Sigaretten halen voor de meester en samen grotten bouwen na schooltijd 'Krachtige bond nodig om verslechtering van onze verworvenheden te beperken' Rode Kruis overweegt aanschaf tweede bus Prognose: Tholen groeit, veel oudjes in Smurdiek Kreeftenparty voor goed doel EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 3 Klasgenoten zien elkaar na veertig jaar terug in Sint Philipsland FNV Bondgenoten Tholen zet trouwe vakbondsleden in het zonnetje Juist nu is een grote, krachtige vakbond nodig die zijn best doet om verslechtering van de sociale verworvenhe den te beperken. Dat zei voorzitter M. Poot van de woon- afdeling Tholen van FNV Bondgenoten op de jubilaris- senavond. Voor G. de Vreugd uit Stavenisse is de huidige situatie in ieder geval aanleiding om de bond te blijven steunen. Hij is inmiddels zestig jaar lid. Chauffeur Jubilarissen A fdeling kom t er soms een of twee te kort Het bestuur van het Rode Kruis afdeling Tholen en Sint Philipsland overweegt een tweede bus aan te schaffen. De bus die nu de afdeling nu in bezit heeft, wordt zo vaak gebruikt dat ze soms een voertuig te kort komen. Dat zei penningmeester Jany Boogaard donderdag op de jaarvergadering in Sint-Maartensdijk. Uitbreiding Gemeente heeft in Zeeland meeste jongeren Castria Wonen riep onlangs de gemeente op om te stop pen met de aanleg van grote woonwijken. Dat deed ze samen met andere corporaties in West-Brabant. De be volking neemt af. De krimp komt er aan. Alleen maar nieuwbouw plegen betekent dat er oudere woningen leeg komen te staan. Het was een boodschap die ook in de po litiek is aangekomen, maar de bevolking van Tholen groeit tot 2030 nog stug door. Kinderen „Nu durf ik het wel te zeggen dat ik vroeger verliefd op je was." Alle confessies komen naar buiten tijdens de reünie van de schoolklas van 1963-1969 van de Konin gin Julianaschool in Sint-Philipsland. Van de 28 hebben zaterdag 21 gehoor gegeven aan de uitnodiging om el kaar na veertig jaar weer eens te ontmoeten. Niet in hun oude school, want die staat er niet meer. Aan de School straat staat een nieuw gebouw, wel voor dezelfde school. Daar zagen de oude klasgenoten elkaar weer. Toen wa ren ze ongeveer 12 jaar oud, nu 52 of 53 jaar. Brandweer Heemkundekring JLievensberg In Poortvliet huldigde FNV Bondgenoten achttien jubilarissen. Rechtsvoor zit G. de Vreugd uit Stavenisse, die zestig jaar lid is. Er waren vrijdag achttien vak bondsjubilarissen naar 't Ouwe Raed'uus in Poortvliet gekomen om een speld voor trouw lidmaat schap in ontvangst te nemen. Het aantal jubilarissen lag een stuk ho ger, namelijk 56. „We hebben de nodige afmeldingen gekregen", al dus Poot. „Het lijkt zo simpel: je wordt lid, en bij leven en welzijn houd je het jaren vol. Maar je moet er wél achter staan." De afdelings voorzitter hield de aanwezigen voor dat zonder sterke vakbond de sociale verworvenheden nooit op het huidige niveau waren gekomen. Maar ze staan onder druk, en daar om blijft een krachtige bond nodig om de verslechteringen voor de werknemers te beperken. Poot noemde de bonussencultuur in be paalde bedrijfstakken. En hij meld de dat de werkgevers de vakcentra les voor een gesprek hebben uitgenodigd, nu de Tweede Kamer de verhoging van de pensioenge rechtigde leeftijd - in verband met de verkiezingen - voorlopig van de agenda heeft afgevoerd. „Werkge vers en bonden kunnen nu de tijd nemen om er met elkaar over te praten." Kritiek had Poot op de ei gen vakbond. Want het kantoor had verzuimd om alle leden van de woonafdeling een uitnodiging voor de jubilarissenavond te sturen. En regiobestuurder P. Smjt, die in Poortvliet zou komen spreken, had