'Ik zoek een vriend die van dieren houdt en ook rode aardappels lust' Hoogste inkomens in Scherpenisse 'Ik weet nooit echt een goede titel' Houte Tholen scoort hoog op ladder leefbaarheid Fluplanders verhuizen graag Tessa Gorissen (17) uit Sint Philipsland schrijft verhalen SGP jongeren over monarchie Laadpaal auto's gemeentehuis Donderdag 1 april 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Hoe ziet je ideale vriend of vriendin eruit, wat is een ma ma en wat een papa, wat doe je als je verliefd bent? Deze en andere vragen hebben de kinderen van basisschool Het Kompas in Anna Jacobapolder en de Sint Anthonius- school in Oud-Vossemeer behandeld tijdens de Week van de lentekriebels. De scholen hebben daarvoor een lespakket gekregen van de Rutgers Nissogroep, verstrekt door de GGD Zeeland. De laatste wil dat het onderwerp relaties en seksualiteit een vast onderdeel wordt in de lessen op basisscholen, omdat het volgens de GGD voor sommige ouders een lastig onderwerp blijkt te zijn om met hun kinderen te bespreken. Kinderen Kompas leren over vriendschap in Week van de lentekriebels Liefde en geluk Bloosdoos Laag rapportcijfer voor Anna Jacobapolder Tholen scoort hoog als het gaat om de leefbaarheid. Op een schaal van nul tot tien wordt de stad aan het Schelde- Rijnkanaal door de inwoners met een 9,7 gewaardeerd. Op de voet gevolgd door Sint-Maartensdijk en Sint-An naland met 9,4. In Anna Jacobapolder zijp de inwoners het minst te spreken over de leefbaarheid. Ze geven het met 4,3 een dikke onvoldoende. Dat blijkt uit het rapport over de sociale staat van Zeeland van Scoop. Ze vindt het leuk om te schrijven. En dat is de reden dat ze mee heeft gedaan aan de schrijfwedstrijd voor jonge ren, Write Now van Passionate Bulkboek. De 17-jarige Tessa Gorissen uit Sint Philipsland zag de poster in de bus hangen en heeft zich gelijk ingeschreven. Ze viel gisteren niet in de prijzen bij de voorronde in Middel burg. Maar schrijven blijft Tessa toch wel doen. Scheldeoord Kroon interieur Energieweg 11J - 4691 SE Tholen - tel. 0166 60 93 33 www.vanhouteinterieur.nl De achtjarige Roos van Willigen schrijft een contactadvertentie voor een ideale vriendin. Die moet in elk geval blond haar hebben en aardig zijn. Chantal de Jager denkt na of ze op de foto die juf Barbara Dekker voor haar vasthoudt een opa of een oma met lang haar ziet. Elk jaar krijgen 15 basisscholen in de provincie de kans om kennis te maken met het lespakket. Het pro ject loopt nu vier jaar en het is de bedoeling dat de scholen die in de voorgaande jaren hebben meege daan het onderwerp in hun lessen blijven behandelen. Het is volgens Lia van Aaken van de GGD voor het eerst dat er een Thoolse school mee doet aan het project. Ze weet niet precies waar hel aan ligt dat de an dere scholen niet meedoen. Ze noemt als veelgehoord argument dat scholen vinden dat de behandeling van het onderwerp thuis bij de ou ders ligt. Maar ouders zijn vaak juist positief erover dat het in de school lessen is opgenomen, meent Van Aken. De schoollessen zijn bedoeld als aanzet of aanvulling om het thuis te bespreken. De GGD kiest er bewust voor om al op de basisscholen te beginnen met praten over relaties en seksualiteit. „In groep 7 is een aantal kinderen al flink aan het puberen. We richten ons op groep I tot en met 