PhiladelphiaSupport keert zich tegen bezuinigingen AWBZ 'Zingen is goede ontspanning, je vergeet er al je zorgen door' Houte Kettelerij vertelt over kunstwerk aan leerlingen van brede school Blauwe en oranje blokken worden 's avonds als bakens verlicht Donderdag 1 april 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT „Je kijkt er elke week weer naar uit." Nellie Deurloo- op den Brouw uit Tholen zou de zangrepetitie niet graag missen, het is haar ontspanning. Veertig jaar zingt ze bij Canticum, en kreeg daarvoor donderdag een hanger en een oorkon de van de KCZB (Kon. chr. zangersbond). Ook Kees van Haaften uit Sta- venisse, die een kwart eeuw lid is, werd in het zonnetje gezet. Wouter Hofland overhandigt 100 euro voor gehandicapten in Roemenië De landelijke PhiladelphiaSupport vaart een andere koers. Het wordt meer een organisatie die diensten gaat verlenen. Een belangenvereniging in plaats van een ou dervereniging. Ze gaat zich onder meer te weer stellen tegen de bezuinigingen op de algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). Er is ook een nieuw type lidmaat schap ingevoerd, maar ook de naam is weer veranderd. De plaatselijke afdeling van de oudervereniging heet voortaan regionale commissie Tholen, bleek uit de toe lichting van voorzitter A. Zwerus onlangs op de jaarver gadering in het Holland Huis in Scherpenisse. Niet druk Polyhymnia Horecabestemming campingkantines Mendelssohn mooi Nellie Deurloo veertig en Kees van Haaften 25 jaar lid Canticum Energieweg 11J - 4691 SE Tholen - tel. 0166 60 93 33 www.vanhouteinterieur.nl interieur Provincie: Tholen hoogste belastingdruk Uitkijken over Slikken van de Heen Bedrijven kopen materieel samen met de brandweer Leerlingenvervoer Verboden „Hé, dat is bij ons." Zo reageren kinderen uit groep 7 en 8 van de School met de Bijbel in Sint-Annaland als ze vrijdagochtend op het schoolbord het kunstwerk Ode aan de meekrap aan de Ring in hun dorp zien verschijnen. Het is een feest van herkenning en een mooi opstapje voor Jan Kettelerij om over zijn kunstwerk te vertellen dat hij voor de brede school maakt. Leden van gospelkoor Polyhymnia en leden van de PhiladelphiaSupport zingen samen op het podium in het Holland Huis. De naamsverandering was nodig om dat er in het land verschillende na men werden gebruikt. „Nu is er een naam voor alle verenigingen." Nieuw is ook het verschil in type lidmaat schap. Er is nu een basislidmaatschap en een pluslidmaatschap. De eerste van 37,50 euro geeft recht op het le- dcntijdschrift, de nieuwsbrief, toe gang tot de website en tot het bijwo nen van informatiebijeenkomsten. Met de tweede, van 57,50 euro, kun nen leden gebruik maken van de per soonlijke dienstverlening en krijgen ze korting van 20 procent op diensten en producten. In beide gevallen kun nen de leden indirect meeprofiteren van collectieve belangenbehartiging. Er is ook nog een lidmaatschap voor 'supporters', en er wordt bekeken of er een groeps 1 idmaatschap mogelijk is. Dat heeft te maken met het feit dat de vereniging minder geld van de overheid ontvangt. De leden werden door Zwerus op geroepen om mee te doen aan een enquête van Het Klaverblad. Die wil weten wat de ervaringen of klachten zijn van de leden over het vervoer van gehandicapten. De voorzitter vertelde ook dat door de catechisanten die elke veertien dagen in het Trefpunt in Sint-Anna- land bijeenkomen, geld bij elkaar is gebracht voor een speciaal doel. Na melijk voor een christelijke ouder vereniging in Roemenië die een va kantieweek voor gehandicapten wil organiseren. Wouter Holland over handigde een envelop met 100 euro aan regioconsulent André Oosterlcc van PhiladelphiaSupport. Hij be dankte Holland en de andere cate chisanten voor de gift. De conkulent lichtte toe dat Phi ladelphiaSupport, opgericht in 1956 met een protestants-christelijke ach tergrond, steeds meer