zich wegens drukke werkzaamhe den afgemeld. Het nam niet weg dat Poot de jubilarissen feliciteer de, en bedankte voor hun trouwe steun. Vervolgens werden ze een voor een naar voren geroepen om een bondsspeld in ontvangst te ne men. De avond werd verder gevuld met een aantal ronden bingo. Voor de tachtigjarige G. de Vreugd was het vanzelfsprekend dat hij lid werd van de vakbond. „Ik kom uit een socialistisch gezin, dus dan hoorde dat er bij. Ook mijn beide zoons (met hun vader naar de jubi larissenavond gekomen - red.) zijn lid van de bond." De Vreugd komt uit Den Haag, maar woont inmid dels achttien jaar met veel plezier in Stavenisse. Hij is altijd chauffeur geweest. „Eerst bus chauffeur, vervolgens chauffeur bij een drukkerij en toen internationaal vrachtwagenchauffeur." Hij reed met groente en stukgoed naar Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Italië. „Het was buffelen. Mijn zoon rijdt tegenwoordig met zijn wagen van 340 of 450 pk in drie dagen naar Nice. Maar ik deed daar, met mijn autootje van 140 pk, in de winter veertien dagen over." Toen hij 56 was, is De Vreugd ge stopt met werken. Het was welle tjes, vond hij. „Ze willen dat men sen doorwerken tot hun 67ste, maar dat is grote kul. Op je 65ste ben je uitgeblust, zeker met het werk dat ik heb gedaan." Hij vindt het prima dat de vakbond intensief met dit onderwerp bezig is. „Daar is de bond voor." Met enige trots laat De Vreugd zijn oude contributicbockjes zien, waarin staat dat hij op 4 december 1950 lid is geworden. „In die tijd werd de contributie wekelijks aan huis opgehaald, en een zegeltje in het boekje geplakt." Hij heeft boekjes van de Algemene Neder landse Grafische Bond en van de Nederlandse Vereniging van Ver voerpersoneel. Was ook zelf in het bondswerk actief: als secretaris van de afdeling Westland en als kader- lid. En hij heeft bij ontslag ook wel een beroep op de bond gedaan. Ac tievoeren maakte De Vreugd even eens mee. „Aan het begin van mijn carrière, toen ik buschauffeur was. Maar dat draait meestal uit op een onderlinge strijd, omdat er altijd mensen zijn die bij een staking wél willen werken." Aan een andere tafel zitten drie Sint-Annalanders die een halve eeuw lid zijn van de vakbond. „Een college heeft me destijds lid ge maakt. Ik heb 38 jaar op de bus ge reden, eerst bij de stadsdienst in Bergen op Zoom en daarna bij de BBA", vertelt G. Kleinveld. Sinds hij gepensioneerd is, rijdt hij taxi bij Van Haaften. „Daar voel ik me goed bij." M. Hage is vakbondslid geworden toen hij in de Rotterdam se havens ging werken. Eerder was hij tien jaar chauffeur bij Theunisse en hij begon, zoals veel Tholena- ren, bij de boer. „We maken te wei nig gebruik van de bond", meent W. Scherpenisse, die zelf 43 jaar in de verzekeringen werkzaam is ge weest. De volgende leden vieren dit jaar een jubileum als lid van het FNV. 60 jaar: G. de Vreugd uit Stavenisse; J. den Engelsman uit Sint-Annaland; A. Polderman uit Tholen. 50 jaar: P. Deurloo uit Tholen; A. den Bra- ber uit Sint Philipsland; M. Hage, W. Scherpenisse en G. Kleinveld uit Sint-Annaland; E. Joppe, N. Po- tappcl en J. Quist uit Stavenisse; J. Hartog uit Poortvliet. 40 jaar: P. Pollie, G. Nieuwenhuize, L. Lam- hari. J. Klcinjan, P. Stols en A. Smulders uit Tholen; J. v.d. Velde uit Sint Philipsland; A. v.d. Hoek, L. Ponse, M. van Bloppoel, J. den En gelsman, H. van 't Hof, J. van Sp- lunter, A. Demming, J. Bijl en C. van IJsseldijk uit Sint-Maartensdijk; J. Dake en A. Bruins uit Sint-Anna land; H. van Splunter, M. Suurland en M. Bolier uit Scherpenisse. 