8, omdat blijkt dat kinderen die zijn voorge licht later bewustere keuzes kunnen maken", zegt Vat) Aaken. De lessen zijn aangepast op leeftijd. De kleu ters krijgen bijvoorbeeld nog geen les over seks, maar leren wat het verschil tussen jongens en meisjes is. Volgens de GGD wordt al op jon ge leeftijd de basis gelegd voor ge zond relationeel en seksueel ge drag.' Een gezonde seksuele ont wikkeling heeft namelijk te maken met weerbaarheid, respect voor sek suele diversiteit, lichaamsbewust- zijn en een positief zelfbeeld', is de verklaring van de GGD. De Week van de lentekriebels is vo rige week maandag op Het Kompas geopend met het oplaten van ballon nen. De kinderen hebben daaraan een kaartje vastgeknoopt met een gelukwens voor de vinder. Zo heeft Bram van Nieuwenhuijzen 'veel liefde en geluk' op zijn kaartje ge schreven. De achtjarige leerling uit groep 5 is donderdagmiddag net als zijn andere klasgenootjes bezig met het schrijven van een contactadver tentie. Daarin beschrijft hij aan de hand van zes kenmerken hoe zijn ideale vriendje eruit ziet. Die heeft hij al, want dat is Jasper van Al phen. „Ik zoek een vriend die van dieren houdt en rode aardappels lust", zegt hij met een serieuze uit drukking op zijn gezicht. Jasper zoekt op zijn beurt ook een vriend. Geen vriendinnetje. „Ik zoek een vriend die van zwarte pen houdt, kippen en koeien heeft. Dat klopt toch hé Bram? En iemand die drie dagen ouder is." Het is duidelijk, daar bedoelt hij Bram mee. Roos van Willigen zoekt een meisje met blond haar. „Dat vind ik mooi. Ze moet 9 tot 12 jaar oud zijn en ik wil een goede vriendin die je niet zomaar in de steek laat en aardig te gen je doet." Ze heeft zo'n vriendin in Nadine Buijck. „Het zou wel leuk zijn om er nog zo eentje erhij te hchben." Juf Simone Groeneveld legt uit dat de contactadvertentie bedoeld is om te laten zien dat de kinderen iets met elkaar gemeen kunnen hebben, zon der dat ze het van elkaar weten. Ie dereen krijgt een nummer op zijn advertentie. De namen daarhij houdt de juf apart. Op vrijdag zijn alle ad vertenties op het prikbord gehangen en konden de kinderen erop reage ren. „Het is de bedoeling dat het anoniem gebeurt, maar in zo'n klei ne klas gaat dat natuurlijk bijna niet. want ze herkennen waarschijnlijk eikaars handschrift." In diezelfde groep 4/5/6 hangt ook een papieren zon aan het prikbord. Dat is onder deel van een project dat het hele jaar duurt, maar nu goed bij de lente- kricbclondcrwerpen past. Elke weck wordt een leerling verkozen tot zon netje van de week en dan mogen de leerlingen aardige dingen over die persoon op een briefje schrijven en in de gleuf van het zonnetje stop pen. „Elke kind heeft een envelopje waarin we de briefjes verzamelen. Die krijgen ze aan het eind van het schooljaar mee", vertelt de juf. Er wordt ook gepraat in de klassen. „We hebben interviews bij elkaar afgenomen met de vraag wat ver wacht je van een ander", zegt Simo ne. In groep 7/8 wordt over verliefd heid. versieren en bloot gesproken. Juf Adrianne Neele-van Poortvliet vertelt een verhaal over een jongen en een meisje op de schaatsbaan. De jongen is verliefd op het meisje. De juf vraagt aan de kinderen wat zij in dat geval zouden doen. De één vindt dat je gewoon kan zeggen dat je ver liefd bent. Wel zo duidelijk. Gino van der Schoor windt