groeit naar een belangenorganisatie. „We wil len een moderne vereniging worden die niet alleen voor ouders van ge handicapten is bestemd. We. willen ook onze diensten aanbieden aan gemeenten en kerken en niet alleen meer aan familie en verwanten." Voor PhiladelphiaSupport zijn alle betrokkenen, ouders, broers, zussen en verwanten van mensen met een beperking, een belangrijke schakel. Met de keuze voor belangenvereni ging is het nu ook mogelijk dal mensen met een beperking ook zelf lid van de vereniging kunnen wor den. De consulent (voor Zuid-Holland en Zeeland) kan ook ondersteuning bieden aan initiatieven voor huis vesting. Zo wil Sjaloom Zorg aan de Dalemsestraat in Tholen een appar tementencomplex realiseren in wat nu het Kunstencentrum is. Voordat het zover is, zoekt directeur Henk Brinkman (die de avond bijwoonde) naar een tijdelijke onderkomen voor zijn cliënten. Brinkman is overigens penningmeester in het landelijk be stuur van PhiladelphiaSupport. Oosterlee gaat ook bekijken hoe ze medezeggenschapsraden cn ouder raden kan ondersteunen. En in de zomer komt er een grote ledenwerf actie. Want volgens penningmeester Jaap Snoep van de regionale com missie Tholen neemt het ledenaan tal af. Er zijn niet meer dan honderd leden, schatte Snoep in. De ledenad ministratie wordt in Utrecht bijge houden. Volgens Snoep zijn er nu nog 89 betalende leden. De jaarver gadering werd niet druk bezocht. Lang niet alle stoelen waren bezet. Volgens Oosterlee staan er belang rijke veranderingen op til. Hij noemde onder meer de herindicatie die nodig is omdat er volgens Oos terlee bezuinigd moet worden. „In een aantal programma's van de poli tieke partijen staat dat ze nog meer willen bezuinigen op de AWBZ. Wij hebben daar een slag te maken. Wc moeten ons afvragen wat we hier aan kunnen doen." De vergadering keurde het finan cieel verslag goed. Dat betrof die van 2008 en van 2009. Die van 2008 kon vorig jaar niet worden vastgesteld. Dat gebeurde nu als nog. Twee jaar geleden bedroeg het positief saldo nog 1950,54 euro, vo rig jaar was dat meer dan gehal veerd: 868,25 euro. Het vermogen van de regionale commissie Tholen bedraagt ruim 38.111 euro, het groeide met 1000 euro. Bij de bestuursverkiezing waren Sija Polderman en Jaap Snoep aftre den en herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten. Ze werden bij ac clamatie herkozen. Op de jaarvergadering trad voor de tweede maal het gospelkoor Poly hymnia op. Dit keer voor het eerst geleid door Maarten van der Kooij (directeur van de Regenboog in Tholen), die Hannie Droogers op volgde. Het koor was met tien zan gers en vier muzikanten naar het Holland Huis gekomen om de avond op te luisteren. Evenals vorig jaar mochten ook de bewoners van de Annewas en andere leden van de belangenvereniging meezingen op het podium. Ze zongen onder meer een lentelied. De gemeente heeft nog geen ver zoeken gekregen om, als uitvloei sel van de horecanota, de planolo gische bestemming te veranderen van campingkantines en clubge bouwen van watersportverenigin gen. Hoe dat komt, weet het ge meentebestuur niet. Het zou kunnen dat de kosten die onderne mers er voor moeten maken, en dat in de huidige economische situatie, een rol spelen. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van PvdA-raadslid J. Ou- desluijs. Het gemeentebestuur bekijkt mo menteel hoe aan het hezwaar van de hoge kosten tegemoet kan worden gekomen. Een mogelijkheid kan zijn, dit aspect mee te nemen in het bestemmingsplan verblijfsrecreatie- terreinen dat momenteel wordt voorbereid. Daarin kunnen cam pingkantines desgewenst een hore cabestemming krijgenx waarbij de exploitanten zelf de afweging kun nen maken of ze al dan niet van die mogelijkheid gebruik maken. Wat de watersportverenigingen be treft, beschikken de clubgebouwen in zowel Sint-Annaland als Tholen over een drank- en horecavergun- ning