25 jaar: H. Stoffels, J. Verkcrke, G. Theu- nissen, J. van Riet-v.d. Velde, C. Kortland, G. van Ast en A. van We zel uit Tholen; M. Mol en P. v.d. Gouwe uit Sint Philipsland; C. van Hekken uit Anna Jacobapolder; D. de Witte, J. Boogaart, G. v.d. Ree, G. Vermaas en J. v.d. Broek uit Sint-Maartensdijk; A. Goedege- buure, M. Arnouts, A. Tempelaars en W. Menheere uil Sint-Annaland; P. de Jager, C. van Oeveren, G. v.d. Zande en C. Hcijboer uit Oud-Vos semeer. De bus is vier jaar in gebruik. „Maar we willen er niet nog eens tien of twintig jaar mee door rijden. We gaan op korte termijn bekijken of we al over kunnen gaan op de aanschaf van een nieuwe bus. We kunnen niet zonder. Soms komen we er een of zelfs twee te kort. Dat komt ook omdat we meer voor an dere afdelingen zijn gaan rijden. We zouden onze bus kunnen verkopen aan het district, dan zouden wij een nieuwe kunnen kopen." Maar volgens de penningmeester zal de afdeling wel zuinig aan moeten doen. Ze verzekerde dat de op brengst van de collectes voor hon derd procent ten goede komt van de afdeling. Sinds de afdelingen, met alle andere afdeling in Nederland, één vereniging is geworden, is er een andere financiële situatie ont staan. Volgens Boogaard zijn er 'veel afdrachten' maar is geprobeerd om het eigen geld van de afdeling veilig te stellen. „Het kan niet afger oomd worden door het landelijk bu reau. Een deel is bestemd voor het afschrijven van de bus." Pieter den Braber wilde weten hoe het gaat met legaten die aan de Thoolse afdeling worden geschon ken. „Moeten we daar iets van af dragen?" Volgens de penningmees ter hangt het er van af of het met een bepaald doel is omschreven. „Als het geoormerkt is, hoefje het niet af te dragen. Het heeft geen zin om geld op te potten. Het is altijd de be doeling dat we het besteden aan een doel." Ze deed ook melding van een finan ciële meevaller. Dankzij het feit dat alle afdelingen landelijk nu één ver eniging zijn geworden, hoeft er niet langer wegenbelasting te worden betaald. „Na een jarenlange strijd hebben we dat nu toch voor elkaar." De afdeling krijgt de belasting over januari nog terug, zei ze. Het scheelt de afdeling ruim 200 euro per maand. De penningmeester was aftredend en herkiesbaar. Ze werd bij accla matie herkozen. Voorzitter Bert Stolk blijft nog twee jaar aan. Het wordt zijn laatste periode. Hij was al eerder een jaar langer aangeble ven in verband met de fusie van alle afdelingen tot één vereniging. Stolk en Chris de Neef gaan de af deling afvaardigen in het dislricts- raad. Eigenlijk zouden leden de af deling moeten vertegenwoordigen, maar daar is niemand voor gevon den. De districtsraad beslist wie er naar de landelijke raad gaat. Het afdelingsbestuur bestaat nu uit zes leden. Ze zoekt nog uitbreiding, maar van tien aanwezigen voelde niemand zich geroepen. Boogaard: „Er zijn volop werkzaamheden. Wie iets meer wil doen voor het Rode Kruis hoeft niet perse in het bestuur te komen, maar kan ook een klein onderdeel van een taak van een be stuurslid overnemen. Om het werk van het Rode Kruis beter voor het voetlicht te brengen, denkt de afdeling er over extra ac tief te worden op de braderieën. Door bijvoorbeeld bij de Rode Kruisbus voorlichting te geven over het werk, opperde Renate de Joode. Op de vergadering werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van Piet Moerland uit Oud-Vosse- mcer die op 16 maart overleed. Moerland was sinds 2004 actief als vrijwilliger in de boodschappen dienst voor het Rode Kruis. Hij reed met ouderen naar de supermarkt om ze er boodschappen te laten doen. Lionsclub Tholen combineert het begin van het kreeftenseizoen met een goed doel. Morgen, vrijdag, or ganiseert ze in Sint-Annaland