1945 onderdrukking heeft gekend, zetten we ons in voor vrijheid in andere landen in de wereld. Sinds 1947 is Nederland betrok ken geweest bij ruim vijftig vredesmissies. Inmiddels hebben ruim tachtigduizend Nederlandse soldaten gediend in onder meer Libanon, Irak, Cambodja, Angola, Oeganda, Rwanda, Kosovo, Bosnië, Liberia en Afghanistan. Deze militairen hebben zich ingezet voor vrede en veiligheid, in dienst van de internationale rechtsorde. Tijdens sommige van deze vre desmissies vallen er ook slachtoffers. Ook deze slachtoffers herdenken we op 4 mei. Vergadering 19.30 uur Bespreek/hamerstukken Voorstel tot bepaling van het aantal wethouders in de zittingsperiode 2010 - 2014 Afleggen eed of belofte door nieuwe wethouders Voorstel tot benoeming van de raadsleden Afleggen eed of belofte door toegelaten nieuwe raadsleden Voorstel om de leden van de raadscommissies voor de zittingsperiode 2010 - 2014 te benoemen Aanbieden programma 2010 - 2014 aan de raad Inzage De voorlopige agenda's met bijbehorende voorstellen liggen van maandag tot en met vrijdag tijdens de openingsuren van het gemeen tehuis in de publieke leesruimte ter inzage. De agenda's vindt u ook op www.tholen.nl (via de knop Bestuur en Organisatie, Vergaderkalender). U kunt op dezelfde plaats op de website later de audionotulen (in MP3-formaat) van deze vergaderingen beluiste ren. Indien u niet de beschikking heeft over een computer of een internetverbinding, maar toch graag de notulen wilt beluisteren, kunt u contact opnemen met de griffie, tel. (0166) 668 350. Rechtstreekse uitzending door Omroep Tholen De gemeenteraadsvergaderingen worden live uitgezonden door de lokale omroep; kabelfrequentie fm 107.6 en via de ether op fm 106.5. Op het bouwterrein aan de Sportlaan in Sint-Maartensdijk verrijst het nieuwe sport- en gemeenschapscentrum Haestinge. Op 14 april wordt de eerste steen onthuld door wethouder C.L. van Dis. Hij wordt hierin bijgestaan door toekomstige gebruikers van Haestinge. Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn is vanaf 14.45 uur van harte welkom in het 'oude' Haestinge aan de Sportlaan 2 in Sint- Maartensdijk. Programma 14.45 uur Ontvangst in Haestinge aan de Sportlaan 2 in Sint Maartensdijk 15.00 uur Aanvang officiële programma 15.40 uur Onthulling eerste steen op de bouw plaats door wethouder C.L. van Dis samen met SGS en gebruikers Haestinge. 16.00 uur Informeel samenzijn in Haestinge Voorspoedig Ondanks de lange vorstperiode deze winter ver loopt de bouw voorspoedig. In het najaar wordt het nieuwe gebouw opgeleverd waarna ook het buitenterrein wordt aangelegd. Naast een feest zaal en sportzaal komen er in Haestinge ook nieuwe ruimten zoals een muziekzaal en een jeugdhonk.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2010 | | pagina 12