er geen doek jes om. Hij vindt dat een man op zijn knieën moet gaan en dan moet vragen of het meisje met hem wil trouwen. De juf springt daarop in door te vragen of de leerlingen vin den of het gek is als een vrouw een man ten huwelijk vraagt. De eerste reactie van Lizetlc de Waard is, dat hij dat moet doen. omdat het zo hoort. Daphne van Nieuwenhuijzen vindt dat een vrouw het ook mag vragen. „Dat heb ik eens in een film gezien." Lizette stelt haar mening bij: „Ik vind het een gek gezicht als een meisje het vraagt, maar het kan wel." Wat de kinderen niet hardop durven te bespreken in de klas, kun nen ze op een briefje schrijven en in de zogeheten bloosdoos in de klas stoppen. De juf heeft vrijdag de vra gen in de klas beantwoordt. In groep 1/2 hebben de kleintjes van juf Barbara Dekker de opdracht ge kregen om in tijdschriften op zoek te gaan naar plaatjes van kinderen, mama's, papa's en opa's en oma's. Die worden elk op een apart vel ver zameld waarmee een collage wordt gemaakt. Chantal de Jager heeft een lastig plaatje gevonden. Ze denkt dat het een oma is, omdat het een persoon is met lang grijs haar. De juf laat haar nog even nadenken, maar ze komt er niet uit. „Het is een opa met lang haar", vertelt Barbara het verbaasde kind. „Wc hebben het over groei, van klein naar groot, van ei naar kip", legt de juf uil. Voor het laatste zijn de kinderen naar de kippenboerderij van Bevelander in Sint-Annaland geweest. Ze hebben daar kuikens uit het ei zien kruipen en zé mogen vasthouden. De overgebleven eier schalen hebben ze mee naar school genomen. Ze hebben ze in een mandje gelegd en er tuinkers in ge zaaid. Ook hebben de kinderen ge leerd welke verschillende kussen er zijn. Dat heeft juf Barbara voorgele zen uit een boek over kusjes. Er is onder meer een deftige dameskus, een Eskimokus en een papakus. En na het verhaal hebhen de kinderen elkaar kusjes gegeven. Zoals een heksenkus en een monsterkus. De hele school is dinsdag naar ver loskundigenpraktijk B.I.B. in Steen bergen geweest. Jasper uit groep 5 vond dat het leukste onderdeel. „We hebben in de buik kunnen kijken bij een echt mens", zegt hij. De vrouw, waarbij de kinderen mochten mee- kijken,heeft een tweeling in haar buik. De Week van de lentekriebels is vrijdag in Anna Jacobapolder afge sloten met een tentoonstelling op school. Daarbij was alles te zien wat de kinderen die week hadden ge maakt. Scherpenisse is wel eens het vergeten dorp genoemd, maar in het dorp wonen wel de meeste inwoners met een hoog inkomen. I)at blijkt uit het rapport Sociale staat van Zeeland van Scoop. I)ie vergeleek alle woon kernen in de gemeente naar kenmerken voor het woonmilieu. In Sint- Annaland wonen de meeste gezinnen met kinderen. Fluplanders en An na Jacobianen verhuizen het vaakst. Tessa Garissen schrijft en tekent graag, maar is ook leidster van het meisjesteam van Noad '67. Gevraagd is hoe inwoners hun stad of dorp ervaren als er gekeken wordt naar (1) de culturele voorzieningen en het culturele verenigingsleven, (2) de bereikbaarheid. (3) het onderwijs, (4) de economische bedrijvigheid, (5) sportaccommodaties en sportvereni gingen, (6) horeca, (7) financiële dienstverlening en (8) zorgvoorzie ningen. Wat het eerste punt betreft ontlopen de inwoners van Tholen en Smurdiek elkaar niet. Ze geven allebei een