een kreeftenparty in samenwerking met de Buutengaets. Deelnemers kun nen in de bijzondere ambiance van dit restaurant aan de Krabbenkreck de Oosterscheldekreeft proeven. Ook kreeftensoep, prosecco met amuse en koffie met iets lekkers staan op het menu. Van elk couvert gaat 9,50 euro naar de Nederlandse stichting voor het gehandicapte kind (NSGK). Deze organisatie, die dit jaar zestig jaar beslaat, zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap. In 2030 zal de bevolking met negen procent groter zijn dan in 2009. Dat betekent een stijging met ongeveer 2290 inwoners. En dat staat in con trast met de daling van het inwoner tal voor heel Zeeland, waar een da ling van ongeveer twee procent verwacht wordt. Dat blijkt uit het gemeentelijk rapport van de sociale staat van Zeeland van Scoop. Doel van het onderzoek was om zicht te krijgen op de stand van za ken op sociaal gebied en aan de hand van de uitkomsten te komen tot het herzien van het sociale be leid. Het rapport levert opmerkelij ke cijfers op die afwijken van de rest van Zeeland. Wordt er steeds maar gesproken over vergrijzing van het platteland doordat er minderen jongeren ko men, Tholen vormt daarop een uit zondering. De generatie van na de oorlog (babyboom) wordt steeds ouder, maar op Tholen loopt het aantal jongeren niet terug. En dat in tegenstelling tot andere Zeeuwse gemeenten. De bevolkingspiramide van Tholen heeft een veel bredere basis dan de meeste andere gemeen ten in Zeeland, staat in het rapport. Scoop gaat uit van de bevolkingscij fers op 1 januari 2009, namelijk 25.366 Tholenaren. Qua grootte de zevende gemeente van Zeeland. Uit het rapport blijkt dat Tholen zelfs de gemeente is met de laagste 'grijze druk' van Zeeland. Grijze druk staat voor de verhouding tus sen het aantal inwoners ouder dan 65 jaar en het aantal inwoners tus sen de 20 en 65 jaar. De grijze druk in de gemeente Tholen js ruim een kwart lager dan het Zeeuwse gemid delde van 30,8 procent. Naast grijze druk is er ook groene druk. Dat is de verhouding tussen het aantal jongeren (van 0 tot 20 jaar) en het aantal mensen in de leeftijd van 20 tot 60 jaar. Dan blijkt dat Tholen in Zeeland de gemeente is met het grootste aandeel jonge ren. Dat ligt 47,8 procent hoger dan het Zeeuws gemiddelde (39,7 pro cent) en ook fors hoger dat het lan delijk gemiddelde van 39 procent. Per woonplaats zijn er echter wel grote verschillen. Voor elke woon kern is een prognose gemaakt tot 2015. Daarbij wordt uitgegaan van de trend van de afgelopen zes jaar. Daaruit blijkt dat Tholen ruim boven de 8000 zielen uitkomt en daarmee (nog) steeds de grootste stijger is van alle acht woonkernen. Sint Philips land en Anna Jacobapolder zijn voor dit onderzoek samengevoegd, maar vertonen ook een lichte stijging van het aantal inwoners. Oud-Vossemeer, Stavenisse en Sint-Annaland in een iets mindere mate. Poortvliet en Scherpenisse lopen iets terug in in wonertal, maar de grootste daling doet zich in Sint-Maartensdijk voor. Gekeken is ook hoe de bevolkings opbouw er uit ziet. Het aantal jonge kinderen zal in Sint-Annaland en Sint-Maartensdijk naar verwachting teruglopen. In Tholen groeit het aantal kinderen. De categorie van 15 jaar tot en met 29 jaar groeit in Sint-Annaland en Tholen. Maar het aantal inwoners tussen 30 en 44 jaar loopt in alle drie woonkernen terug. Gaat het om 45 tot en met 59-jari- gen dan is er alleen in Sint-Maar tensdijk geen toename te zien. Het aantal inwoners van 60 tot en met 79 jaar zal in alle drie hoger liggen. In Tholen is deze toename het sterkst. In Sint-Maartensdijk zal het aantal ouderen van boven de 80 jaar groeien. In