die aansluit op het huidige ge bruik. Er is overleg geweest, wat er voor Sint-Annaland in heeft gere sulteerd dat de bestemmingsplan wijziging wordt meegenomen, bij het aanpassen van het bestemmings plan voor het havengebied. In Tho len vindt de exploitant van het club gebouw de aanpassing minder urgent. Daarom kan de wijziging desgewenst worden meegenomen in de normale herziening van het be stemmingsplan Kom Tholen. die voor 2013 gepland is. Nellie Dcurloo groeide op met de koorzang. Haar vader zong meer dan 50 jaar bij VZOS en bij het mannenkoor in Sint-Maartensdijk, en ook haar moeder zong. Als kind ging Nellie dan ook al mee naar concoursen, uilstapjes die een hele dag besloegen. Ze bewaart er mooie herinneringen aan. „Zelf ben ik be gonnen bij het koor van Jewannes Geluk. Toen ik in 1970 in Tholen kwam wonen, ben ik al gauw bij Canticum gaan zingen." Het gere formeerd gemengd zangkoor stond vele jaren onder leiding van dirigent Riedijk. Negen jaar geleden nam- Danny Letzer uit Stavcnisse het stokje over. Nellie, die alt zingt, weet nog dat Cantate Dominum het eerste lied was dat ze met Canticum instudeerde. „Mijn ouders zongen dat lied ook, dus konden we thuis samen oefenen." Het Thoolse koor telde in 1970 zo'n vijftig leden. Nu is dat nog de helft. „Maar het is al tijd weer buitengewoon gezellig. Je kijkt er naar uit", zegt ze over de wekelijkse repetitie op donderdag. Nellie zingt in twee koren, want in 1982 is ze ook lid geworden van de chr. zangvereniging Immanuël. Stavenissenaar Kees van Haaften is nét zo enthousiast. Hij werd een kwart eeuw geleden, samen met Danny Letzer, door dirigent Riedijk gevraagd om bij te springen voor een kerstuitvoering omdat er te wei nig mannenstemmen waren. Van Haaften is gebleven. „Het beviel prima", zegt hij. De Stavenissenaar slaat geen repetitie over. „Als ik een verjaardag heb, ga ik tot de pauze nog zingen. Met zo'n klein clubje moet je er gewoon zijn, vind ik." Die instelling was voor het bestuur aanleiding om Van Haaften in het zonnetje te zetten, zei voorzitter Zuiddam. Hij kreeg geen onder scheiding - dat kent Canticum niet bij 25 jaar - maar wél een oorkonde en bloemen. Kees van Haaften zong ruim dertig jaar, tot aan de op heffing ervan, bij Laudate Domi num in zijn woonplaats. „Zingen is een goede ontspanning", zegt hij. „Je vergeet al je zorgen. Zingt je hoofd leeg." Nellie Deurloo-op den Brouw en Kees van Haaften kijken wekelijks uit naar de zang bij Canticum. Zowel Nellie als Kees vinden dat de stukken die ze zingen niet al te ge makkelijk moeten zijn. Het moet een zekere uitdaging blijven. Ze gaan dan ook graag naar concour sen, waar de zangprestatie van een koor door een jury wordt beoor deeld. „We gaan er altijd gezamen lijk met een bus naar toe. Dit jaar naar Papendrecht." Aan mannen heeft een gemengd koor meestal een gebrek. Bij Canticum is dat niet an ders. Maar op dit moment zijn er zes heren, wat voldoende is om af zonderlijk van de vrouwen te zin gen. „Dat doen we bij gelegenheid dan ook wel. We studeren de num mers in tijdens de pauze van de nor male repetitie", zegt Van Haaften die zelf tenor zingt. Beide jubilarissen vinden het voor namelijk klassieke repertoire van Canticum mooi om te zingen. Een echte voorkeur voor een werk heb ben ze niet. Nellie noemt Gezang 19. Maar ze knikt instemmend als Kees het Friihlingslicd van Men delssohn noemt, en Psalm 100. Kees: „Mendelssohn is heel mooi, maar best moeilijk." Ook Salve Regina van Haydn, werken van Brahms, en Messe Brève van Gou nod vinden beide zangers fijn om te zingen. En ze waarderen de manier van werken van dirigent Letzer. Deze op zijn beurt geeft aan. de sa menwerking met het koor heel fijn te vinden. „Dus ik blijf hel nog maar een poosje doen", zegt hij tij dens de rondvraag. Want de huldi ging van de jubilarissen is onder deel van de jaarvergadering. Daarin