tien. Stavenisse scoort het laagste met een klein zesje. En dat is minder dan in Anna Jacobapolder, met een 7. On danks dat het veel kleiner is en min der verenigingen kent. Sint-Annaland scoort met 9,6 ook hoog, gevolgd door Scherpenisse en Oud-Vosse meer met 9,1. Poortvliet en Sint Phi lipsland krijgen een 7,8. Gaat het om de bereikbaarheid dan is ook hier Anna Jacobapolder het minst tevreden: 3,3. Voor Stavenisse houdt het ook niet over: 4,2. Gevolgd door Sint-Annaland met 5,8, Sint- Maartensdijk met 6,7. Tholen, Oud- Vossemeer, Scherpenisse Poortvliet en Sint Philipsland scoren het hoogst met 7,5. Het onderwijs in Tholen (vijf basis scholen en twee voor voortgezet on derwijs), Sint-Maartensdijk, Sint-An naland en Oud-Vossemeer krijgt een tien. Anna Jacobapolder (een basis school) scoort het laagst met 3,3. De andere dorpen, Poortvliet, Scherpe nisse, Sint-Philipsland en Stavenisse elk 6,7. Wat bedrijvigheid betreft valt op dat inwoners van bijna alle woonkernen dat hoog waarderen. Maar liefst in zeven plaatsen wordt daar 10 punten voor gegeven: Oud-Vossemeer, Poortvliet, Sint-Annaland, Sint- Maartensdijk, Sint-Philipsland, Sta venisse en Tholen. Alleen Scherpe nisse zit er met 6,7 ver onder, Anna Jacobaploder is die wederom de hek kensluiter met 3,3. De sportvoorzieningen worden ook hier het laagst gewaardeerd: 3,8. Hoe anders ligt dat in de andere woonker nen. Allemaal boven de 9. In Poort vliet en Scherpenisse en Stavenisse 9,2. In de andere woonkernen wordt dit aspect van de leefbaarheid met een tien gewaardeerd. Ook wat de horeca betreft is er veel gelijkenis. In alle woonkernen wordt het met een tien gewaardeerd, behal ve in Anna Jacobapolder: 6,7. Er is geen café noch een sportkantine, maar wel een dorpshuis. De waardering over de financiële dienstverlening zal mogelijk na de sluiting van de pinautomaten in Poortvliet en Scherpenisse anders uit vallen. Het rapport werd in december vorig jaar gepubliceerd. In Poortvliet wordt het dan nog met een tien ge waardeerd, in Scherpenisse al een stuk lager: 6,7. In Anna Jacobapolder met 3,3. In alle andere woonkernen geven de inwoners een tien. De zorg geeft een heel wisselend beeld. Tholen, Sint-Annaland en Poortvliet 10 punten, Sint-Maartens dijk en Sint-Philipsland 8,3. Oud Vossemcer 6,7 en Stavenisse 5 (daar werd onlangs het nieuwe Schel deoord in gebruik genomen). De be woners van Scherpenisse wachten nog steeds op het woonzorgcentrum. Dat blijkt ook uit de waardering: 3,3 en dat is even hoog als in Anna Jaco bapolder. Gemiddeld scoort de grootste woon kern het hoogst: 9,7 voor Tholen. Sint-Maartensdijk en Sint-Annaland houden elkaar in evenwicht: 9,4. Oud-Vossemeer staat op de vierde plaats met 9,2, gevolgd door Poort vliet met 8,9. Sint Philipsland met 8,8, Stavenisse 7,6 Scherpenisse 7,4 en Anna Jacobapolder 4,3. Gekeken naar het gemiddelde over heel de gemeente dan scoort de be reikbaarheid het laagst: 6,4. Opval lend genoeg de horeca het hoogst: 9,6. De SGP-jongeren beleggen volgende week vrijdag in Meulvliet in Tholen een thema-avond over de voor- en nadelen van de monarchie. Voorstan ders en tegenstanders komen aan het woord. Een van de sprekers is Menno de Bruync die al 25 jaar voorlichter is van de SGP-Tweedc Kamerfractie. Hij is deskundig op het gebied van de parlementaire geschiedenis