Sint-Annaland en Tho len blijft dat aantal ongeveer gelijk. Scoop verwacht dat het aantal kin deren in Poortvliet, Scherpenisse en Stavenisse terug zal lopen. Voor de 15 tot en met 29-jarigen wordt al leen een daling voorzien in Oud- Vossemeer. De 30 tot en met 44-ja- rigen nemen overal af, behalve in Sint-Philipsland. Daar is sprake van een groei. De groep 45 tot en met 59 jarigen groeien in Oud-Vossemeer, Sint-Philipsland en Stavenisse. De gevolgen van de vergrijzing zijn er zichtbaar. In alle kleinere dorpen komen meer ouderen (60-79 jaar) te wonen. Bovendien groeit het aantal 80-pluss'ers in Oud-Vossemeer en Stavenisse. In Sint-Maartensdijk doen de bewoners van Maartenshof en bezoekers mee aan de fancy fair. De bovenstaande verklaring is van Henny Ketting-Verwijs uit Sint- Maartensdijk. Ze zegt het tegen Kees van Velzen. Hij voelt zich wel vereerd door die opmerking. „Ze bloosde zelfs nog een beetje toen ze het zei." Van Velzen woont nu in Benthuizen. Hij kwam destijds ook van elders. Hij verhuisde metzijn ouders van Krabbcndijke naar Sint Philips land; omdat zijn vader G. van Vel zen daar burgemeester werd (van 1966-1972). „Hij was de zoon van de burgemeester en dat was na tuurlijk wel iets bijzonders", ver klaart Henny haar verliefdheid. Het is nooit wat geworden. „Ge woonlijk merkte je het wel als ie mand verliefd op je was. Maar ik weet het niet. Kees was misschien wel een beetje bleu." Overigens zit Kees nu zelf ook in de politiek. Hij is wethouder in de gemeente Rijnwoude. De reünisten blikken samen terug in de tijd. De Fluplandse Els Bruijnzeel-Mol zou zo weer terug naar toen willen. „Maar nu heb je zelf kinderen en beleef je het alle maal opnieuw. Dat is eigenlijk net zo leuk." Volgens Henny zijn de meesten inmiddels al opa of oma. Van sommigen gaan de kleinkin deren ook naar de Koningin Julia naschool, of hebben de kinderen erop gezeten. Rien Tichem uit Anna Jacobapol der is geschrokken van de klassen- foto uit 1963 die is rondgestuurd bij de uitnodiging voor de reünie. „Als je nu die foto van vroeger er bij pakt, zie je dat je een stuk ou der bent geworden." Toch zijn de meesten nog te herkennen, vindt Lianne Verwijs uit Sint Philips land. „Sommigen lijken heel veel op hun ouders als je de gezichten nu ziet. Bij Dicky Reijngoudt zie je het gelijk, die lijkt op zijn broer Cenny." Lianne wijst naar een man met een baard. Dicky woont nu overigens in Oud-Vossemeer. Lianne en Rien waren vroeger vriendjes. „We gingen altijd bij el kaar spelen. We hebben nog grot ten gebouwd op het dorp. Daar staan nu woningen", zegt Lianne. Of ze verliefd waren, weten ze niet. Ze konden het gewoon goed vinden met elkaar. Nu zien ze el kaar nog wel regelmatig, maar een praatje komt er niet meer zo snel van. Voor Kees van Velzen is het echt veertig jaar geleden dat hij zijn oude klasgenoten weer ziet. De anderen komen elkaar nog wel eens tegen, omdat ze nog op het eiland wonen. „Vier jaar geleden had ik hier een reünie van de jeugdbrandweer. Dat was voor het eerst dat ik weer op Sint-Philips land kwam." Bij enkele gezichten moet hij wel wat beter kijken, maar andere herkent hij meteen. „Sjaak Steijn en Joop van der Dussen herken ik wel als oud- jeugdbrandweerlid." Het is vooral ook elkaar bekijken. Henny: „Het valt wel op dat de vrouwen allemaal nog zo donker zijn en die mannen zo grijs." Sjaak Steijn heeft er wel antwoord op. „Ik verbloem het niet." Hij kijkt naar Kees van Velzen, die nog maar een paar grijze haren heeft Oude klassenfoto uit 1963 van de Koningin Julianaschool. Achter de leerlingen staat onderwijzer G. van Lier (Ederveen).V.l.n.r. achterste rij: Jan Walpot