klinkt allerwegen tevredenheid over de gang van zaken'bij het koor. Al leen moet penningmeester Joke Kloet een tekort melden. Dat is voor het eerst, maar het kan uit de reser ve worden opgevangen. De pen ningmeester en Lein van Duivendijk worden bij acclamatie in het bestuur herkozen. Tholen is in Zeeland dit jaar de ge meente met de hoogste belasting druk voor een standaard gezinshuis houden. Dat concludeert de provincie in haar jaarlijks verschij nend vouwblad over de lokale be lastingen. Voor Tholen zijn de woonlasten berekend op 701 euro, dat is 17 euro meer dan Vlissingcn dat tweede staat. In Veere zijn de lasten met 494 euro het laagst. Als uitgangspunten voor een stan daard gezinshuishouden neemt de provincie: een eigen woning met een waarde van twee ton, een meerpersoonshuishouden, een af valcontainer van 180 tot 240 liter, en een waterverbruik tot 200 ku bieke meter. Dit betekent dat de be rekening opgaat voor een beperkte groep. Ze geldt bijvoorbeeld niet voor mensen die in een huurhuis wonen, want die betalen geen on roerende zaakbelasting cn minder rioolheffing. Daarnaast heeft het gemeentebestuur van Tholen er een aantal jaren geleden al eens op ge wezen, dat driekwart van de inwo ners beduidend minder water ver bruikt dan 200 kuub. Dat is direct van invloed op de berekening die de provincie heeft gemaakt. Want nu is het op dit verbruik gebaseer de rioolrecht in Tholen met 271 eu ro het hoogst van alle Zeeuwse ge meenten. Maar in werkelijkheid betaalt het merendeel van de inwo ners dus een lager tarief. Ook over de gehanteerde gemiddelde wo- ningwaarde heeft het gemeentebe stuur in het verleden zijn bedenkin gen geuit. Wie uit wil kijken over het landschap van het natuurgebied van de Slikken van de Heen bij Sint Philipsland en verder, kan terecht op de uitkijktoren die Het Zeeuws Landschap daar on langs heeft geplaatst. Met een wen teltrap kunnen bezoekers naar een plateau op ruim tien meter hoogte, boven de boomkruinen. Bij helder weer zijn ook grote objecten in de omgeving te zien, zoals de Kram mersluizen, de watertoren van Sint- Philipsland en de brug over het Schelde-Rijkanaal. De vorm van de uitkijktoren was ongeveer een half jaar geleden punt van bespreking in de welstandscommissie. De commis sie wilde een ranke toren. Die is er gekomen. Er zijn twee wandelroutes in het gebied van ruim 250 hectare. De met rood gemarkeerde route gaat langs het vernieuwde vogelscherm, de met blauw aangegeven route leidt langs de uilkijktoren. Beide zijn met subsidie van de provincie en met een financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij tot stand gekomen. De Slikken van de Heen worden be graasd door pony's en Schotse Hooglanders. Startpunt van de wan deling is bij hel informatiepaneel aan de Philipsdam/Campweg. Samen met de Thoolse bedrijven Hollandse - Bandenmarkt, Nestaan en Delta Glass (alledrie gevestigd op het bedrijventerrein Slabbc- coornpolder) -koopt de Thoolse brandweer een schuimblusaanhan- ger. Het is een nieuwe voorziening, die gestald zal worden in de nieuwe brandweerkazerne bij de Thoolse brug (met de bouw daarvan is vori ge week een begin gemaakt). Ook het onderhoud zal door de brand weer gebeuren. De vier partijen dra gen de kosten gezamenlijk. Hoeveel de aanhanger kost, is nog niet dui delijk. Er wordt offerte gevraagd bij Kenbri te Waalwijk. Het gemeentebestuur heeft verder besloten om het pompsysteem te vervangen op de tankwagen van de brandweer die in Sint-Annaland staat. BMT te Oss gaat dit doen voor bijna 53.800 euro. De inkomensgrens om in aanmer king te komen voor subsidie voor leerlingenvervoer is voor het ko mend schooljaar 23.400 euro. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. De grens is conform die van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De drempelbedragen voor 2010-2011 zijn als volgt: eerste kind 458 euro; tweede kind ook 458 euro; derde kind 306,85 euro en vierde kind en verder 229 euro. Jan Kettelerij laat een van de delen van het kunstwerk zien dat hij de school in Sint-Annaland komt te staan. Advertentie I.M. In de hoeken van de blokken komt verlichting. De lampen schijnen op de gladde stalen buizen. „Op die manier worden het lichtbakens. Ze zeggen: hier is de school." De kunstenaar (die ook leraar beel dende kunst is aan de Prins Maurits- school in Middelharnis) liet ook beelden zien van het maken van de kubussen en de buizen. De blauwe cn oranje vormen worden gemaakt van polyester, glasvezel. Lapjes die op elkaar worden geplakt. Beide blokken staan op ronde bui zen. Het blauwe blok wordt 2,75 meter hoog, het oranje 3,45 meter. Kettelerij beseft dat de buizen uit nodigen om er in te klimmen, maar djj.t is ten strengste verboden, zegt hij. Kettelerij is dagen bezig ge weest om de buizen glanzend te schuren, en vijf avonden lang om de blokken te schilderen. Op het schoolbord toont hij beelden waar op hij bezig is in stofjas en met een stofmasker op. De kinderen gaan ook zelf aan de slag. Ze gaan een kijkdoos maken. Ook hier staat kijken centraal. „Je kan zelfs een kijkgaatje aan twee kanten maken. Dan heb je ook zicht op elkaar." Kettelerij deed een the ma aan de hand, tegenstellingen tus sen arm rijk, modem cn ouderwets, oorlog en vrede. De kunstenaar geeft les aan de kin déren over kunst en vertelt over het tot stand komen van zijn kunstwerk. Aan de kinderen van de School met de Bijbel en aan' die van de Casem- broot. Het is onderdeel van de op dracht die hij van de gemeente kreeg om een kunstwerk voor de openbare ruimte te maken. Het wordt zijn eerste beeld dat perma nent in de openbare ruimte komt te staan. Kettelerij maakte wel eens een beeld voor de Keukenhof, maar dat was tijdelijk. Een verkleinde vorm daarvan staat bij een particu lier in de tuin. Het thema van het kunstwerk is ont moeting. In de brede school zijn twee basisscholen, de bibliotheek cn de kinderopvang ondergebracht. Ontmoeting heeft volgens Kettelerij te maken met hoe mensen naar el kaar kijken. De kinderen kijken om hoog, 'tegen de grote mensenwereld aan'. De volwassenen naar omlaag, naar de kinderen. Daarom bestaat het beeld uit twee delen. Ze komen op het schoolplein te staan, op de hoek van het gebouw, eentje aan de kant van de Schoolstraat, de ander aan de kant van de Raiffeisenstraat. Vanuit de opengewerkte blokken lo pen lijnen die te maken hebben met het blikveld. Dat deel van het blik veld waarin mensen scherp zien. Kettelerij heeft bij het bedenken van het ontwerp gekeken naar het ge bouw. „Dat bestaat uit verschillende blokken. Een witte, een rode, een gele." Met deze vorm ging hij aan de slag. Hij maakte allerlei kubus sen van karton. Op hoge poten. Uit de vormen steken buizen. Die vol gen de lijnen van het blikveld. Het zijn zichtlijnen. Zo kwam hij tot twee elementen. Het ene is een blauwe kubus met lij nen die naar beneden 'kijken' en naar de school wijzen. Dat staat voor de samenleving. De andere vorm is oranje met lijnen die naar boven ge richt zijn, op de wereld. „Ik hou van kleuren. Van primaire kleuren. Oran je komt uit rood en geel. En blauw en oranje liggen in het kleurenspec trum tegenover elkaar. Doe maar eens een blauwe spijkerbroek aan een oranje T-shirt aan. Dan lijkt het blauw harder en het oranje harder. De kleuren worden veel gebruikt bij verpakkingen. Blauw en oranje ver sterken elkaar. De twee scholen ver sterken elkaar. Ze horen bij elkaar, ontmoeten elkaar en dat is goed voor de maatschappij." Kettelerij laat ook een plaatje van boeien zien die vaargebieden mar keren. In allerlei kleuren: rood, geel, oranje. „Zo zou je de beelden ook kunnen zien, als boeien of bakens." bekijken de kijkdoos die Kettelerij heeft gemaakt.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 5