en het koningshuis. De andere is Bob El- bracht, die secretaris was van het Nieuw Republikeins Genootschap. Hij is nu redacteur van Prorepublica en voorstander van een republikeinse regeringsvorm. Forumleider is wet houder Leo Kosten uit Kapelle. De avond bncing om half acht. Ze had nog een verhaal liggen. „Ik had een betoog geschreven. Dat was net een week oud en dat kwam goed uit." De tekst voor de schrijfwed strijd mocht maximaal 1000 woor den zijn. Tessa heeft er een geschre ven die bedoeld is als hart onder de riem. „Het gaat over jongeren en mensen die iets hebben meege maakt. Sommigen zien het als aan stellerij dat ze daar last van hebben, maar mensen zouden meer naar el kaar moeten luisteren, want ieder een heeft recht op een goed leven." Tessa schrijft al sinds ze in groep 7 zat. „Toen waren dat nog sprook jesachtige dingen. Later is het iets serieuzer geworden." Nu schrijft ze soms verhalen van één of meerdere bladzijden. „Bijvoorbeeld over een meisje dat iets meemaakt, zoals dat in een fantasieverhaal kan gebeu ren." Voor school schrijft ze veel betogen. Ze zit in de vierde klas van het gymnasium aan het Juve naat in Bergen op Zoom. Het is de eerste keer dat ze mee doet aan een schrijfwedstrijd. „Ik heb lang gewacht, ik weet ook niet waarom. Ik dacht, ik probeer het een keer." Voor zover ze weel schrijft er voor de rest niemand in het gezin Gorissen. „Ik heb een re delijk creatieve familie. Mijn moe der kan wel tekenen." Zelf tekent en schildert Tessa ook graag. Ze wil naar de kunstacademie. „Ik wil grafisch ontwerper worden met fo tografie en tekenen." Ze noemt het schrijven meer een hobby. Een vriendin van haar schrijft ook. Ze wisselen wel eens tips uit. „Mijn vriendin heeft een andere schrijfstijl. Daar kan ik soms wel wat van leren. Soms gaat het in mijn stukje te snel of juist te langzaam. Dan geeft ze advies daarover. Andersom heeft zij snel de neiging om dingen uitvoerig te beschrijven, waardoor het langdra dig wordt. Dan zeg ik dal ze het be ter anders kan doen." Tessa kan elk moment een aanlei ding voor een verhaal hebben. Voor haar inzending was dat ook het ge val. Ze hoort wel eens mensen over iets praten. „Soms probeer ik een compleet nieuw verhaal uit en kijk ik waar ik uitkom. Soms brengen anderen mij op ideeën." De fre quentie dat ze schrijft, verschilt. „Ik heb tijden dat ik elke week wel een verhaalopzet maak, maar er kunnen ook weken tussen zitten dal ik niet verder kom." De in Vlaardingen geboren Tessa leest graag boeken. Bijvoorbeeld van Heieen Vreeswijk. „Die schrijft psychologische thrillers. Sommige zinnen spreken me aan. Dan kijk ik hoe ze in elkaar zitten." Dat doet ze bij meer 'boeken. „Soms lukt het niet, omdat het je stijl niet is." Ze heeft allerlei verhalen in haar computer staan, die nog nooit ie mand heeft gelezen. Dat zou van haar best mogen, maar dan wil ze eerst alle fouten eruit halen. Maar er zijn ook verhalen die ze wel heeft laten lezen, die voor school. „Over de opstellen die ik maakte op de basisschool, waren ze meest al tevreden. En in de tweede klas van de middelbare school heb ik een thriller moeten schrijven. Daar kreeg ik een acht voor." Helaas ging gisteren Frederique Mol uit Heinkenszand er met de hoofdprijs, 250 euro aan bockcn- bonnen. vandoor bij de voorronde van de schrijfwedstrijd