Lzn., Wim Geense, Rien TichemJos Noorthoek. Marianne Quist-Verwijs, Dicky Reijngoudt en John van Dijke. Midden: Els Bruijnzeel-Mol. Henny Ketting-Verwijs, Lianne van Es-Verwijs, Els van der Giessen-Noorthoek, Corry Fonteijne- Kempeneers, Nellie van Strien-Noorthoek, Coos Geluk, Ria Mol-den Braber en Marianne Plompen-Joppe. Voorste rij: Jan Walpot Pzn. (overleden), Koos van Strien, Anneke Kodde-Vermeulen, Jan Labruyere, Jan Fonteijne, Lauran Verwijs, Joop van der Dussen en Sjaak Steijn. De klasgenoten staan weer opgesteld zoals bij de foto in 1963. Sommigen stonden er toen niet op, en enkelen zijn afwezig. V.l.n.r., achterste rij: Hennie van Dalen Kaashoek (Oud-Vossemeer), Kees van Velzen (Benthuizen), Rien Tichem (Anna Jacobapolder), Jos Noorthoek en Marianne Quist-Verwijs (Sint Philipsland) en Dicky Reijngoudt (Nieuw-Vossemeer). Midden: Els Bruijnzeel-Mol (Sint Philipsland), Henny Ketting-Verwijs (Sint-Maartensdijk), Lianne van Es-Verwijs, Els van der Giessen-Noorthoek (Oud-Beijerland), Corry Fonteijne- Kempeneers (Sint Philipsland), Nellie van Strien-Noorthoek (Bruinisse), Coos Geluk (Goes), Ria Mol-den Braber (Sint Philipsland) en Marianne Plompen-Joppe (Tholen). Voorste rij: Koos van Strien uit Poortvliet, Anneke Kodde-Vermeulen (Krimpen aan de IJssel), Jan Labruyere ('s-Heer Hendrikskinderen), Lauran Verwijs en Joop van der Dussen (Tholen) en Sjaak Steijn (Sint Philipsland). bij zijn slapen: „Kees heeft geluk." Van de in totaal 30 klasgenoten zijn er twee overleden: Jan Walpot Pzn. en Cenny Suurlant. En vier leerkrachten uit die tijd leven ook niet meer: de heren A.M. Geense, A. Labruyere en S. Dorresteijn en handwerkjuf J.W.C. van Strien. De heer G. van Lier is nu achter in de zeventig en woont in Ederveen. Hij is niet naar de reünie geko men. Henny herinnert hem nog wel goed. want zij ging hem als klein meisje van zes altijd op wachten bij zijn huis om samen met hem naar school te lopen. „Dat vond ik heel gewichtig." Sjaak Steijn weet dat meester Geense altijd veel rookte in de klas en dat leerlingen om de beurt om een pakje sigaretten werden ge stuurd. Er zal een winkeltje vlakbij de school. Alle leerlingen zijn ge vraagd hun herinneringen op pa pier te zetten. Die zijn verzameld in een boekje dat Jan Labruyere uit 's-Heer Hendrikskinderen heeft sa mengesteld. Zelf is hij de zoon van de schooldirecteur van destijds, A. Labruyere. Jan heeft nog bij zijn vader in de klas gezeten. Hij gaf les aan de vierde en vijfde klas. Het schoolgebouw van toen was veel kleiner dan dat van nu en de christelijke school zat samen met de openbare school onder één dak. „We hadden vier klaslokalen", vertelt Marianne Plompen-Joppe uit Tho len. „De meeste klassen waren sa mengesteld, je had een en twee sa men. drie meestal apart en vier en vijf was meestal samen." De oud klasgenoten hebben hun weerzien bij aanvang gevierd met koffie en gebak en aan het eind met een broodmaaltijd. Jan Kempcneers van de heemkundekring Phiiippus- landt heeft de klasgenoten op de foto gezet voor het streekarchief. Vooraf heeft hij geholpen met het zoeken naar gegevens en oud-leerlingen. Af wezig waren Jan Fonteijne en Wim Geense uit Sint Philipsland, Jan Walpot Lzn. uit Apeldoorn, Bram Kosten Jac. zn. uit Heerle, John van Dijke uit Bergen op Zoom en Anke van der Welle-Lindhout uit Goes. de heer E. van Hooft kaakchirurg 1 Acquisitie neer eenleiding ven den edvertenóe wordt niet op pnp gesteld Advertentie l.M. Nieuwe specialisten in ons ziekenhuis! Ifziekenhuis Per 1 april 2010 vestigen zich de heer B.W. Kuiken algemeen chirurg/traumatoloog

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 3