in Middel burg. Tessa heeft weliswaar geen prijs, maar hoopt met haar deelna me tips te krijgen hoe het beter kan. Ze zou later best een boek wil len schrijven. „Maar dan meer richting realiteit." Nu is ze bezig met een fantasieverhaal. „Dat bleek moeilijker dan gedacht. Het lukte niet, dus ik ben even gestopt." Ze geeft haar verhalen soms een naam. „Maar ik weel nooit echt een goede titel." Als er gekeken wordt naar het per centage hoge inkomens, dan voert Scherpenisse met 23 procent de lijst aan. Gevolgd door Sint Philipsland en Anna Jacobapolder met 22 pro cent. Stavenisse en Tholen hebben ieder 20 procent, Oud-Vossemeer 19. De minste inwoners met een hoog inkomen wonen in Sint-Anna land (16%), Sint-Maartensdijk (15%) en Poortvliet (14%). De cij fers dateren uit 2005. Gemiddeld voor Tholen komt het uit op 18 pro cent. De meeste 65-plusscrs wonen in Sint-Maartensdijk en Sint-Annaland (16%), in Stavenisse (15%), in Poortvliet en Sint Philipsland/Anna Jacobapolder (14%), Scherpenisse en Tholen (13%) en in Oud-Vosse meer (12%). Wat de waarde van de woningen be treft, zijn die in Stavenisse het laagst. In 2007 bedroeg de gemid delde woningwaarde 152.000 euro, gevolgd door Sint-Annaland met 165.000 euro, Sint-Maartensdijk 166.000 euro, Sint Philipsland/AJP 180.000 euro, Poortvliet 185.000 euro, Oud-Vossemeer 189.000 euro en Tholen 198.000 euro. De meeste huurwoningen staan in Sint-Maartensdijk: 42%, Tholen 34%, Sint-Annaland en Poortvliet De laadpaal die de gemeente op het parkeerterrein bij het gemeentehuis gaat plaatsen wordt nog geen ander halve meter hoogte en 25 centimeter dik. Het wordt de eerste laadpaal voor elektrische auto's op Tholen en een primeur voor Zeeland. De paal komt op het terrein dicht bij de Luchtenburgsewcg, zo dicht mogelijk bij de woonwijk. Om de 27%, Scherpenisse 25%, Stavenisse 24%, Sint Philipsland/AJP 20 De cijfers komen uit 2005. De cultuurhistorische aantrekkelijk heid van de woonomgeving wordt in Sint-Maartensdijk het hoogst ge waardeerd: 20. Tholen volgt met 18. Dan valt er een gat naar 14: Scherpenisse. Inwoners van Poort vliet: 13, Sint-Annaland 12. Stave nisse en Oud-Vossemeer 10. Sint- Philipsland en Anna Jacobapolder scoren het laagst met 9. Wat verhuizen betreft spannen Sint Philipsland en Anna Jacobapolder de kroon. Dat blijkt uil de cijfers van 2005. Per 1000 inwoners ver huisden er daar per jaar 108, ge volgd door Tholen met 106, Oud- Vossemeer 81, Sint-Maartensdijk 79, Poortvliet 75, Scherpenisse 70, Stavenisse 58. In Sint-Annaland wonen de meeste gezinnen met kinderen (cijfers 2008): 43 procent, op de voet gevolgd door Tholen, Oud-Vossemeer, Poortvliet, Scherpenisse, Sint-Philipsland/Anna Jacobapolder met 41 In Stavenisse en Sint-Maartensdijk woonden de minste gezinnen met kinderen: 39 en 38 respectievelijk. auto op te kunnen laden, verdwij nen vier parkeerplaatsen. Er staan nu 27 oplaadpunten in Nederland. Er zijn nog 928 palen te gaan. Naar schatting zullen er over tien jaar in heel ons land meer dan I miljoen auto's op stroom rijden. De auto's geven minder geluids overlast dan de benzinemotor, er wordt minder C02 uitgestoten, de lucht wordt minder vervuild en de auto is niet langer direct afhanke lijk van olie. Voor het opladen is een pas nodig. M a Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 9